دانلود مقاله مقایسه واژگان فارسی دانشآموزان دبستانی با واژگان استفاده شده در کتابهای درسی و غیردرسی

word قابل ویرایش
6 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه

در دو مطالعه قبلی (کرمینوری و همکاران، زیر چاپ الف و ب) پربسامدترین واژههای موجود در حافظه دانشآموزان دبستانی پایههای تحصیلی اول تا پنجم در سه شهر ایران

(تهران، تبریز و سنندج) با استفاده از نشانه های ادراکی (حروف اولیه) و نشانههای معنایی

(مقولهها) تعیین گردید. اگر چه نمیتوان ادعا کرد این واژگان ، تنها واژگان فارسی موجود در نظام شناختی دانشآموزان هستند؛ و بدیهی است که واژگان آنها بسیار فراتر از این واژههای به دست آمده باشد، ولی میتوان نتیجهگیری کرد واژگان به دست آمده از طریق نشانههای ادراکی و معنایی در ردیف پربسامدترین واژههای کودکان دبستانی ایرانی هستند؛ زیرا اولین کلماتی هستند که به ذهن آنها میرسد و در دسترس حافظه فعال آنها است. با استناد به

١١٣

مطالعاتِ خارجیِ مشابه انجام شده در زبانهای انگلیسی و سوئدی (لزاک۱، ۱۹۹۵؛ باتیک و مونتاگو۲، ۱۹۶۹؛ نیلسون ۳، (۱۹۷۳ میتوان گفت واژگان به دست آمده از نشانههای ادراکی و معنایی، نمونه خوبی برایُکّل واژگان موجود هستند.

پژوهشهای خارجی گوناگون نشان دادهاند واژههایی که از بسامد بالا برخوردارند، خواندن واژهها و متن را بهبود میبخشند و در متنخوانی دانشآموزان نقش مهمی ایفا میکنند.

برای مثال گراوز۴ و همکاران (۱۹۸۰) نشان دادند بسامد واژه میتواند به عنوان عامل پیشگویی برای خواندن دانشآموزان دبیرستان به کار رود. یعنی هر چه واژه از بسامد بیشتری
برخوردار باشد دانشآموزان در خواندن آن واژهها سریعتر و صحیحتر عمل میکنند؛ و هر چه واژه از بسامد کمتری برخوردار باشد خواندن واژهها با سرعت و صحت کمتری انجام میپذیرد.

استوارت۵ و همکاران (۲۰۰۳) در مطالعه گسترده خود از کتابهای درسی و غیردرسی

(داستانی) برای کودکان ۵ – ۷ ساله به منظور تهیه واژگان پایهای برای خواندن کودکان ، به این نتیجه رسیدند بسامد واژهها از عوامل مهمی است که در صحت خواندن کودکان اثر میگذارد.

براهنی (۱۳۵۷) در مطالعه خود، رابطه بین فراوانی واژهها در کتابهای درسی سوادآموزان (با متوسط سنّ ۳۰ سال) و میزان یادگیری واژهها را مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت بین درجه تکرار واژهها و میزان یادگیری، همبستگی مثبت و معنیداری وجود دارد.

کرمینوری و همکاران (زیر جاپ الف و ب) واژگان موجود در حافظه ۱۶۰۰ دختر و پسر دانشآموز ایرانی (تهرانی، تبریزی و سنندجی) در پایه های تحصیلی ۵ گانه دبستان با استفاده از
نشانههای ادراکی ۹) حرف اولیه) و معنایی ۳۱) مقوله) را مورد مطالعه قرار دادند. نتیجه این پژوهشها استخراج پربسامدترین واژههای دانشآموزان بر اساس نشانههای ادراکی و معنایی از حافظه کودکان بود.

۱- Lezak, M. D.

۲- Battig, W. F. & Montague, W. E.
3- Nilson, L. G.
4- Graves, M. F.
5- Stuart, M.

١١۴

از طرف دیگر کتابهای درسی (خصوصاً کتابهای فارسی) و غیردرسی در دوره دبستان نقش مهمی در آموزش زبان فارسی در جامعه ایران بر عهده دارند. از آن جایی که فرآیند انتخاب این واژگان در کتابهای درسی و غیردرسی به وسیله نویسندگان بزرگسال به درستی مورد بررسی و مطالعه قرار نگرفته، لازم است بررسی شود آیا انتخاب واژهها بر اساس بسامد و فراوانی واژگان در زبان فارسی و با مراجعه به واژگان خود کودکان در پایههای تحصیلی مختلف صورت میگیرد، یا صرفاً براساس انتخاب و ترجیح نویسندگان و با استفاده از دانش و تجربههای شخصی آنها انجام میپذیرد؟

روش

در پژوهش حاضر کُلیه کتابهای ۵ ۱ پایه تحصیلی دوره ابتدایی سال تحصیلی ۷۹ – ۸۰ و

کتابهای کانون فکری کودکان و نوجوانان بین سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹ در ۴ گروه سنّی –

گروه ۱ (پایه اول و قبل از دبستان)، گروه ۲ (پایه اول و دوم و سوم ابتدایی)، گروه ۳ (پایه سوم و چهارم و پنجم) و گروه ۴ (پایههای چهارم و پنجم)- جامعه پژوهش را تشکیل میدادند. فهرست کامل و نحوه استخراج واژههای کتابهای درسی به ترتیب الفبایی و بسامد در گزارش پژوهش کرمینوری و همکاران (۱۳۸۴) آمده است.

جهت مقایسه واژههای دانشآموزان با واژههای کتابهای درسی و غیردرسی از واژههای به دست آمده از کودکان در مطالعه کرمینوری و همکاران (۱۳۸۲) استفاده شد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 6 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد