مقاله نقش کاداستر شهری به عنوان یکی از زیرمجموعه های GIS در مدیریت املاک در شهرها

word قابل ویرایش
12 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده :
با توجه به روند رو به رشدوسعت شهرها و پیچیدگیهای اطلاعات مکانی و توصیفی مرتبط ،ساماندهی ایـن اطلاعات درسیستم های مدیریت اطلاعات یکی از نیازهای اساسی و ضروری مـیباشـد. در ایـن تحقیـق بـه اهمیت کاداستر و اطلاعات مکانی و توصیفی مرتبط ،در ارتبـاط بـا امـلاک پرداختـه شـده اسـت . اطلاعـات توصیفی که در این تحقیق برای عوارض مکانی آورده شده است اکثرااطلاعـاتی هسـتند کـه از دفـاتر ثبـت اسناد قابل استخراج هستند.نکته مهم این است که این اطلاعات به شکلی که به توان آن ها را در یک پایگاه داده ذخیره نمود و قابلیت اتصال به اطلاعات مکانی را داشته باشند درآمـده انـد. در ایـن تحقیـق اطلاعـات مکانی در نرم افزار ArcView و اطلاعات توصیفی در نرم افزار SqlServer ذخیره شده انـد و از طریـق کـد منحصربه فرد برای هر Parcel به همدیگر متصل شده اند.با توجـه بـه محـیط کاربرپسـند VisualBasic از قابلیت های این نرم افزار به همراه نرم افـزار MapObject در انجـام برخـی از آنالیزهـا بـر روی هـر دو نـوع اطلاعات توصیفی و مکانی استفاده شده است .
کلید واژه ها:GIS-کاداستر-اطلاعات توصیفی-پایگاه داده
١-مقدمه
هرگونه سازمان یافته از جوامع بشری باید نگران مسائل مربوط به زمینی که بر روی آن زندگی میکند،باشد. در این بین بـا توجه به رشد روزافزون جمعیت ،قطعا در حال حاضر مسأله زمین و املاک به عنوان یک مسأله مهم مطرح میباشد.داشتن اطلاعات کامل از وضعیت املاک چه از لحاظ حقوقی و چه از لحاظ مـوقعیتی مـیتوانـد مـدیران و تصـمیم گیـران را بـرای استفاده بهینه و درست از املاک یاری نماید.
یکی از وظایف اصلی سازمان ثبت اسناد و املاک در ایران تسلط کامل برحدود واقعی املاک، مستحدثات و اراضی در کشور است تا بتواند پایه و اساس تثبیت و استقرار مالکیت مشروع صاحبان املاک را فراهم و میزان اراضی بایر و مـوات شـهری و موقوفات را تعیین نماید .رسیدن به چنین هدفی نیازمند نظامی است که اطلاعات هندسی جامع از محدوده ی کلیه امـلاک کشور را همراه با شماره ی هر ملک ، مشخصات مالک و حدود و حقوق مالک در ملک را به طور کامل بـه نحـوی در اختیـار داشته باشد که امکان بازنگری پیوسته مجموعه اطلاعات میسر باشد تا بتواند وظـایف خـود را بـا دقـت و سـرعت و صـحت کامل انجام دهد.
هنوز هم در بخش عمده ای از کشور، نحوه ی ثبت مالکیت به صورت تقریری وتشریحی بوده یعنی مشخصات توجیهی ملک از نظر موقعیت و ابعاد در سند به صورت نوشته بوده و غالبا موقعیت ملک از طریق شماره قطعات ملکی مجاور تثبیـت مـی شود ضمن اینکه ابعاد ذکر شده در سند اکثرا با اندازه واقعی آن تطبیق ندارند. تازه این اشکالات بـرای املاکـی اسـت کـه دارای سند رسمی هستند و برای آن بخش از املاک کشور که دارای سند نیستند ابهامات به مراتب بیشتر است .
با توجه به روند رو به گسترش شهرها و بالا رفتن قیمت اراضی در کشور، ابهامات و تقریبی بودن اطلاعات امـور امـلاک در تعیین محدوده ها دامنه ی برخوردهای حقوقی و تعارضات ملکی را بیشتر نموده و بـر حجـم دعـاوی مطروحـه در دادگاههـا افزوده است . از طرف دیگر برای صاحبان املاک در جهـت اخـذ مجوزهـای قـانونی مربـوط بـه خریـد و فـروش ، تغییـرات و تعمیرات املاک، تشریفات پیچیده با تضعیع وقت زیاد به وجود آمده است .
هم چنین محدوده های اراضی شهری که در ثبت تقریری، اغلب به عوارضی نظیر مسیل ، رودخانه ، دیـوار بـاغ و مسـتحدثات دیگرکه زمانی وجود داشته اند متکی است ، به علت از بین رفتن یا جابجا شدن آن نشانه ها به مرور زمان پیاده کـردن مجـدد محدوده های جدید بر اساس تثبت تقریری بسیار غیردقیق و بحث برانگیز است و اغلب تعارضات با ملک مجاور به وجود می آید.
نکته ی مهم دیگری که باید به آن توجه نمود این است که منبع وصول انواع مالیات بر امور املاک، نظیر تعاون ملی، مالیات خرید و فروش ، مالیات نوسازی و غیره ، فعلا بر اساس داده ها و اطلاعات مبهم و تقریبی ثبت توصیفی گذشته است و ضرر و زیانی که از این بابت به اقتصاد کشور وارد میشود ابعاد گسترده ای دارد
بنابراین با توجه به موارد بالا باید اطلاعات ثبتی مربوط به املاک به اطلاعات مکانی متصل شود و مجموعه ی این دو در یک محیط پیوسته شامل یک سیستم مدیریت پایگاه داده ویک سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)یکپارچه گردند تا بتوان آنالیزهای موردنیاز را بر روی هر دو نوع اطلاعات انجام داد.در این مقاله به بررسی قابلیت های GIS در انجام آنالیز بر روی دو نوع اطلاعات مکانی و توصیفی مربوط به قطعات ملکی پرداخته شده است .
٢-جایگاه سیستم اطلاعات کاداستر در بین سیستم های اطلاعاتی :
کاداستر به مفهوم محدود وسخت افزاری ونرم افزاری آن ، یک سیستم اطلاعات زمینی مبتنی بر قطعه زمین (parcel) مـی باشد. به عبارت دیگر قطعه زمین واحد مبنایی در کاداستر میباشد که اطلاعات توصیفی به آن متصـل مـیشـوند. تعـاریف
متعددی برای parcel وجود دارد که به مهم ترین آن اشاره میکنیم :
یک قطعه زمین کاداستر (parcel)، قطعه ای پیوسته از زمین است که در آن حقوق و بهره گیری ملکـی منحصـربه فـرد آن بصورت واحد ویکپارچه شناخته شده باشد. یک قطعه زمین کاداستر باید یک ناحیه به هم پیوسته از زمین باشـد کـه یـک نوع بهره گیری ملکی از زمین را دربرگیرد. بر روی نقشه یک قطعه کاداستری توسط خطی شکل میگیرد که نقشه را احاطه کرده و دارای هویت کاملامنحصربه فرد میباشد
(١٩٨۶ ,Henssen, Mclaughlin).
در کاداسترهای مختلف اعم از کاداستر حقوقی، مالیاتی، زراعی و …واحد اصلی همان قطعه ی کاداسـتری (parcel)مـی باشد. شکل ١ارتباط کاداستر را با سیستم های اطلاعاتی نشان میدهد.
٣-ایجاد پایگاه اطلاعات توصیفی و مکانی :
به منظور داشتن اطلاعات جامع و کامل از قطعات املاک میبایست اطلاعات مکانی مربوطـه کـه همـان نقشـه هـای بـزرگ مقیاس میباشند(معمولا در مقیاس ١:٢٠٠٠)و هم چنین اطلاعات توصیفی مربوطه ماننـد نـام مالک ،کـاربری و… را جمـع آوری نمود. در کشور ما جمع آوری این اطلاعات در طرح کاداستر کشور دیده شده است که خوشبختانه بخش اعظم تهیه ی نقشه هایبزرگ مقیاس به اتمام رسیده است اما بعد تهیه اطلاعات توصیفی و انتساب آن هـا بـه اطلاعـات مکـانی پیشـرفت چندانی نداشته است .
٣-١:پایگاه اطلاعات مکانی:
این پایگاه شامل نقشه هایبزرگ مقیاس از محدوده ی املاک در شهرها میباشد که پس از آمـاده نمـودن در یـک محـیط نـرم افزاری مانند اتوکد یا مایکرواستیشن و واردنمودن آن ها در یک محیط نرم افزاری GIS مانند Arc Viewامکان آنالیز بـر روی هر دو نوع اطلاعات مکانی و توصیفی وجود دارد. در این تحقیق اطلاعات مکانی به صورت نمونه شامل چنـدین پـلاک زمین میباشد. (شکل ٢). هر پلاک زمین میتواند شامل چندین ساختمان و هرساختمان شامل چنـدین طبقـه و هـرطبقـه شامل چندواحد باشد.بنابراین مهم ترین اطلاعات مکانی شامل پلاکزمین ،ساختمان ،طبقه و واحدآپارتمانی میباشد.
شکل ١: جایگاه سیستم اطلاعات کاداستر در بین سیستم های اطلاعاتی(١٩٨٨ ,Peter dale)

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 12 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد