بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه

هنگامی که افراد یک سازمان را در نظر می گیریم، هر کدام

دارای ویژگی هایی است که از نظر خلق وخوی برخورد با

دیگران ،نحوه انجام کار و همکاری با سایرین متفاوت است

افراد جامعه هر یک دارای ویژگی های خود هستند وآنچه

مسلم است هر کس دوست دارد موفق و کامیاب باشد . کامیابی

 نیاز به شناخت افراد دیگر، درک بهتر آنان وآشنایی با محیط

کار دارد.

 

اسلاید 2 :

تعریف روانشناسی

از روانشناسی دو تعریف می توان بیان کرد،که هر یک جنبه ویژهای را نمایان میکند:

.1روانشناسی علم رفتار است . این تعریف از سوی روانشناسان رفتار گرا داده شده است.

و سایر جانداران را از دیدگاه رفتارهای آنان مورد مطالعه قرار می دهد.

علوم رفتاری که با این جنبه روانشناسی بستگی دارد،رفتار را بیشترمطالعه می کند تا ذهن و

 اندیشه و یا احساسات را،زیرا رفتار قابل مشاهده ،ثبت کردنی و قابل مطالعه است. این

نگرش بر این باور است که چون ذهن آدمی قابل لمس کردن، دیدن و یا شنیدن نیست. بنابرین

 برداشتهای گوناگونی که از مطالعات ذهنی می شود ،یکسان نبوده وقابل اعتماد علمی نیست.

  1. روانشناسی را مطالعه ذهنیتها و احساسات و عواطف و حالتهای روانی می کنند.

در نگرش بیشتر جنبه های ذهنی چون درون نگری و پدیده هایی که با ذهن ناهوشیار و

 ناخودآگاه سو کار دارد مطالعه می شود،“فروید“و“یونگ“و“ادلر“ از طرفداران                         

این نگرش می باشند و مکتب آنان به نام روانکاوی شناخته شده است.

 

اسلاید 3 :

مفهوم مدیریت

مدیریت را به گونه های متفاوتی تعریف کرده اند ،صاحبنظری مدیریت را هنر انجام امور به وسیله دیگران توصیف کرده و بر نقش وقبول هدف از سوی آنان تاکید ورزیده است.

گروهی مدیریت را علم وهنر هماهنگی کوششها ومساعی اعضای سازمان و استفادهاز منبع برای به اهداف معین توصیف کردها ند.

گروهی دیگر مدیریت رادر قالب انجام وظایفی چون برنامه ریزی،سازمان دهی ،هماهنگی ، و...بیان نموده اند.

یکی از علمای مدیریت و اقتصاد مدیریت را تصمیم گیری دانسته و این وظیفه را بهترین و اصیل ترین مدیر قلمداد نموده است .

عالم دیگری برنقشهای مدیر از دیدگاه تازه تری نگریسته و برای مدیر وظایف و نقشهایی چون رهبری سازمان ،منبع اطلاعاتی، و عامل تصمیم گیری و رئابط به سایر سازمانها بر شمرده است.

اسلاید 4 :

اهمیت روانشناسی سازمانی

هر سازمان علاوهبر لزوم در دست داشتن منا بع مالی و مادی بیاز بهخ نیروی انسانی دارد ،به نظر دانشمندان مدیریت مانند ”کتز“ و“کان“ مدیران نباید فقط در پی جذب نیروی انسانی برای سازمانها باشند ،بلکه باید در نگداری این منابع نیز کوشش فراوانی به کار گیرند و باید کاری کنند که کارمندان در حالی که کار و وظیفه خود را انجام میدهند،نوعی وابستگی و دلبستگی نیز به کاروسازمان پیدا کنند وبرای آنکه سازمانی اثربخش باشد باید جنبه های انگیزش کار مشارکت در کارواستفاده ازعوامل روانی ورفتاری درمناسبترین بخشهای برنامه کاری خود جای دهد.

روانشناسان سازمانی چون در انتخاب و به کارگیری کارکنان دخالت دارند با بدست آوردن اطلاعات و آزمونهتای روانی در جذب بهترینها و انتخاب شایسته ترین آنها و با توجه به نوع کاری که می کنند و  خواهند کوشید با در دقت در پیشینه ،کارایی،هوش تجربه و نیروی روانی و جسمانی و با توجه به هدف ارزشیابی شده، از میان واجدان شرایط انتخاب اصلح صورت گیرد.

هنگام ورود کارمندان جدید ه سازمان و توجه به روانشناسی سازمان مدتی به طول می انجامد فرد تازه محل را قبول کند و سازش پدید آید .ولی بی تردید اگر به هنگام انتخاب و به کا گماردن فرد، دقت کافی به عمل آید نیمی از مشکل حل می شود.

این عامل ها عبارتند از: تخصیص شایستگی ،معلومات عمومی حسن شهرت، سن

مهارت،تجربه ،زبان و توانایی تطبیق سریع بامحیط کار

اسلاید 5 :

روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم رفتاری

برای بررسی حالات  روانی در علم روانشناسی و علوم رفتاری چهار روش کلی متداول است :

روش مشاهده طبیعی                                   NATURAL OBSERVATION) )

روش آزمایش                                             ( EXPERIMENTAL METHO)

روشهای کلینیکی                                                 (METHOD CLINICAL)

روشهای آماری                                            (STATISTICAL METHOD)

روش مشاهده طبیعی

برای تحقیق از علوم،روش مشاهده طبیعی بهترین روش است .روش مشاهده طبیعی عبارتند ازمطالعه موضوعات یا افراد در مکانها و حالات طبیعی.

روش آزمایش

بعضی اوقات برای مشاهده یک امر طبیعی باید مدتها وقت صرف کرد و در صورت مشاهده یک حالت طبیعی نمی توان مطئن بود که علمل دیگری در وقوع آن دخالت نداشته است .

برای اینکه در قضاوت خود دچار تردید نشوند ، حالات مخصوصی را که بخواهند  درباره آنها مطالعه مصنوعی در آزمایشگاه ایجاد می نمایند .

اسلاید 6 :

روشهای کلینیکی

استفاده از روشهای کلینیکی برای تشخیص و درمان مشکلاتی است که برای بیمار پیش می آید. روشهای کلینیکی معمولا به طور فردی به کار برده می شود.

روشهای آماری

امروزه در کلیه تحقیقات علمی از روشهای آماری استفاده می شود . روش آماری عبارت از این است که ،روانشناس تعداد افراد گرو.ههای  مورد آزمایش راروی اصول ریاضی صحیح انتخاب میکندو نتیجه به دست آمده با جدولهای آماری مقایسه می کنند.

 

اسلاید 7 :

خواص اساسی انگیزه ها

به طور کلی شرایط ایجاد کننده در نحوه بروز آن اثر دارد ،از طرف دیگر وجود انگیزه در آدمی نیرو میدهد.

دلایل فیزیولوژی-روانی در ایجاد انگیزه کاملا موثرند ،بنابراین برای مطالعه انگیزه سه عامل عمده یعنی:

شرایط ایجاد کننده انگیزه ها

 

نتایج رفتارهای حاصل از انگیزه ها

اساس و پایه های فیزیولوژیک انگیزه ها

باید مورد مطالعه قرار گیرد.

اسلاید 8 :

تغییر کیفی

با نگریستن به تاریخ تکامل کیفی درمییابید که در میانه سالهای 1700 یک انقلاب کشاورزی در کار بود از میانه سالهای 1700 تا میانه سالهای 1900 ما در حال گذرا از انقلاب فن شناختی یا تکنولوژی هستیم و اکنون که به انتهای قرن نزدیک می شوید ،خود را در میانه یک انقلاب اطلاعاتی می یابید .به همین دلیل جامعه معاصر به عنوان جامعه اطلاعاتی یا نوآورانه نیز توصیف شده است اینک ما حتی از ماورا زمان حال حاضر به سوی جامعه پست مدرن یا پسین نو گرا در قرن بیست یکم نظر می افکبیم تاثیر همه اینها بر ما انسانها ،بر برداشتهای ما از واقعیت ،مفاهیم ما از ((خویشتن)) خود،ارزشهایمان و شیوه های رفتارمان چه بوده است ؟ علاوه بر آن تاثیر بر شیوه ای که برای اداره کردن خویشتن خود به منظور رسین به حداکثر توان اجرایی مستمر و کسب ویژگیهای رهبری و تامین قابلیت های لازم برای دگرگونی کردن سازمانها به آن نیار داریم چه بوده است؟

اسلاید 9 :

اداره کردن تحول :نقش مدیر

چگونه می تواید مدیریت خود برفرایند تحول یا تغییر را به نحوی اعمال کنید که ترکیب سازندهای از دانش وارزش ها بوجود آید؟ نقش مدیر از این لحاظ محوری و مهم است. همان طور که قبلا خاطر نشان کردیم :چه بدانید چه ندانید چه بخواهید چه نخواهید ،به عنوان یک مدیر در باب یک وضعیت اقتصادی واجتماعی جاری و فراهم نمودن تغییرات لازم به مقدار قابل ملاحظه مسئول هستید . وهم چنین دارای موقعیت ،منابع وقدرت انجمن این کار است .تناقض مربوط به تغییر وتحول در آن است که آدم ها در یک سطح خواهان تغییراند و به طور همزمان در سطح دیگر در برابر آن مقاومت می -کند ، آنها فقدان چیزی که دارا هستند و به آنان امنیت و آسایش داده است می هراسند . شما برای غلبه بر این حالت باید تغییر را نه به عنوان یک فقدان بلکه به مثابه یک تبادل در نظر بگیرید – دست کشیدن از آنچه هستید در برابر آنچه می توانید با شید .

یک استعاره جالب مربوط به ظرفهای دهان باریک انباشته از فندق است که گاه در جنگل برای به دام انداختن میمون ها به کار میرود . میمون ها که با دیدن فندق وسوسه شده اند    

دستشان را داخل ظرفها می کند و به فندق ها چنگ می زنند اما حالا دست هایی که بر

اسلاید 10 :

ادراک جسمی و روحی

بر مبنای نخستین باب ادراک با استفاده از درون داده های حسی یا از چشم اندازفیزیک،اساسا دو دیدگاه متفاوت وجود دارد : الگوی دکارتی – نیوتونی و الگوی نسبیت گرای کوانتومی .

مدل دکارتی – نیوتونی

بر مبنای فیزیک کلاسیک ،جهان را هم چون ابر ماشینی غول آسا توصیف می کند  که توسط زنجیره خطی علت ها و معلول ها اداره می شوند . جهان سیستم مکانیکی از ذرات منفصل دارای کنش متقابل واشیاء متجز است که قالب سازنده اصلی آن اتم است که ماده صلب یا خالص لست . علاوه بر آن بر مبنای این نظ ر جهان به طور عینی به شکلی وجود دارد که انسان مشاهده گر می تئاند آن را درک کند و به سنجش آن دست یابد . این چشم انداز به عنوان مدل مکانیکی و جبر گرایانه جهان هم چون یک ساعت توصیف شده است . این مدل ماده را جامد ،ساکن، منفعلو ناهشیار در نظر می گیرد . این دید گاه به تباین یا دوگانگی ماده و ذهن باور دارد . مکان سه بعدی و متجانس است . زمان یک بعدی و خطی است و به ترتیب از گذشته به حال و آینده حرکت می کند.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید