بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

پس از پايان اين بخش قادر خواهيد بود:

1- فرق بين هادي و عايق را توضيح دهيد .

2-  قانون اهم را براي محاسبه جريان ، ولتاژ و مقاومت بکار بريد .

3-  مدار معادل مقاومتهاي سري، موازي ، يا مدارهاي ترکيبي را محاسبه کنيد.

4-  افت ولتاژ دو سر مقاومتها را محاسبه کنيد.

5- توان را به صورتهاي مختلف محاسبه کنيد .

6- ضرايبي را که شدت و پلاريته ميدان مغناطيسي سيم پيچ حامل جريان را تعيين مي کند را تعريف کنيد.

7-  مقادير پيک ، لحظه اي و مؤثر شکل موج سينوسي را تعيين کنيد.

8- ضرايبي را که مقاومتهاي خازني و سلفي را در مدارات AC تحت تاثير قرار مي دهند را بيان کنيد.

9-  امپدانس کلي مدارات AC را محاسبه کنيد .

10- تفاوت بين توان حقيقي و ظاهري را در مدار AC توضيح دهيد.

اسلاید 2 :

اجزاء اتم

فهم الکتريسيته با دانستن جزء اصلي ماده يعني اتم امکان پذير است. هسته ي اتم از پروتون ونوترون تشکيل شده است.

پروتونها بار مثبت ونوترونها خنثي هستند. الکترونها دور هسته مي چرخند و بار منفي دارند.

 در شکل زيرفقط الکترونها و پروتونها نشان داده شده اند. (قسمت آبي هسته نشان دهنده ي نوترون است.)

اسلاید 3 :

الکترونهاي آزاد

الکترونهائي که از هسته فاصله ي بيشتري دارند با يک نيروي خارجي

 مانند ميدان مغناطيسي، اصطکاک يا عکس العملهاي شيميائي مي توانند از

مدارهاي خودشان آزاد شوند. که به اين الکترونها ، الکترونهاي آزاد مي گويند.

حرکت اين الکترونهاي آزاد، پايه  الکتريسيته است.

اسلاید 4 :

رسانا ها

وقتي الکترونهاي آزاد از يک اتم به اتم ديگر حرکت مي کنند يک جريان الکتريکي توليد مي شود

موادي که اجازه مي دهند الکترونهاي زيادي آزادانه حرکت کنند، رسانا ناميده مي شوند.

اسلاید 5 :

عايق ها

موادي که کمتر اجازه ي شارش الکترونها را مي دهند عايق ناميده مي شوند.

عايقهاي خوب عبارتند از:.

عايق هاي خوب عبارتند از :

 پلاستيک

شيشه

 ميکا

 سراميک

اسلاید 6 :

رسانا ها و عايق ها با هم کار مي کنند

بسياري از تجهيزات الکتريکي، از قبيل کابل ها، ترکيبي ازهادي ها وعايق ها مي باشند.

عايقِ اطراف هادي هاي کابل اجازه مي دهد که فقط جريان در هادي وجود داشته باشد.

اسلاید 7 :

نيمه هادي ها

 نيمه هادي ها مطابق نامشان نصف رسانا ونصف عايق نيستند، بلکه آنها مواد کريستالي مخصوص

اصلاح شده اي هستند که هنگاميکه نيروي الکتريکي در يک جهت به آنها وارد شود مانند رسانا عمل مي کنند،

 و هنگاميکه نيرو کاهش يابد، مانند عايق عمل مي کنند .

اين اصل پايه عملکرد ديود ها ، ترانزيستورها و بسياري از وسايل الکترونيکي حالت جامد است.

اسلاید 8 :

بارهاي الکتريکي

موادي که الکترونهاي زيادي دارند داراي بار منفي اند.

 موادي که پروتونهاي زيادي نسبت به الکترون هادارند بار مثبت دارند.

موادي که تعداد مساوي الکترونها و پروتونها دارند خنثي ناميده مي شوند.

مواد باردار شده ميدان الکتريکي غير قابل رؤيتي در اطراف خود به وجود مي آورند

که توسط خطوط نيرويي مشخص مي شود که از بار مثبت خارج شده و به سمت بار منفي حرکت مي کنند.

 بارهاي غير هم نام همديگر را جذب مي کنند. بارهاي هم نام همديگر را دفع مي کنند .

اسلاید 9 :

جريان از جاري شدن الکترونهاي ماده از يک اتم به اتمديگر در يک جهت خاص به وجود مي آيند.

جريان توسط سمبل I نشان داده مي شود و واحد آن آمپر مي باشد.

    يک کيلو آمپر(هزار آمپر)   1KA     

    يک ميلي آمپر(يک هزارم آمپر)       1mA

    يک ميکروآمپر(يک ميليونيم آمپر)  1µA 

اسلاید 10 :

جريان

جهت جريان قراردادي از قطب مثبت به قطب منفي مي باشد.

ولي ما در اين جا جهت واقعي جريان يعني از قطب منفي به قطب مثبت را در نظر خواهيم گرفت.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید