دانلود مقاله اثر ریتم شبانه روزی بر عملکرد بی هواز

word قابل ویرایش
12 صفحه
18700 تومان


مقاله مروري: اثر ريتم شبانه‌روزي بر عملكرد بي‌هوازي
تأثير ريتم شبانه‌روزي روي عملكرد بي‌هوازي از ديرباز مورد توجه فيزيولوژيستهاي ورزشي بوده است در بعضي از موارد تأثير عامل ذكر شده معني‌دار بوده و در بعضي موارد تفاوت‌هاي كشف شده معني‌دار نبوده است.
در بعضي موارد حساسيت تست‌هاي مورد استفاده براي ارزيابي عملكرد بي‌هوازي بررسي شده است.
همچنين تعيين تأثير ريتم شبانه‌روزي روي اجراي بي‌هوازي در رشته‌هاي مختلف ورزشي مورد استفاده قرار گرفته است.
ريتم شبانه‌روزي تغييراتي را در فعاليتهاي فيزيولوژيكي طي يك دوره 24 ساعتي بوجود مي‌آورد.
(minors and waterhouse 1981) بيشترين تفاوتهاي مشاهده شده در دماي مركزي بدن (Akersted 1979) ضربان قلب (HR, Reilly etal 1984)- اكسيژن مصرفي
(VO2, Reilly and Brooks 1982, Giacomoniet al 1999) و تهويه ريوي


(VE, Reilly and Brooks 1982)- آستانه لاكتات كه به عنوان نقطه‌اي كه لاكتات خون بطور تواني با شدت تمرين افزايش مي‌يابد تعريف مي‌شود. (10) (Yeh ea al 1983) اگر يك ريتم شبانه‌روزي براي پاسخ لاكتات خون به ورزش وجود داشته باشد. آن ممكن است بوسيله افزايش در فعاليت كاتكولامين‌ها تشريح شود. همانطور كه بوسيله Deschenes و همكارانش پيشنهاد شده از آنجائيكه كاتاكولامين‌ها خصوصاً آدرنالين الگوهاي بسيار مشابهي در پاسخ به تمرين بعنوان اين يافته‌ها براي لاكتات خون، دنبال مي‌كنند (10)(Mazzeo and Marshall 1989).


يك توضيح براي ريتم‌ شبانه‌روزي هر غلظت لاكتات خون بوسيله Dalton و همكارانش توضيح داده شده كه آن ممكن است در اثر تغييرات شبانه‌روزي در دماي مركزي بدن باشد يك افزايش در دماي بدن فعاليت آنزيمهايي همانند فسفوفروكتوكيناز و لاكتات دهيدروژناز را افزايش دهد كه مي‌تواند در مقابل توليد لاكتات را طي تمرينات افزايش دهد.
به طور يقين اينكه آيا يك ريتم شبانه‌روزي براي غلظت لاكتات خون در پاسخ به تمرين وجود دارد يا اينكه شدت تمرين در آستانه لاكتات با ريتم شبانه‌روزي تغيير مي‌كند، برقرار نشده است (10) (Reilly and Brooks 1982).


اگر چه تأثير ريتم شبانه‌روزي روي VO2 Kinetics و پاسخ لاكتات به تمرينات شبيه قبلاً گزارش شده تأثير ريتم شبانه‌روزي روي ارتباط بين لاكتات و پاسخ تهويه‌اي كمتر شناخته شده است. بنابراين برخي از تضادهاي درباره ارتباط بين پاسخهاي تهويه‌اي و لاكتات كه در مطالعات قبلي مشاهده شده ممكن است با ريتم شبانه‌روزي ارتباط داشته باشد. هدف بازرسي تأثير ريتم شبانه‌روزي روي ارتباط بين اندازه‌گيري در آستانه تهويه‌اي در مقايسه با آستانه لاكتات است. (11) در ريتم شبانه‌روزي طبق جدول شماره 1 آستانه تهويه‌اي و آستانه لاكتات در زمانهاي مختلف روز ناشي تغييرات در متغيرهاي مربوط به آنها است.
جدول 1 و 2 ضريب همبستگي بين آستانه تهويه‌اي و لاكتات در زمانهاي مختلف روز.


نتايج نشان داده در جدول 1 همچنين مشخص كرد كه افزايش غلظت لاكتات خون قبل از بالا رفتن در VO2, VE طي تمرينات فزاينده براي همه دوره‌هاي زماني استفاده شده منجر مي‌شود به اينكه ما پيشنهاد دهيم كه پاسخهاي تهويه‌اي به تمرين با تجمع لاكتات خون آغاز مي‌شود. آن همچنين نشان داد كه ريتم شبانه‌روزي هيچ تأثيري روي اين فرآيندها ندارد.


تأثير ريتم شبانه‌روزي در توان و ظرفيت بي‌هوازي:
براساس پروتوكل‌ها اجرا مشاهده نتايج زير بدست آمده است:
نوع آزمون تست وينگيت (ساعت‌هاي 00/3، 00/9، 00/15، 00/21)
1- يك ريتم شبانه‌روزي معني‌دار براي توان اوج پيدا شده است (030/0 = P و 22/3 = F)
توان متوسط در ساعت 00/15 حدود 7% بالاتر از ساعت 00/13 بوده است 91)
2- همچنين يك گرايش به ريتم شبانه‌روزي در توان متوسط (01/0 = P و 31/3 = F) در ساعتهاي 00/15 و 00/21 به ترتيب 16 و 15 درصد بيشتر از ساعت 00/3 بوده است. (1)


براساس پروتوكل اجرا شده اين نتايج بدست آمد كه ويژگي و خصوصيات ريتم شبانه‌روزي در توان اوج و متوسط وجود دارد. (1)
نوع آزمون وينگيت تعديل شده (ساعت‌هاي 00/3، 00/9، 00/15 و 00/21)
3- توان اوج گرايش به تفاوت طي زما‌ن‌هاي تست (10/0 = P و 500/2 = F) بطور ميانگين در ساعت 00/21 حدود 8% بالاتر از ساعت 00/3 است. (2)
4- ظرفيت بي‌هوازي در طول زمان‌هاي روز متفاوت گزارش شده ـ01/0 P< و 58/9 = F) بطور ميانگين در ساعت 15 و 21 حدود 5% بالاتر از ساعت 3 و 9 بوده است (2)
نوع آزمون تمريني فزاينده (در صبح و بعد از ظهر)
5- ظرفيت بي‌هوازي بعنوان انعكاس كسر اكسيژن تجمع يافته بيشينه در بعدازظهر 26% نسبت به صبح بيشتر بوده است. (6)
6- VO2 max در بعدازظهر نسبت به صبح بيشتر بوده است و VO2 kinetics در بعدازظهر نسبت به صبح سريعتر مي‌باشد اما تفاوت‌ها از لحاظ آماري معني‌دار نبوده است. (6)


بنابراين ريتم شبانه‌روزي روي ظرفيت بي‌هوازي تأثير دارد و ممكن پاسخ‌هاي ديگر نسبت به تمرين را تحت تأثير قرار دهد. (6)
تأثير ريتم شبناه‌رزوي روي پاسخ‌هاي هوازي و بي‌هوازي و جنسيت
كل كار انجام شده در بعدازظهر (J/kg-1 6/40 8/348 SEC + ME) 6/9% در مقايسه با صبح (J/kg-1 5/39 318) بيشتر بوده است (3)
آزمون‌هاي انجام شده با دوچرخه ارگومتر با توان ثابت در صبح و غروب اجرا شده است.
و مقدار بيشتر كار در بعدازظهر با توان هوازي بالاتر به ميزان 1/5 درصد و توان بي‌هوازي 6/5% درصد گزارش شده است (3)
همچنين هيچ تعاملي بين جنسيت و تأثير ريتم شبانه‌روزي روي توان هوازي و بي‌هوازي كشف شده اين نتايج شواهدي را از ريتم شبانه‌روزي در پاسخ‌هاي هوازي و بي‌هوازي به تمرينات شديد كوتاه‌مدت فراهم مي‌كنند كه در زنان مشابه مردان است. (3)
تأثير ريتم شبانه‌روزي روي درك سختي كار در سرعتهاي بالا و پائين آستانه تهويه‌اي
(نوع آزمون تمرين ركاب زدن در صبح و عصر) (4)

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 12 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود پاورپوینت اثرات ماساژ بروی عملکرد و ریکاوری

PowerPoint قابل ویرایش
21 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
اسلاید 1 : مقدمه بسیاری از مربیان ،ورزشکاران وپزشکان ورزشی اعتقاد دارند که ماساژ می تواند چندین مزایا را در بدن ایجاد نماید .از قبیل افزایش در جریان خون ، کاهش تنش عضلانی و تحریک پذیری عصبی ، افزایش احساس سلامتی ، ماساژمی تواند فشار میکانیکی ایجاد نماید که این فشار به افزایش جریان خون کمک نماید. بطور کل ...

دانلود مقاله اثر هماهنگی استراتژیک بین استراتژی منابع انسانی ، استراتژی سرمایه انسانی و استراتژی رفتار سازمانی بر عملکرد سازمان

word قابل ویرایش
17 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
اثر هماهنگي استراتژيک بين استراتژي منابع انساني، استراتژي سرمايه انساني و استراتژي رفتار سازماني بر عملکرد سازمانچکيده:مطرح شدن موضوع مديريت استراتژيک منابع انساني موجب بهبود فهم پژوهشگران رشته مديريت منابع انساني از روابط ميان استراتژي سازمان، سرمايه انساني، استراتژی منابع انساني و عملکرد شرکت گرديده است. در ...

دانلود مقاله اثر خوراکی پرتودهی شده توسط اشعه گاما بر روی عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
چکیدہ:تحقیق حاضر به منظور تعیین امکان سنجی استفاده از پرتو گاما در جیره طیور گوشتی و بررسی صفات عملکردی ناشی از مصرف خوراک پرتو دهی شده می باشد. در این آزمایش تعداد ۲۵۹ قطعه جوجه گوشتی (نر و ماده) از سویه آرین مورد استفاده قرار گرفتند. طول دوره پرورش ۶۲ روز بود. برای تجزیه و تحلیل آماری، با استفاده از آزمایش ...

دانلود مقاله اثربخشی خانوادهدرمانی با الگوی شناختی رفتاری مذهبمحور بر عملکرد خانواده بر سازگاری و عملکرد تحصیلی دانشآموزان پسر متوسطه شهر اهواز

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمهخانواده از لحاظ تربیتی و اجتماعی داراي اهمیت و جایگاه ویژهاي است. افراد از خانواده گام بـه عرصـه هستی مینهند و جامعه از تشکیل افراد هستی قوام مییابد. ازآنجاییکه نهاد خانواده، مولد نیروي انسـانی و معبر سایر نهادهاي اجتماعی است، از ارکان و نهادهاي اصلی هر جامعه بهشـمار مـیرود. بهنجـاري و نابهنجاري جامعه، د ...

مقاله بررسی اثرات بادشکن های بر برخی خصوصیات فیزیکی ، شیمیاییو رطوبت خاک در مناطق خشک وعملکرد آن بر فرسایش پذیری خاک

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسي اثرات بادشکن هاي بر برخي خصوصيات فيزيکي ، شيمياييو رطوبت خاک در مناطق خشک وعملکرد آن بر فرسايش پذيري خاک چکيده : بعضي از گياهان نمک و املاح خاک را از طريق ريشه هاي خود جذب کرده و در برگ ها و اندام هاي هوايي خود ذخيره مي کنند. اين املاح در هنگام ريختن اندام هاي هوايي گياه در سطح خاک تجمع يافته و خصوصي ...

مقاله بهینه سازی خرپای پل تحت اثر بار متحرک با استفاده از الگوریتم فاخته

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بهينه سازي خرپاي پل تحت اثر بار متحرک با استفاده از الگوريتم فاخته مسئله تحليل خرپا يکي از مسائل متداول مهندسي مي باشد و مهندسان در بيشتر پروژه ها با آن مواجه هستند . با افزايش ابعاد سازه ها مصالح مورد نياز آن ها و در نتيجه هزينه نيز افزا ...

مقاله اثر بخشی درمان بیوفیدبک EMG بربهبود ابعاد عاطفی و عملکردی بیماران مبتلا به دیسمنوره اولیه

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
اثر بخشی درمان بیوفیدبک EMG بربهبود ابعاد عاطفی و عملکردی بیماران مبتلا به دیسمنوره اولیه   چکیده یکی از شایعترین دردها در حوزهی بیماریهای زنان دیسمنوره میباشد. به قاعدگی دردناک دیسمنوره گفته میشود که از شکایات بسیار شایع در حدود 45 تا 49 درصد زنان در سنین باروری میباشد. هدف پژوهش بررسی اثربخشی بیوفیدبک EM ...

مقاله مقایسه عملکرد حرارتی یک ترموسیفون دوفازی بسته در اثر استفاده از نانوسیال های اکسید فلزی

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** مقایسه عملکرد حرارتی یک ترموسیفون دوفازی بسته در اثر استفاده از نانوسیال های اکسید فلزی 1 – مقدمه ترموسیفون دو فازیی بسته یا لوله گرمایی بدون فتیله متشکل از یک ظرف استوانه ایی که طور معمول شامل سه بخش تبخیرکننده، آدیاباتیک و کند انسور اس ...