بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • در شكل مقابل چند مسير متفاوت از A به B و به طول 7 وجود دارد در صورتي كه بدانيم متحرك فقط مجاز است رو به بالا ، رو به راست و مايل حركت كند و حركت برگشتي ندارد .

اسلاید 2 :

حل:

 • شكل فوق را در دستگاه مختصات طوري در نظر مي گيريم كه A منطبق بر مبدأ مختصات باشد ، بنابراين موقعيت نقطه B ، B(5,5) خواهد بود .
 • قرارداد مي كنيم : ( 0 و 1 ) نشان دهنده يك واحد حركت افقي به راست .
 • ( 1 و 0 ) نشان دهنده يك واحد حركت به بالا .
 • ( 1 و 1 ) نشان دهنده يك واحد حركت به طور مايل باشد .

اسلاید 3 :

 • اگر مسير از A به B شامل α حركت افقي و β حركت قائم و γحركت مايل باشد آنگاه :
 • ( زيرا طول مسير 7 است  )                                                    7= γ+ β+ α
 • از طرفي :                       ( 5 و 5 ) = ( 1و 1 ) γ + ( 1 و 0 ) β + (  0 و 1 ) α
 • بنابراين : 2= α
 • 2 =β
 • 7= γ
 • پس مسير شامل دو حركت افقي به راست ، دو حركت قائم و سه حركت مايل است .

اسلاید 4 :

 • تعداد همه مسير ها با اين ويژگي عبارت است از:
 • زيرا α حركت يكسان ، β حركت يكسان و γ حركت يكسان             جايگشتشان بي تاثير است

اسلاید 5 :

استفاده از مفاهيم حد در تعيين مقادير ثابت مسائل هندسي

 • در بحث هندسه 2 و در ارتباط با تمرين هاي كتاب كه درموردمجموع فواصل نقاط از اضلاع و بدست آوردن مقاديرثابت سؤالاتي مطرح شده است تجربه موفقي در زمينه استفاده از مفهوم حد براي تعيين مقادير ثابت در مسائل هندسي داشته ام كه مورد توجه و استقبال دانش آموزان قرار گرفته است .

اسلاید 6 :

 • مسأله 1 :
 • مجموع فواصل هر نقطه دلخواه واقع بر قاعده مثلثي متساوي الساقين از دو ساق برابر است با ارتفاع وارد بر يكي از ساق ها .

اسلاید 7 :

 • مسأله 2 :
 • - اگر از نقطه اي دلخواه روي قاعده مثلثي متساوي الساقين دو خط به موازات دو ساق رسم كنيم تا آنها را قطع كند ، آنگاه مجموع طول پاره خط هاي ايجاد شده برابر طول ساق مثلث خواهد بود .

اسلاید 8 :

 • مسأله3:
 • - قدر مطلق تفاضل فاصله هر نقطه دلخواه واقع بر امتداد قاعده مثلث متساوي الساقين از دو ساق برابر است با ارتفاع وارد بر يكي از ساق ها .

اسلاید 9 :

 • مسأله 4 :
 • - مجموع فواصل هر نقطه دلخواه در داخل مثلث متساوي الاضلاع از سه ضلع ، برابر طول ارتفاع مثلث است .

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید