بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

اجراي پروژه

 • مفهوم اجراي پروژه

عبارتست از انجام فعاليت‌هاي پروژه طبق برنامه حاصل از مرحله برنامه‌ريزي

 • جايگاه اجراي پروژه در فرآيند مديريت پروژه

1) فرآيند آغاز پروژه

2) برنامه‌ريزي پروژه برنامه اجرايي پروژه را تهيه مي‌كنيم.

3) اجراي پروژه + نظارت  فعاليت 1، فعاليت 2، ..... (فرآيند  اجراي پروژه)

4) كنترل پروژه

5) اختتام پروژه

اسلاید 2 :

فرآيند اجراي پروژه

 • مقطعبندي اجراي پروژه

براي اجراي پروژه نبايد كل برنامه آن از ابتدا تا انتها را به جهت اجرا ابلاغ نمود.

بايد مقطع به مقطع عمل نموده، تا در صورت نياز عملکرد هر مقطع را در مقاطع بعدي اصلاح نمود.

 • ابلاغ مجوز اجراي پروژه در مقطع مشخص

اعلام مشخصات مقطع کاري پروژه و فعاليت‌هاي مربوطه

 • اجراي فعاليتهاي مقطع کاري

اسلاید 3 :

مقطع‌بندي اجراي پروژه

 • مفهوم مقاطع کاري پروژه

–عبارتست از زمان‌هايي كه بايد پروژه مورد ارزيابي قرار گيرد.

–فاصله بين مقاطع: دوره كاري پروژه

 • نکته:

–در هر مقطع مي‌توان يك milestone يا يك نتيجه شخصي را به عنوان نشانه مقطع قرار دهيم.

–پروژه در آن مقطع بر اساس آن سنجيده مي‌شود.

اسلاید 4 :

 • سئوال: آيا بايد پروژه را به دوره‌هاي كاري مساوي تقسيم نمود؟
 • عوامل موثر در تعيين مقاطع کاري پروژه

–اجزاي PCWBS پروژه:

 • ‌انتهاي دوره منطبق با تكميل جزء مشخصي از PCWBS باشد.

–الزامات تعيين شده از سوي متوليان پروژه

–ميزان اهميت فعاليت‌هاي مقطع بر اساس پس نيازها

–ميزان بودجه مورد نياز براي انجام فعاليت‌هاي هر دوره

–فعاليت‌هاي شاخص كه تعيين كننده ساير فعاليت‌ها مي‌باشد

–دوره تغيير پارامترهاي محيطي موثر بر پروژه

اسلاید 5 :

 • فعاليت‌هاي مديريت پروژه در هر مقطع پروژه

تهيه برنامه بکارگيري عوامل انساني در مقطع کاري پروژه

تهيه برنامه تامين مواد و ملزومات در مقطع کاري پروژه

تهيه برنامه تامين ابزار و تجهيزات در مقطع کاري پروژه

 • کليه موارد بالا به كمك نرم‌افزار MSP قابل توليد مي‌باشد.

اسلاید 6 :

نظارت بر پروژه

 • مفهوم نظارت بر اجراي پروژه

–ثبت كليه رويدادهاي مهم در روند مديريت و انجام پروژه همزمان با اجراي پروژه

–مي‌تواند در طول هر دوره با زمان‌هاي مشخص و دوره‌هاي مساوي انجام شود.

 • همزماني نظارت با اجراي پروژه

–اصلي‌ترين كاري كه مديريت پروژه در مرحله اجراي پروژه دارد نظارت بر پروژه است.

اسلاید 7 :

فرآيند نظارت بر پروژه

 • ثبت رويدادها و روند اجراي فعاليت‌ها

–بسته به نوع پروژه متفاوت خواهد بود.

–بايد با استفاده از دستور العملها و فرم های اطلاعاتی مشخصی انجام شود.

–مديريت پروژه در شرايط موجود، معمولا استفاده از ابزارهاي نرم‌افزاري و شبكه‌هاي ارتباطي را براي انجام نظارت دقيق ايجاب مي‌كند.

–در MSP، امكان توليد گزارشات تحت وب و دريافت عملكرد از همين طريق وجود دارد.

 • جمع‌آوري و تدوين داده‌هاي نظارت بر پروژه

–با كمك نرم‌افزارهاي مديريت پروژه و تحت وب امكان‌پذير است.

–در محيط‌هاي پروژه مي‌توان به طور خاص سيستم‌هاي اطلاعاتي مخصوص ايجاد نمود.

–PMIS à Project Management Information System

اسلاید 8 :

روش‌هاي قابل استفاده براي ثبت روند پيشرفت پروژه

 • ثبت کار پروژه مطابق با زمان‌بندي

–ثبت زمان‌هاي واقعي شروع و پايان فعاليت‌ها

 • ثبت کار پروژه به صورت درصد تکميل

–ثبت درصد تکميل خروجي پيش‌بيني شده براي فعاليت

–ثبت درصد تکميل عمل يا قلم (يا موضوع) هر فعاليت

 • ثبت جزئيات واقعي فعاليت‌ها:

–ثبت کليه رويدادهاي به وقوع پيوسته در هنگام انجام فعاليت

– عمدتاً بر استفاده از اين روش تاكيد مي‌گردد.

اسلاید 9 :

رويدادهاي مهم در حين اجراي پروژه

 • زمان واقعي شروع فعاليت‌ها
 • زمان واقعي پايان فعاليت‌ها
 • روند و استمرار انجام فعاليت‌ها در طول مدت اجرا
 • روند و استمرار حضور مجري در حين اجراي فعاليت
 • چگونگي تامين مواد و ملزومات در حين اجرا
 • چگونگي تامين ابزار و تجهيزات
 • حوادث غيرمترقبه رخ داده در حين انجام فعاليت‌ها
 • دلايل و چگونگي بروز حوادث غيرمترقبه

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید