بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

تعیین نسبت حقوق و اخلاق

دو عقیده عمده در این زمینه وجود دارد

اسلاید 2 :

1) نسبت اخلاق به حقوق نسبت عموم و خصوص مطلق است.

اسلاید 3 :

2) نسبت اخلاق به حقوق نسبت عموم و خصوص من وجه است.

اسلاید 4 :

مقایسه چند ماده قانونی با کدهای اخلاق در علوم پزشکی(بیانیه تهران)

اسلاید 5 :

ماده 59 قانون مجازات اسلامی

طبق منطوق این ماده : عمل طبی و جراحی که واجد شرایط

(1مشروعیت

(2رضایت بیمار

(3رعایت موازین علمی و فنی

(4نظامات دولتی

باشد جرم نیست و در موارد فوری نیاز به رضایت نمی باشد.

اسلاید 6 :

شرط اول: مشروعیت عمل پزشکی

مطابق با کد 20 بیانیه تهران: روشهای گوناگون تحقیق نباید مغایر با موازین دینی، فرهنگی آزمودنی و جامعه باشد.

اسلاید 7 :

شرط دوم: اخذ رضایت بیمار

تعداد زیادی از کدهای بیانیه تهران اشاره به اخذ رضایت آگاهانه شده و محقق مکلف به رعایت آن شده است.

(کدهای 1و2و3و4و5و6و7و8و10و11و12و22و24و25)

اسلاید 8 :

شرط سوم:رعایت موازین علمی و فنی

کد 6: در تحقیقات علوم پزشکی باید قبل از انجام تحقیقات تمهیدات لازم فراهم گردد و در صورت بروز خسارت غیر متعارف جبران شود

اسلاید 9 :

شرط چهارم: رعایت نظامات دولتی

کد 19: هر گونه صدمه جسمی و زیان مالی که در پی انجام تحقیق بر آزمودنی تحمیل شود بایستی مطابق با قوانین موجود جبران گرد.

اسلاید 10 :

ماده 684 قانون مجازات اسلامی

اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هرگاه در غیراز موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.

کد 17: محقق موظف است که اطلاعات مربوط به آزمودنی را به عنوان راز تلقی و آن را افشا ننموده و ضمنا شرایط عدم افشاء آن را نیز فراهم کند، مگر آنکه در این مسیر محدودیتی داشته باشد که در اینصورت باید قبلا آزمودنی را مطلع نمود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید