بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

« تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پروانه »

حرکت دست در شنای پروانه شامل مراحل زیر می باشد :

1- ورود دست به آب                                                       (Entry)

2- کشش دست به بیرون                                         ( Out sweep)

3- کشش دست به پایین                                       Sweep) ( Down

4- کشش دست به بالا                                          ( Up Sweep)  

5- در حرکت در خارج آب                                       ( Recovery )

اسلاید 2 :

که این مطلب شامل این بخش نیست قبلاً بایستی در مورد دو کلمه کشش و فشار(Push and Pull ) که از لغات متداول و رایج در حرکت دست در ستونا می باستوند توضیحی به این شکل بیان نمود که به جای دو کلمه از کلمه (Sweep ) به معنای مسیر کشش دست استفاده می شود و برای نخستین بار توسط ارنست مگلیسکو (Ernest.w.Maglischo) نویسنده کتاب (Swimming Faster ) بکار برده شده است.

اسلاید 3 :

شرح مراحل حرکت دست پروانه

1- ورود دست به آب (Entry ) و کشش دست به بیرون ( Out Sweep)

این مرحله با ورود دست به آب آغاز می گردد و در واقع ابتدای شروع پیشروی شناگر است.دست در جلوی سر قرار گرفته و فاصله دو دست حدود 15 تا 20 سانتی متر از یکدیگر است.

اسلاید 4 :

در ناحیه ساعد یک حرکت چرخشی انجام می شود که موجب می گردد کف دست با سطح آب زوایه ای در حدود 45 درجه بسازد و مقصود از این زوایه کاهش مقاومت در هنگام ورود دست به آب می باشد.دست ها به صورت کشیده و به موازات سطح آب قرار دارند.اکثر مربیان بالا قرار گرفتن آرنج بالاتر باشد دارای کمی خمیدگی است و ادامه حرکت آسان و سریعتر صورت میگردد(موقعیت کف دست متمایل به بیرون،عقب و پایین است و حالتی توگود دارد)ورود دست هیچ تاثیر در پیشروی ندارد و فقط دست را در شرایطی قرار می دهد که برای کشش موثر عمل نماید.

اسلاید 5 :

تجزیه و تحلیل

عضله سه سربازویی با انقباض خود موجب کشیده شدن کامل آرنج می گردد.کف دست رو به بیرون قرار دارد و در نتیجه عضله تحت کتفی و گرد بزرگ موجب چرخش داخلی بازو از مفصل شانه می شود .کف دست حالت گودی یا ( Cup ) مانند دارد که نتیجه انقباض ایزومتریکی عضلات تاکننده سطحی و عمقی مچ دست ، تا کننده زند اعلایی مچ دستی ، کف دستی طویل می باشد.

اسلاید 6 :

دستها در سطح آب قرار می گیرند که نتیجه انقباض بخش قدامی عضله دلتوئید،بخش ترقوه ای زمینه ای بزرگ و عضله بازویی است که مسئول فلکش یا تا شدن مفصل شانه هستند.

اسلاید 7 :

2- کشش پایین دست ( Down Sweep )

پس از اینکه دست از حد شانه ها ، گذشت شروع به سمت پایین و بیرون رفتن کرده و حرکتی دورانی را طی می کنند.آرنج شروع به شکستن کرده و از همین جا حرکت پیش برنده آغاز می شود،و این نیرو از دستها تامین می گردد.چرخش کف دستها از بازو کمتر شده ( چرخش خارجی ) و به عقب متمایل می گردد.

در این حالت دستها به عمیق ترین نقطه خود رسیده و در این مرحله شتاب حرکتی دستها بیشتر می گردد و به مرحله بعد می رسد.

اسلاید 8 :

تجزیه و تحلیل :

با رفتن دستها به طرفین و بیرون از بدن ، عضلات سینه ای بزرگ پشتی بزرگ و گرد بزرگ فعالیت می کنند.تا کننده های آرنج مانند : دو سربازویی،بازویی قدامی و بازویی زند اعلایی انقباض قدرتمندی را انجام می دهد.با باز شدن دستها از مفصل شانه عضلات پشتی بزرگ ، گرد بزرگ و سر دراز عضله سه سر منقبض شده تا دست به سمت پایین برود چرخش کف دست کمتر می گردد و توسط عضلات سوپینیتور مانند دو سر بازویی و چرخش دهنده خارجی دهنده خارجی بازو انجام می گردد.

عضلات تاکننده مچ دست با انقباض ایزومتریکی خود کف دست را برای اعمال نیرو به آب نگه می دارند و مچ دست تا حدود 10 تا 15 درجه خمیدگی یا فلکسور دارد.

اسلاید 9 :

3- کشش داخلی دست ( In Sweep )

در این مرحله دست به خط میانی بدن نزدیک می شود.دست ها در این موقعیت به زیر مفصل آرنج  رسیده اند و کف دست متمایل به عقب ، بالا و داخل می باشد .همین طور که دستها به خط میانی بدن می رسند، به یکدیگر کاملاً نزدیک می شوند و در بعضی از ستوناگران فاصله دو دست در این مرحله به چند سانتی متر می رسد که این انتهای مرحله کشش داخلی دست است.

شتاب حرکتی که ناشی از مرحله قبلی بود ادامه می یابد.این مرحله از کشش دست برای پیش رفتن بدن در آب به صورت قوی عمل می کند.

اسلاید 10 :

شتاب پیشروی بدن در مرحله فشار آب به بالا و عقب دارای بیشترین سرعت میباشد و این علت بالا کشیده (Lift)شدن بدن در مقابل نیروی مقاومت(Drag) می باشد، چون حرکت دست دورانی می باشد و فقط حالت ارسال آب به عقب را ندارد.(علی الخصوص ضربه دوم یا در این مرحله زده می شود و بالا تنه به بالا کشیده شده و جلو می افتد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید