بخشی از پاورپوینت

 اسلاید 1 :

 فرایندی است:

هدفمند، سیستماتیک، منظم و طراحی شده

به موجب آن یادگیری اتفاق می افتد

تغییر در آگاهی، نگرش و مهارت مددجو

افزایش صلاحیت و توانایی مددجو در مراقبت از خود

افزایش سطح سلامت و رفاه وپیشگیری از عوارض بالقوه

در برگیرنده تمام فعالیتهای آموزشی مربوط به بیماری شامل آموزش های درمانی، بهداشتی و ارتقای سلامت بالینی

اسلاید 2 :

—

افزایش رضایتمندی بیماران

کاهش اضطراب بیمار

کاهش دوره بستری

افزایش  نتایج درمان با پایبندی بیشتر بیماران به اقدامات مراقبتی

کاهش هزینه های درمانی و بهداشتی

بهبود کیفیت زندگی بیمار

کاهش بروز عوارض بیماری

افزایش توانمندی و مشارکت مددجو در برنامه های درمانی و مراقبتی

افزایش استقلال بیمار در فعالیت های روزمره

تکمیل برنامه های درمانی

کاهش پذیرش مجدد بیماران                                                                                                                             

Ø   

اسلاید 3 :

عدم آگاهی پرستار نسبت به نیاز های آموزشی بیماران

کمبود وقت پرستاران به خاطر تراکم سایر وظایف پرستاری

عدم برنامه ریزی در مورد آموزش به بیمار در کار روزانه پرستاران به عنوان یک وظیفه

عدم وجود محیط و وسایل آموزشی مناسب در بیمارستان

عدم توجه و حمایت مسئولین و مدیران در قبال مساله آموزش بیمار

اسلاید 4 :

ایجاد بخش خدمات مدیریتی جهت آموزش به بیمار

افزایش آگاهی های پرستاران

فراهم کردن ابزارهای آموزش  جهت کیفیت بالاتر آموزش به بیمار

ایجاد هماهنگی در خدمات آموزشی به بیمار

گنجاندن فرایند آموزش به بیمار در کار روزانه پرستاران به عنوان یک وظیفه

 

اسلاید 5 :

مطالعات کتابخانه ای و جستجوی متون

بررسی موانع و وضعیت موجود بیمارستانها

طراحی ساختار آموزش سلامت به مددجو

نیاز سنجی و تدوین پمفلتهای آموزشی

تشکیل کمیته علمی فنی در اداره پرستاری

تایید مواد آموزشی

-

اسلاید 6 :

داشتن مدرک کارشناسی ارشد (با گرایش پرستاری یا آموزش بهداشت)

داشتن سابقه کار بالینی حداقل 5 سال

آشنایی با مهارتهای هفتگانه کامپیوتر

تسلط نسبی به زبان انگلیسی (جهت بررسی متون و منابع لاتین )

توانایی هدایت اجرایی برنامه های آموزش سلامت

توانایی تهیه جزوات، پوسترها، فیلم­ها و پمفلت های آموزشی                  

 

 

 

 

 

 

 

اسلاید 7 :

داشتن مدرک کارشناسی ارشد (با گرایش پرستاری یا آموزش بهداشت)

داشتن سابقه کار بالینی حداقل 5 سال

آشنایی با مهارتهای هفتگانه کامپیوتر

تسلط نسبی به زبان انگلیسی (جهت بررسی متون و منابع لاتین )

توانایی هدایت اجرایی برنامه های آموزش سلامت

توانایی تهیه جزوات، پوسترها، فیلم­ها و پمفلت های آموزشی                  

 

 

 

 

 

 

 

اسلاید 8 :

شامل :

مدیر اداره پرستاری

کارشناس آموزش سلامت اداره پرستاری

 سوپروایزرین آموزش سلامت

 

اسلاید 9 :

     کمیته اصلی شامل :

مدیر پرستاری بیمارستان

سوپروایزر آموزش سلامت

نماینده منتخب سرپرستاران به تناسب بخش های فعال آنها

نماینده سوپروایزرین بالینی

     کمیته فرعی  شامل :

سرپرستار بخش

رابط آموزشی

 

-

اسلاید 10 :

آموزش به پرسنل در ارتباط با آموزش سلامت به مددجو.

نیاز سنجی در بخشهای بستری بیمارستان.

تهیه رسانه های آموزشی .

تایید رسانه های آموزشی توسط کمیته علمی فنی.

تکثیر رسانه های آموزشی.

آموزش مددجویان با استفاده از رسانه های آموزشی تدوین  شده.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید