دانلود مقاله اتصالات موقت

word قابل ویرایش
21 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

اتصالات موقت ‌
۱ ـ پیچ ها
تعریف پیچ : پیچ قطعه استوانه ای است که بر سطح استوانه آن شیاری مارپیچ ایجاد شده است. و از آن برای اتصال قطعات به کمک مهره استفاده می شود البته برخی اوقات با حدیده کردن قطعه بدون کمک مهره نیز می توان اتصال را عملی کرد. به طور کلی از پیچ برای بستن قطعاتی استفاده می شود که بتوان به سهولت از هم جدا کرد. از پیچ همچنین برای ایجاد نیروی طولی زیاد در پرسها و گیره ها و برای تبدیل حرکت دورانی به حرکت مستقیم در ماشین تراش و … استفاده می گردد.

۲ ـ معرفی قسمتهای مختلف پیچ : پیچ شامل دو قسمت اصلی سر و بدنه می باشد. سرپیچ به اشکال مختلف از قبیل شش گوش ، گرد ، عدسی ، خزینه ای ، استوانه ای و شش گوش و چهارگوش داخلی (آلن) تولید می شود که آچارها می توانند با آن درگیر شوند. قسمت بدنه پیچ استوانه أی شکل است و روی سطح جانبی آن دنده کاری شده است. دنده کاری نیز عبارت از ایجاد شیارهایی به صورت مارپیچی است . شیارها به صورت مثلث ، مربع ، ذوذنقه و نیم دایره بر روی سطح جانبی بدنه ایجاد می شوند.

یک دنده پیچ عبارت است از مسیر مارپیچی که بر روی استوانه پیچ قرار دارد که اگر استوانه را گسترش دهیم متوجه می شویم که یک دنده یا مارپیچ عبارت از وتر مثلث قائم الزاویه ای است با قاعده برابر محیط دایره و ارتفاعی معادل گام است . این ارتفاع عبارت از فاصله ای است که در یک دور کامل بر روی سطح جانبی استوانه بوجود می آید و گام پیچ نامیده می شود.
در مثلث قائم الزاویه ی بالا زاویه قاعده و وتر مثلث زاویه مارپیچ نامیده می شود و تانژانت این زاویه را شیب مارپیچ می گویند.

چنانچه جهت صعود مارپیچ روی قسمت مرئی استوانه با محور قائم از چپ به راست باشد پیچ راست گرد است و اگر از راست به چپ باشد پیچ چپ گرد است.
در پیچ راست گرد برای باز کردن مهره لازم است آن را در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانیم . دنده کاری در پیچها ممکن است یک راهه و یا چند راهه باشد پیچی را که مارپیچهای آن فقط از تراش یک مارپیچ ساخته شده باشد پیچ یک راهه گویند. در صورتی که پیچ چند راهه عبارت از پیچی است که مارپیچ های آن از تراش چندین مارپیچ به موازات هم به وجود آمده باشد. در پیچهای چند راهه چون معمولاً شیب دنده ها زیاد است از آنها برای کورس زیاد و نیروی کم استفاده می شود.
مشخصات پیچها ، معمولاً با ابعاد و گام پیچ تعیین می شوند.

الف) پیچها به کمک ابعادشان که عبارت از قطر بزرگتر ، قطر کوچکتر ، گام پیچ و طول قسمت دنده کاری است مشخص می شوند.
ـ قطر بزرگتر عبارت از قطر اصلی و قطر خارجی پیچ است که می توان آن را توسط کولیس اندازه گرفت . این قطر با حرف d نشان داده می شود.
ـ قطر کوچکتر عبارت از قطر داخلی یا هسته مرکزی پیچ می باشد که تحت تراش قرار نگرفته است . این قطر با حرف d1 نشان داده می شود.

ـ گام پیچ عبارت از مقدار طولی است که پیچ در یک دور گردش بالا یا پایین می رود. این طول مساوی فاصله دو دنده مجاور هم در پیچ یک راهه است و با حرف p نشان داده می شود.
ـ طول پیچ ، طول قسمت استوانه ای است ‌که در زیر سر پیچ قرار دارد . طول پیچ با قطر آن تناسب دارد.
معرفی انواع پیچها :
پیچها را از نظر شکل و پروفیل دنده به انواع مختلفی تقسیم می کنند که عبارت اند از :
۱ـ دنده مثلثی که بیشتر از انواع دیگر متداول است و دارای مقاومت خوب برای اتصالهای مکانیکی می باشد.
۲ـ دنده مربع که برای اتصالات دایم و تحت فشار بکار می رود.
۳ـ دنده ذوزنقه ای که برای انتقال حرکت و نیرو مورد استفاده واقع می شود.
۴ـ دنده اره ای که شکل دنده های آن ذوزنقه قائم الزاویه است و برای انتقال حرکت و نیرو در یک جهت بکار می رود.

۵ـ دنده گرد که برای قطعاتی که در معرض ضربه قرار می گیرند مورد استفاده قرار می گیرد.
انواع فرم و پروفیل دنده های پیچها در شکل زیر به منظور مقایسه نشان داده شده است. پیچها از نظر شکل و پروفیل دنده ها دارای استانداردهای مختلفی هستند که عبارت اند از: پیچهای بین المللی متری ، پیچهای اینچی ، پیچهای لوله اینچی و پیچهای مخصوص .
الف ـ پیچهای بین المللی متری: این رشته براساس دستگاه متری پایه گذ

اری شده است . دنده ها در این سیستم به شکل مثلث متساوی الاضلاع است که رأس دنده های آن در یک هشتم ارتفاع مثلث در پیچ و یک چهارم ارتفاع در مهره بریده شده اند. همچنین ته شیارهای آن در یک ششم ارتفاع مثلث در پیچ و یک دوازدهم ارتفاع در مهره گرد شده اند. به این ترتیب یک فضای خالی بین پیچ و مهره ایجاد می شود که مخزن خوبی برای روغن می باشد و در بازکردن و بستن پیچ و مهره از اصطکاک خشک جلوگیری می کند و در نتیجه دوام آن را افزایش می دهد. در این دسته ، پیچ را با قطر و گام به میلیمتر مشخص می کنند . مانند پیچ M20 که عدد ۲۰ معرف قطر پیچ و حرف M معرف سیستم آن می باشد . در سیستم متری دو سری پیچ یا رزوه وجود دارد.
۱ـ پیچ سری دنده ظریف که از قطر ۱/۰ تا ۵/۵ میلیمتر تولید می شوند.
۲ـ پیچ سری دنده درشت که از قطر ۶ میلیمتر به بالا ساخته می شوند.
قطر متوسط: برای کنترل سطوح مارپیچی دنده ها و رفع خطاهای تراش به هنگام پیچ سازی در این رشته از عاملی به نام قطر متوسط یا قطر میانی یا قطر گام که با d2 نشان داده می شود استفاده می کنند. این قطر از وسط ارتفاع مثلثهای دنده ها اندازه گرفته می شود.
پیچها و مهره ها از نظر ابعاد، استاندارد شده هستند.

ب ـ پیچهای اینچی : پیچهای به دو دسته انگلیسی ویت ورث و امریکایی سلزر تقسیم می شوند:
۱ـ دسته پیچهای انگلیسی ویت ورث :این سیستم در انگلستان و برخی ممالک دیگر رایج است. دنده ها در این دسته به صورت مثلث متساوی الساقین با زاویه رأس ۵۵ درجه است که رأس دنده ها و ته شیارهای آن در فاصله ارتفاع از رأس مثلث گرد شده است . قطر بزرگتر پیچ در این سیستم بر حسب اینچ بیان می شود و گام آن عبارت از تعداد دنده ها در یک اینچ طول قسمت دنده کاری شده می باشد. گام پیچ بر حسب میلیمتر نیز از فرمول به دست می آید. به عنوان مثال پیچی به قطر ۱ اینچ که دارای ۸ دندانه در یک اینچ طول است دارای گامی مساوی میلیمتر می باشد

۲ـ دسته پیچهای امریکایی سلرز : این دسته دو دسته متری و ویت ورث قرار دارد. بدین معنی که مشخصات دنده های آن از هر دو دسته گرفته شده است. دنده ها در این دسته یک مثلث متساوی الاضلاع است که رأس دنده ها و ته شیارهای آن در ارتفاع مثلثها بریده شده اند. قطر پیچ در این دسته بر حسب اینچ بیان می شود و گام آن عبارت از تعداد دنده ها در یک اینچ است و هیچ فضای خالی بین مهره و پیچ وجود ندارد. گام این پیچ بر حسب میلیمتر نیز از فرمول p=25/4 تقسیم بر N به دست می آید. در این فرمول N عبارت از تعداد دنده ها در یک اینچ است.

ج ـ پیچهای لوله اینچی :
۱ـ دسته ویت ورث پای گازـ این نوع دنده کاری برای لوله هایی که دارای ضخامت کم هستند مورد استفاده قرار می گیرد. پروفیل این پیچها پروفیل ویت ورث است که تناسب قطر گام آنها متفاوت است. بدنه پیچ مخروطی است و شیب آن می باشد حال آنکه مهره ای که روی این بدنه مخروطی سوار می گردد استوانه ای انتخاب می شود تا آب بندی کامل فراهم گردد.
۲ـ دسته بریگ ـ این نوع دنده کاری برای لوله های آب و انتقال گاز و سیالات مختلف به کار می رود. دنده ها در این دسته ، مثلث متساوی الساقین است که رأس دنده ها و ته شیارها به اندازه شعاعی مساوی P33/0r= گرد شده باشد. گام پیچ مساوی قاعده مثلث است و ارتفاع مثلثها با در نظر گرفتن رأس دنده و ته شیارها باید مساوی P8/0 باشد . قطر و گام پیچ در این دسته بر حسب میلیمتر است.
دـ پیچهای دنده ذوزنقه ای: دنده های این دسته به صورت ذوزنقه متساوی الساقین با زاویه رأس ۳۰ درجه می باشد. ارتفاع دنده این دسته در حدود نصف گام پیچ است. دنده کاری این پیچها بر اساس سیستم بین المللی متری پایه گذاری شده است. این پیچها اغلب برای تبدیل حرکت دورانی به خطی در دو جهت مانند پیچهای ماشین تراش و… به کار می روند. بازده پیچهای دنده ذوزنقه ای از پیچهای دنده مثلثی بهتر است و مقاومت آنها بیشتر است.

ه _ پیچهای دنده اره ای : پیچهای دنده اره ای دارای اندازه های میلیمتری هستند و زاویه پهلوی دندانه های آن ۳۰ درجه است و برای انتقال نیروهای یک طرفه در ساختمان پرسها مورد استفاده قرار می گیرند . این پیچها همچنین در جرثقیلها و جکها به کار می روند و به علت دشواری ساخت ترجیح داده می شوند که به جای آنها از پیچهای دنده ذوزنقه ای
استفاده شود.
وـ پیچهای مخصوص: در این دسته از پیچها به انواع مختلف دنده ریز، دنده مربعی و دنده گرد می توان اشاره کرد.
۱ـ گروه دنده ریز: این گروه پیچها از دنده های ریز برخوردار می باشند که نسبت به دنده های نرم و استاندارد دارای گامها و دنده های کوچکتر هستند. پیچهای نوع دنده ریز در موارد زیر به کار می روند:
الف ـ به منظور جلوگیری از شل شدن پیچها .
ب ـ به منظور رنده کردن لوله ها با ضخامت کم .
ج ـ برای ساخت مهره های با پهنای کم. البته باید توجه داشت که برای یک اتصال خوب نباید تعداد دنده های در گیر کمتر از ۴ یا ۵ دنده باشد.

د ـ پیچهای دنده ریز زمانی که به صورت چند طبقه یا پله ای تولید می شوند نیز مورد استفاده قرار می گیرند. ضمناً باید در نظر داشت که قطر هر طبقه پیچ برای بستن مهره و عبور مهره از هر طبقه نباید بیشتر از باشد.
۲ـ گروههای پیچ دنده مربعی : از پیچهای دنده مربعی در ساخت جکها و پرسها استفاده می شود . بازده این پیچها بهتر از پیچهای دنده ذوزنقه ای است و تعمل انتقال نیروی آن بیشتر می باشد. ( مقاومت رزوه های آن از دنده ذوزنقه ای کمتر است) تهیه این نوع پیچها با ماشین کار نسبتاً مشکل است و لقی ای که در اثر تماس پیچ و مهره ایجاد می شود قابل تنظیم نیست و به همین جهت نیز استاندارد نشده اند.
۳ ـ گروه پیچهای دنده گرد: دنده های این دسته از دو قوس دایره که در زاویه تماس ۱۵ درجه با هم مماس هستند تشکیل می شود. از مشخصات این دنده ها مقاومت بسیار زیاد آنها به علت نداشتن رئوس نوک تیز می باشد . پیچ دنده گرد در ساخت لوکوموتیوهای راه آهن و جکهای جرثقیلهای سقفی به کار برده می شود.
زـ دسته بندی بر اساس شکل سر پیچ ـ پیچها بر حسب شکل سر و قسمت آچار خور به چند دسته تقسیم می شوند:
۱ ـ پیچهای دو سر: این نوع پیچها ، در دو انتهای خود دنده شده اند و در مواقعی که امکان استفاده از مهره نباشد مورد استفاده قرار می گیرند . ( مانند اتصال سر سیلندر به سیلندر) . برای بستن این نوع پیچها باید قسمتی از آنها را به صورتهای چهارگوش ، آلن یا جای پیچ گوشتی تولید نمود.

۲ ـ پیچ با سر شش گوش : رایج ترین پیچها ، پیچهای سر شش گوش می باشند.
۳ ـ پیچهای با سر چهار گوش : این نوع پیچها بیشتر برای اتصالاتی که باز نمی شوند به کار می رود .
۴ ـ پیچهای سر استوانه ای یا شش گوش داخلی (آلن) : این نوع پیچها بیشتر در قسمتهایی از قطعات که سر پیچ یا گل سر پیچ نباید از سطح کار بیرون باشد مورد استفاده قرار می گیرد.
۵ ـ پیچهای سر چکشی : این نوع پیچها به صورت فشاری یا با نیروی زیاد در کارها جا زده می شوند و سپس مهره روی آنها بسته می شود.
۶ ـ پیچهای سر چاکدار ( سر استوانه ای ، نیمگرد و سر خزینه ) : در قسمت سر این نوع پیچها شکافی در امتداد قطر سر پیچ برای داخل کردن سر پیچ گوشتی ایجاد شده است.
پیچهای حرکتی : پیچهای حرکتی پیچهایی هستند که حرکت دورانی آنها به کمک مهره به حرکت خطی تبدیل می شود. پیچ پرسها و گیره ها و همچنین پیچ حرکت ماشینهای ابزار و … از این نوع می باشند . در مواردی که زاویه گام پیچ بیشتر از ۲۰ درجه باشد می توان حرکت خطی مهره ها را به کمک پیچ به حرکت دورانی نیز تبدیل نمود. از این پیچها در مته های کوچک منبت کاری و یا پیچ گوشتی های خودکار استفاده می شود.

پیچهای حرکتی معمولا دارای دنده های ذوزنقه ای ، گرد و اره ای می باشند که در این میان پیچهای دنده ذوزنقه ای بیشترین مصرف را دارد . پیچهای دنده اره ای در مواردی که نیروها در یک جهت اعمال می شوند( مانند پیچ محور پرسها ، جکها و جرثقیلها ) به کار می رود. در حالی که پیچهای دنده گرد بیشتر در دستگاههای با اصطکاک بالا و شرایطی که در معرض زخمی شدن ، گرد و غبار قرار داشته باشند م

جنس پیچها : جنس پیچها به نوع استفاده و کاربرد آنها بستگی دارد . برای اتصالات مکانیکی از جنس فولاد و در صورتی که در محیط مرطوب باشد از جنس فولاد آبکاری شده استفاده می شود. ضمناً در قطعات الکتریکی از جنس مس و یا برنج استفاده می گردد و چون در این قطعات نیاز به استحکام زیاد نمی باشد ، مشخصات جنس پیچهای فولادی با دو عدد تعیین می شود که معمولاً روی پیچ حک می گردد. اولین عدد، با ضریب ۱۰۰ می باشد و مشخص کننده مقدار حد استحکام کششی آن بر حسب نیوتن آن بر حسب نیوتن بر میلیمتر مربع است. ضمناً از حاصل ضرب اولین و دومین عدد روی پیچ با ضریب ۱۰ مقدار حد ارتجاعی پیچ بر حسب نیوتن بر میلیمتر مربع بدست می آید . به عنوان مثال پیچی که با عدد ۹ـ۱۲ نشان داده شده است دارای مشخصات زیر می باشد:
نیوتن بر میلیمتر مربع ۱۲۰۰= ۱۰۰ × ۱۲ = حد استحکام کشی
نیوتن بر میلیمتر مربع ۱۰۸۰ = ۱۰ × ۹ × ۱۲ = حد ارتجاعی
پیچها از نظر حد استحکام کششی و حد ارتجاعی در گروه های مختلفی تولید می کنند که در زیر نمونه هایی از آنها را شرح می دهیم:
۶ـ۶ ۸ـ۵ ۸ـ۴ ۶ـ۴ ۶ـ۳
۹ـ۱۲ ۹ـ۱۰ ۸ ـ۸ ۹ـ۶ ۸ـ۶
مهره ها
تعریف مهره: مهره استوانه ا ی که سطح داخلی آن دنده کاری شده است و سطح خارجی آن نیز شکل منشوری چند ضلعی دارد.
معرفی قسمت های مختلف مهره: مهره ها با ابعادشا

ن که عبارت از قطر بزرگتر ، قطر کوچکتر ، گام دنده و طول قسمت دنده کاری شده که همان ارتفاع مهره است مشخص می شوند.
قطر بزرگتر ، قطر قسمتی از مهره است که تحت تراش قرار نگرفته است و با حرف d1 نشان داده می شود .
قطر کوچکتر ، قطر اصلی مهره است که می توان آن را با کولیس اندازه گرفت. این قطر با حرف d1 مشخص می شود . گام مهره ، مقدار طولی است که مهره در یک دور گردش بالا یا پایین می رود این طول مساوی فاصله دو دنده مجاور هم است.
ارتفاع مهره ، طول قسمت دنده کاری شده مهره می باشد که با پیچ در تماس است.
انواع مهره ها : مهره ها بسته به کاربردشان ، در انواع مختلف تولید شده اند که عبارت اند از :
۱ ـ مهره سر شش گوش : این نوع مهره ها رایج ترین نوع مهره هستند و قطر ته دنده آنها معادل قطر سر دنده پیچ می باشد.
۲ ـ مهره چهار گوش : مهره های چهار گوش برای اتصال قطعاتی که احتیاج به باز شدن ندارند یا زمانی که نشیمنگاه مهره چهارگوش است بکار می روند .
۳ ـ مهره گرد لب بریده : این نوع مهره ها از طرفین به صورت مسطح در گیر کردن آچار تولید شده اند.
۴ ـ مهره گرد سوراخدار : این نوع مهره ها دارای سوراخهایی در اطراف خود می باشند
۵ ـ مهره گرد شیار دار : که دارای شیارهایی در سطح جانبی به منظور باز و بسته شدن مهره می باشند.
۶ ـ مهره خروسک یا دم خروسی : برای مواردی به کار می رود که باز کردن مهره به دفعات زیاد باید صورت گیرد این مهره ها دارای قطری کوچکتر از ۲۰ میلیمتر هستند و با دست باز و بسته می شوند و زوج کوپل پیچشی که به آنها وارد می شود محدود است.

۷ ـ مهره کلاهک : که امکان ایجاد اتصالهای آب بند (جذب ) را فراهم می آورد.
۸ ـ مهره تاجی شیار دار : که امکان استفاده از خار یا مهار را به دست می دهد.
۹ ـ مهره تاجی با حلقه فیبری (واشردار ) : که امکان نشست خوب بر روی یک سطح فلز کاری شده و در نتیجه اصطکاک زیاد را به وجود می آورد و از باز شدن پیچ جلوگیری می کند

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 21 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد