بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعریف تیم :

گروهی هستند با دانش، مهارت و قابلیت های خاص که با اتکا به یکدیگر برای رسیدن به یک هدف مشخص تحت مدیریت واحد ، فعالیت و همفکری می نمایند.

اسلاید 2 :

.1دارا بودن هدف مشترک

.2اعمال راهبری جمعی

.3احترام متقابل

.4مکمل بودن به لحاظ دانش ، تخصص وتجربه

.5بهبود مستمرفعالیت ها

.6کمک به تکامل وارتقا اعضا

.7اندیشیدن وعمل کردن همه اعضا

—

اسلاید 3 :

گروه ها حداقل به دودلیل حائز اهمیت هستند :

.1نتیجه کاری که با تعدادی مشخص به صورت گروهی انجام می شود ، از کاری که همین تعداد به صورت انفرادی انجام می دهند بهتر خواهد بود.

.2کارگروهی برای بوجود آوردن رضایت خاطر کارکنان و رفع نیاز های داخلی و ارتباطی ، یک رویکردکارساز است.

اسلاید 4 :

مزایای تیم :

 • بررسی وحل مشکلات از زاوایه های گوناگون توسط مهارت های فردی مختلف.
 • قدرت بیان در گفتگوهای جمعی.
 • قابلیت اجرایی مطلوب راه حل ها با توجه به اینکه با مشارکت افراد ذینفع ارائه شده است.
 • ارتقا سطح فکری افراد تیم در حل مسائل واخذ تصمیم.

اسلاید 5 :

ماموریت  تیم :

اسلاید 6 :

ماموریت هرتیم مجموعه فعالیت هایی است که تیم برای انجام آنها به وجود می آیدو اعضای تیم را ترغیب، تشویق وهدایت می کند تا به وضعیت مطلوب تری دست یابند.

اسلاید 7 :

ماموریت تیم باید دارای مشخصات زیر باشد:

—مبارزه جویانه باشد

—واضح وروشن باشد

—در طول زمان پایدار باشد

—به آینده توجه داشته باشد

—کلی نباشد

—راهنمای عمل باشد

—به اعضای تیم قدرت بدهد

—

اسلاید 8 :

هدف  تیم :

هدف تیم عبارت است از مقصدی که تیم برای رسیدن به آن تلاش می کند.

هدف تیم باید با ماموریت تیم ، چشم انداز و ماموریت سازمان هماهنگی کامل داشته باشد.

وجود هدف مشترک ، نکات زیر را برای اعضای تیم، روشن و مشخص می نماید:

 • فعالیت هایی که باید انجام شود.
 • مسیری که باید طی شود.
 • نتایجی که باید کسب شوند.

اسلاید 9 :

ویژگی های هدف عبارتند از :

 • خاص است.
 • قابل اندازه گیری است.
 • قابل دستیابی است .
 • با ماموریت و چشم انداز سازمان مرتبط است .
 • دارای محدودیت زمانی است.

—

اسلاید 10 :

مراحل تشکیل  تیم :

.1شکل گیری Forming                   

.2تلاطم Storming                        

.3تعادل                               Norming

.4کارایی Performing                        

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید