بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

دامنه کاربرد استاندارد

دامنه کاربرد:

*شهرک سازی مسکونی

* شهرک سازی صنعتی

* شهرک سازی تجاری

موارد عد م کاربرد استاندارد:

ساخت املاک برای استفاده توسط خود واحد تجاری

اسلاید 2 :

مبنای تهیه استاندارد حسابداری شماره29

استاندارد بین المللی حسابداری جداگانه ای برای فعالیت های ساخت املاک وجود ندارد.

 شامل:

استاندارد حسابداری شماره 32 مالزی با عنوان "فعالیت های ساخت املاک”و استاندارد حسابداری شماره 66 آمریکا با عنوان "حسابداری فروش املاک"

استاندارد حسابداری شماره 67 آمریکا با عنوان «حسابداری مخارج عملیات اولیه اجاره پروژه های املاک»

اسلاید 3 :

مخارج ساخت املاک

مخارج ساخت املاک باید در بر گیرنده تمام مخارجی باشد که به طور مستقیم به فعالیت های ساخت قابل انتساب است یا بتوان آن را بر مبنایی منطقی به چنین فعالیت هایی تخصیص داد

شامل:

مخارج تحصیل زمین،

مخارج مستقیم فعالیت های ساخت املاک،و

مخارج مشترک قابل انتساب به فعالیت های ساخت املاک

اسلاید 4 :

نکته

زمین نگهداری شده برای فعالیت های ساخت املاک ،چنانچه هیچ نوع فعالیت ساخت بر روی آن انجام نشده باشد و انتظار نمی رود فعالیت های ساخت طی چرخه عملیاتی معمول واحد تجاری تکمیل شود باید به عنوان دارایی      غیر جاری طبقه بندی شود.مشروط بر اینکه با توجه به استاندارد حسابداری شماره 14 با عنوان "نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری” صورت های مالی واحد تجاری ،مشمول طبقه بندی دارایی ها و بدهی ها به جاری و غیر جاری باشد.

اسلاید 5 :

نکته

زمین نگهداری شده برای ساخت املاک باید به بهای تمام شده پس از کسر هر گونه کاهش ارزش انباشته انعکاس یابد.

اسلاید 6 :

مخارج ساخت املاک

مخارج تحصیل زمین

مخارج مستقیم فعالیت های ساخت املاک

مخارج مشترک قابل انتساب به فعالیت های ساخت املاک

اسلاید 7 :

مخارج تحصیل زمین

شامل:

*بهای خرید زمین

*حق الزحمه کارشناسی

*حق ثبت

*کارمزدخرید

*هزینه نقل و انتقال

*سایر مخارج تحصیل زمین

اسلاید 8 :

مخارج قبل از تحصیل زمین

1-اگر این مخارج بطور مستقیم به فعالیت های بعدی ساخت املاک مرتبط باشد به عنوان جزئی از بهای تمام شده ساخت املاک محسوب می شود.

2-در صورت عدم وجود شرایط بند یک، این مخارج به محض تحمل، در صورت سود و زیان منظور می گردد.

اسلاید 9 :

مخارج مستقیم فعالیت های ساخت املاک

-مخارج مواد و مصالح

-مخارج دستمزد مستقیم

-مخارج انجام شده توسط پیمانکاران

-حق الزحمه کارشناسی

-مخارج تامین مالی تحمل شده

اسلاید 10 :

طبق استاندارد حسابداری شماره 13 تمام مخارج تامین مالی تحمل شده فقط طی دوره هایی به بهای تمام شده دارایی منظور می شودکه فعالیت های لازم جهت  آماده سازی واحدهای ساختمانی برای استفاده مورد نظر در حال انجام است. این فعالیت ها شامل مواردی از قبیل تهیه نقشه ها و فرایند اخذ تاییدیه ها و مجوزهای لازم از سازمان های دولتی نیز می باشد که ماهیت اجرایی و فنی دارند و در مرحله قبل از احداث بنا انجام می شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید