مقاله مدیریت ریسک بر پروژه های صنعتی در حیطه فناوری اطلاعات

word قابل ویرایش
6 صفحه
27700 تومان

مدیریت ریسک بر پروژه های صنعتی در حیطه فناوری اطلاعات


چکیده

عصر نوین فناوری اطالعات و سیستم های اطالعاتی ، محیط اطرافمان را تبدیل به محیطی پر از چالش نموده است .در این حیطه ، هر روزه شاهد ورود فناوریهای جدید هستیم ولذا با قابلیت ها و هم چالشهای جدیدی دست و پنجه نرم می کنیم. فناوری اطالعات وسیستم های اطالعاتی در تمام بخشهای زندگی بشر ریشه دوانیده اند و اگرچه به تسهیل زندگی وارتباطات بشر کمك می کنند ،اما مانند هر تکنولوژی نوظهور دیگر با خود ، خطراتی را نیز به همراه می آورند . بکارگیری سیستمهای اطالعاتی و اتوماسیون فعالیتهای سازمان، فرآیندهایی پرکار و مفید میباشند که همراه با مجموعهای از ریسكها و شرایط نامعین هستند. برای حل مجموعه مشکالتی که مدیران پروژههای IT با آن مواجه میشوند بهتر است که از سیستمهای مدیریت ریسك که در خود شامل مجموعهای از فرآیندهای سازمانی، استانداردها، نمونههای اسناد و رویهها و روشهایی برای مدیریت ریسك میباشند استفاده کنند

کلمات کلیدی:مدیریت ریسك، فناوری اطالعات، سیستم های اطالعاتی، چرخه عمر ایجاد ،توسعه سیستم


مقدمه

سازمانی که برای افزایش اثربخشی و کارایی خود در ارتباطات ، از شبکه های مخابراتی و اینترنت کمك می گیرد ، بایستی ریسك ناشی از دسترسی افراد غیر مجاز یا رقبا به اطالعات سازمان را پذیرفته و یا آنرا مدیریت کند.با توجه به نکات ذکر شده ، در تصمیم گیری برای پیاده ساز ی سیستم های اطالعاتی و بهره گیری از مزایای فناوری اطالعات ، مانند هر نوع تصمیم گیری دیگر در زندگی ، باید به بررسی خطرات احتمالی آن پرداخته و با مدیریت ریسکهای موجود ، اثربخشی سیستم را ارتقاء بخشید. در این مقاله ، پس از معرفی مدیریت ریسك ، ابزارهای آن ، انو اع ریسکها و روشهای ارتقاء و پیاده سازی سیستم های اطالعاتی ، به معرفی نحوه به کارگیری فرایند مدیریت ریسك در فناوری اطالعات و هر یك از مراحل پیاده سازی سیستم های اطالعاتی به روش SDLC که یکی از جامع ترین و کاملترین روشهای ایجاد سیستم است ، پرداخته می شود .درنهایت هم ،اقدام به معرفی نقشهای کلیدی و برخی از عوامل موفقیت در فرایند مدیریت ریسك ، شده است.

بدنه اصلی مقاالت

بکارگیری سیستمهای اطالعاتی و اتوماسیون فعالیتهای سازمان، فرآیندهایی پرکار و مفید میباشند که همراه با مجموعهای از ریسكها و شرایط نامعین هستند. برای حل مجموعه مشکالتی که مدیران پروژههای IT با آن مواجه میشوند بهتر است که از سیستمهای مدیریت ریسك که در خود شامل مجموعهای از فرآیندهای سازمانی، استانداردها، نمونههای اسناد و رویهها و روشهایی برای مدیریت ریسك میباشند استفاده کنند.

با توجه به شکوفایی اقتصاد، آمادگی صرف هزینههای زیادی بر روی IT وجود دارد. هر روزه تعداد بیشتری از مدیران پروژه ضرورت به کارگیری سیستمهای IT را درک میکنند که در این شرایط، ضرورت استفاده از مدیریت ریسك بیشتر ظاهر میگردد.

در سالهای اخیر بسیاری از صنایع داخلی به صورت قابلمالحظهای رشد داشتهاند برای مثال در صنایع هوایی، ماشینسازی، انرژی، بخش نفت و گاز، متالوژی و... بیشترین عالقه برای استفاده فعال IT مشاهده میشود. نکته شایان توجه این است که اکنون دیگر امکان سرمایهگذاری برای پروژههای بزرگ IT مختص شرکتهای بزرگ نمیباشد. در بسیاری از شرکتها متناوبا سهامداران عوض میشوند و با توجه به اینکه در بعضی مواقع مالکان شرکتها را سرمایهگذاران اروپایی تشکیل میدهند، خیلی از شرکتها به حیطه شرکتهای تجاری صنعتی و گروههای صنعتی - مالی وارد شدهاند. به این ترتیب مسائل جدید مدیریتی ظاهر گردید:گذار به سیستم جدید برنامهریزی تجاری و گزارشدهی مالی، تامین شفافیت اطالعات برای سرمایهگذاران،


2


سهامداران و شرکا. به این ترتیب در مجموع میتوان گفت کهگذار به استانداردهای جدید مدیریت، به شرایط و چگونگی بازار کنونی پاسخ میدهد. [1]

فرآیند مدیریت ریسك را میتوان به طور مشخص، اقدامات حقیقی و الزم برای تحقق موفقیتآمیز پروژههای IT تعریف نمود. در شرایطی که بازار در حال توسعه میباشد و تقاضا برای خدمات IT وجود دارد، فروشندگان این خدمات باید کیفیت باالی این خدمات را از طریق کنترل و محاسبه ریسكهای ممکن تامین کنند. موارد ذیل اشاره به ریسكهایی دارند که اغلب مانع از ایجاد پایههای الزم برای پیشرفت IT میشود.

عدم درک نقش سهامداران و جایگاه تکنولوژی اطالعات، تردید در بازپرداخت پروژههای IT، درجه پایین آمادگی افراد برای استفاده از تکنولوژیهای جدید و در مواردی نادر، زیربنای ضعیف. سیستمهای اطالعاتی جدید، مجموعه راهحلهای جامع و ترکیبی و روش به کارگیری آنها را ارائه میدهد که قاعدتا سرمایهگذاری قابلمالحظهای را از سوی شرکتها میطلبد. سیستمهای تکنولوژی اطالعات، مجموعه کاملی از امکانات و وسایل برنامهای و فنی میباشد که برای تجزیه و تحلیل، حفاظت و پردازش دادهها استفاده میشوند. ابزار تجزیه و تحلیل که جزو سیستمهای IT میباشد، این امکان را میدهد که با سرعت باالیی حجم وسیعی از اطالعات را پردازش نمود و بر اساس نتایج دریافتی، اقدامات اصالحی را طبق شرایط معمول انجام داد.

سیستمهای اطالعاتی نوین، تاثیر زیادی بر روی فرآیندهای شرکتها دارد، بنابراین هر تغییری بر ساختار اطالعاتی، تاثیری مستقیم یا جانبی بر روی همه فعالیتهای شرکت میگذارد. چنین شرایطی تا حد زیادی تجزیه و تحلیل به کارگیری موثر IT را دشوار میسازد، چون خیلی دشوار است که تاثیر تکنولوژی اطالعات را بر عملکرد شرکت به عنوان یك متغیر مستقل تفکیك نمود.[2]

در ذیل به چند نمونه از موارد خاص که از دیدگاه نویسنده از مهمترین عوامل بروز ریسك در تحقق پروژههای IT میباشد، اشاره میگردد:

 عدم آمادگی ریاست برای اعمال تغییرات در فرآیندهای تجاری شرکت و ساختار سازمانی؛

 ذینفع نبودن مدیران بخشهای اصلی؛
 تغییر مدیر پروژه در خالل تحقق پروژه؛

 عدم مهارت کافی مدیر پروژه؛

 عدم وجود متدولوژی روشن و کامل این فرآیند.

با استناد به عوامل فوق، مدیریت ریسك پروژه برای بهکارگیری سیستمهای اطالعاتی، نرمافزار، تکنولوژی حفاظت اطالعات، تکنولوژیهای شبکهای که ارتباطات و سیستمهای اطالعاتی را تامین مینمایند باید تمام ریسكهای ممکن را از پیش شناسایی کند و مجموعه اقداماتی را برای گریز از مشکالت جدی ناشی از آنها در زمان تحقق پروژه در نظر گیرد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 27700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله کاربرد مدلهای تصمیم‌گیری چند معیاره ( ام . سی . دی . ام ) در انتخاب راهبرد مناسب جهت اجرای پروژه فناوری اطلاعات

word قابل ویرایش
17 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
چكيدهدر اين مقاله سعي شده است تا از مدلهاي تصميم‌گيري چند شاخصه، در انتخاب راهبرد مناسب، جهت اجراي پروژة فناوري اطلاعات، يك شركت گاز استفاده شود. ابتدا شاخصهاي انتخاب راهبرد با توجه به محيط داخلي و خارجي سازمان به دست آمده و سپس انتخاب راهبرد بر مبناي اين شاخصها و مقدار كمي به دست آمده از ميزان مقاومت سازماني ...

مقاله مدیریتِ ریسک در پروژه های ساخت و ساز : - روشِی مبتنی بر دانش

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مديريتِ ريسک در پروژه هاي ساخت و ساز: -روشِي مبتني بر دانش - چکيده : يکي از نقشهاي عمده ي انجام شده توسط يک مدير پروژه ، مديريت ريسک يک پروژه است . اين وظيفه ناکارآمد خواهد بود, اگر مديريت ريسکِ پروژه از آغاز پروژه انجام نشده باشد. که اين روشي جهت مديريت ريسک موثر و کارآمد به عنوان يک روش مناسب و منظم که ...

مقاله استاندارد بین المللی مدیریت و راهبری خدمات فناوری اطلاعات ITIL/ISO 20000

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
استاندارد بین المللی مدیریت و راهبري خدمات فناوري اطلاعات ITIL/ISO 20000 چکیده: بزرگترین چالش شرکت ها و سازمان هاي سرویس دهنده خدمات فن آوري اطلاعات، صرف کمترین هزینه ممکن و ارائه بهترین کیفیت می باشد . این امر در بخش هاي مختلف سازمان نمود پیدا می کند که از آن جمله می توان به مواردي چون افزایش بهره وري نی ...

مقاله مدیریت ریسک در پروژه های کسب وکار تولیدی

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مدیریت ریسک در پروژه هاي کسب وکار تولیدي   چکیده با توجه به اینکه تاکنون مباحث زیادي درخصوص فرایندهاي راه اندازي یک کسب وکار اشاره شده ، و به مقدار کمتر به مباحث مدیریت ریسک در کشور پرداخته شده است، اما به ندرت به بررسی مدیریت ریسک در فرایند پروژه هاي کسب و کار توجه شده است. از این رو موضوع مقاله، بررسی ...

مقاله ارزیابی ومقایسه مدیریت ریسک در پروژه های EPC و BOT

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارزیابی ومقایسه مدیریت ریسک در پروژه های EPC و BOT چکیده امروزه با توجه به رشد اقتصادی و افزایش جمعیت و نیاز جامعه به اجرای پروژه های عمرانی و زیر بنایی دولتها را بر آن داشته تا نسبت ساخت چنین تاسیساتی اقدام نمایند از طرفی کمبود نقدینگی و منابع،دولت را به سمت تامین منابع مالی توسط بخش خصوصی سوق داده استاز ا ...

مقاله مدیریت ریسک در پروژه های شهری به روش BOT

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مديريت ريسک در پروژه هاي شهري به روش BOT خلاصه نياز هاي روز افزون شهر ها به عمران وآباداني و اجراي موفق پروژه هاي شهري، يکي از بزرگترين چالشهاي شهر هاي بزرگ و خصوصا شهر تهران بشمار مي رود.لذا امروزه توجه به تامين مالي پروژه هاي شهري و رويکردهاي جديد تامين مالي از جمله روش BOT در اکثر شهرهاي بزرگ کشور يک ض ...

مقاله بهینه سازی فرآیند اجرای پروژه های راهسازی به روش B . O . T با نگرش مدیریت ریسک

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بهينه سازي فرآيند اجراي پروژه هاي راهسازي به روش B.O.T با نگرش مديريت ريسک خلاصه پروژه هاي راهسازي به دليل حجم بسيار بالاي منابع درگير و مرتبط با پروژه از اهميت ويژه اي برخوردارند، خصوصا اينکه کمبود منابع مالي جهت توسعه راهها باعث گسترش استفاده از روش B.O.T در اين بخش شده است و پروژه هاي B.O.T نيز حساسيت ه ...

مقاله بررسی مدل های مدیریت ریسک پروژه های نرم افزاری

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسي مدل هاي مديريت ريسک پروژه هاي نرم افزاري چکيده با توجه به گسترش روز افزون استفاده از سيتم هاي نرم افزاري در تمام زمينه ها و نرخ شکست پروژه هاي نرم افزاري ، مديريت پروژه هاي نرم افزاري در توليد و توسعه نرم افزار امري مهم و ضروري به شمار مي آيد وقتي که پيچيدگي و اندازه پروژه ها افزايش مي يابد ، مدي ...