بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

توصيف مدار به صورت الگوريتم

توصيف بر اساس جملات و بلوک های توصيف کننده رفتار مدار

برنامه نويسی مشابه c ولی قابل سنتز است.

امکان تمرکز بيشتر بر روی بهينه بودن الگوريتم

اسلاید 2 :

عبارات ساختاری

بلوک های initial و always ابزارهای اساسی در مدلسازی رفتاری

اجرای بلوک ها به صورت موازی، هم زمان و مستقل

هر بلوک معرف يک فعاليت مستقل

 اين دو ساختار نمی توانند به صورت تو در تو به كار روند.

اسلاید 3 :

بلوک initial

با کلمه کليدی initial شروع می شود.

جملات مربوط به بلوک بين begin و end قرار می گيرند.

جملات با اجرای شبيه سازی در لحظه صفر آغاز شده و تنها يک بار اجرا می گردند.

 

جملات درون بلوک به ترتيب اجرا می شوند.

اسلاید 4 :

بلوک always

با کلمه کليدی always شروع می شود.

جملات مربوط به بلوک بين begin و end قرار می گيرند.

جملات با اجرای شبيه سازی در لحظه صفر آغاز شده و به صورت حلقه بی نهايت اجرا می گردند.

عموماً به صورت حساس به يک رخداد مدل سازی می شوند.

اسلاید 5 :

انتساب ترتيبی

با استفاده از نماد ”=”

جهت مقدار دهی به انواع reg, real, integer, time درون بلوک های ساختاری

فرمت کلی :

<variable> = <expression>;

اسلاید 6 :

سمت چپ از نوع reg, real, integer, time يا بخشی از آن ها

سمت راست عبارتی شامل يک سری عملگرها و عملوندها

انواع انتساب ترتيبی عبارتند از:

  • انتساب Blocking
  • انتساب Non-Blocking

اسلاید 7 :

انتساب Blocking

اجرای انتساب ها به صورت متوالی

اسلاید 8 :

انتساب Non-Blocking

نمونه برداری از مقدار سمت راست

انتساب نمونه مورد نظر به سيگنال سمت چپ

با استفاده از نماد ” => ”

تاخيرها به طور مطلق و نسبت

به مبداء زمان می باشند.

اسلاید 9 :

زمان بندی اجرای جملات

زمان بندی بر اساس تاخير

  • تعيين فاصله بين مشاهده و اجرای يک عبارت
  • فرمت کلی :

#<Number> #<Identifier> #(min:typ:max)

اسلاید 10 :

انواع تاخير انتسابی

تاخير معمولی:

  تاخير برای کل عبارت و نسبت به جمله قبلی می باشد.

تاخير درون انتسابی:

  تاخير در سمت راست علامت انتساب قرار می گيرد.

تاخير با مقدار صفر :

   در بین عبارات هم زمان، آخرین را تعیین می کند.

تاخير معمولی اجرای کل عبارت را به تاخير می اندازد ولی تاخير درون انتسابی، انتساب به متغير سمت چپ را به تعويق می اندازد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید