بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه

    امروزه ايمني و كيفيت به عنوان ابعاد حياتي پوشش خدمات سلامت شناخته مي شوند. از سال 2004 كه برنامه ايمني بيمار سازمان بهداشت جهاني راه اندازي شد تاكنون 140 كشور براي غلبه بر چالش خدمات غير ايمن تلاش مي كنند.

اسلاید 2 :

 • برآوردها نشان مي دهد كه در كشورهاي توسعه يافته، 10% بيماران هنگام دريافت خدمات بستري در بيمارستان دچار آسيب مي شوند. اين آسيب ها ناشي از مجموعه اي از خطاها و رويدادهاي ناخواسته است.
 • لازمه ارائه خدمات جراحي ايمن، داشتن رويكرد كار تيمي است

     هر ساله حدود 234 ميليون عمل جراحي در سطح جهان انجام مي شود. مراقبتهاي جراحي مستعد خطاها و آسيب هاي زيادي هستند. سبك خطاهاي مربوط به عمل جراحي از بار بيماريهاي بسيار زياد است در حالي كه حدود 50% اين خطاها قابل پيشگيري است.

اسلاید 3 :

استانداردهاي الزامي

   استانداردهاي الزامي استانداردهايي هستند كه براي به رسميت شناخته شدن بيمارستان به عنوان بيمارستان دوستدار ايمني بيمار بايد به صورت 100% تحقق يابند.

 (استاندارداهاي ايمني بيمار اعتباربخشي)

اسلاید 4 :

اقدامات انجام شده در سال 94 توسط معاونت درمان

 • برگزاري سه دوره هماهنگي ايمني بيمار
 • برگزاري دوره آموزشي آشنايي با راهنماهاي ايمني بيمار جهت مسئولين مربوطه
 • فعال كردن منو ثبت خطاهاي پزشكي در سايت معاونت درمان
 • ايجاد منو يادگيري از خطاهاي پزشكي در سايت معاونت درمان
 • بازديد از 16بيمارستان استان

اسلاید 5 :

برنامه هاي در دست اقدام واحد ايمني بيمار دانشگاه در سال 95

تمركز بر روي استفاده از تجربيات و پيشنهادات بيمارستانها

 براي يكديگر

 • برگزاري دوره آموزشي نحوه تدوين برنامه عملياتي
 • برگزاري دوره آموزشي بازديد مديريتي ايمني بيمار
 • برگزاري جلسات هماهنگي و به اشتراك گذاري تجربيات، تحليل ريشه اي خطاها، و روشهاي صحيح به اشتراك گذاري خطاها
 • تمركز بر روي موضوعات: برقراري ارتباط صحيح در حين تحويل بيمار، جراحي ايمن، تلفيق دارويي، تزريق داروهاي پرخطر، تطابق كاردكس در بازديدها.
 • تكميل استانداردهاي الزامي و برنامه ريزي جهت دستيابي به استانداردهاي اساسي

اسلاید 6 :

محورهاي رتبه بندي در سال 94

موضوع.............................امتياز

بازديدهاي مديريتي ............................    10

برنامه عملياتي ..................................      5

ثبت خطا در سايت ..............................    20

تحليل ريشه اي خطاها .........................      5

وضعيت بخشها ...................................    20

تلفيق دارويي.....................................    4

جراحي ايمن.....................................     5

به اشتراك گذاري خطاها.......................     10

برگزاري دوره آموزشي در بيمارستان.........      5

شركت در جلسات معاونت درمان...............      6

نمره آزمون كتبي.................................   10

اسلاید 7 :

بيمارستانهايي كه رتبه هاي بهتري كسب كرده بودند.

بعثت: 65/5

شهيدبهشتي: 64/5

آتيه: 63/5

مهر: 57/5

ارتش (ابن سينا): 53/5

بهار: 52/5

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید