بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

مراحل انجام ارزشیابی درونی

گام اول :  معرفی ارزشیابی درونی

گام دوم :تشکیل کمیته ی ارزشیابی درونی درگروه های آموزشی

گام سوم : تدوین یا تصریح رسالت و اهداف آموزشی

گام چهارم : تعیین حوزه های ارزشیابی وملاک های هریک ازآن ها 

گام پنجم : تعیین وضعیت مطلوب متناسب با هریک از ملاک ها

اسلاید 2 :

گام ششم : تعیین روش های جمع آوری داده ها و تدوین ابزار اندازه گیری

گام هفتم : جمع آوری ، تحلیل و تفسیر داده ها

گام هشتم : تهیه ی گزارش مقدماتی و بحث پیرامون داده ها

گام نهم : تهیه ی گزارش نهایی و ارایه ی پیشنهاد ها

گام دهم : پیگیری نتایج

اسلاید 3 :

گام اول :  معرفی ارزشیابی درونی
آشنایی اعضاء هیئت علمی با ارزشیابی درونی

شرکت در کارگاه های ارزشیابی درونی

استفاده از جزوات و متون ارزشیابی

استفاده از تجارب گروه هایی که ارزشیابی درونی را انجام داده اند

تشکیل جلسات درون گروهی و استفاده از رهنمود های کارشناسان ارزشیابی

اسلاید 4 :

گام دوم :

تشکیل کمیته ی ارزشیابی درونی در گروه های آموزشی

اعضاء هیئت علمی :  (اعضاء اصلی )

یک نفر کارشناس با تجربه آموزشی

نمایندگانی از دانشجویان  ، کارکنان

مدیر گروه : رییس کمیته 

–(نقش حساس و حیاتی مدیریت در فرآیند ارزشیابی و پیگیری نتایج )

اسلاید 5 :

ویژگی های کمیته ی ارزشیابی درونی

مشارکت اکثریت اعضاء هیئت علمی گروه

داشتن اطلاعات کافی نسبت به واحد مورد نظر( برنامه آموزشی)

مشارکت نمایندگان همه دست اندرکاران

صرف وقت و انرژی لازم توسط هر یک ازاعضاء کمیته

اسلاید 6 :

وظایف کمیته ی ارزشیابی درونی

.1ارائه ی برنامه ی زمان بندی جهت اجرای طرح

.2تعیین نقش هر یک از اعضاء و ثشکیل کمیته های کاری

.3آشکار سازی اهداف ارزشیابی و لزوم انجام آن برای دست اندرکاران

.4تعیین حوزه های ارزشیابی و ملاک های مرتبط با آن ها

.5تعیین وضعیت مطلوب متناسب با هریک از ملاک ها

اسلاید 7 :

.6تدوین ابزار و جمع آوری داده ها

.7تحلیل ، تفسیر و ارائه ی پیشنهادات اجرایی

.8تدوین گزارش ارزشیابی درونی

.9پیگیری پیشنهادات

.10هدایت طرح ارزشیابی درونی تا پایان 

اسلاید 8 :

گام سوم :  تدوین یا تصریح رسالت و اهداف آموزشی

ارزشیابی درونی مبتنی بر هدف است

در ابتدا کمیته ی ارزشیابی درونی باید رسالت و اهداف گروه را مدون یا تصریح کند

باید اهداف کلی گروه برای اجرای هریک از برنامه های آموزشی در مقطع پزشکی عمومی و تخصصی آشکار شود

ماموریت گروه و اهداف کلی و جزیی مشخص و مدون گردد

اسلاید 9 :

گام چهارم : تعیین حوزه های ارزشیابی وملاک های هریک ازآن ها 

.1حوزه ی رسالت و اهداف آموزشی

.2حوزه ی مدیریت و سازمان دهی

.3حوزه ی برنامه ی آموزشی

.4حوزه ی هیئت علمی

.5حوزه ی دانشجویان

اسلاید 10 :

گام چهارم : تعیین حوزه های ارزشیابی وملاک های هریک ازآن ها 

.6حوزه ی منابع آموزشی

.7حوزه ی پژوهش

.8حوزه ی سنجش و ارزشیابی

.9حوزه ی دانش آموختگان

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید