بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

مقدمه

هیچ یک از دام های اهلی شاید به اندازه گاو در دنیا گسترش پیدا ننموده است به طوری که این حیوان درمناطقی با اقلیم های کاملاً متفاوت از یکدیگر و با شرایط اقتصادی مختلف پرورش داده می شود.   

در بین تمام حیوانات مزرعه ای بعد از طیور اصلاح عملکرد گاوهای شیری بیش از همه مورد توجه قرارگرفته است.

یکی از دلایل این مسأله آن است که تولید در گاوهای شیری از طریق توزین شیر تولیدی و تعیین چربی آن به فواصل معینی در طول دوره شیردهی، به سادگی و با دقت قابل اندازه گیری است. دلیل دیگر آن است که نیازهای مصرف کننده از نظر کیفیت محصول لبنی کاملاً مشخص بوده و نیازی به تجدید نظر و تغییر در اهداف انتخاب طی گذشت سال ها نبوده است.

اسلاید 2 :

 

در حال حاضرمیزان وراثت پذیری چربی شیر از حد متوسط به بالاست به طوری که به وسیله انتخاب بر اساس فنوتیپ فرد می توان این صفت را بهبود بخشید.

انتخاب، مهم ترین ابزار برای تغییر وفور ژن های تولید کننده صفات کمی در راستای هدف تعیین شده می باشد.افراد انتخاب شده با هم جفت گیری کرده و نسل بعد را به وجود می آورند و بدین ترتیب ژن های مطلوب از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند.

برای این که فرآیند سریع تر و  موفق تر انجام گیرد لازم است ارزیابی ژنتیکی دقیقی از افراد جامعه به عمل آید.

اسلاید 3 :

 

برای ارزیابی ژنتیکی دام ها به طور صحیح و دقیق باید عوامل محیطی تأثیرگذار بر روی صفت مورد نظر شناسایی و سهم آنها در بروز اختلافات تعیین شود. همچنین باید از مدل هایی استفاده شود که تفاوت های بین افراد را به نحو مطلوب تر توجیه نماید.

استفاده از مدل های روزآزمون برای صفاتی که در طول دوره ای مشخص چند بار رکوردبرداری می شوند (از قبیل تولید شیر، تولید چربی شیر و …) مؤثر واقع می گردد.

اسلاید 4 :

بررسی منابع

عوامل محیطی مؤثر بر شیر و چربی آن

از عومل مؤثر بر روی تولید شیر و چربی شیر مي توان موارد ذيل را نام برد:

 نژاد، طول دوره شیردهی، روزهای شیردهی، گله، دفعات دوشش در روز، سال      وفصل زایش، آبستنی، وزن بدن، فحلي، جنس گوساله، تغذیه، دماي محيط، سن اولين زايمان، مرحله شيردهي، سن زايش، تعداد روزهاي خشكي، فعالیت و مديريت توليدمثل.

اسلاید 5 :

مدل روزآزمون

در یک برنامه داده برداری که در سطح ملی یا منطقه ای انجام می شود مأمورین مربوطه در هر ماه یک نوبت به گاوداری ها مراجعه و تولید شیر هر حیوان را در دو یا سه نوبت دوشش در فرمهای مخصوص ثبت می نمایند. این مقدار شیر و چربی شیر که به عنوان مقدار تولید حیوان در روز داده برداری محسوب می شود اصطلاحاً تولید روزآزمون نامیده می شود .

اسلاید 6 :

مزایای مدل روزآزمون در مقایسه با مدل 305 روز شیردهی

 1- عدم نیاز به تصحیح داده های روزآزمون

2- افزایش دقت برآوردها

3- افزایش سرعت ارزیابی گاوهای شیری

4- افزایش شدت انتخاب

5- افزایش سرعت و دقت انتخاب گاو نر

اسلاید 7 :

تقسیم بندی مدل های روزآزمون:

1- مدل های روزآزمون دو مرحله ای

2- مدل های روزآزمون یک مرحله ای

1- مدل تابعیت ثابت (رگرسیون ثابت)

2-مدل چندصفتی

3- مدل تابع کواریانس

4- مدل تابعیت تصادفی (رگرسیون تصادفی)

اسلاید 8 :

موارد استفاده مدل رگرسیون تصادفی:

1- استفاده در داده های روزآزمون

2- بکارگیری در صفات رشد

3- بررسی اثر متقابل ژنتیک و محیط

4- استفاده در تجزیه و تحلیل ماندگاری

5- بررسی باروری در گاوهای شیری

اسلاید 9 :

مهمترين روش های اندازه گیری مؤلفه های واریانس و کواریانس:

روش های هندرسون

روش برآورد نااریب درجه دوم با حداقل واریانس

روش میوکیو (MIV UE) بدون تکرار یا تقریبی (روش برآورد اجزای واریانس با استفاده از توابع درجه دوم مشاهدات که دارای حداقل واریانس و نااریب نیز بوده، همچنین بدون تکرار می باشد).

روش میوکیو (MIV UE) با تکرار (روش برآورد اجزای واریانس با استفاده از توابع درجه دوم مشاهدات که دارای حداقل واریانس و نااریب نیز بوده، همچنین دارای تکرار می باشد).

روش حداکثر درستنمایی

روش حداکثر درستنمایی محدود شده

اسلاید 10 :

 

حداکثر درستنمایی محدود شده بی نیاز از مشتق (DFREML)

 

این الگوریتم در سال 1987 توسط گریسر و همکاران ارائه و سپس طی سالهای 1988، 1989 و 1991 توسط مایر، به منظور استفاده در مدل های پیچیده بسط داده شد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید