بخشی از مقاله

منابع:
1- بهروز ریاحی - مدیریت کیفیت جامع در بخش عمومی- نشر مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
2- مهربان، رضا - در چارچوب مديريت کيفيت جامع- نشر پيکان.
3- به سوی مدیریت جامع کیفیت- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز.


مقدمه :
مديريت كيفيت جامع TQM ، براي فرازير(1997) پيوستگي پيشرفت كيفيت است .
(CQT) ، CQT‌ صرفاً واژه فني نيست .دلايل مهمي براي معني كلي وجود دارد . اينجا تاكيد در تداوم (پيوستگي) كوشش ها در پيشرفت كيفيت است ، بعلاوه كيفيت
مثل يك سفر بي پايان است . مثل يك موضوع تمرين شده كيفيت بطور قرار دادي
در ليست آيتم هايي كه در موسسه آموزشي مديريت مي شود شكل نمي گيرد .
سطوح مديريت كيفيت شبيه دلفين ها است مثلاً زمانيكه يك بحراني يا يك
رانش ناگهاني كه بستگي به تغيير در گارد نگهبان موسسه دارد يا چالش هاي خارجي و تهديد و غيره وجود دارد .
چالشي كه از پس جهاني شدن مي آيد در يك مقايسه تند ، TQM فلسفه طرح شده توسعه را تشويق مي كند . اين دلالت بر اين دارد كه روش اينجا و حالا يا مديريت وضع كننده مناسب نيست ، موسسه نياز به ايده آتي جائيكه آن قصد رفتن به 5 سال يا 10 سال بعدي را دارند . ايده و پيش بيني درون اهداف و فعاليت ها تبديل شده اند ، روشهاي كامل كننده آنها به دقت توضيح داده شده بودند . از اين رو برنامه ريزي يك عنصر سازنده ضروري در قبول TQM در موسسات آموزشي
مي شود . تقريباً هر نويسنده اي عبارت «برنامه ريزي استراتژيك » را نسبت به برنامه ريزي به كار برده است . چرا برنامه ريزي استراتژيك ؟
آن چه معني اي مي دهد ؟

برنامه ريزي استراتژيك :
كلمه « استراتژي يك معني ضمني از روش هاي قبول مقدماتي در جنگ دارد. معني هندي كلمه , استراتژي “ ران – ني تي است (ران براي جنگ و ني تي براي روش يا اصول ) . اما چه دليلي بايد براي ا هميت كلمه استراتژي از زبان ميانجي جنگ درناحيه مديريت كارخانه اي خدمات يا آموزش باشد ؟
در جنگ ، استراتژي تمركز در يك هدف مفرد دارد : پيروزي و پيروزي ، نه برنامه ريزي براي شكست .
آن حتي تصور مفهوم يادگيري از شكست را ندارد . دومين و شركت كننده
دستور براي پيروزي آخرين بهاي زندگي انسان ،‌مجهز سازي و پول است
سومين ، جنگ بايد در كوتاهترين زمان به پيروزي بيانجامد .
چهارمين جنگ براي حمله كردن بيشترين درجه جراحت پذير ي
در مخالفت با بزرگترين قدرت برنامه ريزي مي شود .


پنجمين زمانبندي حمله بينهايت براي استراتژي جنگ مهم است .
ششمين صف آرايي ماهرانه ارتش ، نيروي دريايي و نيرويي هوايي تعيين
كننده است بنابر اين آنها همديگر را كامل مي كنند و جمع افزايي را در
مقابل جنگ بوجود مي آورند . اينجا مي تواند تعداد جزئيات ديگري
از استراتژي جنگ باشد . اما چطور آنها براي آموزش و مديريت كيفيت مهم هستند ؟ در نتيجه ما با عبارات زير آنرا تعبير مي كنيم :
• آغاز كردن استراتژيك TQM مثل يك حمله به كيفيت ضعيف است .
• حمايت يك تلاش ابتكار ي شبيهه TQM از شكست است .
• موفقيت مجمع كيفيتي در آخر ارزش دارد .
• بهتر كردن كيفيت در زمان كوتاه ، كاهش دوره رشد نهفته و
آغاز كردن زمان .
• پيدا كردن يك موضوع ثبت شد ه امن ، بكار گيري اصول كازين براي شناسايي يك منطقه جائيكه موفقيت مي تواند حتمي شود و تلاش آتي و موفقيت ساخته شود .
• زمانبندي وتربيت وقايع در TQM براي بدست آوردن بهترين فوايد
• تضمين جايگيري از بهترين منابع انساني و كارتيمي براي تضمين اصلاح مداوم .
پس برنامه ريزي استراتژيكي بايد براي توسعه دادن برنامه ريزي طولاني
مدت با برنامه ريزي هاي داخلي متوسط و كوتاه مدت براي كسب
ماموريت ها و اهداف سازماني در زماني درزمان كوتاه با آخرين بها توسط جايگزين منابع در دسترس و به حد كمال رساند ن قابليت هاي انساني دلالت داشته باشد در اين فصل ، ما تعداد ي مدل هاي موجود از برنامه ريزي استراتژيكي را كه توسط مدل در نظر گرفته شده در موسسات هندي پيروي شده است را تجديد نظر خواهيم كرد.


مدل هاي برنامه ريزي استراتژيكي :
چندين مدل هاي برنامه ريزي استراتژيكي وجود دارد . مورگاتوريد و
مور گا ن (1993) يك كالبد جالب بر آنچه كه پارامتر هاي برنامه ريزي مي تواند مناسب باشد را پيشنهاد كردند . آنها چهار مدل كلي بر پايه دو پارامتر – دسترسي و خدمات توسط تقسيم شدن هر دو دسترس و خدمات درون دسترسي با ز و موقعيت خوب ،‌ و به ترتيب خدمات اصلي و افزودني ساختند . موسسات دسترسي باز نظير موسسات جائيكه هر شخصي مي تواند در آن قدم بزند و بدست آوردن پذيرش اگر اويكمرد يا او يكزن كيفيت هاي معلوماتي ضروري را تكميل كند .
محدوديتي در اساس شايستگي ، طبقه ، عقيده ، مذهب ، جنس ، زبان ، كلاس اقتصادي و غيره نيست .
موسسات با دسترسي موقعيت خوب اينها جائي هستند كه ورود دانشجويان در آن ضوابط از پيش تعريف شده كنترل شده است .
درصورتيكه ميانگين اهداف مدارس دولتي و كمك دولتي موسسات با دسترسي باز هستند ، دستمزد مدارس خصوصي ، مدارس دختران و مدارس فرقه اي موسسات با دستر س موقعيت خوب هستند .


مدارسي كه پيشنهاد كردن كه دوره هاي معمولي را در طول تحصيل
با فعاليت هاي با هم برنامه درسي معمولي مي تواند مثل موسسات گسترده يا خدمات اصلي طبقه بندي مي شوند مدارسي كه ويژه اند حرفي در
ورزش ها يا هنر هاي خلاق يا علوم آموزشي دارند مثل موسسات
با خدمات افزوني دسته بندي مي شوند تا آنها هم خدمات اصلي را مهيا كنند . نويسندگان چهار مدل كلي را در شكلي به صورت يك ايده ارائه دارند.(شكل1-10)
شكل 1-10 چهار استراتژي كلي
دسترسي
موفقيت خوب باز
استراتژي II
اصلي – موفقيت خوب استراتژي I اصلي – باز
استراتژي TV موفقيت خوب - افزون استراتژي III باز - افزوني


اصلي – باز :
اغلب مدارس و دانشكده هاي هندي متعلق به اين دسته اند تا آنها ،
تحت قوانيني اجازه پذيرش به همه بدون توجه به طبقات ، جنس
و غيره دارند . در سطح دوم آموزشي ، تقريباً 000/0 13هزار مدرسه
و بالد ي 000/14 دانشكده متعلق به دسته اصلي – باز هستند .
هيچ مدل برنامه ريزي استراتژيكي براي اين دسته براي اغلب موسسات
هندي در خواست خواهد شد . گر چه پذيرش باز باقي مي ماند، برنامه ريزي استرااتژيكي براي TQM بر پيشرفت كيفيتي خدمات اصلي تاكيد دارند. خدمات اصلي مي توانند براي دانشجو يان برنامه آموزشي و برنامه آموزشي مشترك ؛
ورضايت و تشخيص معلمان و ديگر كارمندان باشند . برنامه ريزي
پايه ارزيابي موسسه اي ، تشخيص سازماني بهتري و تحليل SWOT ،
يك مدرسه ممكن است يك يا بيشتر از يك ناحيه را براي پيشرفت انتخاب كند .
براي مثال ، يك ميانگين ، وابسته به تصميمات مدرسه براي تضمين اين دارد
كه همه دانشجويان در مدرسه ثبت نام كرده 10 امتحان پاياني كلاسي
را بگذرانند .


برنامه ريزي استراتژيكي تمركز در شناسايي موضوع و توسعه
استراتژيكي بدست آوردن همان تقاضا خواهد كرد .

افزود ني – باز :
در اين مدل همچنين ، پذيرش براي همه باز است . موسسه براي تمركز
در يك ناحيه يا ديگر تصميم مي گيرند مثل : آكاداميك ، ورزشي و
مسابقات ،‌ فعاليتهاي فرهنگي ، NSS ، اسلام كاتس و گيدس يا جونيوررد كروس .
در مناطق آكادميكي ، يك مدرسه ممكن است براي برتر ي در علوم تصميم گيري شود . ص 157
براي مثال ، دبيرستان مادها يا مگرام اربنگا ل غربي يك موسسه متوسط با ورودي باز است .
آن سابرو تو كاپ را در مسابقات سوكر داخلي مدارس ملي چندين بار ترفيع يافت . اين ممكن است بخاطر اينكه اكثر تاكيد ش در سوكر است . از اين رو ، سوكر يا مسابقات خدمات افزودني در مدرسه هستند .
دبيرستان تا كر در احمد آباد ، يك از جهات ديگر ميانگين موسسه چندين حالت ، ملي و جوايز بين المللي در فعاليتهاي كلوپي علمي . را گرفته است .
(موخو پادهايي 1981 ). ناحيه خدمات افزودني در اين مدرسه از اين رو
آموزش علمي است . در همه تعدادي موسسات ، تاكيد ويژه اي در فعاليتهاي
معيني در آنچه كه مزيت مدرسه است وجود دارد . كه آن مزيت ها در آن سال بعد از سالي كه تلاش برنامه ريزي شد در سراسر آنچه كه آنها در نهايت به آن رسيدند و آنجا ماندند دلالت دارد .


اصلي – موفقيت خوب :
موسسات موقعيت خوب نها هستند كه پذيرش در يك يا ديگر ضوابط محدود مي شود . اينجا تعداد زيادي مدرسه نيست . اين دسته موسسات عالي تر و حرفه اي تر را تشكيل مي‌دهند . براي مثال ، تكنولوژي موسسات هندي ( I I TS ) ، مديريت موسسات هندي (I I MS) ، و اعتبارات بيشتر ديگر تكنيكي و موسسات مديريتي فقط پذيرش شايستگي را مهيا مي كند . موسسسات بخش آموزشي (DIETS) در تعدادي حالات هم كانديداي به تنهايي شايستگي را قبول مي كنند . موسساتي كه پذيرش انتخابي را مهيا مي كند اما خدماتي كه متعلق به اين دسته است را عرضه مي كنند . متوسط خصوصي انگليسي ، مدارس كند ريا ويد يا يلس ، ناودايا ويد آلاياس ، آشرام ، مدارس سا اينيك و مدارس تي بي تان مركزي متعلق به دسته اصلي – موقعيت خوب هستند . آنها خدمات اصلي توسعه داده و متنوع مي كنند .


براي مثال ، مدرسه ملي ما در آروبيند و آشرام ، نيودهلي ، كودكان شايسته را پذيرش مي كند . برنامه هاب درسي معمولي را كه توسط بورد مركزي آموزش متوسطه تشريح شده است را عرضه مي كند و دامنه وسيعي از فعاليتهاي آموزش درسي مشترك را تحت راهنماي مربيان مقيد و با كفايت است را عرضه مي كند. در خدمات اصلي ، آن چندين تنوع مثل حرفه هاي مختلف در كار موثر مفيد اجتماعي
(SUPW ) يا آموزش از پيش تعيين شده براي رشد كيفيت رياست و حساسيت اجتماعي ، كار دانشجويان با اجتماع مجاور بالا بردن بودجه عوامل اجتماعي شبيه مراقبت از افراد پير، ناتوان و غيره را عرضه مي كند – بعد از سالها ، مدرسه يك قدمت قوي از كيفيت در ورزش ها ، هم چنين مسابقات را ساخته بوده است . به اين طريق ، يك ترفيع كلي كيفيت در همه سازمان هايش وجود دارد . مدرسه بطور
استراتژيكي خوب جاي گرفته است . تا پذيرش در شايستگي است – يك
كنترل كيفيت در درونداد دانشجو وجود دارد . بخاطر نقش هايي كه استخدام معلم و شروط خدماتشان را سازمان مي دهد . حداقل كيفيت معلمان ثابت مانده است . مديريت مدرسه كاملاً شهرت آكادميكي و اجتماعي اش را براي جذب معلمان با
استعداد به كار مي اندازد .


افزودني – موقعيت خوب :
ويژگي موقعيت خوب با استراتژي III عموميت دارد . اختلاف تاكيد در خدمات افزودني است .
به هر حال ، بيشترين اختلاف در ويژگي موسسات «موقعيت خوب» وجود دارد . براي مثال ، يك مدرسه دخترانه ، يا پسرانه يك موسسه موقعيت خوب است از اين رو آن يك موسسه تك – جنسي است . اما بين دو موسسه تك – جنسي مدارس دو دخترانه گفته مي شود ، يكي پذيرش باز را عرضه مي كند .
(يعني دبيرستان ادانگ دختران ، يك موسسه كمك دولتي معمولي ) و ديگري برنامه ريزي اصول شايستگي را عرضه مي كند . (يعني ، مذهب جسسين و ماري ، يك مدرسه متوسط خصوصي انگليسي ) . از نظر كيفيتي مختلف هستند . بيشترين اختلاف اين است كه مدارس با پذيرش انتخابي برنامه ريزي اساس شايستگي بيشتر از يك ضوابط «موقعيت خوب» را به كار مي‌برند و تقريباً خدمات اصلي كيفيتي را دريافت مي كنند و حالا آماده براي خدمات افزودني هستند ، گر چه مدارس با تلاش پذيرش باز حداقل اصول را مهيا مي كند .


يك مدرسه با پذيرش انتخابي مي تواند در يك يا دو ناحيه از فعاليت مدرسه اي تمركز بيايد . براي مثال يك شارژ دستمزد موسسه خصوصي با خدمات اصلي كيفيتي تصميم دارد دانشجويانش را اساس تكنولوژي اطلاعاتي غني كند .
آن منابعي را توسط والدين و اجتماع با هدف مهيا كردن يك كامپيوتر براي
هر كودك تجهيز مي كند . متشابهاً ، يك مدرسه دخترانه يك مدرسه موفقيت خوب است همينطور كه آن پذيرش فقط دختران را قبول مي كند . در غير اينصورت
پذيرش انتخابي نسيت . هنگاميكه آن خدمات اصلي را با سطح متوسط مهيا مي كند آن را در ورزش برتري مي دهند ، بعد از سالها ، آن يك سنت برتري در ورزش و مسابقات رابراي دختران توسعه مي دهد . اين چهار مدل كلي يك صدايي اصلي رابراي شناسايي و طبقه بندي در موسسه براي يكي از چهار دسته مهيا مي كند .
اين موسسات در فرصتي براي تمركز TQM برروي كالبد بزرگي از خدمات مخلوط – آ يا بر پايه خدمات ادامه مي يا بنه يا خدمات فزودني را تغيير مي دهند ، و هم آيا ترتيبي از يك زمينه به ديگري و مطابق برنامه ريزي هاي استراتژيك انتخاب شده قرار مي گيرند . كافمن ( 1992) يك نمونه چهار مرحله اي از برنامه ريزي استراتژيكي را پيشنهاد كرد :


1- محدوده
2- مجموعه اطلاعات
3- برنامه ريزي
4- ابزار وازريابي
محدوده : TQM مي تواند هدفي در سطوح مگا ( ارتباط اجتماعي و اتصال ) ، ماكرو
( موسسه اي ) ، و ميكرو ( سازمان / تيم / اشخاص ) . مرحله اول برنامه ريزي استراتژيكي تعريف حدود TQM در موسسه است . تجربيات با TQM در كلاس موسسه ( هاكنسن و جكسون 1996 ) يا در انتخاب كارمندان ( كول 1995 ) نمونه اي هستند از محدوده ميكرو كه يك تركيب مدرسه اي سروكار دارد . همه تلاشهاي توسعه سازماني هالستيك دليلي براي محدوده ماكرو هستند ( دليل را در دانشكده چاوگلو در موخا پادها يا 2004 ببينيد) .
هر جائيكه يك مدرسه يا يك دانشگده آنسوي سرحدهايش كه شامل اعمال اجتماعي براي انتقال آن به جامعه مي رود . آن دليلي را براي محدوده مگا را نشان مي دهد .
( دليل را در دبيرستان ادانگ در موخو پادها يا 2004 ببينيد . )

مجموعه اطلاعات :
• مرحله دوم برنامه ريزي استراتژيك جمع آوري مفروضات و اطلاعات در مغايرت با موضوعاتي كه طبيعاً تعيين كننده قبول TQM در موسسات است
مي باشد . مفروضات و اطلاعات نياز به عوامل زير دارد :
• تصور و كمال مطلوب
• عقايد و ارزش ها
• ماموريت هاي جاري
• كمال مطلوب و نتايج جاري
• نيازها


يك بخش از MIAS ( ضميه را ببينيد ) براي مفروضاتي موقع ثبت نام با
مخالفت با جنس ، معلمان وكارمندان غير فرهنگي ناميده مي شود . بودجه و
تداركات مالي ، مقدار تغيير نمره داخلي ، شرح زير بناي فيزيكي و تسهيلات ،
مناطق عالي در آكادمي ، غيره براي جمع كردن اطلاعات مورد توجه اين مهم است . در يكي از تمارين جديد TQM من با يك مدرسه ، آن دريافت مي شود كه ثبت نام كردن و كار مدرسه در هر دو مناطق آكادمي و غير آكادمي بطور خارق العاده اي بالا مي رود اما شمار كلاسها و معلمان بدون تغيير در طول پنج سال آخر باقي مي ماند. فقط اطلاعات مورد توجه نظير آشكار سازي را مي تواند مهيا كند . و به منظور


تصميم گيري براساس حقايق و مثل يك پيش نياز براي برنامه ريزي استراتژيكي ، آن براي توسعه يك فهرستي از آيتم ها در جنبه هاي مختلف مدرسه اي جائيكه مفروضات ضروي هستند هم ضروري است . مرحله بعدي تعريف طبيعي و منبع اطلاعات و فركانس تجديد برنامه است . همه اين مناطق با ارتباط داخلي تعريف شده مي تواند سيستم اطلاعات مديريت آموزشي را بوجود آورد . آن مي تواند به خوبي براي رسد تسهيلات براي سيستم مديريت اطلاعات ارتباط برنامه ريزي شوند .
برنامه ريزي : برنامه ريزي پنج فعاليت مهم را مي سازد :


1- اولين و جلوتر از همه تشخيص هويت برابري ها و نا برابري ها است . اينجا مناطق و عملكردهايي وجود دارد كه مي تواند تكميل كننده ( برابرها ) يكي بر ديگري باشد . ديگران مي توانند نفي كننده ( نابرابري ها ) يكي برديگري باشد . اين براي تشخيص دادن آنها و ساختن تلاشهاي عمق براي سازگاري با اختلافات مهم باشد .
2- سازگاري ( اصلاح ) مرحله دوم برنامه ريزي است .


3- مرحله سوم مشتركاً توسط ماموريتهاي طول مدت كوتاه – و بلند براي هدايت كردن اعمال توسعه مي يابد .
4- مرحله چهارم به مرحله عمل رسانيدن يك تحليل SWOT براي شناسايي توانا يي ها ، ضعف ها ، فرصت ها و هراس ها است . براساس تحليل SWOT و بيان ماموريت ( در هر دو نوع دوره كوتاه – و بلند ) حركت استراتژي سياست هاي موسسه اي براي تصميم گيري و نقش ها براي تصميم گيري است . تاكيد در نقش ها و تمرينات در تصيم گيري تا تصميمات به خودي خود است . اين در همه مرحل مشترك مديريت مهم است .
5- مرحله نهايي توسعه برنامه ريزي هاي فعال استراتژيك است كه ماموريت ها درون واقعيت ترجمه خواهند شد .


ابزار و ازرشيابي :
اين مرحله نهايي است كه شامل مرحل ابتدايي زير است :
• قرار دادن برنامه ريزي درون عمل
• به مرحله عمل رساندن ارزيابي تكونيي .
• به مرحله عمل رساندن ارزيابي خلاصه شده .
• ادامه دادن يا تجديد نظر كردن ، اگر نياز باشد .

نمودار 1- 10 مرحل طراحي استراتژيك
مراحل سوالات
ماموريت و ايده • هدف ما چيست ؟
• ايده ما ، ماموريت ما و ارزشهاي ما چيست ؟
نيازهاي مشتري يا فراگير • مشتري هاي ما چه كساني هستند ؟
• چه انتظاراتي مشتري هاي ما از ما دارند؟
• ما به چيزي نياز داريم كه در مواجهه با انتظارات مشتري خوب باشد؟
• انجام چه كارهايي مورد نياز فراگيران براي موسسه ما
مي باشد ؟


• ما چه روشهايي را براي شناسايي نيازهاي فراگير / مشتري بايد به كار ببريم ؟
راههاي موفقيت • توانايي ، ضعف ها ، فرصتها و هراس هاي ما چيست ؟
• چه عواملي براي موفقيت ما بسيار مهم هستند ؟
• چطور بايد براي كسب موفقيت قدم برداريم ؟
عملكرد كيفيت • چه استاندارهايي را ما بايد قرار دهيم ؟
• چطور كيفيت را بايد حواله كنيم ؟
• چقدر كيفيت براي ما ارزش دارد ؟
فراگيري مردم • چطور ما بهترين كاربرد را براي كارمندانمان مي سازيم ؟
• آيا ما بقدر كافي فراگيري را در كارمندان و پيشرفت كارمندان داريم ؟
مرحل ارزيابي • آيا ما مراحل را در مكاني مطابق با چيزهايي كه اشتباه هستند داريم ؟
• چطور مي خواهيم دانست اگر ما موفق شده باشيم ؟

 

مكانيزم مرحله چهارم برنامه ريزي استراتژي با همه زير تركيباتش يك مدل كاري را آماده مي كند . ساليس (1996) تعدادي سوالات راهنما را هنگامي كه مدل 6 مرحله اي برنامه ريزي استراتژيك را در نظر داشت ايجاد كرد . (نمودار 1-10 ) . تعدادي سوالات به هر مرحله ربط دارد . به ما اجازه دهيد سوالات و مراحل طراحي را بررسي كنيم . مسئوليت به تعداد زيادي و سوالات مشابهه مي‌تواند و ساختار


رديف هاي يك برنامه ريزي استراتژيك باشد . مدل هاي سه تايي كه توسط مورگا ترديد و مورگان ، كافمن ، و ساليس در نظر گرفته شده بودند سه جهت يابي مختلف را به مفهوم برنامه ريزي استراتژيك براي تكميل TQM در سازمان ما پيشنهاد كردند . بطور قابل توجه ، اين سه مدل مي توانند به آمادگي يك مدل برنامه ريزي استراتژيكي گلچين چهارم را كامل كند . (شكل 2- 10 ) با اين دليل ، هر طبقه موسسه – ابتدايي – باز براي مثال – نياز به تعريف حيطه اش و متدهاي جمع آوري اطلاعاتش برنامه ريزي ابزار و ارزيابي اش به همان اندازه اي كه بايد
ماموريتش و ايده اش ، تاكيد ات مرسوم اش ، راههاي موفقيتش مراحل
ارزيابي اش ومتدهايي فراگيري مردم را بايد تعريف كند دارد . بطور ايده آل ،
يك مدل برنامه‌ريزي استراتژيك بايد شامل همه سه مدل باشد .

 

در هر صورت ، اينجا عمده اي از افراد در ميان اين سه مدل وجود دارند . مفهوم كافمن از حيطه مراحل ديداري در يك سطح سه بعدي است . ساليس
نظر گرامري از كاهش گري ايده درون ماموريت را نگه داشته است .
اين توسط كافمن در مرحله بعد از مجموع اطلاعات اشاره شده بود
متشابهاً ، تعداي عوامل مشترك در مرحله برنامه ريزي مدل كافمن وجود دارد
و سوالات و راههاي موفقيت مدل ساليس به همان اندازه ارزيابي در هر دو
مدل ها عموميت دارد . فراگيري مردم ، تعيين كننده استانداردها ، و ارزش
كيفيت قسمت هايي از برنامه ريزي استراتژيك وابزار هستند گرچه هر دو مدل هاي كافمن و ساليس در اشكال كلي عرضه شده بود (برابري قابل اجرا براي همه موسسات ) ، يك نياز به آزمايش مقايسه وابستگي آنها به انواع گوناگون موسسات همانطور كه توسط موگراتري و مورگان ناميده شده بود وجود دارد . دربافت هندي ، براي مثال ، توانايي برنامه ريزي بهتر است مثل موسسات ابتدايي – موقعيت
خوب باشند . موسسات افزودني ضرورتي ندارد مطلع از نوع و
تخصصهايشان باشند .


مدل پيشنهاد شده :
به ما اجازه بدهيد يادگيري اين سه مدل و تجربياتمان از موسسات كه
بر اساس فرهنگ مخصوص ، برنامه ريزي استراتژيك كار كن براي
پذيرش TQM قرار دارد بسازيم . ما برنامه ريزي استراتژيك را در
هفت مرحله خواهيم ساخت .


1- عقيده ، ايده ، ماموريت ، اهداف
2- همكاري نيازهاي فراگير و آموزش مشتري
3- همكاري موسسه اي و تحليل SWOT
4- سياست كيفيتي و ميانجي گري برنامه ريزي
5- ارزش كيفيت
6- برنامه ريزي براي ابزار
7- ارزيابي و باز خورد
رابطه متقابل ميان مراحل گوناگون و اجزايش مي تواند در شكل 3- 10 ديده شود . مدل همه هفت مرحله را با هم تركيب كرده است . در هر صورت ، آن دلالت برنامه ريزي ا ين دارد كه ايده نياز به دروند اد مفهوم كيفيت و فهميدن TQM مثل يك استراتژي دارد . متشا بهاً در سياست تعيين كننده كيفيت ، دروندادها از مفاهيم رياست و تمرينات ، توسعه منابع انساني و كار تيمي ضروري هستند . عقيده ، ايده ، ماموريت و اهداف :
عقيده : عقيده اعمال را هدايت مي كند ، گر چه هيچ مكانيزم رسمي در
سازمان هاي آموزشي براي توليد عقيده وجود ندارد . مدرك كافي اي در
اظهار اتمان از آنچه كه ما عقيده داريم وجود دارد .


شكل 3-10 برنامه‌ريزي استراتژيك براي TQm
به ما اجازه دهيد يك قسمت را آزمايش كنيم . بعد از متحمل كردن قابليت
ساختار برنامه در استفاده از منابع ، يك مدير شوريي مرا ملاقات كرد و گفت ،
“ برنامه واقعاً عالي بود . ” هر كسي بخوبي فكر كرده بود . اما ، آقا ما مقدار
زيادي مشكل در مدرسه امان داريم ، همه دانش آموزانمان فقط از خانواده
متوسطه جامعه هستند . به سختي ، 46 درصد امتحانات ورودي را پاس كردند . معلمانمان هر دو ماه امتحان گرفتند ، آنها واقعاً امتحانات در سراسر سال
مشغول ادامه آن بودند . با اين وجود دانش آموزان خيلي بد آن را انجام دادند .
چه عقايدي را اين عبارات نشان مي دهد .
عقيده 1 : برنامه خوب براي ديگران ، نه براي من ( من يك غير فراگيرم ) .
عقيده 2 : دانش آموزان از خانواده هاي متوسط جامعه نمي توانند انجام دهند .
عقيده3 : اغلب امتحانات نتايج را ثابت مي كنند .
عقيده 4 : ادامه مشغوليت گواه كارآيي و تعهد معلم است .
رئيس واقعاً نبايد به آشكار كردن عقايدش توجه كند . اما چطور اعتباري براي عقايد هستند ؟
• آيا همه همه دانشجويان طبقه بالايي جامعه امتحاناتشان را بخوبي انجام
مي دهند ؟
• آيا همه دانشجويان طبقه مياني جامعه امتحاناتشان را بطور بد اتفاق مي افتد ؟
• آيا وضع اقتصادي يك به يك ارتباطي با انجام امتحانات دارد ؟
• مدارك كافي براي اثبات اينكه اغلب امتحانات بدون تنظيم مرحل آموزشي كه ثابت كننده نتايج است وجود دارد ؟
• نتايج ضعيف مي تواند به رخنه هايي در ادراك و وضوح ضعيف
در امتحانات بستگي داشته باشد .


مي تواند اغلب امتحانات را براي رخنه هاي ادراكي جبران كرد ؟
• آيا اغلب امتحانات در زمان ساخته شده است تقديه مي شود ؟
• مدرك كافي براي ثابت كردن اينكه شلوغي باقي مانده يك دلالت از رقابت وجود دارد حتي اگر آن برمشغله دلالت داشته باشد.
• اختلاف در برخورد ( در انجام داشجويان ) بين مشغوليت پرمعني وجود داشته و مشغوليت مكانيكي چه خواهد بود ؟
در ميان عقايدي كه سئوال برانگيز هستند ، آنها ايده را رنگ آميزي مي كنند .
گفتن ، شما چيزي هستيد كه عقيده داريد شما هستيد دلالت برنامه ريزي
عقايد فوق العاده مهم در زندگي شخص به همان خوبي يك سازمان دارد .
از اينرو يك برنامه ريزي استراتژيكي ، براي فهميدن وتقسيم عقايد در دو
مزيت است ، ابتدا ، يكي مي تواند عقيده واقعي را از آنچه كه يك آرزويي
باور است جدا كند و دوم ، تقسيم عقايد اساسي را براي توسعه مجموعه عقايد پيدا شده در بيشترين تفكر عقلاني مهيا كند . براي مثال ، اگر هر شخصي
عقيده دارد كه اين مدرسه بايد در منطقه بهترين باشد . ( عموماً در بين
مدارس مثل مدرسه ملي ما دريا مدرسه مدرن ) ، هر كسي دوست دارد
در مقابل اين ايده كار كند .


ايده :
ايده براساس عقايدي درباره سازمان ، مردمانش ، محيط ، فرهنگ ،
ساختار ، تسهيلات وغيره ساخته شده است . ايده ها دو نوع هستند :
نزديك ودور . ايده دور رويا يا تصور است . بنظر سوامي و وي
وي كانادا ، تصور يك نقش بزرگي در زندگي دارد. يك موسسه بايد به كوشش مداوي برسند كه اوضاع مجسم كدده است. يك چنين ايده اي بوسيله زمان و كيفيت محدود نمي شود . بهترين نسبي است و يك تغيير جهت مداوم بطرف بهترين وجود دارد براي اشخاصي كه «خوب » بطرف بهتر و اشخاص بهتر بطرف بهترين حركت مي كنند .


حتي اگر بهترين بودن بتواند در محدودي زماني و توقف باشد . يك تلاش
بي انتهايي وجود دارد .
من يك جلسه اي با كارمندان يك موسسه آموزش معلم داشتم كه ابزارش TQM بود . من پرسيدم كه ، شما مي توانيد بهترين در كشور باشند ؟ پاسخ فوري
نه بود چطورها مي توانيم باشيم ؟ به سوالات بعدي توسط اعضاي ديگر گروه
جواب هاي اظهار شده « ما بمراتب بهترين كارمندان را – در هر دو صلاحيت وانگيزه د اريم . ما بهترين دانش آموزان را از ميان امتحانات و روديه سخت انتخاب كرده ايم . دانش آموزان از خانواده هاي خوب با استطاعت مالي معقول مي آيند » .


دانشكده شالوده فيزيكي خوب ، تسهيلات تكنولوژي آموزشي ، ارتباطات
خوب با موسسات ديگر و غيره را دارد . زمانيكه من پرسيدم “پس ، گنگي چيست ؟ تقريباً پاسخ متفق القول اين بود : ما عقيده نداريم كه ما بهترين باشيم . ”
ايده دوره كوتاه مجبور است براي همكاري با توليد ايده دوره ساخته شده است . ايده دور مي تواند در هر دو اجزاء و زمان در ايده هاي كوتا مدت تقسيم شود . نظر استراتژيكي براي TQM قرا گيري يك ايده قسمت شده است . ايده يك
كوشش آفريننده است . هيچ شخصي برآن بخشيده نمي شود .
از اين رو ، شخصي بايد يك ايده اي را كه اگر كسي آفريده و قسمت كردن
يا ديگران ايده اش را تاييد اعتبار كردند در توسعه دهد . نسبتا ً، بخاطر
آشفتگي فكري و ايده ساختمان محل كار ، شخص مي تواند يك ايده اشتراكي
را براي موسسه توسعه دهد . ما به متدهاي ايده اي بعداً در اين كتاب خواهيم برگشت .


ماموريت :
ماموريت پايان آخر كار موسسه است . ماموريت ها پيشرو و وابسته به راهنمايي و هدايت عبارات مقصود يك موسسه هستند . به هر حال ، اغلب
موسسات يك بند د رخواستي از يك عبارت ماموريتي ندارند . در حقيقت ،
گاهگاهي عبارات ماموريت تقريباً بي معني هستند . اجازه دهيد مثال هاي
بيشتري را ببينيم .
• بيشتر دانش آموزان سلطه اي را در سراسر همه موضوعات دريافت خواهند كرد.
• دانش آموزان ارزشهاي همكاري ، صداقت ، احترام به ارشد و غيره را نشان خواهند داد.
• دانش آموزان پتانسيل كاملشان را بهتر خواهند كرد و بطور فيزيكي ، عضلاني ، احساسي ، ذهني و توسعه زندگي داخلي نشان خواهند داد .


اهداف :
به اختصار ، اهداف ماموريتهاي بي مجموعه اي هستند . اهداف مثل
كيلومتر شمار ، هر همكاري براي رسيدن به اهداف هستند . اهداف فعاليتها ،
برنامه ، مراحل يك موسسه را معرفي مي كند . همچنين ، اهداف راهي را
كه يك برنامه براي عرضه كردن دارند را معرفي مي‌كنند . به ما اجازه دهيد
ببينيم چطور يك ماموريت نياز به دسته نكردن در درون اهداف آموزشي دارد .
عبارت ماموريت
اغلب دانش آموزان سلطه اي ( يادگيري ) در سراسر همه موضوعات نشان
خواهند داد .


اهداف ( در دوران رفتاري )
معلمان مي خواهند :
• مفهوم يادگيري سلطه اي را توضيح دهند .
• تجربيات و تحقيقات در يادگيري سلطه اي را ذكر كنند .
• برنامه آموزشي براي يادگيري سلطه اي را شرح دهند .
• پروژه هاي تجربه اي را براي يادگيري سلطه اي برنامه ريزي كنند .
• پروژه هاي يادگيري سلطه اي را تكميل كنند .
• استراتژي هاي يادگيري سلطه اي را رسمي كنند .


دانش آموزان مي خواهند :
• نمونه هايي از كسب سلطه ( يادگيري ) توسط دانش آموزان ديگر در قابليت مقايسه زمينه ذكر كنند .
• بيرون آمدن اطميناني كه آنها بتوانند يادگيري سلطه اي را نشان دهند .
• قبول كردن استراتژي هاي يادگيري جديد .
• شرح دادن يادگيري سلطه اي ؛ 80 درصد از دانش آموزان ، 80 درصد
نمرات را در همه موضوعات ( عموماً 80/80 ما تريكس ناميده مي شود . ) محفوظ مي دارند .
همه اهداف ، بجز آخري وسيله فراهم كردن اهداف هستند اما مهم هستند .
عبارت اهداف اشاره دارد كه يك ماموريت يك مجموع از اهداف است .
از اينرو ، ماموريتها و اهداف كاملاً بهم وابسته هستند .
اين ارتباط منطقي بين ماموريت و هدف بطور برابر بخوبي بين ماموريت
و ايده نگهداري مي شود . از اينرو ، مرحله اول در برنامه ريزي استراتژيكي براي TQM براي شرح دادن ايده دوران طولاني است و ماموريت ها و نشانه ها
و اهداف دوره طولاني را به دقت توضيح مي دهد فراگيران نياز به ارزيابي و آموزش مشتري را دارند .


دو استاندارد مختلف وجود دارد : چه چيزي فراگيران نياز دارند و چه چيزي
آنها مي خواهند . نياز بهداشتي است خواستن انگيزه اي است . يك عقيده
رشدي در ميان تعدادي معلم كه براي اغلب دانش آموزان مي خواهند گواهي صادر كنند نه دانش نه مهارت ها است . اين مي تواند براي سالهاي معدود قبلي باشد
زماني كه تعداد فارغ التحصيلان محدود شده بود و شغل ها به كيفيت وابسته بود است . حالا كه هر شغل و وروديه به هر مرحله حرفه اي براساس امتحانات وروديه است ، گواهينامه ها براي اينكه كارتهاي امتحانات برگزيده رقابت براي شغل ها و پذيرش موسسات آموزش عالي پذيرفته شده باشد .توليد مي شوند . اين فقط دانش و مهارتها است كه مي توانند فارغ التحصيلان را در مكان خوب مي تواند نگهدارد . بنابراين ، مراكز حالا براي تغيير مسير دادن نيازها از خواسته هاي فراگيران
هستند . بيشترين اختلاف در نتيجه يادگيري اختلاف بين يادگيري ضعيف
و قابل عمل است . هنگامي كه هر دو يادگيري ضعيف و قابل تحمل
مي تواند به امتحان اجرايي عالي هدايت شود ، TQM براي يادگيري قابل
تحمل قرار مي گيرد .


ارزيابي نيازها بستگي به اهداف و نشانه ها – براي عرضه خدمات ابتدايي يا افزوده شده خواهد داشت در خدمات ابتدايي ، يك نياز به ارزيابي مشكلات يادگيري وجود دارد . براي مثال ، اين برآورد شده است كه نزديك دو / سوم دانش آموزاني كه در امتحانات ورودي رياضي هر انگليسي مردود شده اند . اينجا مي تواند امتحانات تشخيص براي شناسايي جائيكه مشكلات هستند و عمل چاره ساز مناسب مي تواند به نتيجه برسد باشد . ارزيابي جغرافيايي مشكلات يادگيري ، گفته مي شود ،
در رياضيات تاكيد خواهد داشت كه شكست در امتحانات ورودي تاثير مشكلات
يادگيري جمع شونده روي نمرات گوناگون قبل از اينكه داوطلب براي امتحانات
ورودي در كلاس 10 فرستاده شود است .


من با يك تجربه تازه در معدود مدارس ابتدايي شهري در شهر بمبئي شركت كرده بودم . بعد از گرفتن نمرات امتحانات ، مدارس كودكان با نمره 4 درون نمرات 2 و3 و معادل صلاحيت 4 در رياضيات طبقه بندي شده بودند . متشابهاً امتحانات از نمره
3 و2 هم انجام شده بود . مدارس تمرينات آموزشي اشان را در رياضيات
توسط كانون كودكان در سطوح صلاحيت در مقابل نمراتي كه متعلق به آنها بود از نوساختن . همانطور كه آن در نوع زبان آموزش عملي انجام شده بود تركيب
هر كلاس مختلف شده بود . در حدود سه سال ، دانش آموزان يك جوري معقولي
را در سطوح مينيموم يادگيري در رياضيات را در هر نمره نشان دادند .
ارزيابي نيازهاي فراگيران در هر دو ناحيه آكادميك و غير آكادميك خواهد بود .
براي بدست آوردن يك ارزيابي پر معني نيازهاي فراگيران درگيري فراگيران به همان خوبي والدين ضروري است . توليد موسسه بايد “ فارغ التحصيلان قابل استخدام يعني موسسات آموزش معلم ، موسسات آموزش حرفه اي و غيره باشد.”
به همان نسبت هم مشورت كارمندان مهم است .
در هندوستان و كشورهاي مترقي ديگر با نسبت رشد كاسته شده جمعيت ، بيشترين خريداران آموزش كه سيستم مي تواند عرضه كند وجود دارد و تعداد بسيار زيادي فارغ التحصيلاني كه در بازار استخدام مي تواند جذب شوند وجود دارد . در آخر تسلسل ديگر ، زمينه هاي تخصصي جديدي شبيه الكترونيك ها ،با يا تكنولوژي ، ميليارديم دانش و تكنولوژي و غيره هستند . آنجا كه بمراتب كنترل و افراد لايق
خيلي كمي در بازار وجود دارد . تحت شرايط ، مدارس و دانشكدها براي مكانيزمهاي
خوب برنامه ريزي شده براي آموزش مشتري – آموزش آنها با كارمندان آينده و بازار كارگشا دارد . دروازه عبور به سوي زندگي موفق نياز به توسعه دارد


( يعني فراگيري نه فقط دانستن است بلكه انجام دادن ، با هم زندگي كردن و بودن است ، يونيسكو 1996 ) اين غيرمعمولي نيست . هر مشتري صنعتي را توليد مي كند كه پنانسيل مشتريانش را امروزي نگه دارد . مدركي است براي تبليغات و ادبيات ترويجي كامپيوتر يا صنايع اتومبيل سازي ، بويژه بعد از اينكه بازار روبه بالا باز شده بود و رقابت آتشين شده بود . دو منطقه مهم مشتري آموزشي ارتباط بين آموزش قابل تحمل و اجراي امتحانات و پديداري بازار استخدام مثل مهارت و
كيفيت – شرقي . كيفيت – شرقي ضروري نسبت هستند بدينسان ، موضوع اصلي براي ارزيابي نيازهاي مشتري و در مرحل است . براي مشورت طبقات
مضاعف مشتري ها : ضروري هستند : دانش آموزان ، والدين ، جامعه ،
كارمندان وغيره .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید