بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

فصل پنجم  : مطالعات فرهنگی

 

 

فرهنگ : فکر و عمل مشترک انسانها

فرهنگ : سنتها ، عادتها ، باورها ،مذهب ، هنر و زبان

اسلاید 2 :

اهمیت فرهنگ در بازاریابی بین المللی

 

شکل دهی به نحوه مصرف ، اولویت نیازها ، تمایلات و شیوه ارضای آنها .

در نظر گرفتن مسائل فرهنگی قبل از هر نوع تبلیغی برای مطابقت این تصمیمات با معیارهای فرهنگی .

رفتار بازار خود جزیی از فرهنگ می باشد .

اسلاید 3 :

دانش فرهنگی

دانش واقعی :  از حقایق سخن می گوید که روش مشخصی دارد و می توان

آن را آموزش داد مثل معانی رنگها

دانش مجازی یا تفسیری : توانایی درک رفتار و الگوهای موجود در فرهنگ

که به تجربه گذشته بستگی دارد مثل معنی زمان

اسلاید 4 :

حساسیت فرهنگی

 

 

ارزیابی و تفسیر و درک تفاوتهای فرهنگی بدون اعمال قضاوت و آمادگی برای پذیرش و قبول آنها

اسلاید 5 :

عناصر فرهنگ  Elements of culture

.1فرهنگ مادی

.2نهادهای اجتماعی

.3جهان بینی

.4زیباشناسی

.5زبان

اسلاید 6 :

فرهنگ مادی

فرهنگ تکنولوژیک : به روشهای تولید کالا و دانش فنی جامعه

(درک،وفق وطریقه استفاده از تکنولوژی)

فرهنگ اقتصادی : به نحوه بهره گیری مردم از تواناییهای خود مربوط می شود

فروش لوازم جدید در یک کشور توسعه یافته آسانتر از توسعه نیافته است

اسلاید 7 :

نهادهای اجتماعی

تعیین کننده نوع ارتباط انسانها ، نحوه سازماندهی فعالیتها و رفتارهای قابل قبول .

تعیین کننده نقش و جایگاه افراد هر جامعه .

دارای زیر مجموعه های :

.1آموزش : سطح سواد تعیین میزان مصرف و درامد و نوع تبلیغات

.2کار و تفریح : گرایش افراد به سختکوشی و ارتباط آن با رشد اقتصادی

.3خانواده : مرجع اصلی در رفتار خانواده و درک موقعیت خانواده برای تعیین سیاستهای تبلیغی

اسلاید 8 :

جهان بینی

 

به مذهب ، سیستم اقتصادی ، اعتقاد به نیروهای ماورای طبیعت ،خرافات و جایگاه آن در جامعه می پردازد .

قبول و یا رد اقدامات تبلیغی نیز تحت تاثیر اعتقادات می باشد .

اسلاید 9 :

زیبا شناسی

 

شامل فولکور ، موسیقی و به طور کلی هنر است که تفسیر نشانه ها و نمادها ، روش بیان زیبایی و انعکاس آن در فرهنگ بر مبنای آن صورت می گیرد .

شکل ظاهری بسته بندی ، کالاها و نشانه ها و نامها تحت تاثیر ملاحظات زیباشناختی می باشد .

اسلاید 10 :

زبان

امر ارتباطات با درک کامل زبان و توان به کارگیری آن مقدور می باشد .

مثلا ترجمه تحت اللفظی کلمات .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید