دانلود فایل پاورپوینت کارآفرینی و روانشناسی

PowerPoint قابل ویرایش
71 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت کارآفرینی و روانشناسی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت کارآفرینی و روانشناسی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید 1 :

مقدمه

هنگامی که افراد یک سازمان را در نظر می گیریم، هر کدام

دارای ویژگی هایی است که از نظر خلق وخوی برخورد با

دیگران ،نحوه انجام کار و همکاری با سایرین متفاوت است

افراد جامعه هر یک دارای ویژگی های خود هستند وآنچه

مسلم است هر کس دوست دارد موفق و کامیاب باشد . کامیابی

 نیاز به شناخت افراد دیگر، درک بهتر آنان وآشنایی با محیط

کار دارد.

 

اسلاید 2 :

تعریف روانشناسی

از روانشناسی دو تعریف می توان بیان کرد،که هر یک جنبه ویژهای را نمایان میکند:

.1روانشناسی علم رفتار است . این تعریف از سوی روانشناسان رفتار گرا داده شده است.

و سایر جانداران را از دیدگاه رفتارهای آنان مورد مطالعه قرار می دهد.

علوم رفتاری که با این جنبه روانشناسی بستگی دارد،رفتار را بیشترمطالعه می کند تا ذهن و

 اندیشه و یا احساسات را،زیرا رفتار قابل مشاهده ،ثبت کردنی و قابل مطالعه است. این

نگرش بر این باور است که چون ذهن آدمی قابل لمس کردن، دیدن و یا شنیدن نیست. بنابرین

 برداشتهای گوناگونی که از مطالعات ذهنی می شود ،یکسان نبوده وقابل اعتماد علمی نیست.

  1. روانشناسی را مطالعه ذهنیتها و احساسات و عواطف و حالتهای روانی می کنند.

در نگرش بیشتر جنبه های ذهنی چون درون نگری و پدیده هایی که با ذهن ناهوشیار و

 ناخودآگاه سو کار دارد مطالعه می شود،“فروید“و“یونگ“و“ادلر“ از طرفداران                         

این نگرش می باشند و مکتب آنان به نام روانکاوی شناخته شده است.

 

اسلاید 3 :

مفهوم مدیریت

مدیریت را به گونه های متفاوتی تعریف کرده اند ،صاحبنظری مدیریت را هنر انجام امور به وسیله دیگران توصیف کرده و بر نقش وقبول هدف از سوی آنان تاکید ورزیده است.

گروهی مدیریت را علم وهنر هماهنگی کوششها ومساعی اعضای سازمان و استفادهاز منبع برای به اهداف معین توصیف کردها ند.

گروهی دیگر مدیریت رادر قالب انجام وظایفی چون برنامه ریزی،سازمان دهی ،هماهنگی ، و...بیان نموده اند.

یکی از علمای مدیریت و اقتصاد مدیریت را تصمیم گیری دانسته و این وظیفه را بهترین و اصیل ترین مدیر قلمداد نموده است .

عالم دیگری برنقشهای مدیر از دیدگاه تازه تری نگریسته و برای مدیر وظایف و نقشهایی چون رهبری سازمان ،منبع اطلاعاتی، و عامل تصمیم گیری و رئابط به سایر سازمانها بر شمرده است.

اسلاید 4 :

اهمیت روانشناسی سازمانی

هر سازمان علاوهبر لزوم در دست داشتن منا بع مالی و مادی بیاز بهخ نیروی انسانی دارد ،به نظر دانشمندان مدیریت مانند ”کتز“ و“کان“ مدیران نباید فقط در پی جذب نیروی انسانی برای سازمانها باشند ،بلکه باید در نگداری این منابع نیز کوشش فراوانی به کار گیرند و باید کاری کنند که کارمندان در حالی که کار و وظیفه خود را انجام میدهند،نوعی وابستگی و دلبستگی نیز به کاروسازمان پیدا کنند وبرای آنکه سازمانی اثربخش باشد باید جنبه های انگیزش کار مشارکت در کارواستفاده ازعوامل روانی ورفتاری درمناسبترین بخشهای برنامه کاری خود جای دهد.

روانشناسان سازمانی چون در انتخاب و به کارگیری کارکنان دخالت دارند با بدست آوردن اطلاعات و آزمونهتای روانی در جذب بهترینها و انتخاب شایسته ترین آنها و با توجه به نوع کاری که می کنند و  خواهند کوشید با در دقت در پیشینه ،کارایی،هوش تجربه و نیروی روانی و جسمانی و با توجه به هدف ارزشیابی شده، از میان واجدان شرایط انتخاب اصلح صورت گیرد.

هنگام ورود کارمندان جدید ه سازمان و توجه به روانشناسی سازمان مدتی به طول می انجامد فرد تازه محل را قبول کند و سازش پدید آید .ولی بی تردید اگر به هنگام انتخاب و به کا گماردن فرد، دقت کافی به عمل آید نیمی از مشکل حل می شود.

این عامل ها عبارتند از: تخصیص شایستگی ،معلومات عمومی حسن شهرت، سن

مهارت،تجربه ،زبان و توانایی تطبیق سریع بامحیط کار

اسلاید 5 :

روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم رفتاری

برای بررسی حالات  روانی در علم روانشناسی و علوم رفتاری چهار روش کلی متداول است :

روش مشاهده طبیعی                                   NATURAL OBSERVATION) )

روش آزمایش                                             ( EXPERIMENTAL METHO)

روشهای کلینیکی                                                 (METHOD CLINICAL)

روشهای آماری                                            (STATISTICAL METHOD)

روش مشاهده طبیعی

برای تحقیق از علوم،روش مشاهده طبیعی بهترین روش است .روش مشاهده طبیعی عبارتند ازمطالعه موضوعات یا افراد در مکانها و حالات طبیعی.

روش آزمایش

بعضی اوقات برای مشاهده یک امر طبیعی باید مدتها وقت صرف کرد و در صورت مشاهده یک حالت طبیعی نمی توان مطئن بود که علمل دیگری در وقوع آن دخالت نداشته است .

برای اینکه در قضاوت خود دچار تردید نشوند ، حالات مخصوصی را که بخواهند  درباره آنها مطالعه مصنوعی در آزمایشگاه ایجاد می نمایند .

اسلاید 6 :

روشهای کلینیکی

استفاده از روشهای کلینیکی برای تشخیص و درمان مشکلاتی است که برای بیمار پیش می آید. روشهای کلینیکی معمولا به طور فردی به کار برده می شود.

روشهای آماری

امروزه در کلیه تحقیقات علمی از روشهای آماری استفاده می شود . روش آماری عبارت از این است که ،روانشناس تعداد افراد گرو.ههای  مورد آزمایش راروی اصول ریاضی صحیح انتخاب میکندو نتیجه به دست آمده با جدولهای آماری مقایسه می کنند.

 

اسلاید 7 :

خواص اساسی انگیزه ها

به طور کلی شرایط ایجاد کننده در نحوه بروز آن اثر دارد ،از طرف دیگر وجود انگیزه در آدمی نیرو میدهد.

دلایل فیزیولوژی-روانی در ایجاد انگیزه کاملا موثرند ،بنابراین برای مطالعه انگیزه سه عامل عمده یعنی:

شرایط ایجاد کننده انگیزه ها

 

نتایج رفتارهای حاصل از انگیزه ها

اساس و پایه های فیزیولوژیک انگیزه ها

باید مورد مطالعه قرار گیرد.

اسلاید 8 :

تغییر کیفی

با نگریستن به تاریخ تکامل کیفی درمییابید که در میانه سالهای 1700 یک انقلاب کشاورزی در کار بود از میانه سالهای 1700 تا میانه سالهای 1900 ما در حال گذرا از انقلاب فن شناختی یا تکنولوژی هستیم و اکنون که به انتهای قرن نزدیک می شوید ،خود را در میانه یک انقلاب اطلاعاتی می یابید .به همین دلیل جامعه معاصر به عنوان جامعه اطلاعاتی یا نوآورانه نیز توصیف شده است اینک ما حتی از ماورا زمان حال حاضر به سوی جامعه پست مدرن یا پسین نو گرا در قرن بیست یکم نظر می افکبیم تاثیر همه اینها بر ما انسانها ،بر برداشتهای ما از واقعیت ،مفاهیم ما از ((خویشتن)) خود،ارزشهایمان و شیوه های رفتارمان چه بوده است ؟ علاوه بر آن تاثیر بر شیوه ای که برای اداره کردن خویشتن خود به منظور رسین به حداکثر توان اجرایی مستمر و کسب ویژگیهای رهبری و تامین قابلیت های لازم برای دگرگونی کردن سازمانها به آن نیار داریم چه بوده است؟

اسلاید 9 :

مدل نسبیت گرای کوانتومی

بر مبنای پژوهشی در فیزیک تحت اتمی جهان را هم چون رشته پیچیده و دارای سلسله مراتبی از ارتباطات متقابل تعریف می کند . قالبهای سازنده بنیادی ، ذرات اتمها هستند که بسته به آن که چگونه در نظر گر فته شوند خصوصیات متفاوت ماده یا انرژی را نشان می دهند . پس می توانید واقعیت را م تشکل ازذرات یا ذره – موجها بدانید بنابراین اشیاء گوناگونی که در اطراف خود می بینید می توانید به مثابه صورت بندی  اجزا ماده یا رشته به هم پیوسته ای از قالبهای انرژی تلقی می شود. لذا در این مدل جهان پویش و ارتباط ها جایگزین جهان ماده یا جوهر شده اند ،ماده در خلا یا قالبی پویا محو گشته است. به عبارتی دیگر جهان نه یک ماشین بلکه به مثابه یک سیستم تفکر تعبیر می شود .آیا رنگین کمان یک شی است ؟رنگین کمان تنها به خاطر رابطه های زمینه ای مکانی- زمانی و منحصر به فرد باران ،خورشید وشما وجود دارد . از این لحاظ رنگین کمان را شما به وجود می آورید

اسلاید 10 :

روانشناسی انگیزش

چرا عده ای از کارشان ناراضی و گروهی راضی هستند ؟ چرا جمعی به دنبال کار و دسته ای از اشتغال روی گردانده اند ؟ اینها سوالهایی است که هر مدیر ی برای ان پاسخی پیدا کند آیا اصولا برای این سوالها پاسخی وجود دارد ؟ آیا می توان برای هر سوال پاسخهای متعددی پیدا کرد هر پاسخ تا چه اندازه حائز اهمیت دارد و من به عنوان یک مدیر چگونه می توانم از این پاسخ وپاسخها استفاده کنم ؟ برنارشاو روزگاری گفته بود که هر گاه می خواهد با نضریات کسی مخالفت کند،ابتدا سعی می کند نظریات را خوب درک کند . به همین ترتیب موقعی که سخن از کار به میان می آید ،ابتدا باید بپرسیم :(چرا بشر کار می کند ؟)) به تعداد افرادی که کار می کنبرای این سوال پاسخ وجود دارد . هر یکاز ما برای کار کردن انگیزه ها ی متفاوتی داریم و گذشته از آن این انگیزه ها روز به روز دگرگون می شود . آیا محرک افراد برای کار کردن پول است یا جلب رفاقت یا منفعت جویی یا دلایل فنی و حرفه ای و یا صرفا اینکه غیر از کار کردن راهی در پیش پای ندارند؟

به عقیده ف.و.تیلور بشر اصولا خود مدار است و کسب پول مهم ترین عاملی است که انسان را به کار کردن وادار می سازد . وی برای اثبات نظریه اش یک نفر را که به پول دوستی مشهور بود انتخاب کرد و موافقتش را برای انجام دادن یک آزمایش جلب کرد . آزمایش این بود اگر مرد مطابق خواسته تیلور کار می کرد ، تیلور پول بیشتری می پرداخت . آزمایش با موفقیت انجام شد نتیجه آزمایش این بود که مقدار سنگ آهنی که آن مرد در یک روز جا به جا می کرد از 12.5 تن به رقم سرسام آور47.5 تن     

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 71 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مهمترین زمینه های دخالت دولت در زمینه ی کارآفرینی

موانع اداری شاید استفاده از مشاوره و دریافت خدمات حقوقی، انجام خدمات مربوط به ثبت شرکت ، کسب پروانه بهره برداری، کمک به استقرار سیستم حسابداری، تامین امنیت ساختمانها و تجهیزات، کمک به تهیه یا اجاره تجهیزات، خدمات عام تجاری از جمله آموزش، خدمات اداری، بایگانی، پاسخ گویی به مشتریان، خدمات مخابراتی، نمابر ...

دانلود فایل پاورپوینت فرصتهای کارآفرینی در اقتصاد و صنایع ایران

PowerPoint قابل ویرایش
35 صفحه
23700 تومان
  اسلاید 1 : فرصتهاي کارآفريني در اقتصاد مقاله حاضر اشاره به مطالعه اي دارد که به يک رشته مسايل اقتصادي ايران از زاويه کارآفريني پرداخته است . در اين مقاله نشان داده مي شود که کارآفرينها از چه ويژگيهايي برخوردارند و از اينرو مي توانند موتور حرکت توسعه باشند. اين افراد به شرايطي محيطي مطلوب نياز دارند تا اس ...

دانلود فایل پاورپوینت کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی

PowerPoint قابل ویرایش
82 صفحه
23700 تومان
 اسلاید 1 : وا‍‍ژه جامعه مدني  از سنت ليبراليسم و بوسيله جان لاك براي تشريح انفكاك جامعه از دولت ظهور كرده است. اين واژه همچنين از سنت اروپاي قديم به منظور وجه تمايز بين دولت و جامعه گسترش يافته است. دو ديدگاه ديگر در ميانه قرن هفدهم در گفتمان نقش سازمانهاي جامعه مدني ظهور كرد. ابتدا (( تحقيق بخش سوم)) در ا ...

دانلود فایل پاورپوینت کارآفرینی پروژه

PowerPoint قابل ویرایش
33 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 :     تاريخچه و قانون تاسيس 1304 –  نخستين قانون اوزان و مقياسها به تصويب مجلسين رسيد . 1332 - موسسه استاندارد در قالب يك اداره آزمايشگاهي به منظور كنترل كيفي كالاهاي صادراتي آغاز بكار كرد . 1339 –  قانون " اجازه تاُسيس موسسه استاندارد ايران " در شش ماده به ...

دانلود فایل پاورپوینت بررسی تاثیر برگزاری دوره های آموزش‌ کارآفرینی در دیدگاه های متقاضیان دریافت وام

PowerPoint قابل ویرایش
25 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مقدمه  اهداف پروژه  شرح موضوع  جمع بندي  پيشنهادات اسلاید 2 : طرح آموزش هاي كارآفريني برنامه ريزي شده از طرف وزارت كار      شامل آموزشهاي BP خلاقيت و ...   اهميت SME ها اسلاید 3 : 95% از كسب و كارها در آمريكا از نوع كوچك هستند 45% از حجم كل ت ...

دانلود فایل پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه کارآفرینی

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : آیا توسعه کارآفرینی منجر به تغییر نظام درسی         آموزش و پرورش می گردد؟ کلید واژه ها: آموزش و پرورش: دانش آموز- معلم- خانواده-       مدیریت آموزش و پرورش موتور محرک : Drivi g Force توسعه: رشد کمی و کیفی متغیر ها -             چگونگی جبران عقب افتادگی- ...

دانلود فایل پاورپوینت کارآفرینی و روانشناسی

PowerPoint قابل ویرایش
71 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مقدمه هنگامی که افراد یک سازمان را در نظر می گیریم، هر کدام دارای ویژگی هایی است که از نظر خلق وخوی برخورد با دیگران ،نحوه انجام کار و همکاری با سایرین متفاوت است افراد جامعه هر یک دارای ویژگی های خود هستند وآنچه مسلم است هر کس دوست دارد موفق و کامیاب با ...

دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با روش های کارآفرینی

PowerPoint قابل ویرایش
75 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : رییس خود باشید ، تصمیمات را خودتان بگیرید ، و موفقیت را تجربه کنید. اگر با این ایده موافقید ، آیا تحمل ماهها فکر کردن ، کار کردن ، سختی کشیدن ، و فشار روانی را دارید؟ این مجموعه به شما کمک می کند تا تصمیم بگیرید که آیا از عهده ایجاد و گرداندن یک صنعت، و یا ا ...