بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :


تعریف مددکاری اجتماعی:

مددکاری اجتماعی خدمت حرفه ای است مبتنی براستعدادها،مهارتهاو دانش علمی خاص،به منظور فراهم آوردن شرایط مادی و معنوی برای افرادو اقشار نیازمند جامعه به گونه ای که در جهت شناخت و رفع مشکل خود بر انگیخته شوند.

 

اسلاید 2 :

مددکاری اجتماعی یک خدمت حرفه ای است که بر دانش و مهارتهای خاصی قرار گرفته است. هدف از آن کمک به افراد ، گروه ها یا جامعه است تا بتوانند استقلال شخصی ، اجتماعی و رضایت خاطر فردی و اجتماعی را به دست آورند. (قندی 1380 ، ص 12)

مددکاری اجتماعی حرفه ای است مبتنی بر دانش ، اصول ، مهارت و روشها که هدف از آن کمک به افراد ، گروهها و جامعه است تا بتوانند با تکیه بر تواناییها و امکانات موجود ، برای حل مشکل و یا رفع نیاز خود اقدام کنند و به استقلال نسبی و رضایت خاطر فردی دست یابند. (موسوی چلک ،1383 ص 38).

 

اسلاید 3 :

اصول حرفه ای در مددکاری اجتماعی :

اصول شش+سه گانه مددکاری اجتماعی عبارتند از:

1-پذیرش: باید توجه داشته باشیم که مددجو یا مراجع ممکن است از هر گروه سنی ، جنسی، نژادی، طبقه ای ، منطقه ای،مذهبی ، ملیتی و... باشد ولی این مسئله نباید پذیرش وی را تحت تاثیر قرار داده و باعث شود تا مددکار با وی برخوردی متفاوت داشته باشد ( البته در اینجا باید بین احترام به عقاید و فرهنگ مددجو و اعمال تبعیض مددکار تفاوت قایل شد. )

2-فردیت : یعنی هیچ گاه نباید مددکار با دیدن مددجو و یا شنیدن مشکل وی فکر کند این مورد هم مثل یکی از موارد دیگر است و برای هر مددجو و موقعیت او یک نگاه فردی داشته باشد و بدنبال یک راه حل منحصر به فرد باشد.

 

اسلاید 4 :

3- رازداری حرفه ای: این مورد از مهمترین مواردی است که مددکار باید در پذیرش اولیه محدوده آنرا با توجه به مسائل حقوقی مددجو مشخص و شفاف کند . ( یعنی مشخص کند که در چه مواردی رازداری محض دارد و یا چه نکاتی را ممکن است به خانواده یا وکیل مددجو و یا دادستان عنوان نماید. )

4-رابطه حرفه ای: در اینجا منظور این است که نوع رابطه مددکار با مددجو یا مراجع از نوع روابط دوستانه و یا رابطه پزشک و بیمار و یا عاطفی و... نیست بلکه این یک رابطه حرفه ای است و محدوده و قواعد خاص خود را دارد( برای مطالعه بیشتر به کتاب مددکاری فردی ، نوشته آقای خاکساری مراجعه شود.)

 

اسلاید 5 :

5-شرکت دادن مراجع در فعالیتها:مددجو یا مراجع بایددرتمام مراحل اقدامات مددکاری ( از مطالعات اولیه جهت کسب اطلاعات و تشخیص اولیه و تشخیص حرفه ای مشکل و طرح ریزی برنامه کمکی و ...) مشارکت داشته باشد و این مسئله خود به تنهایی می تواند تفاوت اقدامات حرفه ای مددکاری اجتماعی را با بسیاری از اقدامات غیر تخصصی برخی موسسات دولتی و غیر دولتی در زمینه کمک به افراد و خانواده ها مشخص کند. 

6-خود آگاهی: مددکار باید از احساسات و عواطف خود آگاهی داشته باشد و نسبت به ایجاد پدیده هایی همچون انتقال (واکنشهای انتقالی و ضد انتقال) ، همدردی بجای همدلی ، بروز مکانسمهای ناخودآگاه روانی در برخورد با مددجو و ....آگاهی داشته باشد. 

7. کنترل احساسات مددکار: گاهی اعمالی که مددجو انجام می دهد ممکن است باعث عصبانیت مددکار شود. اگر چنین شود بر رابطه حرفه ای مددکار و مددجو لطمه می زند. لذا مددکار باید بتوانداحساسات خود را کنترل نماید و حد رابطه خود با مددجو را نگه دارد.

 

اسلاید 6 :

8. احترام به احساسات مددجو: مددجو باید بتواند  آزادانه و بی هراس از مورد شماتت قرار گرفتن توسط مددکار احساسات خود را بیان کند. در چنین حالتی است که مددکار می تواند تصویر واقعی مددجو را ببیند.

9. عدم پیش داوری: مددکار هرگز قبل از دریافت اطلاعات لازم نسبت به شخص مددجو پیش داوری نمی کند. و از هرگونه تعصبات قومی، مذهبی و غیره دوری می جوید تا به تشخیص صحیح دست یابد.

 

اسلاید 7 :

ارزشهای اساسی در مددکاری اجتماعی:

ارزشهای اساسی که در این حرفه بایدمورد توجه قرار گیرند عبارتند از :

توجه به شان و منزلت وکرامت مراجعان

توجه به فرد ، خانواده و جامعه ، نه فقط فرد( حتی در سطح مددکاری فردی )

توجه به سه سطح پیشگیری ( اول آگاهسازی ، دوم ارائه خدمات به مشمولین و سوم توانمند سازی ، قادر سازی و توانبخشی ) .

توجه به ابعاد زیستی –روانی-اجتماعی مددجویان .

توجه جدی به مشارکت مددجویان یا مراجعان در فرایند کار

استفاده از امکانات خانواده و جامعه در حل مشکلات

توجه به انجام دادن کار گروهی در مددکاری اجتماعی.

ارتقای سطح آگاهی علمی خود به منظور به روز شدن

حساس بودن در مقابل مشکلات و نیازهای گروههای هدف

اسلاید 8 :

شناخت قوانین ، و بخشنامه های موجود در زمینه گروههای هدف

شناخت برنامه های ارائه شده در کشورهای دیگر درباره گروههای هدف برای استفاده از آنها در کشور متناسب با شرایط فرهنگی جامعه

فراهم کردن زمینه ایجادگروههای خودیاری از گروههای هدف 

توجه به اصول اخلاقی در همه مراحل کار

حساس کردن مسئولین به مسائل و نیازهای گروه های هدف به طرق مختلف.(برگرفته از موسوی چلک،1383ص62-63)

بیان آگاهانه احساسات

خود تصمیم گیری

درگیری احساسی کنترل شده

پذیرش

عدم پیش داوری

اسلاید 9 :


روشهای اصلی و فرعی درمددکاری اجتماعی :

روشهای کار در حرفه مددکاری اجتماعی به دو دسته روشهای اصلی و روشهای فرعی تقسیم شده اند :

روشهای اصلی (یا مستقیم )در مددکاری اجتماعی عبارتند از :

مددکاری اجتماعی فردی:

در این روش فرد و خانواده وی بعنوان مراجع محسوب می شوند. مددکاری اجتماعی فردی هنری است که دانش و معلومات مربوط به علم و روابط انسانی و مهارت در ایجاد رابطه را به کار می برد تا استعدادهای نهفته و مکنون افراد را برانگیزاند و منابع اجتماعی متناسب و مرتبط را به حرکت در آورد تا سازگاری بهتری بین مراجع و محیط وی ایجاد گردد.(Bowers,1950 ص 127 به نقل از موسوی چلک 1383)

اسلاید 10 :

مددکاری اجتماعی گروهی(یا کار با گروه):

مددکاری اجتماعی گروهی یکی از روشهای مددکاری است و هدف آن توانا کردن فرد و پیشرفت دادن نحوه انجام وظیفه و کارکرد اجتماعی فرد است بوسیله تجربه های آگاهانه و عمدی گروهی.(Murphy,1959 ص 39-40 به نقل از موسوی چلک 1383 ) لازم به ذکر است که در مددکاری اجتماعی گروهی ، مراجع یا مددجو عباتست از یک گروه از افراد انسانی که دارای مشکل مشترک باشند.

مددکاری اجتماعی جامعه ای:

در این روش مراجع ، فرد یا گروه مشخص نیست بلکه مردم یک منطقه یا محله مراجع محسوب می شوند.مددکاری اجتماعی جامعه ای یکی از روشهای مددکاری است که در آن برای برطرف کردن مشکل یا نیاز مشترک بیشتر مردم یک منطقه یا محله ، که بیش از اعضای یک گروه هستند ، با استفاده از توان مردم و امکانات موجود در جامعه ، خدمات مددکاری را با بهره گیری از فنون برنامه ریزی اجتماعی منطقه ای و محلی به مردم عرضه می کنند.( موسوی چلک ، 1383ص58) ( جهت مطالعه بیشتر به کتاب مددکاری اجتماعی جامعه ای سام آرام مراجعه شود.)

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید