بخشی از مقاله

«فصل اوّل» «آزمون نتاج در گاوهاي شيري»
«مقدمه»
در حال حاضر تعداد زيادي گاو اصيل (هلشتاين) در كشور وجود دارد اين تعداد زياد گاو كه به صورت گله هاي مختلف و در مكان ها و شرايط متفاوت نگهداري مي شوند، بسته به شرايطي كه در آن قرار دارند و به خصوص شرايط مديريتي گله ها از نظرات مختلف از قبيل سطح و كيفيّت تغذيه، بهداشت، آب و هوا، استرس هاي وارده بر آنها و مسايل ديگر، سطوح مختلف و متغيري از توليد را ارائه مي دهند كه اين سطح توليدي در اكثر موارد، در حدّي غيرقابل قبول و نامطلوب قرار داشته و مناسب نمي باشد. اين ميزان نامطلوب توليدات دامهاي

اصيل موجود در كشور، تكافوي نياز روزافزون جامعه به توليدات پروتئين حيواني را نمي دهد و به همين دليل، لزوم افزايش و بهبود سطح توليد در گله هاي موجود، احساس مي شود كه اين افزايش با ارتقاءِ ژنتيكي گله هاي موجود و افزايش پيشرفت ژنتيكي در گله ها امكان پذير خواهد بود. اين امر مهم مستلزم استفاده از گاوهاي نر برتر از لحاظ ژنتيكي، در تلقيح گاوهاي ماده است. دركشور ما متأسفانه به علت عدم مطالعه و بررسي گاوهاي نر و عدم شناسايي و ارزيابي ژنتيكي گاوهاي نر موجود، مجبوريم كه براي ارتقاءِ ژنتيكي گله هاي گاو

شيري، و افزايش پيشرفت ژنتيكي از اسپرمهاي گاوهاي خارجي استفاده كنيم كه تهية اسپرم از خارج كشور و واردات آن، مستلزم صرف هزينه هاي هنگفت است و علاوه به آن مشكلات متعددي كه در اثر خريد اسپرم از خارج كشور به وجود مي آيد، از نكات مهمّي است كه لزوم مطالعه و بررسي گاوهاي نر موجود در كشور و ارزيابي ژنتيكي آنها را روشن مي كند، در اين زمينه، عدم وجود اطلاعات مفيد، نياز و اهميّت بحث در اين مورد را بيشتر بيان مي كند كه مطالعه، بررسي و تلاش اساتيد، دانشجويان و پژوهشگران اين رشته را مي طلبد.
هرگونه پيشرفت اصلاح گرهاي حيوان، در گرو بكارگيري روشهاي اصلاح نژاد و انتخاب است كه بستگي به توانايي ايشان در شناسايي و آميزش دادن حيواناتي دارد كه براي يك هدف ويژه توارث برتري دارند. توارث برتر، از روي شايستگي فنوتيپي فرد مشخص مي شود، يا بستگي به، توانايي آن فرد در تلاقي با ديگر افراد براي توليد نتاج نسل F1 برتر دارد. در هر صورت

، اگر قرار باشد پيشرفتي صورت گيرد اين حيوانات برتر هستند كه، بايد نسل آينده را توليد كنند. براي انتخاب اين حيوانات برتر، يكي از روشهاي مورد استفاده انجام آزمون نتاج است.
«انتخاب بر اساس آزمون نتاج»


انتخاب بر اساس آزمون نتاج بدين معني است كه اصلاح گر تصميم مي گيرد كه پدر و مادر را بر اساس ميانگين شايستگي نتاجشان، در مقايسه با متوسط شايستگي نتاج ديگر پدر و مادرهاي هم دوره، نگهداري يا حذف كند. آزمون نتاج مي تواند، در انتخاب براي هر دو صفت كمّي و كيفي مورد استفاده قرار گيرد. براي صفات كيفي، كارآمدترين كاربرد آزمون نتاج در زمان انتخاب، تعيين هموزيگوت يا هتروزيگوت بودن فردي است كه فنوتيپ غالب دارد. در صفات كمّي آزمون نتاج مي تواند براي پيش بيني دقيقتر P.B.V يك حيوان براي صفت كمّي به كار رود. اصول درگير در آزمون نتاج آن است كه هر نتاج يك دوم از توارتش را از هر يك از والدينش دريافت مي كند، و اين يك دوم، ارزش ارثي والدش است. با افزايش تعداد نتاج آزمون شده

براي يك والد مشخص و محاسبة ميانگين اين نتاج، مي توان يك برآورد قابل تكرار از ارزش ارثي والد (معمولاً يك نر) بر اساس اين خويشاوندي به دست آورد. با افزايش تعداد نتاج از يك والد بخصوص، تخمين نوع ژنهايي كه والد داراست بهتر انجام مي شود. نتاج مختلف يك والد به اين دليل كه، اولاً- احتمال اينكه دو فرزند از لحاظ ژنتيكي، به طور دقيق ژنهاي يكساني داشته باشند خيلي كم مي باشد و ثانياً- به علت تفاوتهاي محيطي موجود، با يكديگر فرق خواهند داشت، خيلي بعيد است كه دو فرزند در سراسر زندگيشان محيط يكساني داشت

ه باشند. اگر تعدادي از افراد تا آنجا كه امكان دارد در يك محيط استاندارد مقايسه شوند، ميانگين تفاوتهاي موجود ميان افراد كه به محيط مربوط مي شود كاهش مي يابد، اگرچه اين تفاوتها بطور كامل حذف نمي شوند.


آزمون نتاج براي مقايسه توان توليدي دو يا چند والد انجام مي شود. معمولاً پدرها بيشتر از مادرها مورد آزمون نتاج قرار مي گيرند، چون نرها معمولاً در يك فصل يا سال معين، تعداد نتاج بيشتري توليد مي كنند. آزمونهاي نتاجي كه به طور خيلي دقيق انجام مي گيرند دقت بيشتر P.B.V والديني را كه مقايسه مي شوند تأمين مي كنند.
براي انجام آزمون نتاج دقيقتر، چند احتياط اوليه بايد انجام گيرد بعضي از آنها به شرح ذيل مي باشد:


(1)- در يك آزمون نتاج مشخص، نرها و ماده هاي آميزش يافته بايد به طور تصادفي انتخاب شوند، جفت گيري ماده هاي برتر با يك نر معين باعث مي شود كه P.B.V آن نر بيش از مقدار واقعي برآورد شود. (2)- جيره ها و عمليات خوراك دادن را استاندارد كنيد. حيوانات را با جيرة يكسان و به طريقة يكسان خوراك دهيد، خورانيدن جيره هاي مختلف به بعضي از گروه هاي والد، مقادير متفاوت جيره يا تغذيه يك گروه در مرتع و گروه ديگري در محل پرواربندي محصور آزمون نتاج را اريب خواهد كرد. (3)- تمام نتاج يك نر منحصر به فرد را در يك اصطبل تغذيه نكنيد، بعضي از اصطبلها براي توان توليدي، بيشتر يا كمتر مطلوب مي باشد و اين امر منتهي به افزايش تغييرات محيطي در ميان گروه هاي مختلف نري مي شود. اگر نتاج يك والد منحصر به

فرد در يك اصبل تغذيه شوند و چند گروه نتاج به همين طريق تغذيه شوند، اصطبلها مي توانند ميان گروههاي مختلف نري در فواصل منظم براي كاستن اثرات اصطبل به نوبت تعويض شوند. (4)- تا آنجايي كه ممكن است گروههاي مختلف والد را كه در محيط يا مكان تقريباً يكساني پرورش يافته اند مقايسه كنيد. (5)- در صورتي كه ممكن باشد گروه هاي والدي را كه در طي يك سال يا فصل از سال متولد شده اند مقايسه كنيد. (6)- در صورت امكان بيماريهاي يك والد ويژه را در آزمون وارد كنيد و در صورتي كه امكان دارد، برتر يا پست تر بودن آنها را

نيز در آزمون وارد كنيد، اين عمل خطاي متدلي و محيطي را براي هر گروه نري تعديل مي كند. (7)- تعداد زيادتر نتاج آزمون شده براي هر والد در داخل محدودة تعيين شده، برآورد P.B.V آن والد را دقيقتر مي كند. اين به اين علت است كه اثرات محيطي و خطاهاي تفرق مندلي تعديل مي يابند و برآورد بهتري را از نوع ژنهايي كه يك والد دارا مي باشند به دست مي دهد. اما اصلاح گر ممكن است براي آزمون نتاج و مقايسة بيشتر والدين بخواهد كه تعداد نتاج كمتري را براي هر والد آزمون كند. آزمونهاي نتاج در مقايسه با انتخاب فردي، در سطوح پاينيتر

وراثت پذيري نسبتاً دقيقتر هستند. در آزمون نتاج حداقل پنج و يا بيشتر از نتاج لازم است تا همان دقت انتخابي را كه از يك ركورد توان توليدي خود فرد به دست مي آيد، فراهم آورد. اگر يك درجة بالاتري از دقت مورد نياز باشد، تعداد نتاج بيشتري بايد در آزمون وارد شوند. آزمونهاي نتاجي كه به طور مناسبي طرح شد ه اند بسياري از خطاهاي محيطي ميان گروههاي مختلف نتاج را برطرف خواهند كرد. اگرچه به طور دقيق نتيجه گرفته شده كه آزمون نتاج در بعضي اوقات در پيشگويي P.B.V والد نسبت به توان توليدي خود والد دقيقتر است اما آزمون نتاج به طور شديدي، فاصلة نسل را طولاني مي كند، كه ممكن است مقدار پيشرفت انجام گرفته در انتخاب براي اثرات افزايشي ژن در طي يك دورة چند ساله را كمتر كند. اين حالت

اتفاق مي افتد به دليل اينكه، پيش از آنكه انتخاب بتواند انجام شود نتاج بايد به اندازة كافي بزرگ شوند تا فنوتيپ آنها بتواند مورد اندازه گيري قرار گيرد. براي مفيد بودن آزمون نتاج بايد تعداد كافي نتاج براي هر والد مورد آزمون قرار گيرد و همچنين تعداد نرهاي بيشتري بايد مورد مقايسه قرار گيرند تا يك يا چند حيوان برتر پيدا شوند. آزمون نتاج ماده يك والد ژنوتيپ آن والد را تغيير نمي دهد، بلكه چگونگي رتبة نتاج يك والد در مقايسه با نتاج ساير والدين است كه اهميّت دارد. آزمونهاي نتاج، بي معني هستند مگر اينكه انتخاب در ميان والدين آزمون شده

اعمال شود. پيشرفت ژنتيكي براي هر دورة آزمون و انتخاب، بستگي به سهم والدين آزمون نتاج شدة مورد انتخاب در توليد مثل دارد. تفاوتها در ميان ميانگين هاي نتاج احتمالاً به طور مأيوس كننده اي كوچك خواهند بود. البته آزمون نتاج كردن چند والد، هزينة آزمون كردن را افزايش مي دهد و اين كار تحت شرايط عملي ميسر نمي باشد، اما وقتي كه حيواني آزمون نتاج كامل مي شود و معلوم مي شود كه ارزش ارثي برتري دارد، اين والد بايد براي اصلاح نژاد مورد استفاده قرار گيرد، تا زماني كه يك جايگزين برتر شناسايي شود.


«آزمون نتاج در گاوهاي شيري»
چندين نكتة مهم وجود دارند كه انجام آزمون نتاج گاوهاي نر شيري را توجيه مي كنند. توليد شير يك صفت محدود به جنس است و بنابراين ارزش ارثي حيوانات نر بايستي از روي عملكرد بستگان نزديك و نتاج آنها تخمين زده شود. پذيرش سريع تلقيح مصنوعي و پيشرفت تكنيكهاي انجماد و ذخيرة مني گاو، استفاده از گاوهاي نر پروف شدة برجسته را پس از شناسايي آنها تا حد زيادي گسترش داده است. پروف كردن گاوهاي نر از طريق جفت گيري طبيعي در يك يا دو گله برنامه اصلي مورد استفاده براي آزمون نتاج بود. با اين وجود، اغلب گله ها براي انجام يك برنامة تست نتاج مؤثر، جهت تأمين گاوهاي نر آينده، براي بهبود گله خيلي كوچك هستند. حتي در مورد يك گلة داراي صد گاو ماده، امكانات لازم براي يك برنامه تست نتاج موثر خيلي محدود مي باشد. در گله هاي انفرادي با اين اندازه، ركوردهاي حدود 10 (ده) دختر براي آزمون نتاج مطلوب مي باشد هنگامي كه تمام دختران در يك گله مي باشند، تجربه

نشان داده است كه حداقل سه گاو ماده بايستي براي تأمين يك دختر با ركورد رضايت بخش جهت استفاده در آزمون نتاج آبستن شده باشند. بنابراين براي تست يك گاو نر جوان، در هر سال تعدادي 30 (سي) جفت گيري موفق با حيوانات ماده مورد نياز مي باشد. اين بدين معني است كه 30% از گلة 100 رأسي براي آزمون يك گاو نر در هر سال بايد استفاده شود. متأسفانه هنگامي كه يك گاو نر در يك زمان تست شود، انتخاب مقايسه اي وجود نخواهد داشت. اگر گاو نر بطور مطلوب با گاوهاي نر قبلي مقايسه نشود، بايستي آن گاو نر كنار گذاشته شود و اين عمل مجدداً شروع شود. بيشتر گله هاي انفرادي (شخصي) نمي توانند گاوهاي نر را بحد كافي پروف كنند تا پيشرفت يكنواخت و در محدودة وسيع تضمين گردد. د

ر نتيجه اغلب آزمونهاي نتاج گاوهاي نر شيري در حال حاضر اقدامي مشترك و تعاوني است كه در آن سازمانهاي اصلاحي و چندين گله سهيم هستند. برنامه هاي آزمون نتاج طراحي شده توأم با تلقيح مصنوعي و تست توليد، فرصتهاي استثنايي جهت بهبود دقت ارزيابي گاوهاي نر «نژاد» شيري فراهم آورده است استفاده از يك گاو نر در چندين گله تحت شرايط مديريتي متغير، آزمون قطعي يا بحراني (اسيد Acid test) از قدرت انتقال گاو نر فراهم مي آورد. برخي از مزاياي چنين برنمه اي عبارتند از: (1)- يك آزمون نتاج مي تواند در سنين اوليه

به دست آيد و طي آن با اطمينان بيشتري چگونگي توليد دختران آينده اين گاو نر مشخص مي گردد. (2)- خطرات پروف كردن گاو نر در بين چندين گله منتشر و پخش شده و بطور كلي براي اين صفت تعداد دختران حاصل از گاوهاي نر ضعيف تر و بدتر كاهش داده مي شود. (3)- از آنجا كه دختران گاو نر در چندين گله پراكنده شده اند، احتمال اينكه گرايشات به يك گلة خاص شرايط محيطي خاص، يا اثرات متقابل محيط و ژنوتيپ بر روي پروف كردن تأثير نابجا بگذارند كمتر مي گردد. برخي از محدوديتهاي عمدة اين چنين برنامه اي عبارتند از: 1- هزينة نگهداري گاوهاي نري كه منتظر نتايج آزمون نتاج هستند ممكن است خيلي زياد باشند. 2- براي موفقيت يك برنامة آزمون نتاج، دقيق و بي نقص، آموزش و همكاري پرورش دهندگان عضو ضروري است.


هزينه و مقدار از زمان صرف شده در هر برنامة تست نتاج خيلي زياد خواهد بود، با اين وجود استفاده از گاوهاي نر برجستة پروف شده در تلقيح مصنوعي با در نظر گرفتن اينكه هيچ راه ميان بُر اقتصادي براي بدست آوردن چنين گاوهاي نري در حال حاضر موجود نيست، بهترين فرصت را براي پيشرفت آينده فراهم مي آورد.
«برنامه هاي آزمون نتاج»


كوشش هاي عمده در آزمون نتاج تعاوني گاوهاي نر شيري در حال حاضر شامل جفتگيري بهترين گاوهاي ماده با بهترين گاوهاي نر پروف شده در تلقيح مصنوعي براي بدست آوردن گاوهاي نر جوان، جهت انجام تست نتاج مي باشد. از اينچنين گاوهاي نري كه، با استفاده از شجره انتخاب شده اند در سن تقريباً يك سالگي، نمونه گيري به عمل مي آيد تا دخترهاي كافي جهت يك تست نتاج به دست آيد. در سازمان يك برنامة تست نتاج تعاوني براي استفاده مؤثر از منابع موجود چندين سئوال مهم بايستي در نظر گرفته شود:
1) چه تعداد گاو ماده تست توليد شده در واحد اصلاحي يا جامعه موجود خواهد بود؟
2) چه تعداد گاو نر انتخاب شده از روي شجره بايستي در هر سال نمونه برداري شود؟


3) چه تعداد دختر منت شده (ركورد گيري شده) در هر گاو نر بايستي براي آزمون نتاج اوليه مورد بررسي قرار گيرند؟
4) چه نسبتي از حيوانات ماده بايستي با گاوهاي نر انتخاب شده از روي شجره تلقيح شوند؟


اندازة واحد اصلاحي عامل عمده اي در ايجاد محدوديتها در سرعت (ميزان) پيشرفت ژنتيكي مورد انتظار مي باشد. با افزايش تعداد حيوانات و گله ها در واحد اصلاحي، پيشرفت ژنتيكي مورد انتظار افزايش مي يابد ولي اين افزايش به ميزان كاهنده اي صورت مي گيرد. هنگامي كه انتخاب فقط براي توليد شير صورت ميگيرد، نشان داده اند كه پيشرفت ژنتيكي ساليانه بالقوه در يك واحد متشكل از 20 هزار گاو مادة تست شده، 50% بيشتر از يك واحد 2000 رأسي است. تعيين تعداد گاوهاي نري كه از روي شجره انتخاب شده اند براي نمونه گيري و تعداد نتاج تست شده براي هر گاو نر بايستي بطور همزمان انجام شود. احتياجات مني مركز تلقيح مصنوعي و تعداد گاوهاي نر پروف شده لازم، براي جلوگيري از همخوني، در يك

سيستم اصلاحي (توليد مثلي) بسته در نظر گرفته شوند. براي تعيين نسبتي از جامعه كه با گاوهاي نر جوان تلقيح مي شوند و نسبت آنها به گاوهاي نر پروژني تست شده نيز بايستي تصميم گرفت. دقت آزمون نتاج، با افزايش تعداد نتاج تست شده افزايش مي يابد. با اين وجود بايك تعداد مشخص حيوان ماده براي تلقيح با گاوهاي نر جوان، هرچه تعداد گاوهاي نر جوان نمونه برداري شده بيشتر باشد، دقت آزمون آنها كمتر مي گردد. بايستي بين دقت ارزيابي هر گاو نر جوان و شدت انتخاب موجود در بين گاوهاي نر بعد از اينكه نتايج تست نتاج در دسترس قرار گيرند يك تعادلي جستجو گردد. اين امر را مي توان با ارائة فرمول تغيير ژنتيكي روشن تر نمود:


PS= برتريت ژنتيكي گاو نر پروف شدة حاصل از برنامه تست نتاج.
Rg= همبستگي بين ارزش ارثي افرادي كه تست نتاج شده اند (G) و متوط فرزندان ( )، rG با افزايش تعداد نتاج در هر تست افزايش مي يابد ولي هنگاميكه اندازة جامعه ثابت گرديد، با افزايش n، i كاهش مي يابد. تعادل بين n بيشتري ارزش را براي IPS يك واحد يا منبع اصلاحي داراي اندازه مشخص فراهم مي آورد. در شرايط ايده آل چنين تعادلي بين منابع را مي توان مستقيماً محاسبه نمود. (Longholz , skjervold) نشان داده اند كه حدود 50% حيوانات ماده تست شده در جمعيت هاي بزرگ مي توانند با گاوهاي نر جوان تلقيح شوند. در

جوامع بزرگ اين امر نياز به نمونه برداري تعداد خيلي زيادي از گاوهاي نر انتخاب شده از روي شجره در هر سال به منظور استفادة مؤثر از اين جفتگيري دارد. هزينه نگهداري اين تعداد زياد گاو نر از هنگام نمونه برداري تا تست نتاج در دسترس قرار گيرد مي تواند يك مانع باشد (Robertson) دريافت كه نمونه برداري به ميزان حداقل 4 تا 5 برابر گاوهاي نر جوان مورد نياز براي استفاده در آينده عملاً محدوديت كمتري به دنبال دارد. براي واحدهاي بزرگي كه سرمايه گذاري براي نگهداري گاوهاي نر جوان امكان پذير است نسبت آزمايشي بالاتر 1 به 1 يا 1 به 10 به ما به پيشرفت ژنتيكي ايده آل، نزديكتر خواهد بود. برخي از نكات كليدي در منابع اختصاصي براي پروژني در تست جدول 1-10 تشريح شده است. براي بدست آوردن يك دختر

يا يك ركورد كامل I آبستني لازم مي باشد- 1200 دختر تست شده نمايانگر تلقيح 7200 گاو ماده در جمعيت تست شده با گاوهاي نر جوان انتخاب شده از روي شجره مي باشد. فرض شده است كه 80% گاوهاي نر در هنگاميكه اطلاعات پروژني تست در دسترس قرار گرفت قابل استفاده و سودمند خواهند بود. هنگاميكه گاوهاي نر كمتري نمونه برداري شوند. دقت ارزيابي آنها با تعداد زياد دختران در هر گاو نر افزايش مي يابد. در مقابل نمونه برداري گاوهاي نر كمتر شده انتخاب براي گاو نر مورد نياز براي تأمين نيازهاي مركز نگهداري گاوهاي نر

تخمي را كاهش مي دهد. بالاترين ميزان برتريت ژنتيكي دو گاو نر پروژني تست شده انتخاب شده از نظر عددي هنگامي بدست مي آيد كه 60 گاو نر هر يك با 20 دختر نمونه برداري شده باشند. با اين وجود هنگاميكه 30 گاو نر با 40 فرزند به ازاي هر يك داشته باشيم كاهش اندكي در ميزان برتريت ژنتيكي انتظار مي رود. هزينة نگهداري 2 تا 3 برابر گاو نر منتظر براي تست نتاج، تصميم عملي به سوي نمونه برداري 30 يا 40 دختر نسبت به دختر متمايل مي كند. بيشتر مراكز تلقيح مصنوعي حداقل 50 دختر تست شده را براي تأمين يك تست نتاج دقيقتر بررسي كنند بطوريكه تكرارپذيري اين تست بقدر كافي بالا باشد تا از آن گاو نر بدون ريسك بيمورد در حد وسيعي استفاده گردد.
«روش هاي بيان تست نتاج»


چندين طرح براي بيان نتايج آزمون نتاج پيشنهاد شده است. براي شير، توليد دورة شيردهي استاندارد شده با 305 روز، دو بار شيردوشي در روز (2x) و بر اساس معادل بلوغ (ME) يك واحد اندازه گيري اساسي مي باشد. متوسط دختران بر اساس 305 روز، 2X، ME ساده تريو روش ارزيابي است. اگر تعداد دختران زياد باشند، تمامي دختران بدون انتخاب شامل شوند و سطوح تغذيه و مديريت براي دخترهاي آينده يكسان باشد، اين متوسط مي تواند يك ارزيابي قابل اطمينان باشد. از آنجا كه در متوسط دختران شايستگي مادراني كه با آن گاو نر جفت گيري كرده اند در نظر گرفته نمي شود، مقايسه دختر- مادر توسط اصلاح كنندگان اوليه ترجيح داده شد. USDA درسال 1935 خلاصه كردن پروژني تست با استفاده از مقايسه مادر- دختر را شروع نموده براي تشريح اين مسئله، ذيلاً يك مقايسه دختر- مادر را براي يك گاو نر بر اساس 305 روز، 2x، ME را ارائه مي كنيم.


281 66/3 7668 متوسط دختران 41
251 52/3 36/7 متوسط مادران 41
30+ 14/0+ 532+ تفاوت
متوسط توليد دختران با متوسط مادران مقايسه مي شود تا تفاوت دختر- مادر به دست آيد. متأسفانه تفاوت دختر- مادر مرسوم مي تواند تا حد زيادي تحت تأثير تغييرات در مديريت گله قرار مي گيرد، در بسياري از موارد تفات دختران مقايسه شد. يا مادران شان مستقيم گرايش مديريت مديريت سالانه را در گله منعكس مي كند. بطور كلي تفاوت دختر- مادر هنگامي اثر گاو نر را منعكس مي كند كه شرايط براي دختران و مادرانشان يكسان باشد ولي نمي توان تضمين كرد كه شرايط *** دختران و مادرانشان يكسان بادش. بيشتر مادران ركوردهايشان 2 يا 3 سال قبل از دخترانشان به دست آمده است براي اغلب گله ها فقط حدود يك سوم مادران ركوردهايي همزمان با دخترانشان بدست مي دهند. وضعيت گله بسته به دامدار، موجودي خوراك، آب و هوا و شرايط اقتصادي بقدري متغير است كه تأمين شرايط يكسان براي دختران و مادران را عملاً غيرممكن مي سازد. با شناسايي پتانسيل اثرات چنين تغييرات محيطي بر روي مقايسه دختر- مادر مقايسه هم گله اي ها (HMC) USDA- DHIA در سال 1962 به مورد اجراء گذاشته شد. دختران يك گاو نر با حيوان ديگر از همان نژاد كه در همان گله، همان فصل و همان سال كه دختران مربوط به آنها گاو نر زايمان كرده اند مقايسه شده اند. پيشرفت ژنتيكي در توليد شير بعد از استاندارد HMC از طريق افزايش دقت پروف و توسعة برنامه هاي ارزيابي گاو نر تا حدود زياد تسريع گرديد. با اين وجود استفاده از مني منجمد نيز برخي از فرضيات نهفته در HMC را بي ارزش نمود. مهمترين آنها عبارت بودند از:
1) مادران هم گله ايها و پدران هم گله ايها درگير در خلاصه نتايج پروژني تست مربوط به يك گاو نر، نمونه هايي تصادفي از يك نژاد بودند.
2) هيچ گونه گرايش ژنتيكي در گله وجود نداشته باشد.
3) هيچ گونه دست *** تفريقي در بين دختران يك گاو نر در مقايسه با هم گله ايهايشان وجود نداشته باشد.
مقايسه اصلاح شده و همدوره ها، اين روش گردآوري (تلفيق) در سال 1974 به جاي روش HMC و براي غلبه بر بي اعتباري فرضيات فوق مورد استفاده قرار گرفت. افزايش دقت ارزيابي گاو نر توسط روش MCC نياز به پيچيدگي بيشتري در محاسبات داشت. محاسبه MCC يك گاو نر خاص، كاري غيرممكن مي باشد با اين وجود اجزاي MCC و اختلافشان بايستي توسط كسيكه با استفاده و تغيير ارزيابي گاو نر سروكار دارد كه كاملاً درك شود. اطلاعات فصل در مورد سابقه تئوري و روش هاي محاسبه در گزارش ويژه (1976) USDA موجود مي باشد.

براي MCC متوسط همدوره ها ركوردهايي كه در حين يك فاصله زماني 5 ماهه شروع گرديد را در بر مي گيرد و آن شامل حيواناتي است كه در دو ماه قبل از زايمان آن دختر خاص، ماه زايمان آن دختر خاص، و دو ماه بعد از زايمان آن دختر زايمان كرده اند. اين حيوانات بايستي يك نوع غذا دريافت كرده باشند، استرس هاي آب و هوايي يكساني را تجربه كرده باشند و توسط همان پرسنلي دوشيده شوند كه دختران آن گاو نر خاص دوشيده مي شوند. براي اينكه مقايسة همدوره ها مؤثر واقع شود دختران آن گاو نر و همدورهاي آنها بايستي

(opportunity) يكساني داشته باشند. تمامي ركوردها با پاية 305 روز، دو بار دوشش و معادل بلوغ استاندارد شده و اصطلاح modifie cortemporary نشان مي دهد كه متوسطي كه ركورد يك دختر با آن مقايسه شده است با استفاده از ركوردهاي حيوانات همدوره محاسبه شده است. MCC از دو گروه همدوره استفاده مي كند:
(1)- اولين شيردهي ها (MCI)- (2) دومين شيردهي و شيردهي هاي بعدي (MCL)


تمامي ركوردها بر اساس 305 روز، 2x و ME استاندارد شده اند. دختران شكم اوّل با MCI و دختران شكم دوم و شكمهاي بعدي با MCL مقايسه مي شوند. مقايسة دخترهاي گاو نر با حيواناتي كه داراي سن يكسان هستند، اثر شديد نواقص احتمالي فاكتورهاي تنظيم كنندة سن را كاهش مي دهد. بعلاوه انتخاب براي افزايش توليد در بين حيوانات شيرده عمدتاً هنگامي كه اولين شيردهي كامل شود و قبل از شيردهي دوم اتفاق مي افتد. استفاده از دو گروه همدوره اجازه مقايساتي را در حيواناتي مي دهد كه درجات قابل مقايسه اي از مديريت (culling) را تجربه كرده اند. نتايج MCC به صورت تفاوت پيش بيني شده بيان مي شوند كه PD عبارتست از تخميني از متوسط برتريت يا عدم برتريت چندين دختر آينده يك گاو نر در هنگاميكه اين دختران انتخاب نشده اند و توليداتشان را در شرايط گله متوسط آن نژاد نشان مي دهند بيان PD از MCC به صورت زير است:

R= تكرار پذيري، نشان دهنده دقت ارزيابي و يك عامل رگرسيون است.
D-MCA= تفاوت بين ركورد دختر و MCI يا MCL
SMC : PD پدران همدوره هاي اصلاح شده، GA= متوسط گروهي مقادير ايندكس شجره براي گاوهاي نر خلاصه شده. يك پيشرفت عمده در MCC، استفاده از يك اساس ژنتيكي است كه بر اساس تمامي PDها بيان شوند تا اثر شديد گرايشات ژنتيكي در مقايسه گاوهاي نر در هر زمان به حدّاقل برسد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید