بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

صنايع از ديدگاه نياز آبي به دو گروه تقسيم مي شوند:

1-صنايع كوچك و متوسط : اين صنايع آب مورد نيازشان را از چاه يا شبكه آب شهر تأمين مي كنند.

2-صنايع بزرگ نظير نيروگاهها و صنعت نفت و گاز : منبع تامين آب از آبهاي سطحي است و مكان يابي آنها بر اساس دسترسي به آب است.

اسلاید 2 :

مصارف آب در صنعت

1) انتقال مواد اوليه نظير صنايع چوب و كاغذ و قند

2) براي انجام واكنشهاي شيميايي نظير صنايع آبكاري

3) به عنوان خنك كننده نظير صنايع شيشه و لاستيك

4) شتسشوي وسايل توليد يا محصولات نظير صنايع شيرو لبنيات

اسلاید 3 :

5) آب ديگهاي بخار و انتقال حرارت

6) توليد محصول نظير توليد نوشابه

7) مصارف شرب و بهداشت

8) مصارف كشاورزي و آبياري فضاي سبز

اسلاید 4 :

كيفيت آب مورد استفاده در توليد نوشيدنيهاي گازدار

آبي كه در تهيه نوشيدني هاي گازدار مصرف مي شود بايد فاقد آهن و منگنز باشد. غلظت زياد آهن و منگنز باعث ايجاد طعم نامطلوب در محصول توليدي ميشود. از طرفي كدورت اين آب بايد كمتر از NTU 1 باشد و آب فاقد رنگ و طعم و بو و مواد آلي باشد. از پارامترهاي مهم ديگر در توليد نوشيدنيهاي گازدار سختي و قليائيت است.

 

اسلاید 5 :

اگر سختي آب بيش از 200 ميليگرم در ليتر باشد محصول توليدي داراي كدورت است و اگر قليائيت آب بيش از 100 ميگرم در ليتر باشد، در اين صورت قليائيت با اسيدهاي معطر اضافه شده به نوشابه وارد واكنش شده و آنها را خنثي مي كند.

اسلاید 6 :

كيفيت آب مورد استفاده در صنعت نساجي 

مهمترين پارامترها در كيفيت آب صنايع نساجي ميزان كدورت و سختي و رنگ و آهن و منگنز است به طوري كه براي توليد پارچه هاي مرغوب مقادير اين پارامترها بايد نزديك صفر باشد. ازطرفي وجود مقادير بيش از حد مجاز آهن و منگنز در آب مورد استفاده در صنعت نساجي باعث تغيير رنگ پارچه و نيز ايجاد لكه هاي رنگي برروي محصول مي باشد.

اسلاید 7 :

كيفيت آب مورد استفاده در صنعت كاغذ

 پارامترهايي نظير رنگ و آهن و منگنز و TDS در كيفيت آب صنعت كاغذ اهميت دارد. معمولاً آب اين صنايع بايد فاقد رنگ ، آهن و منگنز باشد و مقدار TDS در حد قابل قبول باشد. آب مورد نظر، بايد فاقد روغن و مواد نفتي باشد. وجود مواد نفتي باعث ايجاد لكه هاي نيمه شفاف بر روي كاغذ مي شود.

اسلاید 8 :

كيفيت آب مورد استفاده در كارخانجات يخ

در كارخانجات يخ با توجه به اينكه محصول مورد استفاده شرب است بايد از نظر ميكروبي مناسب باشد. كيفيت ميكروبي آب مورد استفاده براي توليد يخ بايد مطابق با استانداردهاي آب شرب باشد. آب بايد فاقد طعم و بو بوده و از طرفي مقدار TDS و آهن و منگنز آن در حد قابل قبول باشد.

اسلاید 9 :

مثلاً اگر آب مصرفي در اين صنايع بيش از 75 ميليگرم در ليتر سختي كربناته داشته باشد به دليل انجماد اين تركيبات درآب رسوب كرده و اگر ميزان آهن آب بيش از 2/0 mg/L باشد ، باعث ايجاد لكه و رسوبات رنگي در محصولات توليدي مي شود.

 

اسلاید 10 :

كيفيت آب مورد استفاده در فعاليتهاي ساختماني

براي تهيه بتن و قطعات بتني

آبهاي حاوي گاز كربنيك ، سولفات وكلرور زياد( آبهاي شور) مقاومت بتن را كاهش ميدهند. به اين آبها اصطلاحاً آبهاي خورنده مي گويند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید