بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

بسیاری ازعوامل اجرايي پسماند از اقشاری هستند كه در پايين ترين پله نردبان طبقات اجتماعی قرارمی گیرند وبدلیل انجام کارهای سخت وبا عوامل مخاطره آمیز در معرض انواع بیماریها وحوادث قرار دارند. بر این اساس شرعا وعرفا بایستی به ايمني و بهداشت اين افراد توجه زیادی نمود. در زندگی قرن بیست ویکم بشر در فعالیت های مختلف از فعالیتهای عادی گرفته تا فعالیتهای اداری، صنعتی، کشاورزی، بهداشتی درمانی دائما در حال تولید زباله هایی با تركيبی متنوع خطرناک ، عفونت زا وحتی نامشخص است حال این زباله تولید ، جمع آوری ، حمل ، بازیافت، پردازش ودفع می گردد وافرادی که با این زباله ها سروکار دارند سلامتی آنان مورد تهدید قرار می گیرد .

براي تامین سلامت عوامل اجرایی پسماندهاست برنامه کشوری در نظر گرفته شده که سرلوحه ان دستورالعمل سلامت ، ایمنی وبهداشت عوامل اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت پسماندهاست .

اسلاید 2 :

در هر کارگاه یا واحد شغلی ممكن است يك يا چند و يا اينكه تمامي انواع پسماندهاي عادي، پزشكي(بيمارستاني)، وي‍ژه، كشاورزي و صنعتي  وجود داشته باشد كه عوامل اجرايي پسماند در اين واحدها در مراحل مختلف جمع آوري، ذخيره سازي، جداسازي، حمل ونقل، بازيافت، پردازش و دفع  هر يك از اين پسماندها در معرض انواع مخاطرات تهديد كننده سلامتي هستند. و مديريت اجرايي وظیفه سنگین کاهش مخاطرات تهدید کننده سلامت این گروه کثیر شاغلین رابرعهده دارند

اسلاید 3 :

 پسماند چیستپسماند: به مواد جامد، مايع و گاز ( غير از فاضلاب ) گفته مي شود كه بطور مستقيم يا غير مستقيم حاصل از فعاليت انسان بوده و از نظر توليد كننده زائد تلقي مي شود.
پسماندها به 5 گروه تقسيم مي شوند :
1-پسماندهاي عادي : به كليه پسماندها گفته مي شود كه به صورت معمول از فعاليتهاي روزمره انسانها در شهرها ، روستاها و خارج از آنها توليد مي شود ، از قبيل زباله هاي خانگي و نخاله هاي ساختماني .
2-پسماندهاي پزشكي ( بيمارستاني ) : به كليه پسماندهاي عفوني و زيان آورناشي از بيمارستان ها ، مراكز بهداشتي ، درماني آزمايشگاه هي تشخيص طبي و ساير مراكز مشابه گفته مي شود .اسلاید 4 :

3-پسماندهاي ويژه :به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به دليل بالا بودن حداقل يكي از خواص خطرناك از قبيل سميت ، بيماري زاي ، قابليت انفجار يا اشتعال ، خورندگي و مشابه آن به مراقبت ويژه نياز داشته باشد و آن دسته از پسماندها عادي ، صنعتي ، كشاورزي كه نياز به مديريت خاص داند ، جزء پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند.
4- پسماندهاي كشاورزي :به پسماندهاي ناشي از فعاليتهاي توليدي در بخش كشاورزي گفته مي شود از قبيل فضولات ، لاشه حيوانات ( دام ، طيور و آبزيان ) محصولات كشاورزي فاسد يا غير قابل مصرف .
5-پسماندهاي صنعتي :به كليه پسماندهاي ناشي از فعاليت هاي صنعتي و معدني و پسماندهاي پالايشگاهي صنايع گاز ، نفت و پتروشيمي و نيروگاهي و امثال آن گفته مي شود، از قبيل براده ها ، سرريزها و لجن هاي صنعتي

اسلاید 5 :

پسماندهاي شیمیائي خطرناك

—پسماندهاي شيميائي هستند كه به دليل مقدار، غلظت، ويژگيهاي فيزيكي يا شيميائي قادرند:

—الف- باعث ايجاد بيماريهاي شديد غير قابل درمان يا

—بيماريهاي ناتوان كننده در انسانها شوند يا سبب افزايش مرگ و ميرشوند

—ب- اگر بطور مناسب ذخيره، حمل، تصفيه، امحاء يا هر اقدام مديريتي ديگر نشوند، مخاطره بالقوه يااساسي براي سلامت انسان يا محيط زيست ايجاد كنند.

اسلاید 6 :

انواع پسماندهای شیمیایی

—پسماندهاي شيميائي خطرناك بطور كل در دو زير گروه پسماندهاي فهرست شده 1 و پسماندهاي داراي ويژگيهاي خطرناك 2 طبقه بندي مي شوند. در برخي از مراجع دو زير گروه ديگر شامل پسماندهاي جهاني 3 و پسماندهاي مخلوط 4 نيز به زير گروه قبلي افزوده شده اند.

— پسماندهاي جهاني،پسماندهائي هستند كه توسط منابع مختلف )نه فقط صنعتي( و توسط بسياري از كشورها توليد مي شوند. پسماندهاي مخلوط نيز پسماندهائي هستند كه مركب از مخلوطي از مواد راديواكتيو و حداقل يكي از پسماندهاي شيميائي خطرناك مي باشند.

اسلاید 7 :

پسماندهاي شيميايي فهرست شده

—پسماندهاي فهرست شده شامل طيف گسترده اي از پسماندهاي شيميائي خطرناك توليدي از

—فرآيندهاي صنعتي، بخشهاي معيني از صنايع يا پسماندهاي با فرمولاسيونهاي شيميائي مشخص مي باشند.

—EPA پسماندهاي فهرست شده را در 4 گروه طبقه بندي نموده است

اسلاید 8 :

F فهرست

—الف- پسماندهاي حلال هاي مصرف شده

—ب- پسماندهاي حاصل از عمليات آبكاري يا ساير عملياتهاي پرداختكاري تكميلي( فلزات )

—ج- پسماندهاي داراي دي اكسين )

—د- پسماندهاي حاصل از فرآوري هيدروكربنهاي آليفاتيك كلردار خاص

—ه - پسماندهاي حاصل از

—فرآيندهاي محافظتي چوب )

—و و- لجن هاي حاصل از تصفيه فاضلاب پالايشگاه نفت )

—ز- شيرآبه حاصل از منابع مختلف )

اسلاید 9 :

فهرست k: پسماندهاي خطرناك با منبع مشخص

—الف- محافظت چوب

—ب- توليد رنگدانه هاي غيرآلي

—ج- توليد مواد شيميائي آلي

—د- توليد مواد شيميائي غيرآلي

—ه – توليد آفت كشها

—و- توليد مواد منفجره

—ز- پالايشگاه نفت

—ح- توليد آهن و فولاد

—ط- توليد آلومينيم اوليه خام

—ي- توليد سرب ثانويه

—ك- داروسازيهاي دامپزشكي

—ل- فرمولاسيون جوهر

—م- كك سازي

اسلاید 10 :

پسماندهاي شیمیائي بي خطر یا داراي خطر ناشناخته

—چنانچه پسماندي جزء هيچ يك از گروههاي پسماند خطرناك نبوده و فاقد هيچ يك از ويژگيهاي گروههای  فوق باشد، بی خطر گفته میشود .

—عمده پسماندهاي شيميائي بي خطر شامل غبار سيمان، گاز طبيعي و روغن هاي خام، مواد معدني، سوخت هاي فسيلي و برخي از مواد شيميائي مي باشند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید