بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 كانالهاي يونيدريچه دار:

 • برخي از كانالها دریچه دارند و اين دريچه ها بسته اند

با محرک باز و خودبخود بسته مي شوند.

 • به طور كليمكانيسم باز و بسته شدن كانالها به 3 صورت است:

.1باز و بسته شدن ولتاژي: مانند كانالهاي ولتاژي سديمی

.2باز وبسته شدن شيميايي: مانند كانال استيل كولين

.3باز وبسته شدن مكانيكي: کشش

اسلاید 2 :

 تساوينرنست:

 • هر گاه يك اختلاف غلظتي براي انتشاريونها بين دو سوي غشاء برقرار شود از غشاء عبور مي كنند بتدریج پتانسيل الكتريكي به علت با الكتريكي شان بوجود مي اید
 • اين انتشار تا زماني ادامه مي يابد كه اين دو اثر يكديگر را خنثي كنند.

اسلاید 3 :

پتانسیل غشاء

 • پتانسيل الكتريكي بين دو سوي غشاء عملا در تمام سلولهاي بدن وجود دارد و يونهاي سديم و پتاسيم و كلر مهمترين يونهايي هستند كه در ايجاد پتانسيل غشاء در فيبرهاي عصبي و عضلاني دخالت دارند و شيب غلظتي هر يك از اين يونها بين دو سوي غشاء به تعيين ولتاژ پتانسيل غشاء كمك مي كند.

اسلاید 4 :

منشا پتانسيل استراحتغشاء:

 • كانالهاي نشتي پتاسيم- سديم: نفوذپذيري اين كانالها براي پتاسيم 100 برابر بيشتر از سديم است و در مجموع قسمت داخلي منفي و خارج سلول مثبت مي شود، زيرا مقادير بالايي از پتاسيم از اين كانالها به بيرون نشت مي كنند.
 • پمپ سديم- پتاسيم: پمپ زدن مداوم 3 يون سديم به خارج به ازاي 2 يون پتاسيم به داخل است و موجب مي شود كه يونهاي سديم بيشتري به خارج تلمبه شود و اين عمل نگاتيويته (negetivite) بيشتري به پتانسيل غشاء سلول ايجاد ميكند(منفي تر مي شود.)

اسلاید 5 :

پتانسیل عمل

 • پتانسيل عمل: با يك تغيير ناگهاني از پتانسيل استراحت طبيعي منفي به يك پتانسيل مثبت غشاء شروع مي شود، سپس با برگشت به پتانسيل منفي خاتمه مي يابد.

اسلاید 6 :

مراحل پتانسیل عمل:

 • استراحت:

     اختلاف پتانسیل غشاء در اين مرحله 90- میلی ولت مي باشد و در حالت پلاریزه (polarize)  قرار دارد.

 • دپلاريزاسيون (depolarization):

     در اين مرحله به طور ناگهاني و بدنبال باز شدن كانالهاي سديمي دريچه دار وابسته به ولتاژ، نفوذپذيري غشاء نسبت به يون  سديم افزايش مي يابد و مقادير عظيمي از يونهاي سديم به داخل سلول جريان مي يابد و به سرعت پتانسيل غشاء را به طرف مثبت تغيير مي دهند.

اسلاید 7 :

The Action Potential

اسلاید 8 :

پتانسیل عمل

 • رپلاريزاسيون(repolarization):
 • پس از چند هزارم ثانيه از مرحله دپلاريزاسيون كانالهاي سديمي بسته ميشوند و كانالهاي پتاسيمي دريچه دار وابسته به ولتاژ باز ميشوند، سپس انتشار سريع يونهاي پتاسيم به خارج شروع شده و پتانسیل استراحت منفی غشاء را مجددا برقرار می سازد.
 • براي برقراري تعادل شيميايي در دو سوي غشاء پمپ سديم –پتاسيم با مصرف انرژي سديم را به خارج سلول و پتاسيم را به داخل سلول انتقال مي دهد.

اسلاید 9 :

 • آستانه عمل:

     براي آغاز پتانسيل عمل معمولا يك

     افزايش ناگهاني ولتاژ به ميزان

     30-15 میلی ولت مورد نياز است تا

     پتانسيل استراحت از 90- میلی ولت

     تغییر کند.

نقطه تحریک و شروع پتانسیل عمل

 نقطه آستانه تحريك ناميده مي شود.

اسلاید 10 :

 • مرحله تحريك ناپذيري مطلق:

     تا زمانيكه غشاء بر اثر پتانسيل عمل قبلي در حال دپلاريزاسيون است پتانسيل عمل دوم نمی تواند در فیبر ایجاد شود حتی اگر یک تحریک قوی بروز کند. (بطور مطلق تحریک ناپذیر است)

 • مرحله تحریک پذیری نسبی:

     در این مرحله محرکهای قوی می توانند فیبر را تحریک کنند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید