بخشی از مقاله

درس تربيت بدني


آشنايي با چند مهارت از فوتبال :
پاس دادن: پاس دادن يكي از اصول كار فوتبال است. حفظ توپ توسط يك تيم كه غابلاً توسط ارسال توپ انجام مي گيرد به تيم خودي روحيه مي بخشدو روحيه حريف را تضعيف مي نمايد . براي هرگونه برنامه تاكتيكي يا كار گروهي نياز به ارسال توپ يا پاس مي باشدو ويژگي هاي يك پاس خوب.
1- دقت درپاس : پاسي كه ارسال مي باشد بايد به فضاي مناسب يارخودي و يا به پاي او برسد .


2- زمان پاس : پاسي كه براي يار ارسال مي شود بايد در زمان مناسب و هماهنگ به يار خودي برسد.
3- شدت پاس : پاس ارسال شده بايد با سرعت مناسب ارسال شود تا توسط حريف قطع نگرددويار خودي به خوبي بتواند آن را كنترل كند.
4- فريب در پاس : بهتر است قبل از ارسال پاس ، پاس دهنده با بدن يك حركت فريبنده داشته باشدو سپس توپ را ارسال نمايد .
5- زاويه پاس : پاسي كه داده مي شود نسبت به فاصله ا ي كه مدافع از گيرنده پاس دارد بايد زاويه مناسب داشته باشد.
ضرب بغل پا : ضرب بغل پا دقيق ترين ضربه در فوتبال مي باشد،زيرا نقطه تماس پا با توپ به نسبت سايرضربات زيادي دارد .ضربات بغل پا غالباً به صورت زميني ارسال مي شود. بنابراين دريافت و كنترل آن توسط همبازي ساده مي باشد اين ضربه براي مسافت هاي كوتاه يك ودوهاي سريع، سرعت دادن به بازي ، ضربات پنالتي و شوتهاي نزديك كه نياز به دقت دارد كاربرد پيدا مي كند .


نكات قابل توجه درمورد ضربه بغل پا :
1- محل تماس پا با توپ قسمت داخلي گودي پا مي باشد.
2- محل تماس پا با توپ روي توپ در قسمتي نيمه پشتي وسط توپ مي باشد.
3- پاي تكيه به هنگام ضربه موازي با توپ و با فاصله 5 تا 10 سانتي متر، كنار توپ قرار مي گيرد، درحالي كه از ناحيه زانو 10 تا 20 درجه خميدگي دارد.
4- هنگام ضربه مچ پاي عمل كننده درحالت زاويه 90 درجه منقبض و قفل مي شود .


5- پاي عمل كننده درحاليكه درمفصل زانو چرخش خارجي دارد عقب كشيده مي شود .
6- مفصل زانو پاي عمل كننده حدوداً 10 تا 20 درجه خميدگي دارد.
7- به هنگام زدن ضربه پاي عمل كننده از عقب بدن به جلوآورده شده ،حركت روبجلوي خودرا پس از تماس با توپ نيز ادامه مي دهد .
8- به هنگام زدن ضربه بالاتنه و سر تا حدودي روي توپ خم شده ودست ها هماهنگ با پاها وبالا تنه به حفظ تعادل بدن كمك مي نمايد.
تمرينات پيشنهادي جهت ارائه ضربه بغل پا توسط دانش آموزان :


1- دانش آموزان درگروه هاي دونفره روبروي هم از حالت ثابت توپ را براي يكديگر با فاصله 7-6متر به هم ارسال مي كنند.
2- دانش آموزان تمرين شماره يك را بدون كنترل و ثابت كردن توپ، تمرين كنند .
3- دانش آموزان تمرين 1و2 را با پاي غيربرتر تمرين كنند .


4- دانش آموزان پاس بغل پا را بدون كنترل همراه با حركت به جلو و به سمت توپ و تعيين مكان درگروه هاي 4 نفره تمرين كنند.
كنترل بغل پا : درحين بازي فوتبال شرايطي وجود دارد كه ايجاب مي كند تا بازيكن توپ در حال حركت را از حركت بازداشته تا تحت اختيارخود قرار دهد . پس ازاين مرحله قادراست تاجهت ايفاي عمل بعدي ،شوت ، پاس ، دريبل و… عمل نمايد .


كنترل بغل پا بيشتر براي توپهاي زميني بكارمي رود ، با اين وجود توپهاي قوس دار وبلند نيز مي تواند باداخل پا كنترل گردد .
نكات موردتوجه دركنترل بغل پا :


1- محل تماس وبرخورد توپ با پا قسمت گودي پا ونيمه پشتي توپ مي باشد .
2- به هنگام كنترل پاي كنترل كننده حدوداً‌ 20 تا 25 سانتي متر جلوترازپاي تكيه به استقبال توپ رفته ، به محض تماس توپ با پا ، پا به عقب كشيده مي شود .
3- به هنگام كنترل ، پاي عمل كننده ازناحيه مفصل ران چرخش خارجي داشته ومفصل زانونيز اندكي خميدگي دارد .
تمرينات پيشنهادي براي كنترل توپهاي زميني با داخل پا :


1- دانش آموزان درگروه هاي دونفره ، روبروي هم توپ را كنترل مي كنند .
2- دانش آموزان درگروه هاي دونفره ، روبروي هم توپ را كنترل نموده وپس ازايجاد زاويه با پاي ديگرتوپ را ارسال مي نمايند .
3- سه نفره ، نفر وسط يكبار ازيار مقابل وبار ديگرپس ازبرگشت ازيارسمت ديگر توپ را كنترل وارسال مي نمايد .
4- چهارنفره ، كنترل وارسال توپ درحال حركت وقرارگرفتن درعقب صف روبرو .

ضربه سر: ازتكنيك هاي رايج درفوتبال است كه به دوصورت دفاعي وحمله ا ي قابل اجرا است .
درضربات سربه صورت دفاعي نكات زيربايد مد نظرقرار گيرند :
1- عضلات گردن منقبض وسر ثابت است .
2- هنگام ضربه چشمها كاملاً بازاست .
3- محل تماس توپ وسر قسمت جلو پيشاني دررستنگاه مو، به قسمت زير وپشت توپ است .
4- قبل ازضربه بالاتنه به عقب متمايل شده وزانوها اندكي خميده است . همزمان با تماس توپ با پيشاني قوس كمر وخميدگي زانوها صاف شده وبه توپ نيرو وارد مي شود .
درضربات سر به صورت حمله ا ي ، اين نكات بايد مد نظرقرار گيرد :
1- بالاتنه ضمن چرخش به راست يا چپ ، به سمت عقب قوس پيدا مي نمايد .
2- ستون فقرات ازناحيه مهره هاي گردن به سمت چپ يا راست چرخش پيدا مي كنند .


3- ضربه سر حمله ا ي يا دفاعي مي تواند همراه با پرش يا بدون پرش انجام گيرد .
4- محل تماس توپ با سر ناحيه پيشاني به بالاي توپ است .


5- به هنگام تماس سربا توپ بدن روي پاي موافق جهت ارسال توپ منتقل مي گردد .
تمرينات پيشنهادي براي ضربات سر :


1-دانش آموزان توپ را با دودست گرفته وبا چشمان بازآهسته توپ را به پيشاني مي زند، بدون اينكه توپ ازدست ها رها گردد .
2-دانش آموزان توپي را كه با دودست گرفته به پيشاني زده تا توپ پس ازبرخورد با پيشاني مسافتي را درفضا طي نمايد وبه نفرمقابل برسد .
3-دانش آموزان توپ رادرارتفاع سرخود درجلوگرفته ، دانش آموزديگر به توپ باپيشاني ضربه ميزند.


4-دانش آموزان توپ رادرارتفاع سرخود بين دودست گرفته ودانش آموزديگر به هوا پريده و ضربه سرمي زند .
5-دانش آموزان دويه دو روبروي هم قرار بگيرند يك نفر توپ را با دست پرتاب مي نمايد تايارمقابل با ضربه سربه اوتوپ را برگرداند .
6-دانش آموزان دويه دو روبروي هم قرار بگيرندوفقط باضربه سر به هم پاس دهند .
7-دانش آموزان درگروه هاي سه نفري بايستند يك نفر بادست توپ راپرتاب كرده وديگري به نفر سوم باسرتوپ را پاس مي دهد ، اين حركت درجهت چرخش عقربه هاي ساعت وبرعكس تكرار گردد .

 

آشنايي با وسايل وتجهيزات تنيس روي ميز
ميز، توپ ، توروراكت ازوسايل اصلي اين رشته ميباشدكه زيلاًًبه توضيحات مختصردرمورد آنان مي پردازيم .
« ميز» سطح فوقاني ميز كه سطح بازي ناميده مي شود مستطيلي است به طول cm 274 وبه عرض cm 5/152 وارتفاع cm 76 ازسطح زمين . سطح بازي بايد داراي رنگي يكدست ، تيره ومات باشد وخط سفيدي به عرض cm 2 درامتداد لبه هاي آن به منظور مشخص كردن حدود ميزي باشد ، رنگ ميز مي تواند آبي تيره يا سبزتيره ومات باشد .
خطوط كلي درعرض ميزقرار گرفته اند ازخطوط انتهايي يا عرضي وخطوطي كه درطول ميز قرار دارند خطوط طولي يا كناري ناميده مي شوند . هرميز به وسيله خط سفيدي به عرض mm 3 وبه موازات خطوط كناري به نام خط مياني به دو قسمت مساوي جهت بازيهاي دوبل تقسيم مي شود . ميزازهر جنسي مي تواند باشد مشروط براينكه اگرتوپ استانداردي را ازفاصله cm 30 روي آن رها كنيم حدود cm 23 بالا بيايد . رنگ ميز آبي ويا سبز ودرهر حالت تيره ومات مي باشد .
« مجموعه تور »


مجموعه تورشامل تور ، طناب ( آويز ) ودوميله نگهدارنه توپ مي باشد . طول تور cm 183 وارتفاع تور cm 25/15 مي باشد وحد خارجي دوپايه تورنيزبايد به همين اندازه cm 25/15 خارج ازخطوط كناري باشد وبه وسيله طناب ويا آويز به دوميله نگهدارنده متصل خواهد بود .
« توپ »


توپ بايد كروي شكل باشد واگر با انگشت سبابه وشصت ازبالا وپايين به توپ فشار بياوريم به يك نسبت ويا خيلي كم فرو مي رود ويا اگر با صفحه راكت آنرا روي ميز فشار دهيم صدا ندهد ويا اگرچرخش دهيم ( با سبابه وشصت ) نبايد لنگ بزند . جنس توپ ازسلولوئيد ويا مواد پلاستيكي مشابه است وزن توپ gr 5/2 بود كه به gr 7/2 تغيير پيدا كرده است .قطر آن mm 38 بوده كه ازاول اكتبر سال 2000 به mm 40 تغيير يافته است كه علت آن كاهش سرعت توپ وبازي مي باشد . رنگ توپ سفيد ويا نارنجي ودرهرصورت مات مي باشد .


« راكت »
راكت درابتدا ازچوب بوده كه به تدريج با گسترش وپيشرفت اين ورزش روي آن لاستيكي كه دون هاي آن به طرف خارج قرار مي گرفت اضافه شد ، كه به اين نوع راكت با وجود رويه لاستيكي روي چوب اصطلاحاً‌ راكت تخته ا ي مي گفتند . به تدريج ازابر ( اسفنج ) به جاي لاستيك براي پوشاندن چوب راكت استفاده شد وامروزه ازابر ولاستيك توأماً براي پوشاندن صفحه راكت استفاده مي شود . به اين ترتيب كه ابر را درزير ولاستيك را دررو قرار مي دهند كه به اين نوع راكت اصطلاحاً‌ راكت اسفنجي مي گويند .


« طريقه گرفتن راكت »
به دوطرق راكت را دردست مي گيرند :
1-طريق قلمي يا ( Pen holder ) كه خود نيز به دوصورت مي باشد .
2-طريق غربي يا ( Shake hand ) يا دست دادن .
* راكت گيري غربي يا Shake hand :


اين نوع راكت گيري متداولترين روش در دنيا مي باشدو چون بازيكنان اروپايي با اين روش بازي مي كنند آن را غربي مي گويند دركشور ما نيز بازيكنان با اين روش بازي مي كنند. برخي اين روش راكت گيري را طريق دست دادن نيز مي گويند زيرا بازيكن راكت را طوري در دست مي گيردكه درحال دست دادن با فرد ديگري مي باشد. دراين روش صفحه راكت را در كف دست آزاد قرار دارد و دست بازي به صورت چهار انگشت به هم چسبيده و شصت آزاد مي باشد(مانند

 

دست دادن) . فضايي كه بين انگشت شصت و سبابه ايجاد مي شود را درانتهايي تيغه راكت فرومي بريم به طوري كه ميانگين منفذي بين اين فضا و تيغه راكد نباشد. سه انگشت اوليه دور دسته راكت پيچيده و انگشت شصت و سبابه دردوطرف راكت و به موازات يكديگر قرار دارد . دراين روش راكت گيري از دو طرف فورهندو بكهند براي ضربه زدن استفاده مي شود. بايد توجه داشت كه دراين روش راكت گيري ، راكت بايد در دست راحت باشد ، يعني نه زياد محكم گرفته شود و نه شل كه از دست بيافتد. و انگشت ها طوري باشد كه باعث تماس با توپ نشود يعني انگشت شصت و سبابه نبايد زياد بالا بيايد.
« بازي هاي مقدماتي »
اين بازي ها جهت تقويت احساس دست با راكت و توپ مي باشدو به منظور توسعه هماهنگي چشم و دست با توپ مي باشد.مربيان مي توانند اين بازي ها را بنا به ذوق و سليقه خود طراحي نمايندو هر مربي ممكن است با توجه به خلاقيت خود از بازي هاي مختلف استفاده نمايد. ولي آنچه مسلم است درطول بازي هاي مقدماتي راكت گيري بايد صحيح باشد.
ذيلاً به چند نمونه از اين بازي ها خواهيم پرداخت:
- زدن توپ با روي راكت و كوتاه بلند كردن ارتفاع توپ
- زدن توپ با پشت راكت و كوتاه بلند كردن ارتفاع توپ


- زدن توپ با راكد به صورت يك درميان با پشت و روي راكت كه زمان را هم مي توان درنظر گرفت به طور مثال در30 ثانيه بازيكن چند ضربه مي تواند بزند.
- تمرينات فوق به صورت راه رفتن و ضربه زدن، تندو كندراه رفتن، ضربه زدن كوتاه وبلندكردن ارتفاع توپ
- زدن صربه به توپ با مهارتهاي پيشرفته ترمثل راه رفتن واززيرپاردكردن،از پشت كمرضربه زدن به توپ
- اين فعاليتهاي بدون ميز را مي توان به صورت دو نفره درمقابل هم از روي مانعي توپ را رد كردن ويا هدفهايي را مشخص كردن كه پس از برخورد به دايره ا ي كه روي زمين رسم شده به طرف حريف زده شودويا باديواري تمرينات را انجام دادن ودهها تمرين ديگر كه مربي مي تواند خود ابتكاركند.
« نكاتي در مورد راكت ، توپ و زمان ضزبه به توپ »


- زاويه راكت : زاويه ا ي است كه راكت با سطح افق مي سازدودرضربه هاي متفاوت اين زاويه تغيير مي نمايد. زاويه راكت ممكن است بسته، كمي بسته يا كاملاً بسته و نيز باز ، كمي باز و كاملاً باز باشد كه با توجه از بسته بودن صفحه راكت تماس با نقاط بالايي و پايين توپ خواهد بود.
شکل صفحه 4


بسته نيمه عمود نيمه باز باز

مسير حركت راكت
- زمان ضربه : توپي كه بوسيله حريف به ميز ما برخورد مي كند تا زمانيكه با زمين برخورد مي نمايد طي سه مرحله انجام مي شود.
الف : مرحه قبل از اوج : زماني كه توپ به زمين مي خورد تا موقعي كه هنوز به نقطه اوج نرسيده است را قبل از اوج مي گويند.
ب : مرحله اوج : زماني است كه توپ به بالاترين نقطه خود يعني نقطه اوج مي رسد .
ج : مرحله بعداز اوج : زماني است كه توپ ازنقطه اوج خود،به قسمت پايين ونهايتاً زمين حركت مي كند. اوج قبل از اوج
بعد از اوج

 

زمانهاي ضربه به توپ
- نقاط توپ : براي اينكه بدانيم راكت با كدام تخت توپ درضربه هاي مختلف تماس پيدا خواهدكرد. بايد توپ را به قسمت هاي مختلف مانند يك ساعت تقسيم بندي كرد. بنابراين اگر زاويه راكت كمي باز باشد به نقطه 4 اگر زاويه باز باشد به نقطه 5 و اگر كاملاً باز باشد به نقطه 6 توپ ضربه زده مي شود واگر زاويه راكت كاملاً بسته باشد به نقطه 12 اگر بسته باشد به نقطه 1 توپ و اگر كمي بسته باشد ، به نقطه 2 توپ ضربه زده خواهد شد.البته اين نقاط توپ براي يك ضربه فورهند و ياروي راكت مي باشد .
1 12
2
3
4
5 6


- تئوري چرخش توپ :
1- توپ بدون پيچ : هنگامي كه با صفحه راكت عمود به نقطه 3 و يا پهلوي توپي ضربه زده شود و توپ به سمت جلورانده شود توپ بدون پيچ خواهد بود و اگر مسير حركت توپ با راكت مسدود شود مشاهده خواهد شدكه توپ با همان زاويه برخورد(تابش) برميگردد. تابش راكت
بازتابش
2- توپ با پيچ زير : زماني كه با صفحه راكت باز به نقاط زيرين توپ ضربه زده شود با توس بيشتري ارسال مي شود و به توپ پيچ زير داده مي شود و توپ حول محور افقي چرخش مي نمايد. اگر مسير توپ با يك راكت مسدود شود توپ ميل به پايين و بازگشت به ميزپيدا مي كند وزاويه بازتاب از زاويه تابش كوچكتر مي شود. راكت
3

ميز 6
3- توپ با پيچ رو:
هنگامي كه با صفحات راكت بسته به نقاط بالايي توپ ضربه زده شود پيچ رويي به توپ داده مي شود و درنتيجه توپ با توس كمتري ارسال مي شود واگر با ميز برخورد كند ميل به حركت به طرف جلو را داردو توپ حول محور افقي چرخش مي نمايد . 12
رراكت 3
ميز
اگر مسير توپ : يك راكت توپ به سمت بالامي رود يعني زاويه بازتاب از زاويه تابش بزرگتر مي شود.
5- توپ مارپيچ پهلويي : هنگامي كه با صفحه راكت عمود به نقطه 3 توپ ضربه زده شود وحركت راكت از راست به چپ يا چپ به راست شودو توپ حول محور عمودي چرخش نمايد به توپ پيچ پهلويي داد و خواهدشد كه اگرراكتي را جلوي توپي كه از سمت راست به چپ به طرف حريف مي آيد با راكت مسدود كنيم توپ به سمت راست منحرف خواهد شد. اگر بالعكس توپي كه برخلاف عقربه ساعت يعني چپ به راست كه درحال چرخش است را با راكت مسدود نمائيم توپ به سمت چپ منحرف خواهد شد.
6- دراين نوع پيچ زواياي تابش و بازتاب برابرند.


تعاريف بدمينتون (Badminton) :
* بازيكن : به هركسي كه بدمينتون بازي مي كند بازيكن گفته مي شود .
* مسابقه : رقابت اصلي در بدمينتون ميان دوگروه كه از هرطرف يك تا دو بازيكن باشد.
* بازيهاي دوبل : بازيهايي كه درآنها بازيهايي كه درهرسمت دوبازيكن هستند .
* زننده سرويس : طرفي كه حق زدن سرويس را دارد .
گيرنده سرويس : سمت مخالف سرويس زننده .
زمين و وسايل آن :
- زمين بدمينتون بايد به شكل مستطيل بوده و پهناي خطوط آن mm40 باشد .
- خطوط زمين بازي بايد براحتي قابل تشخيص باشد و ترجيحاً به رنگ سفيد يازرد رسن شده باشد.
- كليه خطوط جزءزمين بازي تعريف مي شوند.
- ارتفاع پايه هاي تور از سطح زمين بازي بايستي 55/1 متر باشد كه بايد به صورت عمودي باقي مانده و تور را به صورت كشيده حفظ نمايد همانگونه كه در قانون (10-1) پيش بيني شده است .
- پايه ها بايد روي خطوط طولي زمين بازي دو نفر قرار گيرد.بدون در نظر گرفتن اينكه بازي يك نفره يا دونفره انجام خواهد شد .
- تور بايد از ريسمان نازك با ضخامت يكنواخت و به رنگ تيره ساخته شده باشد و عرض شبكه هاي آن نبايد كمتر mm 15 و بيشتر از mm20 باشد.
- عرض طول بايد mm760و حداقل m10/6 پهنا داشته باشد .
- بالاي تور بايستي نوارسفيدرنگي به عرض mm75 كه دولا شده باشد وريسمان يا كابلي كه از ميان آن مي گذرد را حفظ كند.
- كابل يا ريسمان بايد محكم كشيده شده و به نوك پايه ها وصل شود.
- ارتفاع تور از سطح زمين بايد نسبت توردر مركز زمين با m524/1 وروي خطوط طولي زمين دونفره m55/1 باشد .
- هيچ فضاي خالي ميان انتهاي تورو پايه هاي آن نبايد وجودداشته باشد.
زمين بدمينتون :
يك زمين ايده ال بدمينتون m 1/9 ارتفاع دارد و خطوط اطراف ان به عرض cm8/3 مي باشد وفاصله آن از ديواره ها حداقل m53/1 واز زمين مجاور cm90 مي باشد. درهنگام روزهم نبايد نور به شدت به آن بتابد ونور چراغ هاي داخل سالن هم درخشنده نباشد تا توپ به خوبي ديده شود . ارتفاع تور از زمين درنزديكي پايه تور 54/1 و در وسط اين m52/1 مي باشد .
اصطلاحات :
« سرويس درايو زاويه دار » : براي زدن اين سرويس به اخرين نقطه سمت راست زمين سرويس تاجايي كه قانون اجازه مي دهد بريد . سپس به بازيكن مقابل وانمود كنيد كه سرويس پايين خواهيدزد اما آنرا به سرويس درايو تبديل كنيد .
« سرويس بك هند پايين »
مانند سرويس پايين است اما با بك هند زده مي شود . سرويس هاي بالا يا خيلي بالا يا بك هند زده نمي شود فقط سرويس درايو گاهي اوقات با بك هند زده مي شود .
« سرويس آهسته »
اين سريس به نظر بازيكن حريف سرويس پايين مي آيد ولي درآخرين لحظه مچ دست را مي پيچيد و توپ را كشيده مي زنيد تاتوپ به انتهاي زمين حريف برود واورا قافلگير كند.
« اسمش فورهند »
يك ضربه حمله اي ميباشد.منظوراززدن اين ضربه خواباندن توپ درزمين حريف با سرعت زياد ميباشد .
« سرويس بلند »
سرويس كشيده و بلندي است كه حريف را به عقب زمين مي كشاند ودرنتيجه نمي تواند روي آن اسمش بزند در ضمن قسمت جلوي زمين را هم باز مي گذارد .


قوانين جديد واليبال
بازيكن ليبرو Libero :
هرتيم اختيار دارد يك بازيكن ليبرو در ليست 12 نفره خود براي تمام مسابقه ها معرفي كند. قوانين مربوط به بازيكن ليبرو به شرح زير است :
الف : او مجدد به بازي كردن در منطقه عقب زمين است و اجازه ندارد كه حمله ا ي روي توپي كه ارتفاع آن از تور بالاتر است انجام دهد .
ب : لبيرو نمي تواند سرويس بزند، دفاع كند يا سعي به دفاع كردن كند.
ج : رنگ پيراهن ليبرو بايد با ديگران يعني ساير بازيكنان فرق كند .
د : تعويض بازيكن ليبرو جزؤ تعويض هاي معمولي به حساب نمي آيدو دفعات تعويض ليبرو نامحدود مي باشد . يك ليبرو نمي تواند درتعويض هاي معمول شركت كند و موقعي مي تواند به زمين وارد شودويا از زمين خارج شود كه بازي متوقف بوده و قبل از شوت زدن سرويس باشد .
ه : لازم است كه يكبار بازي ، بين جايگزيني دو بازيكني كه يكي از آنها ليبرو مي باشد انجام شده باشد درصورت صدمه ديدن ليبرو با موافقت قبلي داوراول مسابقه يكي از بازيكنان كه نامش درليست بازيكنان مي باشد را مي توان جانشين ليبرو كرد.
و : ليبرويي كه جانشين ليبرو قبلي شده بايدتمام قوانين مربوط به ليبرو را درطول بازي رعايت كند درصورتي كه ليبروي مصدوم بهبود پيداكرد ليبرو جانشين مي تواند به بازي عادي خود در مسابقات بعدي ادامه يابد.
ز : درصورت مصدوميت بيشتر بازيكن ديگري اجازه نخواهد داشت بعنوان ليبرو عمل كند و فقط ليبرو اصلي مي تواند جانشين شود و همان شرايط قبلي را بايد رعايت كند .
آزادي حركت كردن مربيان
تمام اعضاي تيم مي توانند در حالي كه روي نيمكت ذخيره ها نشسته اندو يا منطقه گرم كردن قرار دارند تيم خودرا تشويق يا راهنمايي كنند . فقط سرمربي تيم اجازه دارد بدون مزاحمت يا تأخيرانداختن بازي در منطقه آزاد(جلوي نيمكت تيم از ناحيه خط حمله تا منطقه گرم كردن قدم بزند و تيم را تشويق يا راهنمايي كند.
رنگ توپ
توپ رسمي بازي واليبال ميكاسا ام دي ال200 (MIKASA MVG 200) مي باشد به رنگ آبي زرو سفيد مي باشد . طرح و رنگ توپ براي بازيهاي رسمي فدراسيون بين المللي FIVB ثبت شده است.
لباس بازيكنان
- يراهن و شورت نبايد زياد گشاد باشد .
- پيراهن آستين بلند مجاز نمي باشد .
- روي آستين نبايد شماره باشد ، روي طرف راست شورت مي تواندشماره قرار داشته باشد .
- پرچم و نام كشور در سمت چپ جلوي پيراهن .
- نام و فاميل در پشت پيراهن بالاي شماره .
- بانوان مجازهستند لباس يكسره بپوشند .
تايم اوت :
دربازيهاي معمولي زنان تايم اوت 30 ثانيه مي باشد و هرتيم يك تايم اوت در هر ست دارد. دربازيهايFIVB و بازيهاي قهرماني جهان همه تايم اوت ها60 ثانيه مي باشد بجز ست پنجم كه 30ثانيه است . در ستهاي 1 تا 4 هر تيم مي تواند يك تايم اوت داشته باشد و 3 تا 2 تايم اوت تكنيكال به وقتي كه تيم به امتياز 8 يا 16 دست پيدا مي كند درست پنجم هر تيم 2 تايم اوت 30 ثانيه ا ي دارد و تايم اوت تكنيكال وجود ندارد.
زمان استراحت بين ستها:
زمان استراحت بين ستها3 دقيقه مي باشد اما مي توان زمان استراحت بين ست دوم و سوم رابا تقاضاي سازمان هاي مجري مسابقات تا 10 دقيقه افزايش داد .
سرويس
اگردرزمان سرويس زدن توپ با تورتماس پيداكند وسپس توپ به زمين مقابل برود بازي ادامه مي يابد .
اقدامات اوليه درماني درآسيب هاي ورزشي
PRICES درحقيقت حرف اول كلمات زير را شامل مي شود .
1- Protection : به معني محافظت وپيشگيري از آسيب بيشتر ، مثلاً با استفاده ازوسايل كمك ارتوپدي.
2- Rest : يا استراحت كه بسته به نوع آسيب از فرم مطلق آن تا استراحت نسبي را شامل مي شود.
3- Ice : استفاده از يخ سبب كاهش درد ، تورم و التهاب مي شود.
4- Compression : يا فشار كه اگر همراه با يخ استفاده شود سبب محدود شدن تورم خواهد شد.
5- Elevation : بالا نگه داشتن عضو آسيب ديده نسبت به قلب سبب تسهيل تخليه ورودي از ناحيه مربوطه مي شود.
6- Support : نوعي عمل محافظت است كه در مواقع آسيب جزئي و بدون علامت ورزشكاراستفاده مي شود ، مثلاً استفاده از بانداژ براي پيچ خوردگي مختصر .


فايده استفاده از يخ دربرخورد با آسيب ها :
يخ سبب كاهش خونريزي ،تورم،التهاب،نيازهاي متابوليك ناحيه مجروح،دردواسپاسم عضلاني ميشود .
روش صحيح ماساژ دادن بايخ :
يخ را براي مدت 60 تا 90ثانيه برروي منطقه ا ي ثابت از عضو آسيب ديده نگه مي داريم تا در ناحيه مربوطه و تا cm5/1 دراطراف محل ، احساس كرختي به شخص دست دهد . حال با توجه به وسعت محدوده ا ي كه بي حس شده و به آرامي ، يخ را بصورت دايره وار روي پوست ماساژ مي دهيم . اين ماساژ در آسيب هاي با وسعت متوسط 7 دقيقه و در نواحي بزرگ تا10 دقيقه بطول خواهد كشيد. به عنوان قانون كلي ، در طي يك ساعت مي توان 20 تا 30 دقيقه (حداكثر) از يخ استفاده كرد و حداقل 30 دقيقه نيز عضو را به حال خود گذاشت مسلم است كه اگر تحمل مصدوم به سرما كم باشد ، بايد زمان استفاده از يخ را كاهش داد .
خصوصيات باندهاي فشاري :
اين باندها را از اول عضو (ويستال) به آخرویروگزيمال مي پيچند بطوريكه درهر دو نصف پهناي دور قبلي را بپوشاند فشاري كه اعمال مي شود. سبب كاهش تورم خواهد شد. البته بانداژ نبايدآنقدر محكم انجام گيرد كه در بازگشت خون وريدي به طرف قلب اختلال ايجاد كند . (يك چهارم تا يك سوم توان بالقوه كشش باند كافي خواهد بود .)
اصول برخورد با ورزشكاري كه شديداُ آسيب ديده و حال وخيمي دارد:
1- هرگونه انسداد و مانع موجود در مجاري هوايي مصدوم را بايد برطرف كرد (بايد مراقب آسيب ستون فقرات گردني نيز بود ).
2- به نحو تنفس مصدوم دقت شود ، درصورت نياز از تنفس مصنوعي و اكسيژن كمكي استفاده شود.
3- گردش خون فردبررسي شود، نبض شريان كاروتيد از لحاظ كيفيت ، تعداد و ريتم لمس شود، درصورت فقدان اين نبض يا نبض راديال عمليات احياء قلب مي بايست آغازگردد.
4- ارزيابي مختصر عصبي : سطح هوشياري ، اندازه و واكنش مردمكها به نور ، حركات چشم و پاسخ هاي حركتي صورت گيرد.
5- مشاهده اندام هاوسايرقسمتهاي بدن براي آگاه شدن ازهرگونه خونريزي،شكستگي يا خون مردگي .
علل اصلي ايجاد صدمات ورزشي :
عدم آمادگي بدني، گرم نكردن بدن پيش از شروع فعاليت ورزشي ، استفاده از تكنيكهاي نادرست و نيز ماهيت خودرشته ورزشي از جمله دلايل ايجادآسيب هاي ورزشي هستند.
قلم بنديا ساق بند چه كاربردي دربازيكنان فوتبال دارد؟
لگد هاي مستقيم به قسمت قدامي (جلويي) ساق پا در فوتبال كاملاً شايعند ومي توانند به شكستگي هاي درشت ني منتهي شوند استفاده از قلم بند مي تواند بروز آسيب هاي ورزشي را به نحو قابل ملاحظه ا ي كاهش دهد و به همين جهت استفاده از قلم بند امروزه دراقلب مسابقات الزامي است . براساس مطالعات انجام شده قلم بند با پخش كردن نيروي وارده در سطح وسيع تر از شدت نيرو مي كاهد. اگر چه اين اثر قلم بندبراي پيشگيري از برخي شكستگي هاي درشت ني كافي است ولي بيشتر در كاهش ميزان آسيبهاي نسج نرم (بافتهاي نرم) به هنگام ضربه بيشترين تأثير را دارد.
قلم بند مناسب بايد كل طول درشت ني و همچنين قوزك هاي پارا بپوشاند.

ورزشكاران و تشنج :
درورزشكاراني كه تشنج به طور كامل كنترل شده است شركت در ورزش هايي مثل شيرجه ، كوهنوردي، سنگ نوردي ، ژيمناستيك و چتربازي ممنوع بوده ولي درساير ورزش ها حتي در انواع تماسي و پربرخوردي معني ندارد.(اين ورزش ها محرك ايجاد تشنج نيستند.)
درورزشكاراني كه تشنج به طور كامل كنترل نشده است شركت در اغلب ورزش ها تا مدت حداقل دوماه كه فرد تشنج نكرده و معاينه عصبي و طبيعي داشته باشد ، به تعويق مي افتد.


چه لباسهايي براي ورزش درگرما مناسب تر هستند ؟
لباسهاي تيره گرما را جذب كرده ولباسهاي روشن سبب منعكس كردن گرما مي شوند . بنابراين پوشيدن لباسهاي روشن سبب كاهش ميزان تابش انرژي جذب شده توسط بدن مي شود .دفع گرما ازراه تبخير فقط درحضور لباسهاي تروخيس صورت مي پذيرد ، بنابراين نبايد درصورت ترشدن لباسها با عرق اقدام به تعويض آنها كرد . لباس بايد آزاد باشد تا اجازه عبور راحت هوا را بدهد . پس ازهربار ورزش بايد لباسها را شست تا ذرات نمك ، چربي وچركي كه لابه لاي منافذ لباسهارا مي پوشاند پاك كرده ودرجريان هوا تداخلي ايجاد نكند .


آيا استفاده ازكرمها ي محافظ دربرابر نورآفتاب ضرورت دارد ؟ اين كرمها علاوه بر محافظت پوست درمقابل پيري وسرطان پوست ، ازآفتاب سوختگي هم جلوگيري خواهند كرد .آفتاب سوختگي سبب كاهش توانايي پوست براي عمل صحيح درجريان روند تنظيم دماي بدن مي شود .
روش هاي گرم كردن وسرد كردن بدن :


عمل گرم كردن بدن درورزش ، براي افزايش عمومي دماي بدن ودرجه حرارت عمقي عضلات فعال مي باشد .عمل گرم كردن مي تواند شامل چنددقيقه دويدن هاي آرام براي آماده شدن دستگاه قلبي عروقي وتنفسي وانجام تعدادي حركات كششي روي عضلات بزرگ بدن به منطور جلوگيري ازسفتي وسختي عضلات وآسيبهاي احتمالي ( پارگي عضلات ليگامنت ها ) باشد . عمل سردكردن بدن نيز كمك به برگشت سريع جريان خون ازعضلات فعال به طرف قلب است . چنانچه گرم كردن وسرد كردن بدن ازتمرين يا مسابقه كنارگذاشته شود ، به احتمال زياد تمرين كننده دچار آسيب پذيري وفرسودگي بدن مي شود .
آگاهان وكارشناسان به دوعلت انجام گرم كردن بدن را پيش ازشروع تمرين يا مسابقه توصيه مي كنند :
1- با انجام دويدن هاي آرام وتدريجي به مدت حداقل 5 تا 7 دقيقه ، عضله قلب براي اجراي فعاليت هاي سخت وشديد آماده مي شود

.
2- با انجام حركات كششي روي عضلات اسكلتب بدن سفتي وسختي عضلات ازميان مي رود واحتمال بروز آسيب پذيري به حداقل مي رسد . خاطر نشان مي شود به هيچ وجه نبايد عمل گرم كردن بدن جانشين تمرين هاي انعطاف پذيري درجلسه هاي تمرين باشد . زيرا انعطاف پذيري يكي ازعناصر مهم آمادگي جسماني است كه بايد بطور جداگانه ، بخشي ازهرجلسه تمرين ورزشي را به خود اختصاص دهد .ورزشكاراني كه تمرين هاي سخت وشديد را بدون عمل گرم كردن انجام مي دهند ، تا چندين ساعت بعد ازخاتمه تمرين يا مسابقه الكتروكارديو گرافي ( نوارقلبي ) آنها غيرطبيعي نشان مي دهد . علت اين است كه چون قلب به تدريج براي هدايت جريان خون به طرف عضلات مهيا نشده است . لذا بي نظمي خاصي درتعداد ضربان هاي قلب ايجاد مي شود.


قابل توجه اينكه اگر هنگام گرم كردن تأكيد زيادي به انجام حركت هاي كششي داريد ، بهتراست همان حركات كششي رانيزدرعمل سرد كردن به اجرا درآوريد وچنانچه عادت به انجام نرمش هاي بدني پيش ازسرد كردن داريد ، دراين صورت بايد حركات كششي بعد ازاجراي نرمش هاي بدني باشد . زيرا ازنظرفيزيولوژيكي ، حركات هاي كششي فشار كمتري به عضلات اسكلتي وارد مي آورند .


پژوهشگران مي گويند درجريان سرد كردن بدن دوعمل ذيل بسيار ضروري است :
1-انجام حركات كششي ازنوع ايستا براي عضلات فعال ودرگير درتمرين ورزشي .
2-انجام فعاليت هاي سبك وآرام نظير دويدن ، راه رفتن براي دستگاه قلبي عروقي وتنفسي .
نقش آب دربدن :


مهمترين جزء تغذيه ا ي كه مي تواند با كمبود خود آسيب هاي جدي ايجاد كند ، آب است ، كم آبي ( هيدراتاسيون ) دربدن سبب ايجاد آسيب دربسياري ازورزش ها مي شد .


جايگزيني آب درجريان مسابقات و فعاليت هاي ورزشي ، بهترين عامل پيشگيري ازكشيدگي عضلاني ، پيچ خوردگي ها ، خون مردگي ها وساير آسيب هاي جدي است .


70-40 درصد توده بدن هرفرد بسته به سن وجنس ، تركيب بدني ازآب تشكيل شده است . يك فرد بالغ ونسبتاً بي تحرك دريك محيط عادي ، روزانه نياز به 5/2 ليتر آب دارد .ازفرد عادي فعالي كه درمحيط گرم واقع شده باشد اين ميزان به 10-5 ليتردرروز افزايش خواهد يافت .نوشيدن مقادير زيادتر آب پيش ازورزش ودرهواي گرم ، درمقابل استرس گرمايي محافظت ايجاد خواهد كرد ، چون هيدراتاسيون يا كم آبي رابه تأخير اندخته ، تعريق درحين ورزش را افزوده وبالا رفتن دماي مركزي بدن را به حداقل مي رساند ، تا 20 دقيقه قبل ازورزش مي توان 600-400 ميلي ليتر آب خنك درهواي گرم نوشيد . اصولاً مايعي بايد نوشيد كه باب دهان بوده و خنك باشد.


براي حفظ تعادل مايع در بدن : حجم مايعي كه پس از ورزش نوشيده مي شود 50-25 درصد بيش از ميزان دفع عرق بايد باشد .


* تربيت بدني اصلاحي (Correcrive physical education)
برنامه ا ي است كه با توسل به تمرينهاي خاص براصلاح«تغيير» كاربرد يا تفسير ساختمان بدن تأكيد دارد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید