بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • پاسخ های قلبی عروقی به پوزیشن
 • پوزیشن های خاص
 • آسیب اعصاب محیطی
 • ارزیابی و درمان نوروپاتی حوالی عمل
 • آسیب چشمی حوالی عمل و از دست رفتن بینایی

اسلاید 2 :

 • مسئولیت حیاتی پوزیشن مناسب با متخصص بیهوشی است.
 • پوزیشن مناسب جراحی باعث تغییرات نامطلوب فیزیولوژیک می شود.
 • امکان آسیب اعصاب محیطی طی جراحی
 • پوزیشن مناسب نیازمند همکاری بیهوشی ،جراح و پرستاری است.

اسلاید 3 :

پاسخ قلبی عروقی

 • تغییر وضعیت از حالت ایستاده به خوابیده باعث افزایش بازگشت وریدی می شود
 • افزایش ایمپالسهای پاراسمپاتیک به گره SA و میوکارد باعث کاهش HR,SV,CO می شود
 • فعال شدن رسپتورهای مکانیکی فشار پایین از دهلیز و بطن جهت کاهش برونده سمپاتیک به عضلات اسکلتی و بستر عروقی احشایی
 • حفظ فشار خون در محدوده باریک طی تغییر وضعیت

اسلاید 4 :

اثرات بیهوشی

 • تعدیل پاسخ های قلبی عروقی جبرانی سمپاتیک به تغییرات وضعیتی توسط بیهوشی عمومی
 • سمپاتکتومی در درماتوم های مربوطه توسط بی حسی اسپاینال و اپیدورال
 • بی ثباتی فشار خون سیستمیک بلافاصله بعد از القا بیهوشی
 • کاهش حجم جاری و ظرفیت باقیمانده عملکردی و افزایش Closing volume دربیماران بیهوش باتنفس خودبخودی
 • افزایش آتلکتازی و شنت داخل ریوی با محدودیت حرکت دیافراگم یا دیواره قفسه سینه ناشی از پوزیشن

اسلاید 5 :

پوزیشن های خاص

.1سوپاین

.2ترندلنبرگ

.3لیتوتومی

.4لترال دکوبیتوس

.5پرون

.6نشسته

اسلاید 6 :

سوپاین یا خوابیده به پشت

 • شایعترین پوزیشن با حداقل تغییرات همودینامیک
 • نوع Lawn chair
 • نوع Frog – leg
 • عوارض پوزیشن سوپاین :

       - آلوپسی فشاری

       - درد پشت

       - ایسکمی فشاری روی برجستگی های استخوانی

 • پوزیشن اندام های فوقانی

اسلاید 7 :

پوزیشن ترندلنبرگ

 • خم کردن سر بیمار به سمت پایین در پوزیشن سوپاین
 • مزایا: افزایش برگشت وریدی – بهبود دید طی جراحی شکمی تحتانی – پیشگیری از آمبولی هوا طی تعبیه خط وریدی مرکزی
 • عوارض :

      - افزایش فشار ورید مرکزی و داخل مغز و داخل چشم

      - تورم صورت و ملتحمه و حنجره و زبان

      - کاهش FRC و کمپلیانس ریه

      - احتمال ادم تراشه و ساختمان های حنجره

اسلاید 8 :

پوزیشن لیتوتومی

 • استفاده در جراحی زنان و ارولوژی
 • استفاده از پدال هایی مثل candy cane و Knee crutch
 • عوارض: - افزایش بازگشت وریدی

               - افزایش برونده قلبی و فشار داخل مغز

               - کاهش حجم جاری

               - آسیب عصب پرونئال مشترک

               - سندرم کمپارتمان

               - نوروپاتی اندام تحتانی در مدت بیش از 2 ساعت

اسلاید 9 :

پوزیشن لترال دکوبیتوس

 • استفاده در جراحی روی قفسه سینه و ساختار رتروپریتوئن و یا هیپ
 • همراه با درگیری ریوی و تهویه بیشتر ریه غیر وابسته
 • افزایش عدم تطابق تهویه به پرفیوژن
 • حفظ سر بیمار در پوزیشن خنثی
 • چک مرتب چشم سمت پایین
 • بسته بودن پلکها
 • رول قفسه سینه (Axillary roll)
 • Kidney rest

اسلاید 10 :

پوزیشن پرون

 • جهت دستیابی به حفره خلفی جمجمه و قسمت خلفی ستون مهره و باسن و ناحیه پری رکتال و اندام های تحتانی
 • قرارگیری در پوزیشن پرون
 • پوزیشن دادن سر بیمار
 • محافظت از قفسه سینه (Wilson frame )
 • چاقی
 • قرارگیری بازوها
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید