بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

فرآیند کارآفرینی

کارآفرینی         نوآوری             خلاقیت

اسلاید 2 :

تعاریف خلاقیت

.1ورت هایمر :توانائی نگاه جدیدومتفاوت به یک موضوع

.2واین من:توانائی خترج شدن از جهان مرسوم و رد شدن از تله تکرارودوباره مرتب کردن طبقه ها

.3گیلفورد:تفکر واگرا در برابر تفکر همگرا

اسلاید 3 :

انواع تفکر

1- همگرا: ازنقاط مختلف شروع ولی به یک نقطه ختم می شود.

2- واگرا: از یک نقطه شروع ولی به نقلط مختلف ختم میشود

اسلاید 4 :

فرآیند خلاقیت؛الگوی البرشیت

1-جذب اطلاعات

2-الهام

3-آزمون

4-پالایش

5-عرضه

اسلاید 5 :

موانع خلاقیت

1- آموزش در جهت خلاف خلاقیت

2- استفاده از الگوهای غالبی

3- شتابزدگی در ارزیابی

4- فشارهای اجتماعی

5- تاکید بر مفروضات قبلی

6- چاره جوئی کوتاه مدت

اسلاید 6 :

عوامل پرورش خلاقیت

1- اجتناب از قضاوت فوری

2- درک اصل مطلب

3- شک وتردید

4- تجسم قوی

5- تخیل قوی

6- نگرش جدید

7- تمرین تکنیک های خلاقیت

اسلاید 7 :

 

تكنيك هاي خلاقييت

تكنيك توهم خلاق

اسلاید 8 :
اصول تكنيك توهم خلاق

1
-اكثر مواقع خلاقيت نتيجه ي تشخيص خطا ها از واقعيت ها است.
2-خيلي اوقات آنچه را ما فكر مي كنيم واقعيت است واقعيت نيست.
3-واقعيت ها به وسيله پنج حس انسان تعيين
 مي شود.

اسلاید 9 :

آزمايش اول

اسلاید 10 :

آ زمايش دوم

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید