بخشی از مقاله


چکیده:

در این پژوهش سعی شده است، تا توجه مدیران را به اهمیت سبک های رهبری در سازمان بر ذهن کارکنان سازمان (حتی مقدم و ارجح بر مشتریان آن)، جهت حفظ کارکنان، جلب شود. از این رو در این مقاله به بررسی تاثیر سبک های رهبری (تحول آفرین، تبادلی و عدم مداخله) بر انگیزش کارکنان پرداخته شده است. روش این تحقیق از نظر اهداف و ماهیت، کاربردی است و از نظر جمع آوری داده ها در آزمون فرضیه ها، توصیفی- پیمایشی می باشد. برای تحلیل فرضیه از ضریب رگرسیون و نرم افزار SPSS 20 استفاده گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که، سبک های رهبری ،می تواند منجر به افزایش رضایت و در نهایت ارتقای انگیزش کارکنان می گردد. در لوای این فرضیه سه فرضیه فرعی مطرح شده که در نهایت تاثیر این سه فرضیه بر انگیزش کارکنان تایید گردیده است.

واژههای کلیدی: سبک های رهبری، مدل بس، انگیزش کارکنان، شعب موسسه اعتباری ثامن استان فارس.


178

The impact of leadership style on employee motivation «Case study: credit institution branches SAMEN Fars province»

Dr.Alireza Mooghali 1 , Mohammad Reza Mehr Far 2
1 Professor in Public management, Department of Public management, Payame Noor university. 2MA in Public management, Department of public management, Payame Noor university.


Abstract :

In this study, has been trying to pay attention to the importance of the leadership style of the managers in the Organization on the minds of the staff organization (even preferred over the front and its customers), in order to retain employees, the draw. Hence in this article is to examine the influence of leadership styles (transactional and non-intervention, transformative) impulse has been paid staff. This method was applied in terms of the goals and the nature, and in terms of data collected in the survey, a hypothesis test is-descriptive. For the analysis of the hypothesis of the coefficient of regression using SPSS software and Version of 20 has been used. Research findings show

that leadership style, can lead to increased satisfaction and ultimately increase employee motivation can be applied. Under this hypothesis, which raised three subsidiary hypothesis will ultimately affect these three hypothesis has been verified on staff motivation

Keywords: Leadership styles,BATH model, employee incentives, branch of credit institution SAMEN, Fars province.


179

-1 مقدمه :


تغییر و تحول اجتناب ناپذیر است. در عصر حاضر سازمانها به صورت فزاینده ای با محیطهای پویا و در حال تغییر مواجهند و بنابراین، به منظور بقا و پویایی خود مجبورند که خود را با تغییرات محیطی سازگار سازند. به بیان دیگر با توجه به سرعت شتابنده تغییرات و تحولات علمی،تکنولوژیک، اجتماعی،فرهنگی و ... در عصر حاضر، سازمانهایی موفق و کارآمد محسوب می شوند که علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه امروزی، بتوانند مسیر تغییرات و دگرگونیها را نیز در آینده پیشبینی کرده و قادر باشند که این تغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب برای ساختن آیندهای بهتر هدایت کنند. با توجه به موارد ذکر شده می توان گفت سازمانهای امروزی نیاز به رهبرانی دارند که آنها را برای ادامه حیات ، رشد داده و متحول سازند. در حقیقت بدون وجود مدیران و رهبران تحول گرا پدید آوردن تحولات در سازمانها به طور قطع مشکل خواهد بود. سازمانها چه خصوصی و چه دولتی برای ماندگاری و پایداری حیات و نیز رشد و توسعه خود نیاز به افزایش دانش و آگاهی نسبت به ایجاد تحولات گسترده در ساختارها ، فرهنگ و رویه ها دارند .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید