بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 قرارداد خرید تضمینی برق توسط توانیر

در این روش توانیر با انعقاد قرارداد بلند مدت، برق تولیدی مولد را به صورت تضمینی خریداری می نماید.

طول دوره تضمین خرید برق حداکثر 5 سال و طول دوره تضمین سوخت حداكثر 10 سال می باشد.

در صورتی که بازده الکتریکی موثر نیروگاه كمتر از متوسط راندمان نیروگاه ها ی حرارتی کشور (37درصد) باشد. امكان مبادله این قرارداد وجود ندارد.

در صورتی که سرمایه گذار مدعی باشد که بازده الکتریکی موثر نیروگاه بیش از 42 % است در اين صورت پاداش بازده الکتریکی برای راندمان بیش از 42% به وي تعلق مي گيرد.

اسلاید 2 :

در اين حالت نرخ خرید برق توليدي شامل 338 ریال به ازای هر کیلووات ساعت برق تولیدی  به اضافه ارزش یک چهارم قيمت گاز طبیعی مصرف شده

(0/25 × نرخ هر متر مکعب گاز مصرفی) +338= قيمت هر كيلو وات ساعت برق

اسلاید 3 :

در صورتی که بازده الکتریکی موثر نیروگاه بیش از 42 % باشد، پاداش بازده الکتریکی به سرمايه گذار تعلق میگيرد. در اين صورت لازم است تا موارد زير محاسبه شود:

  • بازده الكتريكي موثر
  • میزان سوخت گاز صرفه جویی شده به ازاء یک کیلوات ساعت برق تولیدی
  • میزان پاداش بازده
  • پرداختی بابت سوخت به ازای هر کیلووات ساعت برق تولیدی

اسلاید 4 :

محاسبه بازده الكتريكي موثر

بازده ا لکتریکی موثر نیروگاه بر حسب درصد. بازده الکتریکی موثر بدین صورت محاسبه می شود.

: بازده ا لکتریکی مولد بر حسب درصد

: بازده حرارتی مولد در حالتی که بخش بازیافت حرارت مورد استفاده قرار گیرد.

: ضریب استفاده از بخش بازیافت حرارت

اسلاید 5 :

محاسبه میزان سوخت گاز صرفه جویی شده به ازای یک کیلوات ساعت برق تولیدی

مقدار گاز صرفه جویی شده که برای محاسبه پاداش بازده استفاده می شود از رابطه زیر به دست می آید:

مقدار محاسبه شده فوق برای بازدهی از 36.6 تا 61.9% می باشد و این در حالی است که پاداش بازده صرفا برای مولدهای با بازده الکتریکی موثر بیشتر از 42% و برای اخلاف بین 42 درصد تا بازدهی واقعی(42-61.9) پرداخت می شود. لذا مقدار سوخت صرفه جویی شده در ازای بازده الکتریکی 42% را نیز محاسبه می کنیم و آن را از مقدار محاسبه شده برای بازدهی 61.9 درصد کسر می کنیم. در این صورت خواهیم داشت:

اسلاید 6 :

محاسبه پاداش بازده

پاداش بازده، مقدار گاز صرفه جویی شده در نرخ آزاد گاز طبیعی ضرب خواهد شد. در این صورت خواهیم داشت:

PB : پاداش بازده(ریال بر کیلووات ساعت)

بر این اساس به ازای هر کیلووات ساعت برق تولیدی این مولد پاداش بازدهی معادل 72.54 ریال پرداخت خواهد شد.

نرخ پایه تبدیل انرژی این مولد برابر خواهد بود با:

 نرخ پایه تبدیل انرژی بر حسب ریال به ازای هر کیلووات ساعت می باشد.

اسلاید 7 :

برای مثال فوق میزان سوخت مصرفی قابل قبول برابر خواهد بود با

پرداختی بابت سوخت به ازای هر کیلووات برق تولیدی (با فرض قیمت 160 ریال برای هر متر معکب گاز) برابر خواهد بود با:

437.11=11/27+72+338= قيمت هر كيلو وات ساعت برق

اسلاید 8 :

محاسبه مقدار پیش پرداخت

بر اساس دستور العمل توسعه مو لدهای مقیاس کوچک، توانیر پیش پرداختی به میزان 25% برآورد ارزش کل تولید سالیانه مولد به نرخ پایه قرارداد تبدیل انرژی به سرمایه گذار پرداخت می کند.

 اگر سرمایه گذار برنامه فروش مستقیم برق به مصرف کنندگان را به گونه ای برنامه ریزی کند که حجم تعهد توانیر به خرید برق ازمیزان فوق الذکر کاهش یابد، متناسب با این کاهش، پیش پرداخت فوق الذکر تا 2.5 برابر(يعني 5/62 درصد ارزش توليد يكسال) قابل افزایش است.

اسلاید 9 :

تعيين ضريب پیش پرداخت

بر اساس جدول فوق فروشنده در کل قرارداد در حدود 38% از تولید خود را به توانیر خواهد فروخت. به منظور محاسبه حجم تعهد توانیر می بایست از فرمول زیر استفاده نمود

  ظرفیت واقعی تولید یک سال  /مجموع سهم توانیر=    سالهای تعهد توانیر (T معادل)

نکته: با توجه به متفاوت بودن تولید کل در سالهای مختلف به عنوان یک پیش فرض، اولین سال قراردادی دوازده ماهه که به صورت کامل تمامی مولدها در مدار باشند را به عنوان ملاک سنجش ظرفیت واقعی تولید یک سال در نظر می گیریم.

با توجه به توضیحات بالا سالهای تعهد توانیر به صورت زیر خواهد بود.

بر این اساس در مجموع توانیر خرید معادل تولید 1.93 سال مولد را تضمین خواهد نمود. لذا  ضریب پیش پرداخت برای این سرمایه گذار 50% خواهد بود.

اسلاید 10 :

محاسبه پیش پرداخت

مقدار پیش پرداخت از رابطه زیر به دست می آید:

مقدار پیش پرداخت=  ظرفیت عملی تولید سالانه× نرخ پایه تبدیل انرژی× ضریب پیش پرداخت

در مثال فوق مقدار پیش پرداخت به صورت زیر خواهد بود:

این سرمایه گذار با توجه به فروض در نظر گرفته شده پیش پرداختی در حدود 2932 میلیون ریال دریافت خواهد نمود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید