دانلود مقاله ارزیابی شاخصهای ایمنی در پروژه های عمرانی استان خراسان شمالی

word قابل ویرایش
12 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

امروزه با گذشت سال های بسیار، مهارت های ایمنی در تمام ابعاد صنعت (از جمله صنعت ساخت ) افزایش یافته اند اما همچنان شاهد رخداد حوادث کارگاهی در پروژه های ساختمانی می باشیم. هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی شاخصهای ایمنی در کارگاه های پروژه های عمرانی واقع در استان خراسان شمالی می باشد. در این تحقیق ابتدا پس از بررسی و مطالعه آئین نامه های معتبر ایمنی در داخل و خارج از کشور، نسبت به تهیه چک لیست ایمنی کارگاهی اقدام گردید وسپس این چک لیست در پروژه های عمرانی که به عنوان نمونه در سطح استان انتخاب شده اند مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت داده های بدست آمده با استفاده از روشهای آمار توصیفی وآمار استنباطی و نیز به کمک نرم افزارهای آماری مانند Spss تجزیه و تحلیل و بررسی گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد میزان رعایت استاندارد های ایمنی در پروژه های عمرانی استان خراسان شمالی پایینتر از ۵۰ درصد است که عدم توجه به رعایت موارد ایمنی در تمام ارکان پروژه،عدم برگزاری دوره های آموزشی مرتبط و هزینه بر بودن اجرای مقررات ایمنی، مهمترین علل آن می باشند.

کلمات کلیدی: ایمنی ، پروژه های عمرانی ، شاخص های ایمنی، حوادث کارگاهی، چک لیست ایمنی

۱

-۱ مقدمه

با آغاز انقلاب صنعتی و انتقال تولید از کارگاههای کوچک به کارخانه های تولید انبوه، موضوع حفاظت از سلامت نیروی کار نیز از حالت فردی خارج و حالت عمومی تری به خود گرفت . پس ازپیدایش مکتب روابط انسانی در مدیریت که براثر تجربیات هاتورن پدید آمد ، توجه به ایمنی منابع انسانی اهمیت بیشتری یافت .پس از بیان اهمیت وجود ایمنی در محیط کار ، پرسش اصلی این است که وضعیت رعایت استاندارد های ایمنی در کارگاه ها چگونه است؟

ایمنی در ساختمان سازی به دلیل کثرت حوادث و مرگ و میر زیاد این صنعت، از جمله مباحـث بسـیار مهـم مـی باشد. صنعت ساختمان به دلیل ماهیت خشن و سخت و فعالیت های پـر خطـر ماننـد گـودبرداری و حفـاری، پـی سازی، تخریب، کار در ارتفاع و … جزو صنایع حادثه خیز می باشد. عدم رعایـت قواعـد ایمنـی در مراحـل مختلـف ایجاد یک واحد ساختمانی باعث شده که این شغل جزو سخت ترین و پرحادثهترین مشاغلی باشد که تا کنون جان کارگران زیادی را گرفته و افراد زیادی را دچار صدمات جبران ناپذیر کرده است. این در حالی است کـه بـا بـه کـار بردن تدابیر ایمنی و رعایت مقررات لازم به راحتی مـی تـوان ایمنـی افـراد را در ایـن شـغل تـامین کـرد. صـنعت ساختمان بیشترین آمار صدمات و مرگ و میر ناشی از کار را داراست. به طوریکه بخش ساختمان به تنهایی بیش از

۴۰ درصد از حوادث ناشی از کار را به خود اختصاص داده است. از کل حوادث سـاختمان ۲۱ درصـد بـه فـوت، ۱۹

درصد به جراحت، ۴۰ درصد به شکستگی و ۲۰ درصد نیز به جراحات جزیی منجر می شـود. در حـالی کـه تعـداد کارگران ساختمانی بین ۱,۲ تا ۳ میلیون نفر اعلام می شود.به گواه بررسی ها و آماری که در زمینه حوادث ناشی از کار در کارگاه های ساختمانی بیان می شود، نیروی کار شاغل در این بخش در معرض بیشـترین خطـرات از قبیـل نقص عضو، ازکار افتادگی و فوت قرار دارند. نتیجه این آمارها این است که در سال ۱۳۸۶، قریب ۶۳۰ کـارگر و در سال ۱۳۸۷ نزدیک به ۱۸۵ نفر در بخش ساختمانی بر اثر حوادث ناشی از کار، دچار فوت و یا از کار افتادگی شـده اند. مطالعه ای که در کشور کویت بر روی مرگ ومیر و صدمات در صنعت ساختمان انجام شد نیز تاییـد کـرد کـه صنعت ساختمان در سال های ۱۹۹۴، ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ با داشـتن بـه ترتیـب %۴۸، %۳۸ و %۳۴ از صـدمات نـاتوان کننده و %۶۲، %۳۸ و %۴۲ از مرگ و میرها، خطرناک ترین صنعت است. [۱]

هم اکنون نیز مساله ایمنی یکی از مهمترین چالشهای پیش روی کارفرمایان و کارگران در بخش صنعت می باشد .متاسفانه اغلب پیمانکاران، پرداختن به مساله ایمنی را صرفاً بالارفتن هزینه های موجود تلقی کرده و تلاش می کنند تا حد امکان به این مسئله نپردازند .در صورتیکه آمار نشانگر این حقیقت است که می توان با صرف هزینه های ناچیزی در زمینه ایمنی و شناخت خطرات موجود درحین کار با ابزار و ماشین آلات گوناگون در بخشهای تولیدی و صنعتی، از بروز خسارات جانی و مالی شدید تر پیشگیری نمود. [۲]

۲

-۲ روش پژوهش

روش تحقیق حاضر، بر اساس هدف از نوع تحقیق کاربردی است و بر اساس نحوهی گردآوری دادهها از نوع روش توصیفی از شاخه پیمایشی محسوب میشود .[۳]جامعه آماری این پژوهش تمام پروژه های عمرانی و ساختمانی استان خراسان شمالی می باشد که می بایست شاخصهای ایمنی آنها بررسی شود.

از آنجایی که جوامع آماری از حجم و وسعت جغرافیایی زیادی برخوردارند و امکان مراجعه محقق به تمام آنها میسر نمی باشد، بنابراین ناگزیر به انتخاب جمعی از آنها به عنوان نمونه و تعمیم نتایج آن به جامعه مورد مطالعه هستند، بنابراین راه نمونه گیری را انتخاب می گردد.[۴] برای نمونه گیری روش های متداولی وجود دارند که از جمله آنها نمونه گیری تصادفی نظام یافته، نمونه گیری طبقه ای، نمونه گیری خوشه ای و نمونه گیری چند مرحله ای می باشند.بر این اساس و با توجه به ویژگی های جامعه آماری، نمونه گیری تحقیق حاضر از نوع تصادفی طبقه ای انتخاب شده، که در آن برای تعیین تعداد نمونه راه های متعددی وجود دارد .بدین ترتیب ۱۲ پروژه از میان پروژه های ساختمانی فعال استان انتخاب شده است. که از این تعداد ۶ پروژه در بخش دولتی و۶ پروژه مربوط به بخش خصوصی می باشد.

در این پژوهش ابتدا پس از بررسی آئین نامه های معتبر ایمنی در داخل وخارج کشور نسبت به تهیه چـک لیسـت ایمنی کارگاهی شامل ۲۱ شاخص زیر اقدام گردید:

 ایمنی در استفاده از کمکهای اولیه

 ایمنی در ایجاد تسهیلات بهداشتی و رفاهی

 ایمنی در بکارگیری وسایل حفاظت فردی

 ایمنی در مورد سیم کشی و نصب تجهیزات برقی

 ایمنی در استفاده ازوسایل گرم کننده موقت

 ایمنی در مورد استفاده ازوسایل و تجهیزات اطفاء حریق

 ایمنی در خطوط انتفال نیروی برق

 ایمنی در عملیات تخریب

 ایمنی در وسایل، تجهیزات وماشین آلات ساختمانی

 ایمنی در عملیات گودبرداری و حفاری

 ایمنی در انبار مصالح

۳

 ایمنی در برپا کردن اسکلت فلزی

 ایمنی در وسایل حفاظتی

 ایمنی در برش و جوشکاری با گاز و برق

 ایمنی در نگهداری از سیلندرهای گاز تحت فشار

 ایمنی در اجرای سازههای بتنی

 ایمنی در وسایل دسترسی موقت

 ایمنی در حفر چاههای دستی

 ایمنی در پخت قیر

 ایمنی در استفاده از مایعات قابل اشتعال

 ایمنی در اجرا وپخش آسفالت

سپس برای هر یک از این شاخصها چندین آیتم مطابق با استاندارهای موجود جهت بررسی کامل شاخص در هر پروژه جمع آوری گردید که بر اساس آن در مجموع بیش از ۴۵۰ آیتم در هر پروژه مورد مطالعه قرار گرفت.
پس از تهیه چک لیست و انتخاب نمونه ها، با حضور در هر پروژه نسبت به تکمیل چک لیست مطابق وضع موجود پروژه از طریق مشاهده ومصاحبه اقدام گردید.

در نهایت با استفاده از نرم افزار Spss 16 و روش های مختلف آمار توصیفی و استنباطی ، تجزیه تحلیل داده ها انجام شده است. آزمون های انجام شده در این پژوهش عبارتند از:

۱٫ آمار توصیفی، به منظور طبقه بندی و بررسی متغیرها و مولفه ها.

٢. آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی توزیع نرمال متغیرها.

-۳ نتایج وبحث

-۱-۳ حوادث شغلی در استان خراسان شمالی

بر اساس آمار جمع آوری شده از سازمانهای ذیربط در خراسان شمالی از جمله اداره کل کار ورفاه امور اجتماعی، از سال ۱۳۸۴ (تاسیس استان خراسان شمالی) لغایت ۱۳۹۲ در مجموع ۶۵۹ حاثه شغلی در استان اتفاق افتاده است که صنعت ساخت با ۲۹۰ حادثه و معادل ۴۴ درصد حوادث با اختلاف در صدر کلیه صنایع قرار دارد. نمودار ۱

۴

بیانگر این موضوع و قیاس آن با سایر صنایع است. همچنین طی این مدت ۲۰ نفر در اثر وقوع حوادث جان خود را از دست داده اند که بخش ساخت با ۱۴ نفر ، ۷۰ درصد تلفات شغلی را به خود اختصاص داده است.

جدول -۱ آمار حوادث و افراد فوت شده در صنعت ساخت وسایر صنایع استان خراسان شمالی ( ۱۳۹۲-۱۳۸۴)

خراسان سایر صنایع صنعت ساخت

شمالی حوادث افراد فوت شده حوادث افراد فوت شده

فراوانی ۳۶۹ ۶ ۲۹۰ ۱۴

درصد ۵۶ ۳۰ ۴۴ ۷۰

نمودار -۱ نرخ وقوع حوادث شغلی در صنعت ساخت وسایر صنایع استان خراسان شمالی ۱۳۹۲-۱۳۸۴) )(درصد)

۵

-۲-۳ آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

پس از مطالعه میدانی و بررسی چک لیست ایمنی تهیه شده ،ضریب هر یک از شاخصها در هر پروژه بدست می آید

. توزیع فراوانی هر یک از شاخصها برای ۱۲ پروژه ای که به عنوان نمونه انتخاب شده است، به صورت تجمعـی در قالب نمودار شماره ۲ تدوین گردید.در سمت چپ نمودار پروژه های مورد بررسی با رنگهای مختلف مشخص گردیده است که پروژه های آموزشگاه مطهری، اداره کل ثبت ، اداره ارشاد اسلامی ،آموزشکده امـام خمینـی (ره)،اداره کـل اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی و سالن ورزشی شهید چمران از بخش دولتی می باشند.

۸

۷

۶

۵

۴

۳

۲

۱

۰

آسفالت بخش در ایمنی … ابلق مایعات از استفاده در ایمنی قیر پخت در ایمنی دستی چاھهای حفر در ایمنی موقت دسترسی وسایل در ایمنی بتنی سازھهای اجرای در ایمنی … از نگهداری در ایمنی …اب جوشکاری و برش در ایمنی حفاظتی وسایل در ایمنی زیفل اسکلت کردن برپا در ایمنی مصالح انبار در ایمنی … و گودبرداری عملیات در ایمنی … و تجهیزات وسایل، در ایمنی تخریب عملیات در ایمنی رقب نیروی انتفال خطوط در ایمنی … و وسایل از استفاده در ایمنی … رمگ وسایل از استفاده در ایمنی … و سیمکشی مورد در ایمنی …وسایل بکارگیری در ایمنی …تسهیلات ایجاد در ایمنی …وسایل بکارگیری در ایمنی

آموزشگاه مطهری اداره کل ثبت اداره ارشاد اسلامی

آموزشکده امام خمینی ( ره) اداره کل اسناد پزشکی تامین اجتماعی سالن ورزشی شهید چمران مجتمع مسکونی شیرغانی مجتمع مسکونی ابراھیم پور مجتمع مسکونی یاری مجتمع مسکونی وحیدی مجتمع مسکونی التماسی مجتمع مسکونی اصغر زاده

نمودار -۲توزیع تجمعی فرواوانی شاخصها (بر حسب واحد)

با توجه به نمودار فوق و بررسی نتایج بدست آمده مشخص می گردد در اکثر شاخصهای ایمنی از جمله ایمنی در کمکهای اولیه،ایمنی در ایجاد تسهیلات بهداشتی و رفاهی،ایمنی در استفاده از وسایل حفاظت فردی ، ایمنی در

۶

سیمکشی ونصب تجهیزات برقی، ایمنی در وسایل دسترسی موقت و ایمنی در پخت قیر ، استفاده از مایعات اشتعال زا و پخش آسفالت، پروژه های دولتی به دلیل نظارت مستمر وضعیت مطلوب تری نسبت به پروژه های بخش خصوصی دارند.

جدول -۲ضریب ایمنی کارگاهی در پروژه های بخش خصوصی

پروژه ضریب ایمنی میانگین

مجتمع مسکونی شیرغانی ۰/۳۲
مجتمع مسکونی ابراهیم پور ۰/۳۷

مجتمع تجاری – مسکونی یاری ۰/۳۵ ۰/۳۴
مجتمع مسکونی وحیدی ۰/۳۳

مجتمع مسکونی التماسی ۰/۳۳
مجتمع مسکونی اصغر زاده ۰/۳۴

جدول -۳ضریب ایمنی کارگاهی در پروژه های دولتی

پروژه ضریب ایمنی میانگین
آموزشگاه مطهری ۰/۴۴
اداره کل ثبت ۰/۵۲
اداره ارشاد اسلامی ۰/۳۱ ۰/۴۹
آموزشکده امام خمینی ( ره) ۰/۵۶
اداره کل اسناد پزشکی تامین اجتماعی ۰/۶۱

سالن ورزشی شهید چمران ۰/۵۲

۷

همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد ضریب ایمنی کارگاهی در پروژه های دولتی معادل ۰/۴۹ ودر پروژه های بخش خصوصی برابر ۰/۳۴ می باشد.نظارت سازمان یافته و تاکید بیشتر برضوابط و مقررات از علل مهم این افزایش ۵۰
درصدی ضریب ایمنی در پروژه های دولتی نسبت به پروژه های بخش خصوصی می باشد. جداول ۲ و ۳ بیانگر این نتایج می باشد.

پس از داده پردازی و بررسی هر یک از شاخصهای ایمنی کارگاهی در نظر گرفته شده در پروژه های منتخب، نتایج ارزیابی وضعیت این شاخصها در پروژه های استان خراسان شمالی در قالب نمودار ۳ ارائه می گردد.

براین اساس، وضعیت شاخص ایمنی پروژه های استان خراسان شمالی در ایجاد تسهیلات بهداشتی ورفاهی ، بر پا نمودن اسکلت فلزی و اجرای سازه های بتنی با کیفیتی حدود ۰/۶ از وضعیت متوسطی برخوردار است.این وضعیت جز با ارائه آموزش های لازم و تاکیدات ونظارت های مسئولانه میسر نشده است.

از طرف دیگر ایمنی پروژه ها در استفاده از تجهیزات اطفاء حریق ، بکارگیری وسایل کمکهای اولیه ،بکارگیری وسایل حفاظت فردی و ایمنی در وسایل حفاظتی با شاخصی بین ۰/۱ – ۰/۳ دارای وضعیت نسبتا ضعیف می باشد.

همانطور که در نمودار مشخص است میانگین یا معدل کلیه شاخصهای ایمنی در پروژه های استان خراسان شمالی ۰/۴۳

محاسبه گردیده است که کیفیت منوسط متمایل به ضعیف را بیان می نماید. این رقم بدان معناست که در پروژه های استان خراسان شمالی فقط ۴۳ درصد حالت ایده آل (که رعایت تمام موارد ایمنی است ) ایمنی وحفاظت کارگاهی اجرایی گردیده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 12 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد