بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

نهضت مشروطه یکی ازحوادث بزرگ تاریخ معاصرایران است،که تاثیرعمیق وپایداری در تحولات فکری وسیاسی جامعه ی ماگذاشته است.
دربررسی ریشه های پیدایش این نهضت،عواملی چندقابل تامل اند که به تشریح آنها میپردازیم.

اسلاید 2 :

یکی ازدلایل نارضایتی مردم ازحکومت قاجار،ازدست رفتن  سرزمین هایی بود که به وسیله ی دولت های استعمارگرروس و انگلیس ازایران جداشده بودند. قسمت هایی که توسط روسیه ازایران جداشدند عبارت بودنداز:کل قفقازدرشمال غربی و منطقه ی ماوراًالنهر در شمال شرقی....درشرق وغرب دریای خزر،مناطق وایالت های وسیع وزرخیزی ازایران جداشدند.
سرزمین هایی که توسط انگلستان ازایران جداشد:ایالت های هرات و قندهاروبخش بزرگی از بلوچستان

اسلاید 3 :

2)غلبه استعماربرمملکت

عامل این استعمار، ضعف حکومت قاجارو طمع ورزی و فساد مالی درباریان ، موقعیت ویژه ی جغرافیایی وبرخورداری ازمنابع سرشارمواد اولیه بود . درنتیجه ایران به کشوری ضعیف تبدیل شد و برای تأمین مخارج کشور ناچار به قرض گرفتن از انگلستان و روسیه شد و در ازای این قرض ها امتیازات ویژه ای به آنها داد.

اسلاید 4 :

3)استبداد دستگاه حاکم
      هیأت حاکمه هرکاری که مایل بودند ،انجام می دادند وهربلایی که می خواستند،برسرمردم می آوردند .

اسلاید 5 :

،زمینه های ورود این تفکرجدید به کشور ،اعزام دانشجو به خارج ،سفرهای درباریان و سیاستمداران به خارج ومهاجرت برخی ازایرانیان به کشورهای اروپایی بود . نتیجه این تفکر جدید ،انتشارروزنامه ها وچاپ کتاب های فراوان بود .

اسلاید 6 :

((کاغذ اخبار))،((وقایع اتفاقیع))،((شرف))،((شرافت))

اسلاید 7 :

روزنامه های غیردولتی

((تربیت))،((ادب))

اسلاید 8 :

آثارروشنفکرانسفر نامه ها و کتاب ها نیز در پیدایش مشروطه خواهی نقش داشتند.از آن جمله می توان از سیاحت نامه ی ابراهیم بیگ اثر حاج زین العابدین مرراغه ای نام برد ،وی در کتابش اوضاع نا به سامان کشور را به زبان ساده بیان کرد.

اسلاید 9 :

1)سفرنامه ها

سفرنامۀ میرزا صالح شیرازی از معروف ترین این آثار است. در این سفرنامه، او به روشنی ازاندیشه های نوین غربی، به ویژه نظام حکومت مشروطۀ انگلیس، تعریف و تمجید کرده است. «سیاحت نامۀ ابراهیم بیگ» اثر حاج زین العابدین مراغه ای، یکی دیگر از این آثاراست.

اسلاید 10 :

2)کتاب ها وآثاردیگر

نوشته های میرزا ملکم خان، میرزا یوسف خان مستشارالدوله، عبدالرحیم خان طالبوف و میرزا فتحعلی آخوندزاده، معروفترین آثاری هستند که در پیدایش مشروطه خواهی مؤثر بودند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید