دانلود فایل پاورپوینت روش های آماری و شاخص های بهداشتی

PowerPoint قابل ویرایش
42 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت روش های آماری و شاخص های بهداشتی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت روش های آماری و شاخص های بهداشتی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

فصل اول:مفهوم آمار

جامعه آماری:هرگاه اشیاء یانمودها اقلاً نسبت به یک خاصیت گردهم درنظرگرفته شوند یک جامعه آماری نامیده میشوند.

مفهوم آمار:آمارعلمی است که مشخصات جامعه هاراازنظرکمی ولی با در نظرگرفتن کیفیت مشخص کننده های آن جامعه موردبررسی قرار میدهد . درواقع آمارداده های عددی را جمع آوری،نمایش وتحلیل می کند.

 

۱- ۱ سنجش مشاهدات: دربررسی هرپدیده، مشاهده،سنجش وثبت خصوصیات از ضروریات اولیه می باشد.نتیجه سنجش خصوصیات اشیا یا افراد مورد مطالعه رابسته به ماهیت آن خصوصیت می توان به ۴گروه تقسیم کرد:

اسلاید ۲ :

.۱صفت اسمی:نتیجه سنجش پاره ای ازخصوصیات چنان است که تنهامی توان براساس آن شیئی یا فردموردمطالعه رابه گروهی منتسب نمود(گروه خونی- جنس).

.۲صفت رتبه ای:درپاره ای ازمشاهدات می توان نتیجه سنجش یک خاصیت رابابیان رتبه فردیا شیئی دررابطه با سایرافرادبیان کردبدون آنکه بتوان فاصله دورتبه رامتمایزویانسبت اندازه بین آنهارا مشخص نمود (بیمارخفیف ، متوسط وشدید).

.۳صفت فاصله ای:درنوعی دیگرازمشاهدات می توان بابکاربردن یک مبداءقراردادی نتیجه سنجش رابرحسب واحدهای ثابت ومعین اندازه گیری کرد.ودرنتیجه فاصله دوشیئی یادوفردراازنظرصفت موردبررسی معین کرد ولی نظربه اینکه این نوع اندازه گیری فاقدصفرذاتی می باشد،نمی تواننسبت اندازه خاصیت موردمطالعه رادرافراد مشخص کرد.(درجه حرارت اشیاء).

 

اسلاید ۳ :

 

صفت نسبی:نتیجه سنجش مشاهدات اندازه هایی است که براساس آن نه تنها می توان فردمورد مطالعه رادررده ای منتسب کرد یا رتبه آن رامعین نمودویا فاصله آنرا دررابطه با افراددیگرمعین کردبلکه میتوان نسبت اندازه خاصیت موردمطالعه رادردفردمشخص کردزیرا که برخلاف اندازه های فاصله ای این اندازه ها ازصفرذاتی برخوردار می باشند(طول اشیاء).
معمولاًاندازه های اسمی ورتبه ای تحت عنوان اطلاعات کیفی واندازه های فاصله ای ونسبی تحت عنوان اطلاعات کمی نام گذاری می شوند.

اسلاید ۴ :

انواع کمیت ها:

.۱کمیت های پیوسته:کمیتی است که بتواند بین دومقدارخود تمامی اعدادحقیقی ممکن رااختیارکند(طول قد،وزن بدن).

.۲کمیت گسسته:کمیتی است که بتواند بعنوان مقادیرخود،مجموعه شمارش پذیر اعداد ویا زیرمجموعه ای ازآنرا اختیارکند(تعدادافرادخانواده).

۱- ۲:    گروه بندی نتیجه مشاهدات وبیان آن توسط جدول:

       پس ازجمع آوری مشاهدات وبه منظوردرک بهتر داده ها لازم است حاصل مشاهدات راباتوجه به پاره ای خصوصیات صفت مورد مطالعه درگروه های کاملاًمتمایز قرارداد.

       گروه بندی صفات کیفی (نژاد،جنس)به آسانی امکان پذیراست مگردر مواردی که انتخاب گروه به قضاوت شخص مربوط باشد(شدت بیماری).

 

اسلاید ۵ :
   

    درمشاهداتی که کمیت بصورت اندازه های گسسته بیان می شود، انتخاب گروه نسبتاًآسان است(توزیع افراد یک جامعه براساس تعداد دفعات مراجعه به درمانگاه)

    درمشاهداتی که کمیت بصورت اندازه های پیوسته بیان می شود،با هرگروه بندی وباهرفاصله ای که باشد، به هرحال پاره ای اطلاعات راجع به اندازه گیری ازدست می رود ولی بطورکلی اگربرای تقسیم بندی نتایج حاصل از اینگونه مشاهدات از۸ تا ۱۵ گروه استفاده شود اطلاعات قابل توجهی ازدست نخواهدرفت.

    دراغلب مطالعات بهتراست که فاصله گروه ها رایکسان انتخاب کردبا این وجوددرمطالعات اپیدمیولوژی استفاده ازفاصله های نامساوی کاملاً مرسوم میباشد(گروه بندی بیماران سرطانی).

 

اسلاید ۶ :

معمولاً وقتی توزیع افرادبرحسب کلیه علل مرگ موردنظرباشد ازگروه بندی زیراستفاده می شود:

       زیریکسال-۱الی۴سال-۵الی۱۴سال-۱۵الی۲۴سال-۲۵الی۴۴-۴۵الی۶۴-۶۵ به بالا

 

توصیه می شوددرتنظیم جداول نکات زیر موردتوجه قرارگیرد:

.۱باید جدول راحتی المقدورساده ارائه نمود.

.۲جدول بایدگویای محتوای خودباشد.(شامل مفاهیم :چه، کجا، چه وقت باشد)

.۳باید برای ستونها وسطرها سطروستون جمع منظورگردد.

.۴لازم است درزیرجدول نسبت به ذکرمنبع اطلاعات جدول اقدام گردد.

.۵همچنین لازم است برای هرجدول شماره ای درنظرگرفته شود.

 

اسلاید ۷ :

۱-۳ بیان توزیع بوسیله نمودار:

    معمولاً برای کشیدن نمودارازدستگاه مختصات ودرغالب موارداندازه صفت در محورطول وفرآوانی آن درمحور عرض مشخص می شود.

    انواع متداول نمودارشامل نرده ای(داده های اسمی ورتبه ای) دایره ای(داده های اسمی ورتبه ای)چندگوشه(داده های کمی گسسته)هیستوگرام(داده های کمی پیوسته بادرنظرگرفتن فرآوانی چگالی).

    نمودارتوزیع تجمعی (مقادیر صفت برروی محورطول وفرآوانی تجمعی آن بروی محورعرض مشخص می گردد).

 

اسلاید ۸ :

انواع مطالعات آماری

۱- توصیفی (Descriptive study)

۲- تحلیلی (Ana ytica study)

    در آمار توصیفی یا مطالعه توصیفی صرفاً توصیف اطلاعات موجود را بررسی می‌کنیم. مثلاً اگر مطالعه با عنوان بررسی وضعیت اقتصادی- اجتماعی ساکنین تهران مَد نظر باشد اطلاعات در قالب یک پرسشنامه با طرح سؤالاتی از قبیل سن , تعداد افراد خانواده , شغل , میزان درآمد , نوع منزل مسکونی و … صورت گرفته و نتایج حاصل از مطالعه فقط وضعیت جامعه را در زمانیکه مطالعه انجام شده است را نشان می‌دهد.

    در حالیکه در مطالعات تحلیلی هدف مقایسه دو یا چند گروه جمعیتی بوده و یا به بررسی رابطه علّی و معلولی یک یا چند عامل یا متغیر یا یک یا چند پیامد می‌پردازد. مثلاً اگر هدف مقایسه رابطه بین افسردگی و شغل مَد نظر باشد در اینجا وضعیت افسردگی در بین گروه‌های مختلف شغلی با هم مقایسه می‌شوند و اگر نتیجه اختلاف بین گروههای شغلی نشان دهد به نوعی این رابطه را برای ما اثبات می‌کند.

اسلاید ۹ :

نتیجه سنجش مشاهدات زیردرقالب کدام یک ازانواع اسمی، رتبه ای،فاصله ای ونسبتی قرارمی گیرد.

.۱تعداد دانشجویان حاضردرکلاس۴۰نفراست.

.۲درپرتاب ۱۰سکه ۶باررویه شیرظاهرشده است.

.۳تیم کشتی ایران درجهان سوم شده است.

.۴نوزادمعینی پسراست.

.۵رطوبت نسبی هوا۵۵درصدمی باشد.

اگرپتاسیم خون ۱۰۵ نفر۴۶/۲ تا۳۲/۴ میلی اکی والان درلیترباشد گروه بندی مناسب بافواصل مساوی برای اطلاعات تهیه نمایید

اسلاید ۱۰ :

اطلاعات زیرمربوط به توزیع مرگ بچه های زیریکسال درایالات متحده در سال۱۹۵۴است نموداراطلاعات رابصورت هیستوگرام رسم نمایید.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 42 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد