بخشی از مقاله

منابع
1- كتاب اصول حسابرسي سازمان حسابرسي
2- كتاب حقوق تجارت به زمان ساده تاليف دكتر محمود عرفاني
2- سازمان ثبت اسناد و املاك شهرستان كرج

چكيده مطالب
تأسيس مؤسسه حسابرسي ( با مسئوليت محدود)
براي تأسيس يك مؤسسه حسابرسي مي بايستي ابتدا مفهوم حسابرسي را بدانيم. حسابرس عبارتست از رسيدگي به صورتهاي مالي واحد تجاري توسط حسابداران مستقل است.
دليل بكارگيري مؤسسه حسابرسي براي اظهار نظر در مورد صورتهاي مالي متضاد منافعي است كه ممكن است بين واحد تجاري كه صورتهاي مالي را تهيه مي كند و آن افرادي كه صورتهاي مالي را مورد استفاده قرار مي دهند وجود داشته باشد.


مسئوليتهاي كاركنان حرفه ‌اي موسسات حسابرسي:
شركاء فردي است كه توان مديريت يك گروه حسابرسي را دارا بوده و مي تواند تحت هر شرايطي تصميمات لازم را اتخاذ نمايد.
مديران : مسئوليت يك مدير بررسي كاربرگها و تبادل نظر با اعضاي تيم رسيدگي و صاحبكار درباره مسايل حسابداري كه ممكن است حين رسيدگي پيش آيد. مسئوليت تعيين روشهاي رسيدگي ، مسئول گردآوري اطلاعات لازم براي ارسال صورتحساب براي صاحبكاران و وصول آن مي باشند.
سرپرستان: فردي است كه قادر به برنامه ريزي، نظارت كامل و كنترل كيفي بيش از يك حسابرس و بررسي و اصلاح پيش نويس گزارشات و اتخاذ تصميم در شرايط عادي مي باشد.


كمك حسابرس: فردي است كه فاقد سابقه كار و معلومات موثر در حرفه حسابرسي و يا حسابداري بوده و بدون نظارت و راهنمايي كامل قادر به انجام كار نمي باشد.
يك حسابرس و موسسه حسابداري بايستي اصولي را رعايت كند 1) اصل استقلال و بي طرفي 2) اصل رازداري 3)‌اصل منع تبليغ 4)اصل افشاء حقايق 5)اصل اهميت
يك شركت حسابرسي مي تواند تحت عنوانهاي مختلف تشيكل شود كه دراين پروژه ما شركت با مسئوليت محدود را انتخاب كرده ايم.
شركت با مسئوليت محدود شركتي است كه بين دويا چند نفر براي امور تجارتي تشكيل شده و هر يك از شركاء بدون اينكه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است.


خصوصيات شركت عبارتست از :
الف ) حقوق و تعهدات شركت : هر شريك به ميزاني كه سهم الشركه دارد مي تواند سهم الشركه خود را با رعايت شرايط مندرج در مواد (102 و 103 ق ت) به شخص ديگري انتقال دهد و در صورتي كه شركت نصف سرمايه خود را از دست بدهد هر شريك مي تواند از دادگاه تقاضاي انحلال شركت را بنمايد به شرط اينكه محكمه دلايل او را موجه تشخيص داده و ساير شركاء نيز جهت خروج او از شركت حاضر به پرداخت سهم الشركه اي كه در صورت انحلال به او تعلق مي گيرد نباشد و …


ب ) مقررات مالياتي : مطابق بند (د) ماده 105 ق م م مصوب 3/12/1366 جمع درآمد مشمول ماليات شركتهاي سهامي و مختلط سهامي و ساير اشخاص حقوقي از جمله شركت با مسئوليت محدود پس از كسر ماليات به نرخ 10% نسبت به مجموع درآمد كه به عنوان ماليات شركت محاسبه و وصول مي شود بخش بعدي شرايط شركت با مسئوليت محدود كه عبارتست از شرايط ماهوي و شرايط شكلي كه شرايط ماهوي عبارتست از رضايت واهليت، موضوع شركت و ميزان سرمايه، تعداد شركا و نام شركت و مدت آن شرايط شكلي كه شامل 1)‌لزوم تنظيم شركت نامه و نشر آگهي 2 ) وضعيت قراردادهاي تنظيمي به حساب شركت قبل از تشكيل آن
ثبت شركت حسابرسي ( با مسئوليت محدود) كه مدارك آن عبارتند از : 1)‌2 برگ تقاضانامه ثبت شركت با مسئوليت محدود 2) دو برگ شركتنامه 3) دو جلد اساسنامه
4) دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومي مؤسسين 5) فتوكپي شناسنامه شركاء و مديران 6) اخذ و ارائه مجوز در صورت نياز

مقدمه
در اين پروژه به طور كلي اهميت نقش كارآفرين در توسعه اقتصادي بررسي مي شود كارآ‏فرين عوامل مختلف توليد را گرد هم مي آورد و با تلاش و كوششهاي خلاقانه، فعاليتهاي خود را به سمت موفقيت سوق مي دهد.
بديهي است كه انگيزه فعاليتهاي كارآ‏فرين، نفع شخصي است ولي ايجاد فضاي مناسب براي كارآفريني در كشورها، منافع ملي را به دنبال دارد.
امروزه در كشورهاي مختلف توجه خاصي به كارآفريني و كارآفرينان مي شود و تقويت كارآفريني و ايجاد بستر مناسب براي توسعه آن، از ابزار پيشرفت اقتصادي كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه به شمار مي رود.


در هر كشوري كارآفرينان به صورت بالقوه وجود دارند و بايد تلاش كرد كه توانايي هاي آنها بيشتر شود و مهمتر از همه ، ساختارهاي اقتصادي اجازه دهند كه كارآفرين ابزار وجود كند و توانايي اش را بالفعل درآورد لذا نقش دولتها از هر دو جنبه اهميت دارد.
اميد است لزوم توجه به كارآ‏فريني در كشور بيشتر احساس شود و با اين پروژه و با ياري خداوند سبحان گامي كوچك براي موفقيت دانشجويان عزيز در عرصه شغل بردارد.

فهرست مطالب
شماره صفحه
فصل اول
تعريف حسابرسي
وضعيت قانوني حرفه حسابرسي
موسسات حسابرسي
مسئوليتهاي كاركنان حرفه اي
شركا
مديران
سرپرستان
كمك حسابرسان
فصل دوم
اصول و رفتار حرفه اي حسابرسان
اصل استقلال و بي طرفي
اصل رازداري
اصل منع تبليغ
اصل افشاء حقايق
اصل اهميت
فصل سوم
شركت با مسئوليت محدود
خصوصيات شركت
مقررات مالياتي
شركت با مسئوليت محدود
شرايط ماهوي
موضوع شركت و ميزان سرمايه
تعداد شركا و سهم الشركاء
نام شركت و مدت آن
شرايط شكلي
لزوم تنظيم شركت نامه و نشر آگهي
وضعيت قراردادهاي تنظيمي به حساب شركت قبل از تشكيل آن
فصل چهارم
ثبت شركت
مدارك لازم براي ثبت شركت حسابرسي
روش و مراحل ثبت شركت
نامه درخواست نام براي شركت
تقاضانامه شركتهاي داخلي
فرم تقاضانامه ثبت شركتهاي داخلي
شركتنامه رسمي
فرم شركتنامه رسمي
اساسنامه شركت با مسئوليت محدود
صورتجلسه مجمع عمومي
فرم صورتجلسه مجمع عمومي مؤسس شركت با مسئوليت محدود
فصل پنجم
راهنماي ثبتي شركت ( با مسئوليت محدود)
روش و مراحل ثبت شركت با مسئوليت محدود
فصل ششم
منابع

فصل هفتم
سخني با خوانندگان

پيشگفتار
تشكيل و توسعه سازمانها و شركت هاي كوچك و فعال قطعاً به عنوان سياستي مهم در ايجاد مشاغل جديد به تسريع در بهبود اوضاع اقتصادي و رشد كشور محسوب مي گردد.
بخش هاي مختلف جامعه شامل بخش هاي دولتي، خصوصي، تعاوني هاي محلي وقتي گروه هاي مهندسي بخش عمده اي از منابع خود را صرف ارتقاي كارآفريني و توسعه سرمايه گذاري كوچك مي كنند.
در همين حال، نظام آموزش ما فارغ التحصيلاني دارد كه اكثراً به جاي تأسيس شركت يا بنگاه اقتصادي و ايجاد شغل براي خود وديگران، در جستجوي كار استخدامي هستند حتي مراكز و موسسات مديريتي در آماده سازي جوانان براي آينده كار آفريني موفقيت زيادي نداشته اند اكثر فارغ التحصيلان رشته حسابداري و مديريت به انگيزه رياست در مؤسسات كوچك و بزرگ سيستمهاي مديريتي رده پايين را اشغال مي كنند و به نظر آنها هر چه مؤسسه بزرگتر باشد بهتر است.

فصل اول : حسابرسي
تعريف حسابرسي: حسابرسي عبارتست از رسيدگي و اظهار نظر نسبت به اسناد، مدارك، دفاتر و اطلاعات مالي مؤسسات توسط شخصي مستقل از مسئوليت تهيه و تنظيم آن. به عبارت ديگر حسابرسي عبارتست از رسيدگي به صورتهاي مالي واحد تجاري به توسط حسابداران مستقل است حسابرس شامل بررسي و تحقيق در مورد ثبت هاي حسابداري و ساير مداركي است كه صورتهاي مالي متكي به آنها است.


وضعيت قانوني حرفه حسابرسي:
در اكثر كشورها ضرورت انجام حسابرسي واحدهاي اقتصادي در قوانين پيش بيني شده غالباً حرفه حسابرسي مستقل نيز با وضع مقررات خاصي بوجود آمده است. و در اين كشورها انجمنهاي حرفه اي حسابداري و حسابرسي انتخاب و حسابرسان مستقل نظارت بر امور حرفه اي آنان را برعهده دارند، غالب نقاط يكي از مهمترين وظايف اين انجمنها تدوين و تصويب اصول و موازين حسابداري و حسابرسيمي باشد.در ايران در شرايط فعلي قانوني كه واحدهاي اقتصادي را بطور عام ملزم به داشتن حسابرسي كند وجود ندارد ولي در شركتهاي سهام عام و خاص موظف به داشتن يك يا چند بازرس
مي باشند.


از سال 1362 مجلس شوراي اسلامي تأسيس سازماني دولتي با نام حسابرسي را تصويب كرد و وظايفي را برعهده آن گذاشت كه در اين سازمان در سال 1366 تأسيس شد و امروزه مشغول انجام فعاليتهاي حسابرسي و وظايفي كه به عهده اش گذاشته شده مي‌باشد.
سياست ملي مانند توسعه منابع انرژي ، كنترل تورم و افزايش اشتعال مستقيماً به كيفيت اندازه گيري فعاليتهاي اقتصادي و ارتباط اين اطلاعات متكي است. استانداردهاي حسابداري و گزارشهاي مالي قابل اعتماد، فاكتورهاي كليدي براي تعقيب اهداف اقتصادي هر اجتماعي هستند.


دليل بكارگيري مؤسسه حسابرسي براي اظهار نظر در مورد صورتهاي مالي، تضاد منافعي است كه ممكن است بين واحد تجاري كه صورتهاي مالي را تهيه مي كند و آن افرادي كه صورتهاي مالي را مورد استفاده قرار مي دهند وجود داشته باشد.
تشخيص مسئوليت حسابداران مستقل در مقابل اشخاص ثالث منجر به تشكيل انجمن حسابداران خبره؛ در يك قرن پيش در اسكاتلند و انگليس شد.


مؤسسات حسابرسي:
امروزه تعداد زيادي از حسابرسان مستقل اقدام به تأسيس مؤسسات حسابرسي مي‌نمايند، مؤسسات مزبور از نظر حجم و گستردگي عمليات هماهنگ و يكسان نيستند. برخي فقط با همكاري 2 تا 7 نفر شريك ( حسابرسان مستقل) تشكيل مي شوند و بعضي ديگر شامل 2 تا 7 نفر شريك اصلي و صدها كارمند و شعب متعدد مي باشند كه در شهرهاي بزرگ دنيا پراكنده است.
در حال حاضر كشور ايران قسمت اعظم خدمات حسابرسي توسط موسسات حسابرسي بخش دولتي انجام مي پذيرد ، علاوه بر مؤسسات دولتي تعدادي مؤسسه حسابرسي كوچك نيز در بخش خصوصي به اين امر اشتغال دارند.


مسئوليتهاي كاركنان حرفه‌اي
خصلتهاي انساني چون لياقت، قضاوت و قدرت تصميم گيري ، و درستكاري كاركنان، بزرگترين سرمايه يك مؤسسه حسابرسي است. كاركنان حرفه اي يك مؤسسه حسابرسي است. كاركنان حرفه‌اي يك مؤسسه حسابرسي بطور معمول عبارتند از شركاء ، مديران، سرپرستان و كمك حسابرسان.
- شركاء : مسئوليت اصلي شركا، در تماس بودن با صاحبكاران است. گفتگو با صاحبكاران در مورد هدفها و دامنه رسيدگي، حل وفصل اختلاف نظرهايي كه ممكن است درباره نحوه انعكاس اقلام در صورتهاي مالي پيش آيد و شركت در مجامع عمومي صاحبكار به منظور پاسخگويي در مورد سئوالات مربوط به صورتهاي مالي يا گزارش حسابرسي از جمله تماسهاي يك شريك با صاحبكار است.ساير مسئوليتهاي يك شريك عبارت است از استخدام كارمندان جديد ، سرپرستي و نظارت كل بر كاركنان حرفه اي، بررسي نهايي كاربرگها و امضاي گزارشهاي حسابرسي.


- مديران : در مؤسسات حسابرسي بزرگ ، بيشتر وظايفي را كه شركاي موسسات حسابرسي كوچك انجام مي دهند به عهده مديران يا سرپرستان است. يك مدير ممكن است همزمان مسئوليت نظارت بر دو يا چند كار حسابرسي را داشته باشد. بررسي كار برگها و تبادل نظر با اعضاي تيم رسيدگي و صاحبكار دربار مسايل حسابداري كه ممكن است حين رسيدگي پيش آيد از جمله موارد نظارت مدير است. مسئوليت تعيين روشهاي رسيدگي براي هر حسابرسي و اعمال استانداردهاي اجراي عمليات به عهده مدير است. مديران اغلب مسئول گردآوري اطلاعات لازم براي ارسال صورتحساب براي صاحبكاران وصول آن مي باشند.


- سرپرستان: سرپرست تيم رسيدگي كسي است كه صلاحيت برنامه ريزي و اجراي يك رسيدگي را دارد و گزارش حسابرسي آن را براي تاييد مدير و شريك، تنظيم مي كند. سرپرست در اجراي هر حسابرسي، بيشتر به كارهاي حسابرسي را با توجه به ارزيابي خود از توان هر يك از كمك حسابرسان نسبت به اجراي بخش خاصي از كار، بين آنان تقسيم مي كند. يك فارغ التحصيل خوب دانشگاهي در رشته حسابداري مي تواند ظرف دو تا سه سال، يا حتي كمتر از كمك حسابرسي به سرپرستي ارتقا يابد.


- كمك حسابرسان : اولين سمت يك فارغ التحصيل دانشگاهي در بدو ورود به حرفه حسابرسي، كمك حسابرس است. كمك حسابرس معمولاً‌ به وظايف گوناگوني گمارده مي شود تا از توان تجزيه و تحليل و پيشرفت آنان به نحوي كامل استفاده شود. بديهي است براي انجام هر كار حسابرسي مقداري كارهاي روزمره وجود دارد كه بايد انجام شود. اما فارغ التحصيلان دانشگاهي كه آموزش كافي در زمينه حسابداري دارند نبايد تصور كنند پس از ورود به حرفه، براي مدتهاي طولاني به اين گونه وظايف گمارده خواهند شد.


فصل دوم : اصول و رفتار حرفه اي حسابرسان
1- اصل استقلال و بي طرفي
2- اصل رازداري
3- اصل افشاء حقايق
4- اصل منع تبليغ
5- اصل اهميت
اصول رفتار حرفه اي
مجموعه اصول اخلاقي و فني مربوط به كار است كه در بسياري از حرفه ها از جمله حرفه پزشكي و وكالت و حرفه حسابرسي وجود داشته و اجراي آنها براي كليه اعضاء حرفه هاي مذكور الزامي است.


1- اصل استقلال و بي طرفي
منظور از اصل استقلال و بي طرفي يكي اين است كه حسابرس بايد واقعاً مستقل و بي طرف باشد و ديگر اينكه بايد عمل او از نظر اشخاص ثالث بي طرفانه تلقي و تشخيص داده شود.
حسابرسان مستقل نه تنها بايد در انجام وظيفه حرفه اي خويش در حفظ استقلال و بي طرفي خود بكوشد بلكه بايد از كليه اعمالي نيز كه ممكن است در نظر ثالث به استقلال و بي طرفي آنان خدشه وارد سازد خودداري ورزند.
مواردي كه استقلال حسابرس را خدشه دار مي كند :
1- منافع مالي در واحد صاحبكار حسابرسي.
2- منافع مالي مستقيم وغيرمستقيم.
3- رابطه استخدام قبلي با صاحبكار.
4- منافع بستگان حسابرس.
2- اصل رازداري:
حسابرس مستقل نبايد اسراري را كه بين آنان وصاحبان كار وجود دارد فاش سازن. ضرورت كار حسابرس ايجاب مي كند كه از امور و اسناد و اوراق مالي محرمانه مؤسسه مورد رسيدگي اطلاع حاصل كند. چنانچه حسابرسان در حفظ اين اسرار كوشش نكند اعتماد صاحبان كار و عامه مردم از وي سلب خواهد شد.


3- اصل منع تبليغ:
به منظور حفظ موقعيت و منزلت حرفه حسابرسي در جامعه حسابرسان بايستي از اقدام به تبليغ براي جلب كار خودداري نمايند. اصل منع تبليغ در بسياري از حرفه هاي معتبر مانند پزشكي و وكالت كم و بيش رعايت مي شود و به همين جهت انجمنهاي بين المللي حسابرسي مقررات دقيق در منع تبليغ توسط اعضاء خود وضع نموده اند و به طوري كه حسابرس و يا مؤسسات حسابرسي حق ندارند تغيير آدرس ،تلفن يا شركاء خود را با حروفي در شتر و يا جالب توجه تر از مطالب متن در جرايد منتشر نمايند.


4- اصل افشاء حقايق:
به موجب اين اصل حسابرس بايد آنچه كه لازم است به اطلاع صاحبان دستگاه مورد رسيدگي وساير افراد ذينفع برساند و كليه حقايق را بازگو نمايد. اين امر بايستي در درجه اول از طريق يادداشتهاي پيوست صورتهاي مالي كه توسط دستگاه مورد رسيدگي تهيه مي شود انجام گيرد. در غير اينصورت حسابرس موظف است مطالب لازم را در گزارش خود به اطلاعافراد ذينفع برساند. بايد توجه داشت كه انجمن هاي حرفه اي حداقل مطالبي را كه بايد در صورتهاي مالي و يادداشتهاي پيوست افشاء شود را تعيين كرده اند.


5- اصل اهميت :
به موجب اين اصل حسابرس در رسيدگي هاي خود و نيز در رعايت اصول و موازين حسابداري و حسابرسي با توجه به اهميت نسبي موضوع عمل مي كند.
فصل سوم : با مسئوليت محدود
بخش يك
تعريف شركت
شركت با مسئوليت محدود، شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجارتي تشكيل شده و هر يك از شركاء بدون اينكه سرمايه سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد، فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است. (ماده 94 ق ت) در اسم شركت بايد عبارت ( با مسئوليت محدود) قيد شود و همچنين اسم شركت نبايد متضمن نام هيچ يك از شركاء باشد و الا شريكي كه اسم او در اسم شركت قيد شده در مقابل اشخاص ثالث حكم شريك ضامن را در شركت دارد.
خصوصيات شركت


الف – حقوق و تعهدات شركت:
هر شريك به ميزاني كه سهم الشركه دارد مي تواند سهم الشركه خود را با رعايت شرايط مندرج در مواد ( 102 و 103 ق ت ) به شخص ديگري انتقال دهد و در صورتي كه شركت نصف سرمايه خود را از دست بدهد هر شريك مي تواند از دادگاه تقاضاي انحلال شركت را بنمايد، به شرط اينكه محكمه دلايل او را موجه تشخيص داده و ساير شركاءنيز جهت خروج او از شركت حاضر به پرداخت سهم الشركه اي كه در صورت انحلال به او تعلق مي گيرد نباشد.
از حقوق ديگر، حق استفاده از سود شركت و استرداد سهم الشركه مي باشد كه نحوه استفاده شركاء از سود شركت موكول به اساسنامه يعني توافق فيمابين شركاء گرديده است ولي اگر اساسنامه راجع به سود و زيان مقررات خاصي را پيش بيني نكرده باشد تقسيم سود وزيان به نسبت سرمايه شركاء خواهد بود.
حق راي هم يكي از ديگر از حقوق شركاء مي باشد كه هر شريكي به نسبت سهم الشركه خود در شركت داراي راي مي باشد، مگر اينكه اساسنامه ترتيب ديگري را مقررداشته باشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید