بخشی از پاورپوینت

 اسلاید 1 :

   شركت تأمين سرمايه: شركتي است كه به عنوان واسطه بين ناشر اوراق بهادار و عامه سرمايه‌گذاران فعاليت مي‌كند و مي‌تواند فعاليت‌هاي كارگزاري، معامله‌گري، بازارگرداني، مشاوره، سبدگردانی، پذيره نويسي، تعهد پذيره‌نويسي و فعاليت‌هاي مشابه را با اخذ مجوز از "سازمان" انجام دهد.

اسلاید 2 :

موضوع اصلي فعاليت شركت‌هاي تأمين سرمايه عبارت است از:

پذيره‌نويسي؛

تعهد پذيره‌نويسي؛

تعهد خريد اوراق بهادار در عرضه‌هاي ثانويه در حد امكانات مالي خود يا از طريق تشكيل سنديكا با ساير نهادهاي مشابه.

اسلاید 3 :

موضوع فرعي فعاليت شركت‌هاي تأمين سرمايه عبارت است از:

1- ارايه مشاوره در زمینه‌هایی از قبیل:

1-1-روش بهینه و زمان‌بندی تأمین مالی همچنین مبلغ منابع مالی مورد نیاز؛

1-2-روش و پیشنهاد زمان‌بندی عرضة اوراق بهادار؛

1-3-قیمت اوراق بهاداری که توسط ناشر عرضه می‌شود؛

1-4-فرآیند ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضة آن؛

1-5-فرآيند واگذاري اوراق بهادار؛

اسلاید 4 :

موضوع فرعي فعاليت شركت‌هاي تأمين سرمايه عبارت است از:

1- ارايه مشاوره در زمینه‌هایی از قبیل:

1-6 پذیرش اوراق بهادار ناشر در هریک از بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس و انجام کلیه امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در این زمینه؛

1-7 ادغام، تملک، تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت‌ها؛

1-8 امور مدیریت ریسک؛

1-9 آماده‌سازی شرکت‌ها جهت رتبه‌بندی توسط مؤسسات رتبه‌بندی و انجام کلیة امور اجرایی در این زمینه به نمایندگی از آنها؛

اسلاید 5 :

دامنة فعاليت شركتهاي تأمين سرمايه

موضوع فرعي فعاليت شركت‌هاي تأمين سرمايه عبارت است از:

1- ارايه مشاوره در زمینه‌هایی از قبیل:

1-10 امور سرمایه‌گذاری؛

1-11 خدمات مورد نياز شركت‌ها در موارد سرمايه‌گذاري‌هاي جديد، توسعه، تكميل، برنامه‌ريزي، بودجه‌بندي و قيمت‌گذاري اوراق بهادار.

اسلاید 6 :

دامنة فعاليت شركتهاي تأمين سرمايه

موضوع فرعي فعاليت شركت‌هاي تأمين سرمايه عبارت است از:

2- بازاریابی و یا مديريت فرآيند واگذاري اوراق بهادار؛

3- انجام امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در زمینة ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضة آن؛

4- اراية خدمات مربوط به طراحي و انتشار ابزارهای مالی براي شركت‌ها؛

5- اراية خدمات مديريت دارايي‌ها؛

اسلاید 7 :

دامنة فعاليت شركتهاي تأمين سرمايه

موضوع فرعي فعاليت شركت‌هاي تأمين سرمايه عبارت است از:

 

6- اراية خدمات مرتبط با صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ادارة‌ صندوق‌هاي مزبور و سرمايه‌گذاري در آنها؛

7- کارگزاری؛

8- کارگزار/ معامله‌گری؛

9- سبدگردانی؛ 

10- بازارگردانی؛

اسلاید 8 :

11- سرمایه‌گذاری منابع مازاد شركت در سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری معتبر و اوراق بهادار داراي تضمين دولت و يا بانك‌ها؛

12- جلب حمايت بانك‌ها، بيمه‌ها، مؤسسات مالي اعتباري و نهادهاي مالي براي شركت در پذيره‌نويسي اوراق بهادار؛

 13- كمك به شركت‌ها در تأمين منابع مالي و اعتباري؛

 14- كمك به شركت‌ها جهت صدور، تأييد و قبول ضمانت‌نامه.

اسلاید 9 :

نکته 1: انجام فعاليت‌هاي سبدگرداني، خدمات صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، كارگزاري، كارگزار/معامله‌گري و بازارگرداني با اخذ مجوز جداگانه از سازمان امكان‌پذير است.

نکته 2: انجام فعاليت‌هاي كارگزاري و كارگزار/ معامله‌گري صرفاً در راستاي انجام فعاليت بازارگرداني، سبدگرداني،  ادارة صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، تعهد پذيره‌نويسي و تعهد خريد اوراق بهادار در عرضه‌هاي ثانويه امكان‌پذير است.

نكته 3: صرفاً شرکت‌های کارگزاری دارای مجوز کارگزار معرف و شرکت‌های تأمین سرمایه می‌توانند مشاور پذیرش باشند. (مادة 23 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس)

اسلاید 10 :

صدور، تعليق و لغو مجوز فعاليت شركت‌هاي تأمين سرمايه از جمله  وظايف شورای عالي بورس و اوراق بهادار بشمار مي‌رود.(بند 5 مادة 4 قانون)

تصويب اساسنامه نهادهاي مالي موضوع این قانون از وظايف واختيارات هيات مديره سبا است.(بند 7 مادة 7 قانون)

تأسيس نهادهاي مالي موضوع اين قانون منوط به ثبت نزد سبا است و فعاليت آنها تحت  نظارت سبا انجام مي‌شود.(مادة 28 قانون)

صلاحيت حرفه‌اي اعضاي هيأت مديره و مديران، حداقل سرمايه، موضوع فعاليت در اساسنامه، نحوة گزارش‌دهي و نوع گزارش‌هاي ويژة حسابرسي نهادهاي مالي موضوع اين قانون بايد به تأييد سبا برسد. (مادة 29 قانون)

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید