بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • واژگان بيرون از واژه‌نامه
 • تشخيص واژگان بيرون از واژه‌نامه

–استفاده از معيار اطمينان

–مدل‌هاي افزوده

 • مدل آشغال عمومي
 • مدل آشغال حاوي ريزواژه
 • مدل مکمل

اسلاید 2 :

 • سيستم‌هاي بازشناسي محدود به انتخاب واژه از داخل واژه‌نامه خود هستند
 • سيستم به هنگام برخورد با يك واژه خارج از واژه‌نامه به اشتباه يكي از كلمات داخل واژه‌نامه را تشخيص مي‌دهد
 • کلمات خارج از واژگان بيشتر نام‌هاي خاص هستند و تشخيص درست آنها بسيار کليدي است
 • کلمات خارج از واژگان عامل مهمي در افزايش خطا در سيستم هاي بازشناسي گفتار هستند
 • تشخيص نادرست يک واژه باعث انتقال خطا به واژگان بعدي خود مي شوند

اسلاید 3 :

 • اگر تابع احتمال روبرو از

  يک آستانه کمتر بود واژه

  خارج از واژه‌نامه است

 • در تئوري خوب به نظر مي رسد
 • در عمل با مشکلات فراواني همراه است
 • حذف مخرج نرمال‌سار در رابطه بيز و ساده‌سازي هاي فراوان باعث کاهش دقت و عدم کارايي مي‌شود

اسلاید 4 :

 • ”معيار اطمينان“ عددي است بين 0 و 1 که به خروجي سيستم بازشناسي گفتار تعلق مي‌گيرد و بيان کننده ميزان اطمينان سيستم از خروجي است
 • معيار اطمينان در سطوح مختلف

–سطح ادراک

–سطح جمله

–سطح واژه

–سطح واج

 • تابع ويژگي هاي مختلف

–امتياز کلي جذب مدل

–ميانگين حسابي يا هندسي امتياز واج‌ها

–...

اسلاید 5 :

 • در كاربردهاي واقعي هر اندازه كه مجموعه واژگان را بزرگ در نظر بگيريم وقوع كلمات جديد يا ناقص ادا شده و حتي نويزهاي غير گفتار اجتناب ناپذير است
 • يكي از راههاي مواجه با اين مشكل افزودن مدل يا مدل‌هايي به مجموعه مدل‌هاي سيستم است كه براي شناسايي كلمات خارج از واژه‌نامه به كار ميروند
 • كلمات داخل واژه‌نامه توسط مدل‌هاي اصلي سيستم بازشناسي مي شوند و كلمات خارج از واژه‌نامه توسط مدلهاي افزوده شده به سيستم جذب مي‌گردند

اسلاید 6 :

 • کلمات داخل واژه‌نامه توسط مدل‌هاي پاييني شناسايي مي‌شوند
 • کلمات بيرون از واژه‌نامه توسط مدل‌هاي اضافه شده شناسايي مي‌شوند

اسلاید 7 :

 • اين مدلها به شيوه اي خاص طراحي مي‌شوند و آموزش مي‌بينند كه بتوانند به ازاي هر كلمه جديد امتياز بيشتري نسبت به مدلهاي اصلي سيستم توليد نمايند
 • در حالت كلي به دو دسته تقسيم مي‌شوند

–مدل آشغال عمومي

–مدل آشغال حاوي ريزواژه‌ها

اسلاید 8 :

 • در اين مدل از يک HMM استفاده مي شود
 • سيگنال گفتاري که حاوي کلمات شناخته شده براي سيستم بازشناسي گفتار نيست براي آموزش اين مدل به کار برده مي‌شود

اسلاید 9 :

 • در اين روش مدل آشغال حاوي شبكه اي از مدل‌هاي آموزش ديده براي واحدهاي ريزواژه است
 • با وجود محدود بودن تعداد اين واحدها، شبكه قادر به پوشش دادن هر كلمه ورودي جديد خواهد بود

اسلاید 10 :

 • سيستم به گونه‌اي طراحي مي‌شود که دو بخش خارج از واژه‌نامه و داخل واژه‌نامه رقيب يکديگر باشند
 • تشخيص يک کلمه به عنوان خارج از واژه‌نامه با جريمه همراه خواهد بود
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید