بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

فرآيند برنامه ريزي پروژه

.1طراحي و تعيين فهرست فعاليتهاي پروژه

.2تعيين تقدم و تاخر انجام فعاليتهاي پروژه

.3تخصيص منابع

.4زمانبندي پروژه

.5محاسبه جريان نقدينگي و بودجه بندي پروژه

اسلاید 2 :

 کليات و تعاريف اوليه

 • مفهوم تقدم و تاخر در انجام فعاليت‌هاي پروژه

–مشخص نمودن فعاليت متقدم در اجرا نسبت به فعاليتهاي متاخر

–همه فعاليتهاي بدست آمده براي پروژه را نمي توان به صورت همزمان انجام داد.

 • وابستگي منطقي
 • محدوديت در منابع
 • علت ايجاد تقدم و تاخر در انجام فعاليت‌هاي پروژه

–وابستگي منطقي در عمل

–فرض انجام مرحله تعيين تقدم و تاخر و تنها معيار وابستگي منطقي است.

 • معيار تعيين رابطه بين فعاليت‌هاي پروژه :

– وابستگي منطقي : کدام فعاليت‌هاي را بايد منطقا زودتر انجام داد؟

 • نکته: عدم تاثير مشخصات منابع بر رابطه منطقي بين فعاليت‌ها

اسلاید 3 :

اصول منطق پيشنيازي

 • سئوالات اساسي در تعيين رابطه منطقي بين فعاليت‌ها:

.1كدام فعاليت‌ها بايد قبل از شروع فعاليت‌ فعلي به اتمام رسيده باشند ؟

.2كدام فعاليت‌ها را ميتوان همزمان با كار فعلي انجام داد ؟

.3كدام فعاليت‌ها درست پس از اتمام فعاليت فعلي ميتوانند شروع شوند ؟

 • نکته:

–در تعيين تقدم و تاخر انجام فعاليت‌هاي پروژه، جواب پرسش‌هاي بالا را بايد براي کليه فعاليت‌هاي پروژه مشخص نمود.

–در تعيين تقدم و تاخر انجام فعاليت‌هاي پروژه، تعيين روابط منطقي هر فعاليت با فعاليت‌هاي بلافاصله قبل و بلافاصله بعد،‌کافي است.

–نتيجه: نيازي به بررسي رابطه بين هر فعاليت با تک تک ديگر فعاليت‌هاي نيست.

اسلاید 4 :

انواع رابطه پيشنيازي بين فعاليت‌هاي پروژه

 • رابطه SS ( Start to Start ) :

–  چه فعاليتهايي را مي‌توان پس از شروع فعاليت مورد نظر ،شروع نمود؟

 • رابطه FF (Finish to Finish) :

–  چه فعاليتهايي را مي توان پس از اتمام فعاليت مورد نظر ، به اتمام رساند؟

 • رابطه SF (Start to Finish):

–   چه فعاليتهايي را مي توان پس از شروع فعاليت مورد نظر ، به اتمام  رساند؟

 • رابطه FS (Finish to Start ):

–  چه فعاليتهايي مي توان پس از پايان فعاليت مورد نظر ،شروع نمود؟

اسلاید 5 :

کدگذاري رابطه بين فعاليت‌ها

 • کد رابطه بين فعاليتها

(مقدار تاخير)+ (نوع رابطه) (کد فعاليت پيش‌نياز)

 • مثال:

–کد پيشنياز فعاليت B :  Ass+2 

–کد پيشنياز فعاليت D :  Aff+5

اسلاید 6 :

نحوه مستندسازي تقدم و تاخر فعاليت‌ها

 • جدول پيش‌نيازي :

–نمايش روابط پيش‌نياز بين فعاليت‌ها به صورت جدول

 • شبکه تقدم و تاخر:

–نمايش روابط پيش‌نيازي بين فعاليت‌ها به صورت شبکه

اسلاید 7 :

ترسيم شبکه تقدم و تاخر فعاليت‌هاي پروژه

 • تعاريف :

–گراف (Graph) :

 • نموداري جهت مدلسازي مسائل و موضوعات
 • تشکيل شده از مجموعه‌اي از يال‌ها (Edges) و گره‌ها (Nodes)

–شبکه (Network) :

 • گرافي که در آن يال‌ها داراي جهت مي‌باشد.
 • در اين گراف جهت‌دار بايد بتوان از يک گره ابتدايي به يک گره انتهايي رسيد.
 • نکته :

–براي مدل نمودن مسائل و موضوعات به کمک گراف يا شبکه، بايد تعريف مفهومي گره‌ها و يال‌ها را با توجه به اجزاء مسئله يا موضوع مشخص نمود.

اسلاید 8 :

 • براي مدل‌سازي تقدم و تاخر انجام فعاليت‌هاي پروژه:

–در روش AON يا Activity on Node :

 • گره‌ها : فعاليت‌هاي پروژه
 • يال‌ها : رابطه پيش‌نيازي بين فعاليت‌ها

–در روش AOA يا Activity on Arc :

 • گره‌ها : روابط پيش‌نياز ما بين فعاليت‌ها
 • يال‌ها : فعاليت‌هاي پروژه

–نکته : در اين مقطع به روش AON تقدم و تاخر مابين فعاليت‌ها را مدل مي‌نمائيم

اسلاید 9 :

ترسيم شبکه تقدم و تاخر فعاليت‌هاي پروژه 

 • نکته:

–در تعيين تقدم و تاخر فعاليتهاي پروژه ، بايد ابتدا فعاليتهاي هم لايه يا زير مجموعه يک فعاليت را با يکديگر مرتبط نمود.

– ممکن است تحت شرايطي فعاليتهاي يک لايه با لايه بالاتر يا پايين‌تر هم در ارتباط باشد.

اسلاید 10 :

آزمون صحت شبكه

 • آزمون شبكه تقدم و تاخر در مقابل ساختار ‍WBS پروژه:

–آيا براي هر قلم قابل تحويل، حداقل يك فعاليت در شبكه تعريف شده است ؟

–آيا عنوان فعاليتها با “ فعل “ شروع مي شوند ؟

–آيا شبكه از نظر ظاهري قابل پيگيري است ؟(نقطه ابتدا و انتها داشته باشد.)

 • آزمون صحت کلي و منطقي شبکه تقدم و تاخر:

–آيا حداقل يک فعاليت بدون پيشنياز، در شبکه وجود دارد؟ (فعاليت ابتدايي)

–آيا حداقل يک فعاليت که پيشنياز فعاليت‌هاي ديگر نباشد، در شبکه وجود دارد؟(فعاليت انتهايي)

–آيا در شبکه، مابين گره‌ها (فعاليت‌ها) رابطه‌ تكراري تعريف شده است؟

 • بين دو فعاليت ،دو رابطه نبايد وجود داشته باشد.

–آيا در شبكه سيكل يا دور وجود دارد ؟

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید