مقاله مطالعه کانی شناسی سرب –روی در کانسارشاکین وارتباط آن با زمین ساخت منطقه ونقش پتروگرافی سنگ های رسوبی میزبان

word قابل ویرایش
7 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

مطالعه کانی شناسی سرب –روی در کانسارشاکین وارتباط آن با زمین ساخت منطقه ونقش پتروگرافی سنگ های رسوبی میزبان

چکیده :
معدن شاکین از نظرساختمانی متعلق به زون آبگرم (ایران مرکزی)است زون ابگرم در بخش جنوبی رشته کوه البرز واقع شده است امتداد ان شمال غرب جنوب شرق است
این زون به دو زیر زون شمالی و جنوبی تقسیم میشود که توسط گسل حسن اباد از یکدیگر جدا شده اند گسل حسن اباد ادامه گسل ایپک در منطقه بویین زهراست چنین تصور میشود که یکی از عوامل کنترل کننده زایشی عناصر در منطقه عوامل تکتونیکی بوده است که زون برشی کم فشار ایجاد کرده تا سیالات کانه دار مواد معدنی خود را بر جای بگذارند تمرکز کانه ها در ارتباط با گسل حسن اباد است کانی های همراه گالن -باریت –سروزیت -هماتیت -گوتیت -روتیل میباشد.لایه ها توسط گسل های طولی وعرضی جابجا شده اند وشیب انهادر دامنه جنوب معدن به سمت شمال است این کانسار در اهک های ماسه ای دولومیتی کرتاسه پایینی قرار دارد که با فیلیت کوارتزی واسلیت وفیلیت ژوراسیک همپوشانی دارد مطالعه لیتوستراتیگرافی منطقه آوج-آبگرم نمایانگر انست که این ناحیه ویژگی های زمین شناسی متمایزی نسبت به البرز غربی نشان می دهد .منطقه آوج که در بخش غربی ایران قرار دارد ومحدود به زون های ایران مرکزی وسنندج سیرجان است شامل دو مقطع زمین شناسی مختلف می باشد.درجنوب زون رزن که بخشی از زون سنندج سیرجان را می سازد وجود دارد ودر شمال زون آبگرم که به ایران مرکزی نسبت داده می شود قرار گرفته است .این زون در جنوبی ترین بخش رشته کوه البرز بوده وامتداد ان شمال غرب-جنوب شرق می باشد وتوسط گسل حسن اباد به دو زیر زون شمالی وجنوبی تقسیم می شود(بلورچی١٩٧٧)دوزون رزن وابگرم توسط گسل عمیق آوج از هم جدا می شوند که طی کوهزایی کیمرین پیشین یاقبل از ان شکل گرفته اند
وضعیت رسوبگذاری در دو زون آبگرم و رزن در فاصله اینفراکامبرین تا تریاس پیشین مشابه بوده واختلاف اصلی بین این دو زون در حرکات کوهزایی کیمرین اغازین شروع شده است
از نظرواحدهای تکتونیکی این ناحیه جزگودال ولکانومولاسی که در ان سنوزوییک گسترش زیاد داشته ویا ولکانیسم ترشیر نسبتا شدید ووجود بلو ک هایی که شباهت به بلوک البرز دارند مشخص می شود گسل های ناحیه به سه گروه تقسیم می شوند
١)گسل های اصلی طولی که سازندهای زمین شناسی مختلف را قطع وموازی محور های اصلی ساختاری و محور چین های ناحیه هستند .مهم ترین گسل های این گروه گسل آوج وگسل حسن آباد میباشد جهت غالب چین خوردگی های منطقه شمال غرب- جنوب شرق است که در واقع موازی محور زاگرس چین خورده اند
٢)گسل های عرضی ناحیه که امتداد ساختارهای زمین شناسی مختلف را قطع کرده ودارای امتدادهای مختلفی هستند این گسل ها قدیمی تر از گسل های طولی بوده وتوسط انها قطع وجابجا شده اند
٣)گسل های رانده نیز در منطقه وجود دارند که نسبت به دو گروه قبل از اهمیت کمتری برخوردارند
در مطالعه کانی شناسی بلورهای کالکوپیریت جانشین گالن شده اند ودر حاشیه بلورهای گالن به چشم میخورند در بعضی از قسمت ها کالکوپیریت وارد فضا خالی سنگ اهک شده است .وجود کالکوپیریت نشانگر افزایش میزان سولفور در سیال کانه ساز در منطقه است .گالن بصورت بافت افشان در داخل سنگ در برگیرنده زون های رگه ای در شاکین وجود دارد
کلسیت در شاکین بصورت میکروکریستالین ،اسپاری وکلسیت رگه ای دیده میشود .مسکوویت وسرسیت بصورت پولک های کوچک وبزرگ در لابلای کانی ها فلزی وکوارتز پراکنده شده است .کوارتز بصورت پراکنده در داخل رخساره های اهکی دیده شده که در انها توسط کلسیت خوردگی ایجاد شده است
گالن با بافت مسیو در متن سنگ اهک دیده می شود در بعضی قسمت ها گالن بصورت افشان وارد فضاهای خالی سنگ اهک شده است .در بعضی قسمت ها گالن کالکوپیریت وپیریت از داخل شکستگی ها وارد متن سنگ دربرگیرنده کانسار شده اند وفضاهای خالی انرا در برگرفته اند انکلزیون هایی از گالن در درون بلورهای پیریت نیز وجود دارد.
شرایط رسوب گذاری و فرسایش در شمال وجنوب گسل حسن اباد یکسان نبوده است به احتمال قوی این تفاوت شرایط می تواند ناشی از فعالیت دوباره وچندباره گسل مذکور وبالا امدن بلوک شمالی ان باشد به عنوان مثال درجنوب گسل حسن اباد رسوبات کربونیفر(سازندسینک ) رسوبات ونهشته های گوادلوپین وجلفین ورسوبات تریاس (سازند الیکا)وجود دارد حال انکه در شمال این گسل اثری از نهشته های مربوط به زمان های فوق دیده نمی شود آنچه مسلم است در خلال جنبش های کیمرین پیشین شمال گسل حسن اباد به سمت بالا رانده شده ومتحمل فرسایش شدیدتری نسبت به جنوب ان شده است باتوجه به زمان شکل گیری گسل حسن ابادوسن توده های اذرین وبا توجه به مشاهدات صحرایی ومطالعات سنگ شناسی به نظر میرسد گسل حسن اباد در تسهیل صعود ماگما در منطقه مورد مطالعه نقش مهمی داشته باشد.
کلید واژه ها: قزوین -اوج-ابگرم- شاکین

مقدمه : معدن سرب ونقره شاکین در جنوب غرب استان قزوین ودر فاصله هوایی ٧۵ کیلومتری جنوب غرب شهرستان قزوین ودر فاصله هوایی ۴٠ کیلومتری شهر تاکستان قرار دارد مساحت این محدوده معدنی حدود ١٢.۵ کیلومترمربع بوده ودر نقشه توپوگرافی
١:٢۵٠٠٠٠کبودر اهنگ و ١:۵٠٠٠٠ضیااباد قرار دارد.معدن شاکین معدنی سرب وروی است این کانسار در آهک ماسه ای دولومیتی مربوط به کرتاسه پایینی قرار دارد(به نقل از گزارش معادن متروکه استان قزوین ) از انجاکه فعالیت های تکتونیکی در کرتاسه زیرین دیده می شوند میتوان آنهارا به فازکوهزایی آلپی نسبت داد این توده آهک دولومیتی ماسه ای به ضخامت ١٠٠٠مترازپایین به بالا ازفیلیت کوارتزی اسلیت وفیلیت های ژوراسیک تشکیل شده است که در امتدادشمال تغییرات کانی شناسی نداشته است .
روش مطالعه : ابتدا بازدید صحرایی ونمونه برداری از معدن متروکه صورت گرفت ضمنا باتهیه مقاطع نازک صیقلی در ازمایشگاه پتروگرافی سنگ به منظور تشخیص روابط بین کانه ها وسنگ میزبان مورد مطالعه قرار گرفت با مشاهدات صحرایی رابطه بین تکتونیک منطقه وکانی سازی مشخص شدو بر روی زمین امتداد گسل ها ودرزه ها توسط کمپاس اندازه گیری گردید.
تقسیم بندی های متفاوتی از نظرتکتونیکی فعالیت های ماگمایی وچینه شناسی در مناطق مختلف ایران انجام گرفته است به طور معمول براساس شرایط رسوب گذاری ماگماتیسم ووضعیت تکتونیکی در تقسیمات زمین شناسی ایران مناطقی که دارای وضعیت تکتونیکی وتاریخچه رسوبی مشابهی بوده اند در یک زون ساختمانی قرار می گیرند زمین شناسان متعددی پهنه ایران رابر اساس نظریات ویافته های خود وعقایدی که در مورد تاریخچه تکتونیکی –رسوبی و ماگمایی منطقه داشته اند به زون های متعدد تقسیم بندی نموده اند.نبوی (١٣۵۵)پهنه ایران رابه ١۶ زون تقسیم بندی نموده است از معیار های تفکیک این زون هانوع رسوبات ومحیط تشکیل انهافعالیت های ماگمایی ودگرگونی –سکانس های رسوبی ویژگی های زمین شناسی و زمین ساختی و چگونگی دگرشکلی هارا میتوان نام برد.حاشیه این زون ها معمولابا پدیده تکتونیک شدید وماگماتیسم یا دگرگونی همراه است .بر اساس این تقسیم بندی استان قزوین جزیی از ایران مرکزی است وبر اساس عقیده افتخارنژاد (١٣۵٩)این استان از نظر واحدهای ساختمانی ورسوبی جزیی از ایران مرکزی است که با پوسته قاره ای همراه بوده ودارای پی سنگ پرکامبرین باپوشش پلاتفرمی پالیوزوییک میباشد
زمین شناسی عمومی :
منطقه مورد مطالعه از نظر ساختمانی جزیی از ایران مرکزی بوده ودر زون اوج آبگرم واقع گردیده است .برخی براین معتقدند که این زون (آوج – ابگرم)ادامه زون سلطانیه –قیدار(البرزغربی) می باشد(محمدی وطبسی١٣٨٩)
به عقیده محمدی وطبسی (١٣٨٩)تقسیمات سه گانه زمین شناسان پیشین (فورن واشتوکلین ١٩٩٠)که ایران را مرکب از یک زون مرکزی (ایران مرکزی ) که توسط دو زون شمالی وجنوبی (البرزو زاگرس )احاطه شده است معرفی می نماید ،نمی تواند پاسخگوی تمام مسایل و موقعیت زمین شناسی ناحیه ای ایران باشد.
مطالعات جدید نشان دهنده انست که تغییرات قابل ملاحظه ای در ویژگی های زمین شناسی یک زون واحد دیده می شود همچنین مطالعه لیتوستراتیگرافی منطقه آوج-آبگرم نمایانگر انست که این ناحیه ویژگی های زمین شناسی متمایزی نسبت به البرز غربی نشان می دهد .منطقه آوج که در بخش غربی ایران قرار دارد ومحدود به زون های ایران مرکزی وسنندج سیرجان است شامل دو مقطع زمین شناسی مختلف می باشد.درجنوب زون رزن که بخشی از زون سنندج سیرجان را می سازد وجود دارد ودر شمال زون آبگرم که به ایران مرکزی نسبت داده می شود قرار گرفته است .این زون در جنوبی ترین بخش رشته کوه البرز بوده وامتداد ان شمال غرب-جنوب شرق می باشد وتوسط گسل حسن اباد به دو زیر زون شمالی وجنوبی تقسیم می شود(بلورچی١٩٧٧)دوزون رزن وابگرم توسط گسل عمیق آوج از هم جدا می شوند که طی کوهزایی کیمرین پیشین یاقبل از ان شکل گرفته اند
وضعیت رسوبگذاری در دو زون آبگرم و رزن در فاصله اینفراکامبرین تا تریاس پیشین مشابه بوده واختلاف اصلی بین این دو زون در حرکات کوهزایی کیمرین اغارین شروع شده است .سنگ های پالئوزوئیک وتریاس پایینی ومیانی درزون رزن وجود ندارد در حالی که به سمت جنوب در ناحیه همدان جایی که این سنگ ها رخنمون دارند انها در طی حرکات کوهزایی کیمرین اغازین دگرگون شده ودر زون آبگرم این دگرگونی ها مشاهده نمی شود.در واقع گسل آوج زمین شناسی منطقه را از نظر رخساره های مزوزوئیک وترشیاری زیرین ورخساره های دگرگونی وآذرین کنترل می کند(فرزانگان وعلویچه ١٣٨١)
درطول کوهزایی لارامین وبعدازآن گسل آوج نقش مهمی در فعالیت اتشفشانی منطقه ایفا کرده است در این زمان گسل اوج تحت نیروی کششی قرار داشته وسنگ های اتشفشانی از میان این خط ضعیف به خارج راه پیدا کرده است نهایتا طی کوهزایی های جوان تر گسل اوج دوباره فعال شده ودر همان مکان ها سنگ های تریاس بالایی –ژوراسیک برروی سازند قرمز میوسن بالایی رانده شده اند(فرزانگان وعلویچه ١٣٨١)
زمین شناسی ساختمانی :
از نظرواحدهای تکتونیکی طبق عقیده ی اشتامپلی (١٩٧٨)این ناحیه جز گودال ولکانومولاسی که در ان سنوزوییک گسترش زیاد داشته ویا ولکانیسم ترشیر نسبتا شدید و وجود بلو ک هایی که شباهت به بلوک البرز دارند مشخص می شود.
گسل های منطقه
گسل های ناحیه به سه گروه تقسیم می شوند
١)گسل های اصلی طولی که سازندهای زمین شناسی مختلف را قطع وموازی محور های اصلی ساختاری و محور چین های ناحیه هستند .مهم ترین گسل های این گروه گسل آوج وگسل حسن آباد میباشد جهت غالب چین خوردگی های منطقه شمال غرب- جنوب شرق است که در واقع موازی محور زاگرس چین خورده اند
٢)گسل های عرضی ناحیه که امتداد ساختارهای زمین شناسی مختلف را قطع کرده ودارای امتدادهای مختلفی هستند این گسل ها قدیمی تر از گسل های طولی بوده وتوسط انها قطع وجابجا شده اند
٣)گسل های رانده نیز در منطقه وجود دارند که نسبت به دو گروه قبل از اهمیت کمتری برخوردارند (فرزانگان وعلویچه ١٣٨١)
گسل حسن اباد در یک کیلومتری خارج منطقه مورد مطالعه در مرز جنوبی جای گرفته است .به نقل از بربریان(١٣٧١) گسل حسن اباد ادامه گسل ایپک در منطقه بویین زهراست این گسل درزمان های اخیر نیز مجددا فعال شده که زلزله سال ١٣۴١بویین زهرا نتیجه ادامه فعالیت این گسل به سمتجنوب شرق(گسل ایپک )است
شرایط رسوبگذاری:

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 7 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد