بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

    فرآيند تنظيم مقررات و دستورالعمل و بازنگري آن شامل يك چرخه است كه از تشخيص يك خلا در مقررات سازمان شروع و با تنظيم و اجراي مقررات و دستورالعمل تصويب شده و بازنگري آن براي اطمينان از عملكرد و صحت آن ادامه مي يابد براي اطمينان از اجراي صحيح و هماهنگ مقررات و دستورالعمل و باز نگري آن پيشبرد مرحله اي آن به شرح ذيل پيشنهاد مي شود:

اسلاید 2 :

مرحله اول :تحليل نياز

يك خلا سياست گزاري را با تغيير فاكتورهاي داخلي يا خارجي در نتيجه بازنگري در مقررات و دستورالعمل موجود تشخيص داده مي شود.

اسلاید 3 :

  • براي دستيابي به بهترين روندها تحقيق كنيد و با ذيربطان مختلف مشورت نماييد تا نظر مساعد آن نيز براي اين روند جلب گردد.
  • براي تهيه پيش نويس مقررات و دستورالعمل از انشاء و الگوي مناسب بهره گيري نماييد
  • پيش نويس را با ذيربطان بازنگري نماييد
  • تاييد مقررات و دستورالعمل جديد را به ذيربطان ، سازمان و كاركنان مد نظر قرار داده و طرحي براي جلب مشاركت افراد در اجراي آن تهيه نماييد.

اسلاید 4 :.

مرحله سوم: تصويب

مقررات و دستورالعمل را به تصويب مراجع ذيربط برسانيد.

اسلاید 5 :

مرحله چهارم: ابلاغ و اجراي مقررات و دستورالعمل

گامهاي اجراي مقررات و دستورالعمل را عملي نماييد.

مقررات و دستورالعمل جديد را به كتابچه دستورالعمل موجود اضافه نماييد

اسلاید 6 :

مرحله پنجم: تداوم

تغييرات لازم و منتج از مقررات و دستورالعمل جديد را در سازمان رصد نماييد.

اسلاید 7 :

مرحله ششم: بازنگري

  هر دو سال يكبار يا اگر لازم است زودتر مقرراتها و دستورالعملها را بازنگري نماييد.

اسلاید 8 :

مقدمه

عنوان ( اختياري) در يك يا دو جمله كاربرد مقررات يا دستورالعمل مورد نظر را در ارتباط با استرات‍يها ، اهداف كلان و يا اهداف اختصاصي سازمان بيان نماييد

منظور و مقصود مقررات يا دستورالعمل

چرا ما اين مقررات يا دستورالعمل را برگزيده ايم

اسلاید 9 :

  • مخاطبان اين مقررات يا دستورالعمل:

 

چه چيزي يا چه كسي هدف اين مقررات يا دستورالعمل است .آياهمه افراد و همه چيز را در بر مي گيرد ، موارد استثناء اين مقررات يادستورالعمل چيست ، بنابراين افراد و يا چيزهاي مشمول اين مقررات رافهرست نماييد .مثلاً فقط پرستاران مشمول اين مقررات يا دستورالعمل هستنداين مقررات يا دستورالعمل تمامي كارمندان بيمارستان بجز پزشكان راشامل مي شود

اسلاید 10 :

اصول: اين مقررات يا دستورالعمل بر پايه اين اصول استوار است:

اصول ممكن است به ريز توضيح داده شود و يا مي توان با عباراتي مبتني بر عملكرد اصولي را كه در اين مقررات يادستورالعمل مي خواهيم به آن دست يابيم بيان نمود

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید