تحقیق در مورد درس تربیت بدنی

word قابل ویرایش
33 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

درس تربیت بدنی

آشنایی با چند مهارت از فوتبال :
پاس دادن: پاس دادن یکی از اصول کار فوتبال است. حفظ توپ توسط یک تیم که غابلاً توسط ارسال توپ انجام می گیرد به تیم خودی روحیه می بخشدو روحیه حریف را تضعیف می نماید . برای هرگونه برنامه تاکتیکی یا کار گروهی نیاز به ارسال توپ یا پاس می باشدو ویژگی های یک پاس خوب.
۱- دقت درپاس : پاسی که ارسال می باشد باید به فضای مناسب یارخودی و یا به پای او برسد .

۲- زمان پاس : پاسی که برای یار ارسال می شود باید در زمان مناسب و هماهنگ به یار خودی برسد.
۳- شدت پاس : پاس ارسال شده باید با سرعت مناسب ارسال شود تا توسط حریف قطع نگرددویار خودی به خوبی بتواند آن را کنترل کند.
۴- فریب در پاس : بهتر است قبل از ارسال پاس ، پاس دهنده با بدن یک حرکت فریبنده داشته باشدو سپس توپ را ارسال نماید .
۵- زاویه پاس : پاسی که داده می شود نسبت به فاصله ا ی که مدافع از گیرنده پاس دارد باید زاویه مناسب داشته باشد.
ضرب بغل پا : ضرب بغل پا دقیق ترین ضربه در فوتبال می باشد،زیرا نقطه تماس پا با توپ به نسبت سایرضربات زیادی دارد .ضربات بغل پا غالباً به صورت زمینی ارسال می شود. بنابراین دریافت و کنترل آن توسط همبازی ساده می باشد این ضربه برای مسافت های کوتاه یک ودوهای سریع، سرعت دادن به بازی ، ضربات پنالتی و شوتهای نزدیک که نیاز به دقت دارد کاربرد پیدا می کند .

نکات قابل توجه درمورد ضربه بغل پا :
۱- محل تماس پا با توپ قسمت داخلی گودی پا می باشد.
۲- محل تماس پا با توپ روی توپ در قسمتی نیمه پشتی وسط توپ می باشد.
۳- پای تکیه به هنگام ضربه موازی با توپ و با فاصله ۵ تا ۱۰ سانتی متر، کنار توپ قرار می گیرد، درحالی که از ناحیه زانو ۱۰ تا ۲۰ درجه خمیدگی دارد.
۴- هنگام ضربه مچ پای عمل کننده درحالت زاویه ۹۰ درجه منقبض و قفل می شود .

۵- پای عمل کننده درحالیکه درمفصل زانو چرخش خارجی دارد عقب کشیده می شود .
۶- مفصل زانو پای عمل کننده حدوداً ۱۰ تا ۲۰ درجه خمیدگی دارد.
۷- به هنگام زدن ضربه پای عمل کننده از عقب بدن به جلوآورده شده ،حرکت روبجلوی خودرا پس از تماس با توپ نیز ادامه می دهد .
۸- به هنگام زدن ضربه بالاتنه و سر تا حدودی روی توپ خم شده ودست ها هماهنگ با پاها وبالا تنه به حفظ تعادل بدن کمک می نماید.
تمرینات پیشنهادی جهت ارائه ضربه بغل پا توسط دانش آموزان :

۱- دانش آموزان درگروه های دونفره روبروی هم از حالت ثابت توپ را برای یکدیگر با فاصله ۷-۶متر به هم ارسال می کنند.
۲- دانش آموزان تمرین شماره یک را بدون کنترل و ثابت کردن توپ، تمرین کنند .
۳- دانش آموزان تمرین ۱و۲ را با پای غیربرتر تمرین کنند .

۴- دانش آموزان پاس بغل پا را بدون کنترل همراه با حرکت به جلو و به سمت توپ و تعیین مکان درگروه های ۴ نفره تمرین کنند.
کنترل بغل پا : درحین بازی فوتبال شرایطی وجود دارد که ایجاب می کند تا بازیکن توپ در حال حرکت را از حرکت بازداشته تا تحت اختیارخود قرار دهد . پس ازاین مرحله قادراست تاجهت ایفای عمل بعدی ،شوت ، پاس ، دریبل و… عمل نماید .

کنترل بغل پا بیشتر برای توپهای زمینی بکارمی رود ، با این وجود توپهای قوس دار وبلند نیز می تواند باداخل پا کنترل گردد .
نکات موردتوجه درکنترل بغل پا :

۱- محل تماس وبرخورد توپ با پا قسمت گودی پا ونیمه پشتی توپ می باشد .
۲- به هنگام کنترل پای کنترل کننده حدوداً‌ ۲۰ تا ۲۵ سانتی متر جلوترازپای تکیه به استقبال توپ رفته ، به محض تماس توپ با پا ، پا به عقب کشیده می شود .
۳- به هنگام کنترل ، پای عمل کننده ازناحیه مفصل ران چرخش خارجی داشته ومفصل زانونیز اندکی خمیدگی دارد .
تمرینات پیشنهادی برای کنترل توپهای زمینی با داخل پا :

۱- دانش آموزان درگروه های دونفره ، روبروی هم توپ را کنترل می کنند .
۲- دانش آموزان درگروه های دونفره ، روبروی هم توپ را کنترل نموده وپس ازایجاد زاویه با پای دیگرتوپ را ارسال می نمایند .
۳- سه نفره ، نفر وسط یکبار ازیار مقابل وبار دیگرپس ازبرگشت ازیارسمت دیگر توپ را کنترل وارسال می نماید .
۴- چهارنفره ، کنترل وارسال توپ درحال حرکت وقرارگرفتن درعقب صف روبرو .

ضربه سر: ازتکنیک های رایج درفوتبال است که به دوصورت دفاعی وحمله ا ی قابل اجرا است .
درضربات سربه صورت دفاعی نکات زیرباید مد نظرقرار گیرند :
۱- عضلات گردن منقبض وسر ثابت است .
۲- هنگام ضربه چشمها کاملاً بازاست .
۳- محل تماس توپ وسر قسمت جلو پیشانی دررستنگاه مو، به قسمت زیر وپشت توپ است .
۴- قبل ازضربه بالاتنه به عقب متمایل شده وزانوها اندکی خمیده است . همزمان با تماس توپ با پیشانی قوس کمر وخمیدگی زانوها صاف شده وبه توپ نیرو وارد می شود .
درضربات سر به صورت حمله ا ی ، این نکات باید مد نظرقرار گیرد :
۱- بالاتنه ضمن چرخش به راست یا چپ ، به سمت عقب قوس پیدا می نماید .
۲- ستون فقرات ازناحیه مهره های گردن به سمت چپ یا راست چرخش پیدا می کنند .

۳- ضربه سر حمله ا ی یا دفاعی می تواند همراه با پرش یا بدون پرش انجام گیرد .
۴- محل تماس توپ با سر ناحیه پیشانی به بالای توپ است .

۵- به هنگام تماس سربا توپ بدن روی پای موافق جهت ارسال توپ منتقل می گردد .
تمرینات پیشنهادی برای ضربات سر :

۱-دانش آموزان توپ را با دودست گرفته وبا چشمان بازآهسته توپ را به پیشانی می زند، بدون اینکه توپ ازدست ها رها گردد .
۲-دانش آموزان توپی را که با دودست گرفته به پیشانی زده تا توپ پس ازبرخورد با پیشانی مسافتی را درفضا طی نماید وبه نفرمقابل برسد .
۳-دانش آموزان توپ رادرارتفاع سرخود درجلوگرفته ، دانش آموزدیگر به توپ باپیشانی ضربه میزند.

۴-دانش آموزان توپ رادرارتفاع سرخود بین دودست گرفته ودانش آموزدیگر به هوا پریده و ضربه سرمی زند .
۵-دانش آموزان دویه دو روبروی هم قرار بگیرند یک نفر توپ را با دست پرتاب می نماید تایارمقابل با ضربه سربه اوتوپ را برگرداند .
۶-دانش آموزان دویه دو روبروی هم قرار بگیرندوفقط باضربه سر به هم پاس دهند .
۷-دانش آموزان درگروه های سه نفری بایستند یک نفر بادست توپ راپرتاب کرده ودیگری به نفر سوم باسرتوپ را پاس می دهد ، این حرکت درجهت چرخش عقربه های ساعت وبرعکس تکرار گردد .

 

آشنایی با وسایل وتجهیزات تنیس روی میز
میز، توپ ، توروراکت ازوسایل اصلی این رشته میباشدکه زیلاًًبه توضیحات مختصردرمورد آنان می پردازیم .
« میز» سطح فوقانی میز که سطح بازی نامیده می شود مستطیلی است به طول cm 274 وبه عرض cm 5/152 وارتفاع cm 76 ازسطح زمین . سطح بازی باید دارای رنگی یکدست ، تیره ومات باشد وخط سفیدی به عرض cm 2 درامتداد لبه های آن به منظور مشخص کردن حدود میزی باشد ، رنگ میز می تواند آبی تیره یا سبزتیره ومات باشد .
خطوط کلی درعرض میزقرار گرفته اند ازخطوط انتهایی یا عرضی وخطوطی که درطول میز قرار دارند خطوط طولی یا کناری نامیده می شوند . هرمیز به وسیله خط سفیدی به عرض mm 3 وبه موازات خطوط کناری به نام خط میانی به دو قسمت مساوی جهت بازیهای دوبل تقسیم می شود . میزازهر جنسی می تواند باشد مشروط براینکه اگرتوپ استانداردی را ازفاصله cm 30 روی آن رها کنیم حدود cm 23 بالا بیاید . رنگ میز آبی ویا سبز ودرهر حالت تیره ومات می باشد .
« مجموعه تور »

مجموعه تورشامل تور ، طناب ( آویز ) ودومیله نگهدارنه توپ می باشد . طول تور cm 183 وارتفاع تور cm 25/15 می باشد وحد خارجی دوپایه تورنیزباید به همین اندازه cm 25/15 خارج ازخطوط کناری باشد وبه وسیله طناب ویا آویز به دومیله نگهدارنده متصل خواهد بود .
« توپ »

توپ باید کروی شکل باشد واگر با انگشت سبابه وشصت ازبالا وپایین به توپ فشار بیاوریم به یک نسبت ویا خیلی کم فرو می رود ویا اگر با صفحه راکت آنرا روی میز فشار دهیم صدا ندهد ویا اگرچرخش دهیم ( با سبابه وشصت ) نباید لنگ بزند . جنس توپ ازسلولوئید ویا مواد پلاستیکی مشابه است وزن توپ gr 5/2 بود که به gr 7/2 تغییر پیدا کرده است .قطر آن mm 38 بوده که ازاول اکتبر سال ۲۰۰۰ به mm 40 تغییر یافته است که علت آن کاهش سرعت توپ وبازی می باشد . رنگ توپ سفید ویا نارنجی ودرهرصورت مات می باشد .

« راکت »
راکت درابتدا ازچوب بوده که به تدریج با گسترش وپیشرفت این ورزش روی آن لاستیکی که دون های آن به طرف خارج قرار می گرفت اضافه شد ، که به این نوع راکت با وجود رویه لاستیکی روی چوب اصطلاحاً‌ راکت تخته ا ی می گفتند . به تدریج ازابر ( اسفنج ) به جای لاستیک برای پوشاندن چوب راکت استفاده شد وامروزه ازابر ولاستیک توأماً برای پوشاندن صفحه راکت استفاده می شود . به این ترتیب که ابر را درزیر ولاستیک را دررو قرار می دهند که به این نوع راکت اصطلاحاً‌ راکت اسفنجی می گویند .

« طریقه گرفتن راکت »
به دوطرق راکت را دردست می گیرند :
۱-طریق قلمی یا ( Pen holder ) که خود نیز به دوصورت می باشد .
۲-طریق غربی یا ( Shake hand ) یا دست دادن .
* راکت گیری غربی یا Shake hand :

این نوع راکت گیری متداولترین روش در دنیا می باشدو چون بازیکنان اروپایی با این روش بازی می کنند آن را غربی می گویند درکشور ما نیز بازیکنان با این روش بازی می کنند. برخی این روش راکت گیری را طریق دست دادن نیز می گویند زیرا بازیکن راکت را طوری در دست می گیردکه درحال دست دادن با فرد دیگری می باشد. دراین روش صفحه راکت را در کف دست آزاد قرار دارد و دست بازی به صورت چهار انگشت به هم چسبیده و شصت آزاد می باشد(مانند

 

دست دادن) . فضایی که بین انگشت شصت و سبابه ایجاد می شود را درانتهایی تیغه راکت فرومی بریم به طوری که میانگین منفذی بین این فضا و تیغه راکد نباشد. سه انگشت اولیه دور دسته راکت پیچیده و انگشت شصت و سبابه دردوطرف راکت و به موازات یکدیگر قرار دارد . دراین روش راکت گیری از دو طرف فورهندو بکهند برای ضربه زدن استفاده می شود. باید توجه داشت که دراین روش راکت گیری ، راکت باید در دست راحت باشد ، یعنی نه زیاد محکم گرفته شود و نه شل که از دست بیافتد. و انگشت ها طوری باشد که باعث تماس با توپ نشود یعنی انگشت شصت و سبابه نباید زیاد بالا بیاید.
« بازی های مقدماتی »
این بازی ها جهت تقویت احساس دست با راکت و توپ می باشدو به منظور توسعه هماهنگی چشم و دست با توپ می باشد.مربیان می توانند این بازی ها را بنا به ذوق و سلیقه خود طراحی نمایندو هر مربی ممکن است با توجه به خلاقیت خود از بازی های مختلف استفاده نماید. ولی آنچه مسلم است درطول بازی های مقدماتی راکت گیری باید صحیح باشد.
ذیلاً به چند نمونه از این بازی ها خواهیم پرداخت:
– زدن توپ با روی راکت و کوتاه بلند کردن ارتفاع توپ
– زدن توپ با پشت راکت و کوتاه بلند کردن ارتفاع توپ

– زدن توپ با راکد به صورت یک درمیان با پشت و روی راکت که زمان را هم می توان درنظر گرفت به طور مثال در۳۰ ثانیه بازیکن چند ضربه می تواند بزند.
– تمرینات فوق به صورت راه رفتن و ضربه زدن، تندو کندراه رفتن، ضربه زدن کوتاه وبلندکردن ارتفاع توپ
– زدن صربه به توپ با مهارتهای پیشرفته ترمثل راه رفتن واززیرپاردکردن،از پشت کمرضربه زدن به توپ
– این فعالیتهای بدون میز را می توان به صورت دو نفره درمقابل هم از روی مانعی توپ را رد کردن ویا هدفهایی را مشخص کردن که پس از برخورد به دایره ا ی که روی زمین رسم شده به طرف حریف زده شودویا بادیواری تمرینات را انجام دادن ودهها تمرین دیگر که مربی می تواند خود ابتکارکند.
« نکاتی در مورد راکت ، توپ و زمان ضزبه به توپ »

– زاویه راکت : زاویه ا ی است که راکت با سطح افق می سازدودرضربه های متفاوت این زاویه تغییر می نماید. زاویه راکت ممکن است بسته، کمی بسته یا کاملاً بسته و نیز باز ، کمی باز و کاملاً باز باشد که با توجه از بسته بودن صفحه راکت تماس با نقاط بالایی و پایین توپ خواهد بود.
شکل صفحه ۴

بسته نیمه عمود نیمه باز باز

مسیر حرکت راکت
– زمان ضربه : توپی که بوسیله حریف به میز ما برخورد می کند تا زمانیکه با زمین برخورد می نماید طی سه مرحله انجام می شود.
الف : مرحه قبل از اوج : زمانی که توپ به زمین می خورد تا موقعی که هنوز به نقطه اوج نرسیده است را قبل از اوج می گویند.
ب : مرحله اوج : زمانی است که توپ به بالاترین نقطه خود یعنی نقطه اوج می رسد .
ج : مرحله بعداز اوج : زمانی است که توپ ازنقطه اوج خود،به قسمت پایین ونهایتاً زمین حرکت می کند. اوج قبل از اوج
بعد از اوج

 

زمانهای ضربه به توپ
– نقاط توپ : برای اینکه بدانیم راکت با کدام تخت توپ درضربه های مختلف تماس پیدا خواهدکرد. باید توپ را به قسمت های مختلف مانند یک ساعت تقسیم بندی کرد. بنابراین اگر زاویه راکت کمی باز باشد به نقطه ۴ اگر زاویه باز باشد به نقطه ۵ و اگر کاملاً باز باشد به نقطه ۶ توپ ضربه زده می شود واگر زاویه راکت کاملاً بسته باشد به نقطه ۱۲ اگر بسته باشد به نقطه ۱ توپ و اگر کمی بسته باشد ، به نقطه ۲ توپ ضربه زده خواهد شد.البته این نقاط توپ برای یک ضربه فورهند و یاروی راکت می باشد .
۱ ۱۲
۲
۳
۴
۵ ۶

– تئوری چرخش توپ :
۱- توپ بدون پیچ : هنگامی که با صفحه راکت عمود به نقطه ۳ و یا پهلوی توپی ضربه زده شود و توپ به سمت جلورانده شود توپ بدون پیچ خواهد بود و اگر مسیر حرکت توپ با راکت مسدود شود مشاهده خواهد شدکه توپ با همان زاویه برخورد(تابش) برمیگردد. تابش راکت
بازتابش
۲- توپ با پیچ زیر : زمانی که با صفحه راکت باز به نقاط زیرین توپ ضربه زده شود با توس بیشتری ارسال می شود و به توپ پیچ زیر داده می شود و توپ حول محور افقی چرخش می نماید. اگر مسیر توپ با یک راکت مسدود شود توپ میل به پایین و بازگشت به میزپیدا می کند وزاویه بازتاب از زاویه تابش کوچکتر می شود. راکت
۳

میز ۶
۳- توپ با پیچ رو:
هنگامی که با صفحات راکت بسته به نقاط بالایی توپ ضربه زده شود پیچ رویی به توپ داده می شود و درنتیجه توپ با توس کمتری ارسال می شود واگر با میز برخورد کند میل به حرکت به طرف جلو را داردو توپ حول محور افقی چرخش می نماید . ۱۲
رراکت ۳
میز
اگر مسیر توپ : یک راکت توپ به سمت بالامی رود یعنی زاویه بازتاب از زاویه تابش بزرگتر می شود.
۵- توپ مارپیچ پهلویی : هنگامی که با صفحه راکت عمود به نقطه ۳ توپ ضربه زده شود وحرکت راکت از راست به چپ یا چپ به راست شودو توپ حول محور عمودی چرخش نماید به توپ پیچ پهلویی داد و خواهدشد که اگرراکتی را جلوی توپی که از سمت راست به چپ به طرف حریف می آید با راکت مسدود کنیم توپ به سمت راست منحرف خواهد شد. اگر بالعکس توپی که برخلاف عقربه ساعت یعنی چپ به راست که درحال چرخش است را با راکت مسدود نمائیم توپ به سمت چپ منحرف خواهد شد.
۶- دراین نوع پیچ زوایای تابش و بازتاب برابرند.

تعاریف بدمینتون (Badminton) :
* بازیکن : به هرکسی که بدمینتون بازی می کند بازیکن گفته می شود .
* مسابقه : رقابت اصلی در بدمینتون میان دوگروه که از هرطرف یک تا دو بازیکن باشد.
* بازیهای دوبل : بازیهایی که درآنها بازیهایی که درهرسمت دوبازیکن هستند .
* زننده سرویس : طرفی که حق زدن سرویس را دارد .
گیرنده سرویس : سمت مخالف سرویس زننده .
زمین و وسایل آن :
– زمین بدمینتون باید به شکل مستطیل بوده و پهنای خطوط آن mm40 باشد .
– خطوط زمین بازی باید براحتی قابل تشخیص باشد و ترجیحاً به رنگ سفید یازرد رسن شده باشد.
– کلیه خطوط جزءزمین بازی تعریف می شوند.
– ارتفاع پایه های تور از سطح زمین بازی بایستی ۵۵/۱ متر باشد که باید به صورت عمودی باقی مانده و تور را به صورت کشیده حفظ نماید همانگونه که در قانون (۱۰-۱) پیش بینی شده است .
– پایه ها باید روی خطوط طولی زمین بازی دو نفر قرار گیرد.بدون در نظر گرفتن اینکه بازی یک نفره یا دونفره انجام خواهد شد .
– تور باید از ریسمان نازک با ضخامت یکنواخت و به رنگ تیره ساخته شده باشد و عرض شبکه های آن نباید کمتر mm 15 و بیشتر از mm20 باشد.
– عرض طول باید mm760و حداقل m10/6 پهنا داشته باشد .
– بالای تور بایستی نوارسفیدرنگی به عرض mm75 که دولا شده باشد وریسمان یا کابلی که از میان آن می گذرد را حفظ کند.
– کابل یا ریسمان باید محکم کشیده شده و به نوک پایه ها وصل شود.
– ارتفاع تور از سطح زمین باید نسبت توردر مرکز زمین با m524/1 وروی خطوط طولی زمین دونفره m55/1 باشد .
– هیچ فضای خالی میان انتهای تورو پایه های آن نباید وجودداشته باشد.
زمین بدمینتون :
یک زمین ایده ال بدمینتون m 1/9 ارتفاع دارد و خطوط اطراف ان به عرض cm8/3 می باشد وفاصله آن از دیواره ها حداقل m53/1 واز زمین مجاور cm90 می باشد. درهنگام روزهم نباید نور به شدت به آن بتابد ونور چراغ های داخل سالن هم درخشنده نباشد تا توپ به خوبی دیده شود . ارتفاع تور از زمین درنزدیکی پایه تور ۵۴/۱ و در وسط این m52/1 می باشد .
اصطلاحات :
« سرویس درایو زاویه دار » : برای زدن این سرویس به اخرین نقطه سمت راست زمین سرویس تاجایی که قانون اجازه می دهد برید . سپس به بازیکن مقابل وانمود کنید که سرویس پایین خواهیدزد اما آنرا به سرویس درایو تبدیل کنید .
« سرویس بک هند پایین »
مانند سرویس پایین است اما با بک هند زده می شود . سرویس های بالا یا خیلی بالا یا بک هند زده نمی شود فقط سرویس درایو گاهی اوقات با بک هند زده می شود .
« سرویس آهسته »
این سریس به نظر بازیکن حریف سرویس پایین می آید ولی درآخرین لحظه مچ دست را می پیچید و توپ را کشیده می زنید تاتوپ به انتهای زمین حریف برود واورا قافلگیر کند.
« اسمش فورهند »
یک ضربه حمله ای میباشد.منظوراززدن این ضربه خواباندن توپ درزمین حریف با سرعت زیاد میباشد .
« سرویس بلند »
سرویس کشیده و بلندی است که حریف را به عقب زمین می کشاند ودرنتیجه نمی تواند روی آن اسمش بزند در ضمن قسمت جلوی زمین را هم باز می گذارد .

قوانین جدید والیبال
بازیکن لیبرو Libero :
هرتیم اختیار دارد یک بازیکن لیبرو در لیست ۱۲ نفره خود برای تمام مسابقه ها معرفی کند. قوانین مربوط به بازیکن لیبرو به شرح زیر است :
الف : او مجدد به بازی کردن در منطقه عقب زمین است و اجازه ندارد که حمله ا ی روی توپی که ارتفاع آن از تور بالاتر است انجام دهد .
ب : لبیرو نمی تواند سرویس بزند، دفاع کند یا سعی به دفاع کردن کند.
ج : رنگ پیراهن لیبرو باید با دیگران یعنی سایر بازیکنان فرق کند .
د : تعویض بازیکن لیبرو جزؤ تعویض های معمولی به حساب نمی آیدو دفعات تعویض لیبرو نامحدود می باشد . یک لیبرو نمی تواند درتعویض های معمول شرکت کند و موقعی می تواند به زمین وارد شودویا از زمین خارج شود که بازی متوقف بوده و قبل از شوت زدن سرویس باشد .
ه : لازم است که یکبار بازی ، بین جایگزینی دو بازیکنی که یکی از آنها لیبرو می باشد انجام شده باشد درصورت صدمه دیدن لیبرو با موافقت قبلی داوراول مسابقه یکی از بازیکنان که نامش درلیست بازیکنان می باشد را می توان جانشین لیبرو کرد.
و : لیبرویی که جانشین لیبرو قبلی شده بایدتمام قوانین مربوط به لیبرو را درطول بازی رعایت کند درصورتی که لیبروی مصدوم بهبود پیداکرد لیبرو جانشین می تواند به بازی عادی خود در مسابقات بعدی ادامه یابد.
ز : درصورت مصدومیت بیشتر بازیکن دیگری اجازه نخواهد داشت بعنوان لیبرو عمل کند و فقط لیبرو اصلی می تواند جانشین شود و همان شرایط قبلی را باید رعایت کند .
آزادی حرکت کردن مربیان
تمام اعضای تیم می توانند در حالی که روی نیمکت ذخیره ها نشسته اندو یا منطقه گرم کردن قرار دارند تیم خودرا تشویق یا راهنمایی کنند . فقط سرمربی تیم اجازه دارد بدون مزاحمت یا تأخیرانداختن بازی در منطقه آزاد(جلوی نیمکت تیم از ناحیه خط حمله تا منطقه گرم کردن قدم بزند و تیم را تشویق یا راهنمایی کند.
رنگ توپ
توپ رسمی بازی والیبال میکاسا ام دی ال۲۰۰ (MIKASA MVG 200) می باشد به رنگ آبی زرو سفید می باشد . طرح و رنگ توپ برای بازیهای رسمی فدراسیون بین المللی FIVB ثبت شده است.
لباس بازیکنان
– یراهن و شورت نباید زیاد گشاد باشد .
– پیراهن آستین بلند مجاز نمی باشد .
– روی آستین نباید شماره باشد ، روی طرف راست شورت می تواندشماره قرار داشته باشد .
– پرچم و نام کشور در سمت چپ جلوی پیراهن .
– نام و فامیل در پشت پیراهن بالای شماره .
– بانوان مجازهستند لباس یکسره بپوشند .
تایم اوت :
دربازیهای معمولی زنان تایم اوت ۳۰ ثانیه می باشد و هرتیم یک تایم اوت در هر ست دارد. دربازیهایFIVB و بازیهای قهرمانی جهان همه تایم اوت ها۶۰ ثانیه می باشد بجز ست پنجم که ۳۰ثانیه است . در ستهای ۱ تا ۴ هر تیم می تواند یک تایم اوت داشته باشد و ۳ تا ۲ تایم اوت تکنیکال به وقتی که تیم به امتیاز ۸ یا ۱۶ دست پیدا می کند درست پنجم هر تیم ۲ تایم اوت ۳۰ ثانیه ا ی دارد و تایم اوت تکنیکال وجود ندارد.
زمان استراحت بین ستها:
زمان استراحت بین ستها۳ دقیقه می باشد اما می توان زمان استراحت بین ست دوم و سوم رابا تقاضای سازمان های مجری مسابقات تا ۱۰ دقیقه افزایش داد .
سرویس
اگردرزمان سرویس زدن توپ با تورتماس پیداکند وسپس توپ به زمین مقابل برود بازی ادامه می یابد .
اقدامات اولیه درمانی درآسیب های ورزشی
PRICES درحقیقت حرف اول کلمات زیر را شامل می شود .
۱- Protection : به معنی محافظت وپیشگیری از آسیب بیشتر ، مثلاً با استفاده ازوسایل کمک ارتوپدی.
۲- Rest : یا استراحت که بسته به نوع آسیب از فرم مطلق آن تا استراحت نسبی را شامل می شود.
۳- Ice : استفاده از یخ سبب کاهش درد ، تورم و التهاب می شود.
۴- Compression : یا فشار که اگر همراه با یخ استفاده شود سبب محدود شدن تورم خواهد شد.
۵- Elevation : بالا نگه داشتن عضو آسیب دیده نسبت به قلب سبب تسهیل تخلیه ورودی از ناحیه مربوطه می شود.
۶- Support : نوعی عمل محافظت است که در مواقع آسیب جزئی و بدون علامت ورزشکاراستفاده می شود ، مثلاً استفاده از بانداژ برای پیچ خوردگی مختصر .

فایده استفاده از یخ دربرخورد با آسیب ها :
یخ سبب کاهش خونریزی ،تورم،التهاب،نیازهای متابولیک ناحیه مجروح،دردواسپاسم عضلانی میشود .
روش صحیح ماساژ دادن بایخ :
یخ را برای مدت ۶۰ تا ۹۰ثانیه برروی منطقه ا ی ثابت از عضو آسیب دیده نگه می داریم تا در ناحیه مربوطه و تا cm5/1 دراطراف محل ، احساس کرختی به شخص دست دهد . حال با توجه به وسعت محدوده ا ی که بی حس شده و به آرامی ، یخ را بصورت دایره وار روی پوست ماساژ می دهیم . این ماساژ در آسیب های با وسعت متوسط ۷ دقیقه و در نواحی بزرگ تا۱۰ دقیقه بطول خواهد کشید. به عنوان قانون کلی ، در طی یک ساعت می توان ۲۰ تا ۳۰ دقیقه (حداکثر) از یخ استفاده کرد و حداقل ۳۰ دقیقه نیز عضو را به حال خود گذاشت مسلم است که اگر تحمل مصدوم به سرما کم باشد ، باید زمان استفاده از یخ را کاهش داد .
خصوصیات باندهای فشاری :
این باندها را از اول عضو (ویستال) به آخرویروگزیمال می پیچند بطوریکه درهر دو نصف پهنای دور قبلی را بپوشاند فشاری که اعمال می شود. سبب کاهش تورم خواهد شد. البته بانداژ نبایدآنقدر محکم انجام گیرد که در بازگشت خون وریدی به طرف قلب اختلال ایجاد کند . (یک چهارم تا یک سوم توان بالقوه کشش باند کافی خواهد بود .)
اصول برخورد با ورزشکاری که شدیداُ آسیب دیده و حال وخیمی دارد:
۱- هرگونه انسداد و مانع موجود در مجاری هوایی مصدوم را باید برطرف کرد (باید مراقب آسیب ستون فقرات گردنی نیز بود ).
۲- به نحو تنفس مصدوم دقت شود ، درصورت نیاز از تنفس مصنوعی و اکسیژن کمکی استفاده شود.
۳- گردش خون فردبررسی شود، نبض شریان کاروتید از لحاظ کیفیت ، تعداد و ریتم لمس شود، درصورت فقدان این نبض یا نبض رادیال عملیات احیاء قلب می بایست آغازگردد.
۴- ارزیابی مختصر عصبی : سطح هوشیاری ، اندازه و واکنش مردمکها به نور ، حرکات چشم و پاسخ های حرکتی صورت گیرد.
۵- مشاهده اندام هاوسایرقسمتهای بدن برای آگاه شدن ازهرگونه خونریزی،شکستگی یا خون مردگی .
علل اصلی ایجاد صدمات ورزشی :
عدم آمادگی بدنی، گرم نکردن بدن پیش از شروع فعالیت ورزشی ، استفاده از تکنیکهای نادرست و نیز ماهیت خودرشته ورزشی از جمله دلایل ایجادآسیب های ورزشی هستند.
قلم بندیا ساق بند چه کاربردی دربازیکنان فوتبال دارد؟
لگد های مستقیم به قسمت قدامی (جلویی) ساق پا در فوتبال کاملاً شایعند ومی توانند به شکستگی های درشت نی منتهی شوند استفاده از قلم بند می تواند بروز آسیب های ورزشی را به نحو قابل ملاحظه ا ی کاهش دهد و به همین جهت استفاده از قلم بند امروزه دراقلب مسابقات الزامی است . براساس مطالعات انجام شده قلم بند با پخش کردن نیروی وارده در سطح وسیع تر از شدت نیرو می کاهد. اگر چه این اثر قلم بندبرای پیشگیری از برخی شکستگی های درشت نی کافی است ولی بیشتر در کاهش میزان آسیبهای نسج نرم (بافتهای نرم) به هنگام ضربه بیشترین تأثیر را دارد.
قلم بند مناسب باید کل طول درشت نی و همچنین قوزک های پارا بپوشاند.

ورزشکاران و تشنج :
درورزشکارانی که تشنج به طور کامل کنترل شده است شرکت در ورزش هایی مثل شیرجه ، کوهنوردی، سنگ نوردی ، ژیمناستیک و چتربازی ممنوع بوده ولی درسایر ورزش ها حتی در انواع تماسی و پربرخوردی معنی ندارد.(این ورزش ها محرک ایجاد تشنج نیستند.)
درورزشکارانی که تشنج به طور کامل کنترل نشده است شرکت در اغلب ورزش ها تا مدت حداقل دوماه که فرد تشنج نکرده و معاینه عصبی و طبیعی داشته باشد ، به تعویق می افتد.

چه لباسهایی برای ورزش درگرما مناسب تر هستند ؟
لباسهای تیره گرما را جذب کرده ولباسهای روشن سبب منعکس کردن گرما می شوند . بنابراین پوشیدن لباسهای روشن سبب کاهش میزان تابش انرژی جذب شده توسط بدن می شود .دفع گرما ازراه تبخیر فقط درحضور لباسهای تروخیس صورت می پذیرد ، بنابراین نباید درصورت ترشدن لباسها با عرق اقدام به تعویض آنها کرد . لباس باید آزاد باشد تا اجازه عبور راحت هوا را بدهد . پس ازهربار ورزش باید لباسها را شست تا ذرات نمک ، چربی وچرکی که لابه لای منافذ لباسهارا می پوشاند پاک کرده ودرجریان هوا تداخلی ایجاد نکند .

آیا استفاده ازکرمها ی محافظ دربرابر نورآفتاب ضرورت دارد ؟ این کرمها علاوه بر محافظت پوست درمقابل پیری وسرطان پوست ، ازآفتاب سوختگی هم جلوگیری خواهند کرد .آفتاب سوختگی سبب کاهش توانایی پوست برای عمل صحیح درجریان روند تنظیم دمای بدن می شود .
روش های گرم کردن وسرد کردن بدن :

عمل گرم کردن بدن درورزش ، برای افزایش عمومی دمای بدن ودرجه حرارت عمقی عضلات فعال می باشد .عمل گرم کردن می تواند شامل چنددقیقه دویدن های آرام برای آماده شدن دستگاه قلبی عروقی وتنفسی وانجام تعدادی حرکات کششی روی عضلات بزرگ بدن به منطور جلوگیری ازسفتی وسختی عضلات وآسیبهای احتمالی ( پارگی عضلات لیگامنت ها ) باشد . عمل سردکردن بدن نیز کمک به برگشت سریع جریان خون ازعضلات فعال به طرف قلب است . چنانچه گرم کردن وسرد کردن بدن ازتمرین یا مسابقه کنارگذاشته شود ، به احتمال زیاد تمرین کننده دچار آسیب پذیری وفرسودگی بدن می شود .
آگاهان وکارشناسان به دوعلت انجام گرم کردن بدن را پیش ازشروع تمرین یا مسابقه توصیه می کنند :
۱- با انجام دویدن های آرام وتدریجی به مدت حداقل ۵ تا ۷ دقیقه ، عضله قلب برای اجرای فعالیت های سخت وشدید آماده می شود

.
۲- با انجام حرکات کششی روی عضلات اسکلتب بدن سفتی وسختی عضلات ازمیان می رود واحتمال بروز آسیب پذیری به حداقل می رسد . خاطر نشان می شود به هیچ وجه نباید عمل گرم کردن بدن جانشین تمرین های انعطاف پذیری درجلسه های تمرین باشد . زیرا انعطاف پذیری یکی ازعناصر مهم آمادگی جسمانی است که باید بطور جداگانه ، بخشی ازهرجلسه تمرین ورزشی را به خود اختصاص دهد .ورزشکارانی که تمرین های سخت وشدید را بدون عمل گرم کردن انجام می دهند ، تا چندین ساعت بعد ازخاتمه تمرین یا مسابقه الکتروکاردیو گرافی ( نوارقلبی ) آنها غیرطبیعی نشان می دهد . علت این است که چون قلب به تدریج برای هدایت جریان خون به طرف عضلات مهیا نشده است . لذا بی نظمی خاصی درتعداد ضربان های قلب ایجاد می شود.

قابل توجه اینکه اگر هنگام گرم کردن تأکید زیادی به انجام حرکت های کششی دارید ، بهتراست همان حرکات کششی رانیزدرعمل سرد کردن به اجرا درآورید وچنانچه عادت به انجام نرمش های بدنی پیش ازسرد کردن دارید ، دراین صورت باید حرکات کششی بعد ازاجرای نرمش های بدنی باشد . زیرا ازنظرفیزیولوژیکی ، حرکات های کششی فشار کمتری به عضلات اسکلتی وارد می آورند .

پژوهشگران می گویند درجریان سرد کردن بدن دوعمل ذیل بسیار ضروری است :
۱-انجام حرکات کششی ازنوع ایستا برای عضلات فعال ودرگیر درتمرین ورزشی .
۲-انجام فعالیت های سبک وآرام نظیر دویدن ، راه رفتن برای دستگاه قلبی عروقی وتنفسی .
نقش آب دربدن :

مهمترین جزء تغذیه ا ی که می تواند با کمبود خود آسیب های جدی ایجاد کند ، آب است ، کم آبی ( هیدراتاسیون ) دربدن سبب ایجاد آسیب دربسیاری ازورزش ها می شد .

جایگزینی آب درجریان مسابقات و فعالیت های ورزشی ، بهترین عامل پیشگیری ازکشیدگی عضلانی ، پیچ خوردگی ها ، خون مردگی ها وسایر آسیب های جدی است .

۷۰-۴۰ درصد توده بدن هرفرد بسته به سن وجنس ، ترکیب بدنی ازآب تشکیل شده است . یک فرد بالغ ونسبتاً بی تحرک دریک محیط عادی ، روزانه نیاز به ۵/۲ لیتر آب دارد .ازفرد عادی فعالی که درمحیط گرم واقع شده باشد این میزان به ۱۰-۵ لیتردرروز افزایش خواهد یافت .نوشیدن مقادیر زیادتر آب پیش ازورزش ودرهوای گرم ، درمقابل استرس گرمایی محافظت ایجاد خواهد کرد ، چون هیدراتاسیون یا کم آبی رابه تأخیر اندخته ، تعریق درحین ورزش را افزوده وبالا رفتن دمای مرکزی بدن را به حداقل می رساند ، تا ۲۰ دقیقه قبل ازورزش می توان ۶۰۰-۴۰۰ میلی لیتر آب خنک درهوای گرم نوشید . اصولاً مایعی باید نوشید که باب دهان بوده و خنک باشد.

برای حفظ تعادل مایع در بدن : حجم مایعی که پس از ورزش نوشیده می شود ۵۰-۲۵ درصد بیش از میزان دفع عرق باید باشد .

* تربیت بدنی اصلاحی (Correcrive physical education)
برنامه ا ی است که با توسل به تمرینهای خاص براصلاح«تغییر» کاربرد یا تفسیر ساختمان بدن تأکید دارد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 33 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد