بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

nشركتهاي آب و فاضلاب روستايي همواره با حجم بسياربالایي از پروژه ها با مبالغ اجرايي پايين درگير بوده اند ، در این راستا فهرست بهاء قديم خط انتقال و توزيع (كه در آن تهيه مصالح بعهده كارفرما بوده است) تفاوت فاحشی با فهرست بهاء آب روستایی جدید دارد.

nلذا نظر مدیران محترم صنعت آب و فاضلاب به ویژه مدیران محترم عامل روستایی استانهای کشور را به موارد زیر معطوف می دارم.

اسلاید 2 :

lبرآورد ارائه شده نشانگر تفاوت فاحش قیمت تمام شده پروژه بر اساس فهرست بهاء قدیم و جدید می باشد (حدود 5/1 برابر) که تامین اعتبار پروژه های روستایی با اعتبارات محدود استانی یکی از مهم ترین مشکلات در تصویب اعتبارات در کمیته های برنامه ریزی استان و شهرستانها می باشد.

lنظر حضار محترم را به محاسن و معایب فهرست بهای جدید معطوف می دارم.

اسلاید 3 :

محاسن:

.1با خريد لوله توسط پيمانكار حجم كار شركتهاي آب و فاضلاب روستايي در خصوص اقلام و محاسبه جزئيات اتصالات كاهش عمده اي پيدا مي كند.

.2هزينه انبارداري كاهش مي يابد و كنترل اقلام نياز به تشريفات اداري جهت ورود و خروج ندارد.

.3كار دستگاه نظارت در خصوص كنترل مقدار لوله مصرف شده و لوله تحويل داده شده آسان مي گردد.

اسلاید 4 :

  1. با توجه به ملحوظ داشتن 30% هزينه بالاسري سود پيمانكاران به نحو مطلوب در اين فهرست بها منظور گرديده است.
  2. با عنايت به اينكه تهيه كليه اقلام به عهده پيمانكار مي باشد ، در پروژه ها اقلام برگشتي وجود نداشته و باعث كاهش حجم انبار داري شركتها مي گردد.
  3. با تاكيد بر پيماني شدن پروژه ها در صورت استفاده از فهرست بهاء آب روستايي ، موافقتنامه مبادله شده تماماً به صورت پيماني مبادله خواهد گرديد.

l

اسلاید 5 :

.1با توجه به اينكه كارخانجات متعددي لوله پلي اتيلن توليد مي كنند كه گاهاً قيمتها و كيفيتهاي مختلفي را دارا مي باشند ،كنترل كيفيت محصول خريداري شده توسط پيمانكار مشكل مي باشد. (بخصوص اتصالات)

.2در اجراي مجتمع هاي آبرساني ، لوله گذاري با قطرهاي بالاي 315 ميليمتر پيش بيني نگرديده است.

.3عدم وجود اعتبارات كافي از منابع استاني باعث نيمه تمام اجرا شدن پروژه ها گرديده و نمي توان پروژه ها را در يك مرحله اجرا نمود ليكن در فهرست بهاي قديمي خريد در يك مرحله و اجرا در مرحله ديگر انجام مي گرفت.

اسلاید 6 :

  1. با توجه به پراكندگي روستاها و عموماً دور دست بودن و كوچكي پروژه ها عمدتاً شركتهاي بزرگ پيمانكاري در مناقصات اين پروژه ها شركت نمي كنند و پيمانكاران محلي نيز عموماً قدرت و توان خريد لوله را در ابتداي پروژه با توجه به پيش پرداختهاي پيش بيني شده ندارند.
  2. در برخي موارد به دليل عدم اهتمام پيمانكاران به خريد لوله در ابتداي كار مشكلات اجتماعي عديده اي ناشي از نيمه كاره رها شدن پروژه و عدم لوله گذاري به موقع ترانشه ها موجبات نارضايتي روستائيان را فراهم مي نمايد.
  3. برخی پيمانكاران به علت توان مالي ضعيف در پرداخت قيمت لوله ها به شركتهاي توليد كننده ، مشكلاتي را در اين مدت به وجود آورده اند كه باعث درگيري و گاهي اوقات منجر به تعطيلي و يا تعليق پروژه شده است.

l

اسلاید 7 :

بديهي است كه استفاده بهينه از كليه عوامل توليد و زمان، افزايش كارايي ، كاهش هزينه ها ، جلوگيري از اسراف و تبذير دربودجه عمومي دولت ، ايجاد نظم و انضباط مالي ، توجه به تسريع در اتمام و بهره برداري پروژه ها تنها از طريق استفاده بجا از منابع مالي محدود دولت امكان پذير است .   

بنابراين  پیشنهاد میگردد به جاي افزايش قيمت تمام شده پروژه ها ي آب روستايي ، پرداخت تعديل هاي گوناگون ( از قبيل شاخص تورم و ما به التفاوت قيمت ها)  كه همراه با طولاني شدن اجراي پروژه ها مي باشد ، از اجراي پروژه ها با قيمت تمام شده پايين حمايت كرد و دست دولت را براي سرمايه گذاري و خدمات دهي بيشتر به كشورباز گذاشت . البته اجراي اين سياست ها هيچ گونه منافاتي با واگذاري امور به بخش خصوصي ندارد . چرا كه بخش خصوصي كه همانا توليد كننده لوله ها و اتصالات هستند ،  هيچ گونه رابطه اي با دولت ندارد بلكه با اجراي اين سياست ها،  ييمانكاران مياني به جاي افزايش بهره وري و اجراي كار فني از قبيل خريد و فروش دوباره ي لوله و اتصالات به سود هاي كلاني خواهند رسيد .

 

اسلاید 8 :

با توجه به جميع جوانب  فهرست بهاي جديد چنانچه در مراحل انجام مناقصه دقت كافي در برگزيدن پيمانكاران توانمند در پرو ژه ها ي بزرگ صورت پذيرد ، فهرست بهاي آب روستايي توصيه مي گردد . ولي در خصوص پرو ژه هاي كوچك  به دلیل عدم تمايل شركت هاي بزرگ در اين پرو ژ ه ها و استفاده از پيمانكاران محلي و عموما با توان مالي پائين در جهت بالا بردن كيفيت اجرا ء خريد لو له ها توسط كار فرما مناسب تر است . همچنين در پرو ژه هايي كه در پايان سال ابلا غ مي گردند ( از محل اعتبارات متمم ) با توجه به فرصت كم جهت اجرا به تجربه ثابت شده چنانچه مرحله خريد لوله ها و اجراي كار بصورت موازي انجام پذيرد ( لوله توسط كار فرما ، اجرا توسط پيمانكار ) سرعت اجراي كار (محدوديت زمان)افزايش پيدا مي كند .

l

اسلاید 9 :

lدرخاتمه این شرکت اجرای پروژه های عمرانی خود را بر اساس مبادله موافقت نامه و ضوابط و آیین نامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دست اجرا دارد .

lفلذا موارد اشاره شده صرفاً جهت استحضار وبررسی وبهره برداری لازم به سمع و نظر مدیران محترم میرسد.

lموفق و پیروز باشید

اسلاید 10 :

از حوصله و دقت نظر حاضرين در جلسه سپاسگزارم

آدرس: قزوين ميدان شهيد بابايي خيابان شهيد دستغيب نبش كوچه 20 كد پستي 37487-34146

تلفن: 28-3343027-0281

نمابر: 3332070-0281

تلفن گويا: 3326037-0281

سايت اينترنتي: abfar-qazvin.comwww.

پست الكترونيكي: falah@abfar-qazvin.com

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید