دانلود مقاله بررسی سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و برخی عوامل مرتبط با آن در سال ۱۳۸۶

word قابل ویرایش
10 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

زمینه و هدف: توجه به نیاز های روحی روانی و سلامت دانشجویان، که درصد قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، بسیارحائز اهمیت است. به خاطر تاثیر محیط و وجود برخی عوامل استرس زا این قشر در معرض خطر می باشند. هدف از این مطالعه بررسی سلامت عمومی دانشجویان علوم پزشکی زاهدان و برخی عوامل مرتبط با آن بوده است.
مواد و روش کار: در این مطالعه مقطعی۲۴۰نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در بهار سال۱۳۸۶به روش نمونه گیریتصادفی طبقه بندی شده انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. روش جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28)

بود.برای تعیین دانشجویان مشکل دار و بدون مشکل از نقطه برش ۲۳ و برای هر کدام از حیطه ها نیز از نقطه برش ۶ استفاده شد. داده ها در نرم افزار SPSS.13 و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی ( آزمون کای دو و تجزیه به مولفه های اصلی) تجزیه و تحلیل شد.سطح معنی داری نیز ۰/۰۵ در نظر گرفته شد.

یافته ها: بر اساس آزمونGHQ-28،%۳۸/۸از دانشجویان مشکوک به اختلالات روانی یا جسمی بودند که در دانشجویان دختر و پسربه ترتیب %۲۲/۷ و%۴۴/۸ بود و اختلاف معنی داری نیز بین آنها مشاهده شد(.(P<0/05 این اختلاف بیشتر در حیطه اضطراب مشهود بود.

وضعیت سلامت عمومی دانشجویان، با وضعیت تاهل و وضعیت اقتصادی اجتماعی نیز ارتباط معنی داری را نشان داد((P<0/05 که این ارتباط بیشتر در حیطههای افسردگی و کارکرد اجتماعی مشهود بود. به طوری که بیشترین مشکل در دانشجویان مجرد و دانشجویان با سطح اقتصادی اجتماعی پائین بود. وضعیت سلامت عمومی دانشجویان با مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، معدل،ترم تحصیلی، فعالیت بدنی، سن،وضعیت سکونت و بعد خانوار ارتباط معنی داری را نشان نداد(.(P>0/05
نتیجه گیری: وضعیت اقتصادی اجتماعی، بویژه میزان درآمد پیشگویی کننده خوبی از خطر ابتلا به اختلالات روانی در دانشجویان است.

لذا توجه به وضعیت اقتصادی دانشجویان و توجه ویژه به دانشجویان کم در آمد در پیشگیری از اختلالات روانی اهمیت زیادی دارد. (مجله

طبیب شرق، سال نهم، شماره ۳، پائیز ۸۶، ص ۲۹۵ تا (۳۰۴

کلیدواژه ها:پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ-28)، دانشجویان ، زاهدان، سلامت روانی

مقدمه

توجه به نیاز های روحی روانی و سلامت دانشجویان، که در صد قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل مـی دهنـد، بـسیار حائز اهمیت است. به خاطر وجود برخی عوامل استرس زا و تاثیر محیط، این قشر در معرض خطر می باشند. (۱)

از عوامل موثر در سلامتی(تعیـین کننـده هـای سـلامتی) مـی توان به عوامل ژنتیکی و فردی مانند: سن، جـنس، شـغل و طبقـه اجتماعی، عوامل محیطی، شیوه هـای زنـدگی مـردم و وسـعت و کیفیت ارائه خدمات اشاره کرد.((۱گزارش اخیر سـازمان جهـانی

آدرس نویسنده مسئول: زاهدان، دانشکده بهداشت ۲۹۵ Email: Smithepi@gmail.com

بهداشت نشان دهنده آن است کـه اخـتلالات روانـی ۱۰ درصـد اســترس هــای روانــشناختی مــشخص و مــشکوک بــه اخــتلالات
بالغین جامعه را گرفتار نموده است. (۲) در ایران اختلالات روانی روانی بودند.((۱۲ در مطالعه ای در چین در مورد ارتباط اضـطراب
در بالغین ۲۱ درصد و در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال ۱۷/۶ درصـد اجتماعی دانشجویان با اسـترس و بهداشـت روانـی بـا اسـتفاده از
و در دانــشجویان ۱۵/۶ درصــد گــزارش شــده اســت. (۳) برخــی پرسشنامه سلامت عمومی، زنان بیـشتر از مـردان از اسـترس رنـج
مطالعات انجام شده در رابطه با سلامت عمومی ،اختلالات روانی می بردند.((۱۳ در مطالعه انجام گرفته در انگلیس در مورد شـرایط
را در دانشجویان ۱۲/۷۵ تا ۳۰/۴ درصد گزارش کرده اند. ۴)،(۳ اقتــصادی اجتمــاعی و اخــتلالات شــایع روانــی بــا اســتفاده از
بر اساس مطالعاتی که در اروپا و آمریکا انجام شده است بین پرسشنامه سلامت عمومی نیز این نتیجه بدست آمد که مشکلات
۹ تا۲۶ درصد زنان و ۵ تا ۱۲ درصد مردان در طول زندگی خود اقتصادی و مشکلات دوران کودکی با اختلالات شایع روانی هم
یک بیماری افسرده ساز عمده دارند و حدود ۴/۵ تـا۹/۳ درصـد در مردان و هم در زنان ارتباط دارد.((۱۴ تحقیقات انجـام شـده در
زنان و۲/۳ تا ۳/۲ درصد مردان نیز در برهـه ای از زمـان بـه ایـن خــصوص بررســی شــیوع اضــطراب و ارتبــاط آن بــا پیــشرفت
اختلال دچار هستند. ۶)،(۵ تحصیلی دانشجویان نشان داده است کـه بـین اضـطراب و معـدل
شیوع اضطراب در انگلستان و آمریکا ۲ تا۴/۷ درصد تخمین شرکت کنندگان در تحقیق تفاوت معنـی داری وجـود دارد و بـا
زده شده است. در فرامینگهـام در ۲۶/۷ درصـد بیمـاران مراجعـه کاهش اضطراب معدل دانشجویان بالا رفته اسـت. همچنـین بـین
کننده به پزشک عمومی، اختلال روانپزشکی مشاهده شده است. اضطراب و پیشرفت تحصیلی رابطه معکوسـی وجـود دارد.(۱۵،(۱۰
گــلاس وهمکــارانش بــا اســتفاده از یــک لیــست علائــم ســایکو یکی دیگر از ابعاد سلامت عمومی، سلامت جـسمی میباشـد.بـالا
پاتولوژیــک در یــک درمانگــاه پزشــکی ۲۷ درصــد مــراجعین را بودن نمره سلامت جـسمی در پرسـشنامه سـلامت عمـومی نـشان
مبتلا به اضطراب تشخیص دادند. (۷) دهنده بیماری جسمی نمی باشـد، بلکـه بـه ایـن معنـی اسـت کـه
مطالعه قبلی انجام گرفته در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند شانس اینکه فرد به بیماری جسمی مبتلاشود بیشتر است.بـا توجـه
نشان داد که حدود۸/۶ درصد ازکل پذیرفته شـدگان مـشکوک به اهمیت این موضوع مطالعات قبلی آن را بررسی کرده و نـشان
به اختلال روانی بودند و ۹/۱ درصد و ۱۰/۳ درصـد از آنهـا بـه داده انــد کــه دانــشجویان از نظــر ســلامت جــسمی درمقایــسه بــا
ترتیـــب از اخـــتلال در عملکـــرد اجتمـــاعی و اضـــطراب رنـــج سلامت روانی در وضعیت نسبتًا خوبی به سر می برند. (۸)
می بردند.((۸ مطالعه ای دیگـر در سـنندج نـشان داد کـه سـلامت با توجه به اینکه دانشجویان دررشته های مختلف تحـصیلی
عمــومی بــا جنس،رشــته تحــصیلی و مــدت تحــصیل در دانــشگاه در آینده عهده دار تـامین حفـظ و ارتقـاء سـطح سـلامت جامعـه
ارتباط معنی دار ی دارد و مهمترین عامـل اسـترس زا نگرانـی از خواهند بود ، باید به دقت مراقبت شوند تا بتوانند نقش خود را به
آینده شغلی است.((۹ مطالعه قبلی انجام شـده در دانـشگاه شـهید عنوان یک نیروی تحصیل کرده و متخصص به خوبی ایفا کننـد،
بهشتی نشان داد که ۳۱/۶ درصد دانشجویان مشکوک بـه وجـود زیرا ورود به دانشگاه مقطع بـسیار حـساسی در زنـدگی نیروهـای
اختلال بودند و نمرات آنها بالاتر از ۲۳بود.((۱۰ کارآمد و فعال جوان در هر کشوری محسوب میـشود و غالبـاً بـا
مطالعــه انجــام گرفتــه در نیجریــه نــشان داد کــه دانــشجویان تغییرات زیادی در روابط اجتماعی و انسانی آنها همراه است.(۸،(۷
پزشکی و دندان پزشکی بیشتر از بقیه در معرض اسـترس هـستند در کنار این تغییرات به انتظارات و نقشهای جدید نیز بایـد اشـاره
.(۱۱)در مطالعه ای در بین دانشجویان پزشـکی در دانـشگاه مـالزی کرد که همزمان با ورود دانشگاه در دانشجویان شکل می گیرد .
مــشخص شــد کــه۴۱/۹ درصــد از دانــشجویان پزشــکی دارای قرار گرفتن در چنین شرایطی غالبا” با فشار و نگرانی تـوام بـوده،
۲۹۶

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 10 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد