بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعريف:

 برنامه مراقبت كودكـان سـالم به دنبال يافتن راهي براي جدا كردن كودكـــــان سالم از كودكان بظاهر سالم يا  مستعد بهبيمــــاري  است كه هنوز نشـــانگان(Symptoms )  بيماري در آنها مستقر نشده است.

   هدف اين برنامه طراحي نظام غربالگري استاندارد مراقبت كودكان صفر تا هشت ساله و اجراي آن مي باشد.

اسلاید 2 :

  • اين برنامه تنها به كودكان بدون نشانه (Asymptomati ) مي پردازد.
  • اطلاق بدون نشانه مترادف كاملاً سالم (Healthy) نيست.
  • بيماري هدف در كشور براساس الگوي ابتلا و مرگ تعيين شده است .
  • مراقبت ها وقتي كودكي به دليل هر شكايت ديگري مراجعه كرده است نيز مي تواند ارائه شود .

اسلاید 3 :

مراقبت كودك سالم.

¨مجري مراقبت ها پزشكان وغيرپزشكان ميباشند.

¨دستورالعمل ها وراهنما كاملا روشن وشفاف است.

¨هم چون برنامه مانا،بوكلت چارت وكتاب راهنما دارد.

¨رنگ هاي قرمز،سبزوزرد،مشابه بوكلت چارت مانا است.

اسلاید 4 :

اجزاي مراقبت

مصاحبه

معاينه باليني

تست هاي آزمايشگاهي

آموزش و مشاوره

واكسيناسيون و مكمل هاي دارويي

 

اسلاید 5 :

مراقبت

مصاحبه

.1مشاهده رابطه متقابل كودك و والدين

.2وضعيت تغذيه

.3اجابت مزاج

.4وضعيت ادرار كردن

5 ،وضعيت تكاملي

 6،  دندان

 7،  بي قراري

 8، خستگي پذيري

اسلاید 6 :

معاينه باليني

قد

وزن

دور سر

چشم

قلب وعروق

شكم

دررفتگي مادرزادي لگن

پوست

تكامل

فونتانل

اسلاید 7 :

تست هاي آزمايشگاهي

هموگلوبين/ هماتوكريت

آزمايش ساده ادرار

كشت ادرار(دختران)

اسلاید 8 :

آموزش ومشاوره

`رابطه متقابل  كودك ووالدين

`نوع و نحوه صحيح تغذيه

`پيشگيري از حوادث وسوانح

`عدم مصرف دخانيات در خانواده

`مراقبت دندان

`پيشگيري از عفونت هاي تنفسي ويروسي

`تكامل

`تنظيم خانواده

`فعاليت بدني

`مراجعه بعدي

اسلاید 9 :

فركانس

 پايش رشد

در مراقبت هاي جاري

¨زير2ماه : 3بار(5-3،  15-14،  45-30 روزگي)

¨زيريكسال: 5بار(9،7،6،4،2ماهگي)

¨يك تا دوسال: 4بار(24،18،15،12ماهگي)

¨سال سوم تا هشتم: 5بار(8،6،5،4،3-7( 

اسلاید 10 :

بيماري هاي مسبب مرگ قابل پيشگيري با مراقبت
 
درسنين(1تا 59 ماهه)

¨حوادث ترافيكي 

¨غرق شدن در آب 

¨عقب ماندگي ذهني 

¨ 

¨سقوط در يك سطح يا ازيك سطح

¨ سوختن بادود،آتش،شعله ومواد داغ

¨سوء تغذيه 

¨ناهنجاري اسكلتي عضلاني 

¨برق،اشعه،دما

¨مسموميت هاي اتفاقي باموادودارو

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید