بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

گزارشهای تحقیقاتی و بیانیه های انتشار یافته درباره استفاده کنندگان و هدفهای حسابداری مالی

  * شرحی از تئوری  بنیانی حسابداری                             (1966  ,  AAA  ,ASOBAT)

* مفاهیم و اصول بنیانی صورتهای مالی واحدهای انتفاعی                         (1970 , APB)

* هدفهای صورتهای مالی                              (1973 , AICPA , trueblood Report)

 • شرح تئوری حسابداری و پذیرش آن (1977 , AAA , SATTA)

        انجمن                  حسابداری                    آمریکا  AAA

         انجمن               حسابداران رسمی  آمریکا  AICPA

         هیات  اصول       حسابداری                   APB

        هیات استانداردهای حسابداری مالی    FASB

اسلاید 2 :

سیستم هماهنگ هدفها              

و مفاهیم بنیادی

و حدود حسابداری مالی و صورتهای مالی را توصیه می کند

اسلاید 3 :

.1تدوین استانداردهای حسابداری                                           

.2محدود کردن رویه های حسابداری به منظور افزایش قابل مقایسه بودن

اسلاید 4 :

1)هدفهای گزارشگری مالی توسط واحدهای انتفاعی        

2) ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری

3)عناصرصورتهای مالی واحدهای انتفاعی

4) هدفهای گزارشگری مالی توسط واحدهای غیر انتفاعی

5) شناخت واندازه گیری در صورتهای مالی واحدهای انتفاعی

6)عناصرصورتهای مالی(جایگزین بیانیه شماره3)

7) بکارگیری اطلاعات مرتبط با گردش وجوه نقد وارزش فعلی در اندازه گیریهای حسابداری

اسلاید 5 :

 • کلا مبتنی بر گزارش کمیته trueblood می باشد
 • هدف اصلی گزارشگری مالی این است که به سهامداران وسایرین درامر اتخاذ تصمیمات مالی کمک کند وآنها را در راه پیش بینی جریانهای نقدی شرکت یاری دهد.

  هرگاه صورتهای مالی معطوف به تامین نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران باشد اکثر نیازهای سایر استفاده کنندگان را نیز در حد توان برآورده می کند.

   

اسلاید 6 :

 • ویژگی مشترک استفاده کنندگان:
 • علاقه تمامی آنها به پیش بینی مبلغ،زمان بندی وابهامات مربوط به گردش وجوه نقد واحد تجاری است. اتخاذ تصمیمات اقتصادی توسط استفاده کنندگان صورتهای مالی مستلزم ارزیابی توان واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد و زمان و قطعیت ایجاد آن است برای پرداختهایی مثل سود سهام

اسلاید 7 :

فزونی منافع بر مخارج:با توجه به هزینه ها ،اطلاعات باید ارزنده باشد یعنی منافع حاصل بیش از هزینه ها شود.گر چه در ظاهر رابطه بین هزینه و منفعت زیاد پیچیده نیست اما این کار در عمل خیلی مشکل و تقریبا غیر ممکن است وبعضی وجود این محدودیت را زیان آور می دانند اما هیئت معتقد است اگر پیش از ارائه یک استاندارد بتوان متقاعد شد موضوع مورد بحث از مسائل مهم است و بعداز متقاعد شدن آن استاندارد را الزامی نمود  میتوان منافع حاصل از استانداردها را بیش هزینه های آن رسانید.

مربوط بودن: اطلاعاتی مربوط است که بتواند اثر شگرفی بر گیرنده آن داشته باشد و بر تصمیمات اثر گذار باشد.

اسلاید 8 :

هیئت بین ویژگی خاص استفاده کنندگان وویژگی های خاص تصمیم گیری تفاوت قائل شده است. مقصود از ویژگی خاص تصمیم کیرندگان آن دسته از ویژگی هایی است که در رابطه با استفاده کنندگان مورد توجه قرار می گیردبرای مثال استفاده کنندگان متخصص برخی از اطلاعات را مهم واثرگذار نمی دانند ودر مقایسه با افراد تازه وارد خواستار اطلاعاتی هستند که بسیار پیشرفته باشد .

قابل فهم بودن : صورتهای مالی از لحاظ شکل و محتوا برای اشخاصی که دانش متعارفی از حسابداری دارند  و می خواهند صورتهای مالی را بررسی کنند باید قابل فهم باشد اما چون سطح دانش استفاده کنندگان متفاوت است نمی توان انتظار داشت همه آنها صورتهای مالی را درک کنند یا کلیه اطلاعات صورتهای مالی را استفاده کنند.پس در تهیه صورتهای مالی نباید از اصطلاحات فوق العاده تخصصی استفاده کرد چون آن را غیر قابل فهم می کند.

اسلاید 9 :

 • اطلاعات می تواند از سه دیدگاه دارای ارزش باشد:
 • 1) اثر گذاردن برهدفها
 • 2) اثر گذاردن برقابل درک بودن آنها
 • 3) اثر گذاردن بر تصمیمات
 • اطلاعاتی مربوط است که استفاده کنندگان را درارزیابی نتایج گذشته وحال وپیش بینی رویدادهای آتی یا تائید انتظارات پیشین آنها یاری دهد.
 • مربوط بودن اطلاعات تابعی است از:
 • 1)توان پیش بینی
 • 2)توان ارزیابی
 • 3)به موقع بودن

اسلاید 10 :

 • سودمندی در پیش بینی:
 • اطلاعاتی مربوط است که بتواند شرایط را برای پیش بینی رویدادهای آتی فراهم سازد چون تصمیم گیری با آینده وبا انتظارات سرمایه گذاران رابطه دارد اما در زمان کنونی پیچیدگی های محیط تجاری وناتوانی در درک رابطه بین معیارهای سنجش رویدادهای گذشته وآینده باعث شده که نتوان این کار را به راحتی انجام داد.
 • سودمندی در ارزیابی:
 • نقش مهم دیگر اطلاعات تایید انتظارات پِشین است اطلاعات باید به نحوی فراهم شوند که در مقایسه نتایج رویدادهای گذشته با انتظارات قبلی مفید واقع شوند.اغلب اطلاعات مربوط به نتیجه یک تصمیم می تواند به عنوان یک عامل ورودی برای تصمیم بعدی باشد.
 • به موقع بودن:
 • به موضوع مناسب بودن زمان ارائه اطلاعات اشاره دارد. زیرا بسیاری از اطلاعات بر اثر گذشت زمان ارزش خود را از دست می دهند پس اطلاعات باید پیش از اینکه اثر خود را بر تصمیم گیری از دست بدهند ارائه شوند .
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید