دانلود مقاله اعتیاد اینترنتى -تحلیلى اکتشافى از ماهیت اجتماعى

word قابل ویرایش
26 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

پیش گفتار
اعتیاد اینترنتى پدیده اى است که از دسترسى آسان به رایانه و اطلاعات آن لاین ناشى مى شود. و متأسفانه پاى این نوع جدید از اعتیاد فزاینده به کشور ما نیز کشیده شده است. به گفته کارشناسان، خطرات و مشکلات اعتیاد اینترنتى بیش از خطرات ناشى از اعتیاد به مواد مخدر است; چرا که در اعتیاد به مواد مخدر این جسم آدمى است که بیش از بیش دچار آسیب مى شود ولى در اعتیاد اینترنتى روح و روان افراد دچار آسیب شده و شرایط طبیعى و سلامت روانى انسان ها را از آن ها مى گیرد. در این مقاله، افراد علل گرایش به اینترنت را، احساس راحتى با آن و برقرارى روابط آسان با دیگران ذکر کرده اند، ولى باید توجه داشت که صرف وقت زیاد و سرگرمى با فعالیت هاى بیهوده، علاوه بر اینکه از نظر اسلام مذموم است و در مواقعى ممکن است حرام باشد، داراى عواقب و پیامدهاى منفى بسیارى است. از جمله آن ها مى توان به چند مورد زیر اشاره کرد:

۱٫ انزواى اجتماعى; صرف وقت زیاد با این فعالیت ها انسان را از محیط اطراف خود غافل کرده و در بلند مدت به روابط صمیمى میان آن ها ضربه مى زند. در حالى که، ما به هیچ وجه مجاز نیستیم که نسبت به ارتباط با والدین و دیگر اعضاى خانواده بى اهمیت باشیم.

۲٫ فروپاشى نظام خانواده: گذراندن بیشتر اوقات با دیگران اهمیت خانواده را در نظر انسان کاهش داده و موجب از هم پاشیده شدن خانواده ها مى شود; چیزى که امروزه در غرب شاهد هستیم.

۳٫ تخریب شخصیت افراد: شخصیت هایى که در این دنیاى مجازى ظاهر مى شوند، اغلب تصنعى و کسانى هستند که خود را از دنیاى واقعى محروم کرده و به یک صفحه نمایش کوچک محدود شده اند. طبیعى است که چنین افرادى سعى مى کنند خود را به گونه اى عرضه کنند که در نظر دیگران بهتر جلوه کنند. بنابراین، افرادى که با چنین کسانى روابط دوستانه برقرار مى کنند، در حقیقت با افراد مجازى و غیرواقعى ارتباط دارند که در نهایت جز تخریب شخصیت خود فرد حاصلى نخواهد داشت.

۴٫ به هم خوردن روابط کارى: افراد معتاد به اینترنت به دلیل بیخوابى و کم خوابى هاى فراوان نمى توانند به موقع سر کار حاضر شوند و در صورت تکرار چنین بى نظمى هایى، از کار اخراج شده و شرایط مطلوب زندگى را از دست خواهند داد.

۵٫ از آنجایى که یکى از وسایلى که دشمنان اسلام براى منحرف کردن جوانان در سراسر جهان به کار مى گیرند، همین وسایل ارتباطى و از جمله اینترنت مى باشد، از این رو، در مواقعى ممکن است افراد با وسوسه دیگران به گناه و کارهاى خلاف شرع کشیده شود.
نکته نهایى اینکه خانواده ها باید کاملا مواظب بوده و علاوه بر تربیت خوب فرزندان خویش و هدایت آن ها در نوع استفاده از وسایل ارتباطى نوین، محیط سالم و مطلوبى را براى جوانانشان فراهم کنند تا جوانان ما کانون گرم و صمیمى خانواده را بر هر جایگزین دیگرى ترجیح دهند.

(مترجم)
چکیده
این نوشتار در پى بررسى تأثیر روابط و ارتباط هاى شخصى در اتاق هاى گپ زنى بر گرایش هاى اینترنتى کاربران مى باشد. روان شناسان براى این پدیده به طور غیرمستقیم مفهوم «اعتیاد اینترنتى» را به کار برده اند. در این تحقیق دو ابزار گرایش هاى اینترنتى مورد استفاده قرار گرفته است: ۱٫ مقیاس کمّى، که مبتنى بر صرف وقت در اتاق هاى گپ زنى و اینترنت مى باشد; ۲٫ چهار طیف، که نگارندگان این مقاله براى بررسى میزان گرایش اینترنتى (IPS) توسعه داده اند. نتایج بررسى نشان مى دهد که میزان گرایش هاى اینترنتى به طور معنادارى با متغیرهاى روابط و ارتباطات شخص معینى همبسته است. علاوه بر آن، تحقیق حاکى از همبستگى قوى میان این عوامل و میزان گرایش اینترنتى در مقایسه با مقیاس هاى کمّى اعتیاد اینترنتى است.

این تحقیق همچنین تأثیر واسطى جنسیت، محل کنترل و اجتماعى بودن را بر رابطه میان اعتیاد اینترنتى و روابط شخصى اتاق هاى گپ زنى بررسى مى کند. جنسیت تأثیر واسطى شدید بر این روابط داشته است.

مقدّمه
مفهوم اعتیاد اینترنتى اخیراً به قاموس مسائل اجتماعى وارد شده است. مقدار زیاد وقتى که صرف انواع متفاوتى از فعالیت هاى اینترنتى نظیر اتاق هاى گپ زنى و گروه هاى بحث و گفتوگو مى شود، بر روابط اجتماعى، ازدواج، موفقیت هاى تحصیلى، کار، سلامتى و دیگر کارکردهاى اساسى زندگى تأثیر منفى مى گذارد. (یانگ، ۱۹۹۸، کینگ ۱۹۹۶)

با توجه به آنکه ۸۰ درصد خانواده هاى آمریکایى از اینترنت استفاده مى کنند، اعتیاد اینترنتى به عنوان یک بیمارى همه گیر اجتماعى تلقّى مى شود. براى بررسى این مسئله، مرکز اعتیاد آن لاین،۲ اعتیاد اینترنتى را در ۵ نوع طبقه بندى کرده است:
۱٫ اعتیاد جنسى مجازى;۳ اعتیاد به اتاق هاى گپ زنى بزرگسالان;
۲٫ اعتیاد به روابط مجازى،۴ رفاقت زنده که در اتاق هاى گپ زنى یا گروه هاى خبرى شکل مى گیرد. “Muds” جایگزین دوستى واقعى و خانواده مى شود.
۳٫ اعتیاد به قماربازى وسواسى، اعتیاد به تجارت هاى وسواسى آن لاین;

۴٫ بار سنگین اطلاعات تحقیق هاى فراوان در بانک هاى اطلاعاتى;
۵٫ اعتیاد به مسابقه هاى کامپیوترى وسواسى یا جنبه هاى برنامه نویسى علم کامپیوتر.
تحقیق حاضر بیشتر حول نوع دوم اعتیاد، یعنى اعتیاد به روابط مجازى، دور مى زند و در مرحله نخست بر گرایش به ارتباط هاى الکترونیکى گپ زنى متمرکز است. این نوع مبادله یک نظام ارتباطى گروهى یا توده اى است که در آن کاربران اینترنتى پیام هاى نوشتارى رد و بدل مى کنند. مدت ارسال پیام هاى کامپیوترى مى تواند به طور آنى یا حتى زمان ارسال مبادله متن باشد ]فاصله اى زمانى میان ارسال و دریافت نباشد.[

جنبه اجتماعى ارتباطات اینترنتى، موضوع اعتیاد را براى تحقیقات جامعه شناختى، قابل بررسى کرده است. گفتنى است که هم اکنون تعداد قابل توجهى از تحقیقات تجربى و نظرى مربوط به این پدیده از چهارچوب هاى روان شناختى بهره مى جویند.

هدف این مقاله بررسى زمینه اى است که در آن عوامل اجتماعى که بر حسب متغیرهاى ارتباطى میان فردى باز نمود مى شود ـ در میان دانشجویان یک دانشگاه بزرگ با اعتیاد اینترنتى پیوند مى خورد. ما همچنین در صدد این هستیم تا مشخص کنیم که آیا جنسیت، محل کنترل و اجتماعى بودن افراد، میانجى روابط میان متغیرهاى ارتباطى و استفاده از اینترنت مى شود یا نه. این نوع تحلیل ها تحقیق حاضر را در نزدیک شدن آن به فهم پویایى هایى که لابه لاى پدیده به اصطلاح ـ اعتیاد اینترنتى قرار گرفته اند، نظام مندتر مى سازد. مطالعات قبلى در این موضوع در رویکرد روش شناختى شان بسیار توصیفى بوده اند و سعى

نکرده اند به صورت تجربى و نظام مند شیوه اى را که در آن تنوع استفاده از اینترنت با عوامل اجتماعى یا روان شناسى اجتماعى تبیین مى شوند، توصیف کنند. ما معتقدیم که چنین تحلیل هایى، چشم اندازى از پدیده به اصطلاح اعتیاد اینترنتى ارائه خواهد کرد که از آنچه با چهارچوب هاى روان شناختى عرضه شده و هم اکنون بر بحث ها و تحلیل هاى مربوط به این موضوع سایه افکنده است، متفاوت مى باشد.

بررسى روان شناختى اعتیاد اینترنتى
روان شناسان اعتیاد اینترنتى را «اختلال اعتیاد اینترنتى» نام نهاده اند (IAD); اصطلاحى که اولین با آن را کلبرگ (۱۹۹۶) به کار برد. طبق نظر کلبرگ، اختلال اعتیاد اینترنتى زمانى وجود دارد که افراد کاهشى را در فعالیت هاى شغلى، علمى، اجتماعى، روابط کارى، روابط خانوادگى، مالى، روان شناختى یا فیزیکى تجربه مى کنند. کلبرگ اصطلاح موازى با اختلال اعتیاد اینترنتى را قماربازى بیمارگونه مى داند.

در یک مصاحبه آنلاین از ۴۹۶ کاربر اینترنتى، یانگ (۱۹۹۸) دریافت که ۸۰ درصد پاسخ دهندگان به اینترنت اعتیاد پیدا کرده اند. وى
نتیجه مى گیرد که مهم ترین عوامل کمک کننده به اختلال اعتیاد اینترنتى عبارتند از: استعداد یک فرد براى ایفاى نقش هاى متفاوت، طبیعت پنهانى ارتباط کامپیوترى و تصورات مربوط به گسترش روابط میان فردى معنادار. کلبرگ در تشخیص اعتیاد اینترنتى (مشابه با قماربازى افراطى و الکلیسم) از مقیاس هاى زیر استفاده مى کند:

۱٫ احساس سرگرمى با اینترنت (به عنوان مثال، فکر کردن در مورد اتصال قبلى یا پیش بینى اتصال بعدى);
۲٫ احساس اینکه به منظور کسب رضایت باید دقت زیادى را صرف اینترنت کرد;
۳٫ تلاش هاى پى در پى ناموفق براى کنترل یا تقلیل یا توقف استفاده از اینترنت;
۴٫ احساس بى قرارى، بدخلقى، افسردگى یا عصبانیت در هنگام تلاش براى کم کردن یا قطع استفاده در اینترنت;
۵٫ باقى ماندن آنلاین بیشتر از آنچه برنامه ریزى شده بود;

۶٫ احساس خطر نسبت به از دست دادن روابط شخصى، آموزش هاى شغلى یا فرصت هاى شغلى;
۷٫ دروغ گفتن به اعضاى خانواده، دوستان و یا روان درمانگر براى مخفى نگه داشتن میزان اتصال به اینترنت;
۸٫ به کارگیرى اینترنت به عنوان وسیله اى براى فرار از مشکلات. (یانگ ۱۹۹۸)

در یک مصاحبه آن لاین دیگر، از ۱۸۵ کاربر اینترنتى که با راهنمایى برنر (۱۹۹۶) انجام گرفت، مشخص شد که ۱۷ درصد از آنان (با صرف وقت ۴۰ ساعت یا بیشتر در هفته) به اینترنت معتاد شده اند. این مصاحبه گویاى آن بود که تقریباً نیمى از پاسخ دهندگان به عنوان یک پیامد استفاده آن لاین آثار نامطلوبى را در کارشان تجربه کرده اند. ۱۰ درصد نیز به دلیل استفاده آنلاین، دچار مشکلات کارمندى و مانند آن شده بودند.

در گزارش کجاک (Cojac) میان مقدار زمان استفاده روزانه از اینترنت و میانگین ساعات خواب شبانه رابطه معکوسى وجود دارد. این تحقیق روشن مى سازد که استفاده از اینترنت بر الگوهاى خواب اثر مى گذارد; پیامدى که در مورد انواع دیگر اعتیادها، همچون اعتیاد الکلى و مواد مخدر نیز رایج است.
ایده مشترکى که در اغلب این مطالعات وجود دارد این است که اعتیاد اینترنتى تحت تأثیر کنش هاى متقابل اجتماعى قرار گرفته است. اما هیچ یک از مطالعات صورت گرفته، شیوه اى را که در آن اختلال اعتیاد اینترنتى با عوامل اجتماعى همبسته مى شود، به طور تجربى بررسى نکرده اند. علاوه بر آن، هیچ یک از تحقیقات پیشین از چهارچوب هاى مفهومى که ماهیت جامعه شناختى یافته هاى آنان را تبیین کند، بهره نجسته اند.

هدف ما در بخش بعدى مقاله آن است که برخى از جنبه هاى ارتباطات کامپیوترى را که مى تواند به عنوان زمینه اى براى کشف استفاده افراطى از اینترنت از نقطه نظر جامعه شناختى عمل کند، مورد بررسى قرار دهیم.
زمینه جامعه شناختى اعتیاد اینترنتى

بر خلاف فرضیه هاى قبلى، که بى الگویى ساخت اینترنت، به ویژه اتاق هاى گپ زنى، یک بستر بى هنجارى به وجود مى آورد که در آن افراد کمتر ملزمند رفتار انحرافى را به نمایش بگذارند و روابط میان فردى ظریف و سطحى مى باشد، تحقیقات اخیر نشان مى دهند که وسایل ارتباطى الکترونیکى همانند «اتاق هاى چت» طبق استانداردهاى اجتماعى سازمان یافته اند (Bellamy & Hanowicz, 1998) و روابط نوع دوستانه در آن ها معمول است. (Parks,1995)
در حقیقت، ویژگى هاى اجتماعى اتاق هاى گپ زنى مى تواند پیشینه ها و مقدمات اصلى تولید به اصطلاح ـ رفتار اعتیاد آور باشد.
)yong 1996; Suler 1996; King 1998(

ویژگى هاى ارتباطات اینترنتى که جاذبه اجتماعى آن را گسترش مى دهند عبارتند از:
۱٫ افراد دسترسى آسان و قابل انعطافى دارند; یعنى مى توانند تا ۲۴ ساعت در روز ارتباط برقرار کنند.
۲٫ اینترنت میزان پتانسیل شبکه هاى اجتماعى را افزایش مى دهد. (Wellman 1996).

۳٫ افراد براى نمایش «خود» تقریباً احاطه کامل دارند و مى توانند جنبه هایى از خود را خلق و حفظ کنند که ممکن است در موقعیت هاى چهره به چهره ارائه آن مشکل باشد. ارتباطات الکترونیکى ویژگى هاى مهم افراد همچون جنسیت، نژاد، سن، معلولیت و مانند آن را بهبود مى بخشند. این ویژگى ها ممکن است بر شکل گیرى روابط اجتماعى در برخوردهاى چهره به چهره اثر نامطلوب بگذارد; همان چیزى که کینگ (۱۹۹۸) آن را به عنوان جنبه حساس ارتباطات اینترنتى بیان مى کند. در این شیوه، فرد مى تواند در عرضه خود، بسیار گزینشى عمل کند. این امر حس عضویت گروهى را ارتقا مى بخشد; چیزى که تنها بر تلقّى هاى طرف مقابل بستگى دارد.

۴٫ هویت مخفى افراد بر آنان امکان مى دهد مکاتباتى را رد و بدل کنند که در وضعیت هاى چهره به چهره متداول بر انتقال آن ها چندان مایل نیستند.
۵٫ اینترنت به افراد اجازه مى دهد از مرزهاى جغرافیایى عبور کنند. همچنین توان مردم را براى مشارکت در ایده هایى که برایشان مهم است گسترش مى دهد. (کینگ، ۱۹۹۸)

موارد مزبور و نیز عوامل دیگر ممکن است ارتباطات اینترنتى را براى برخى از افراد، که در ادبیات روان شناسى امروزى به عنوان معتادان اینترنتى نامیده مى شوند، بسیار جذاب کند. در جایى که نمادهاى ارتباطى رایج حضور ندارند، اینترنت وضعیت کاملا متفاوتى را براى ارتباطات الکترونیکى میان فردى فراهم مى آورد و به افراد امکان مى دهد در روابط متقابلى درگیر شوند که در مقایسه با محیط هاى چهره به چهره سنتى، آزادانه تر است.
حساس کردن فضاى ذهنى

با توجه به وضعیت نوظهور دانش تجربى و نظرى نسبت به ارتباطات اینترنتى در جامعه شناسى، بیان چهارچوب هایى که مى تواند براى پدید آوردن تصورات جامعه شناختى در تحقیقات اینترنتى استفاده شود بسیار مفید خواهد بود. در عین حال که هدف عمده مقاله حاضر کشف ساخت همبسته عوامل ارتباطى اینترنتى است، ما به اصول نظریه کنش متقابل نمادین۵ اشاره کرده و از آن ها به عنوان مفاهیم حساس در تحلیل داده ها بهره خواهیم جست.

از دیدگاه جامعه شناختى، «هویت» از تأثیر متقابل میان اتخاذ نقش دیگران در یک موقعیت معین (جایى که فرایند اتخاذ نقش دیگرى تحت تأثیر نمادهاى موجود در موقعیت هاى اجتماعى است) و کنش هاى متقابل اجتماعى پدید مى آید. این بافت موقعیتى به طور نمادین توسط افراد تعریف شده است. (مید، ۱۹۳۴) جایى که نمادهاى اطلاعاتى متداول غایبند، اینترنت فضاى موقعیتى کاملا متفاوتى براى نمایش خود ارائه مى کند که به نوبه خود ممکن است در شکل گیرى هویت تأثیر بگذارد.

در جامعه شناسى، هویت زیر مجموعه اى از «خود» تلقّى مى شود; یعنى خود از چندین هویت تشکیل شده که ظهور یک هویت معین مشروط به مقتضیات یک موقعیت اجتماعى است. به نظر استرایکر هویت ها طبق یک سلسله مراتب کنار هم قرار مى گیرند و پویایى هاى یک موقعیت اجتماعى است که هویت خاص یا هویت هاى دیگر را فرا مى خواند. هنگامى که مردم نقش هاى خویش را هماهنگ مى کنند، سلسله مراتب اصلى، هویت هایى را تعیین مى کند، که نقش هاى دیگران را تفسیر کرده و پاسخ مى دهند… زمانى که یک وضعیت کنش متقابل از چارچوب ساختارى جدا مى افتد یا این چارچوب هاى ساختارى نامشخص اند، افراد در انتخاب هویتشان اختیارات بیشترى خواهند داشت. (ترنر، ۱۹۹۸)

نکته مهمى که مى خواهیم با مفهوم سلسله مراتب هویت به آن تأکید کنیم این است: زمانى که به طور همزمان عوامل افزایش دهنده جاذبه اینترنت و این ایده را که اینترنت وضعیتى است داراى چارچوب ساختارى، مورد توجه قرار دهید همچنان که استرایکر توصیف کرده اینترنت مى تواند به عنوان زمینه اى کارآمد تلقّى شود که در آن هویت مى تواند بسیار سریع توسط افراد کنترل شود. این شرایط به ویژه براى نمایش دادن «خود ایده آل» مناسب است. در چنین محیط اجتماعى به منظور نمایش خود براى دیگران در مقایسه با وضعیت هاى چهره به چهره تعداد کمى علایم نمادین لازم است. (گافمن، ۱۹۵۹)

این ویژگى یکى از ویژگى هاى مهم جامعه شناختى ارتباطات الکترونیکى است. افراد ممکن است به طور مؤثرى نه فقط یک یا دو، بلکه هر مقدار که در ضمیرشان وجود دارد از خود هویت نشان دهند. به عبارت دیگر، «خود» مى تواند در این محیط بیشتر از وضعیت هاى چهره به چهره، نظام مند و کامل تر عرضه شود. علاوه بر این، هویت بیشتر در کنترل افراد است و بر خلاف زمینه اجتماعى، به فرد احساس بالاترى از کنترل خود یا رضایت خاطر اعطا مى کند. به هر حال، فرایندهایى که در لابه لاى این عوامل نهفته اند اجتماعى اند; زیرا هویت هایى که افراد در محیط ارتباطات الکترونیکى از خود بروز مى دهند همچنان با انتظارات دیگران پیوند خورده است. والتر (۱۹۹۶) در بیانیه خود راجع به بازخورد ارتباطات بر روى اینترنت بر این ایده تأکید مىورزد: «مؤلفه دیگر مدل، بازخورد، نشان مى دهد هنگامى که کاربران به نمایش هاى نسبى و گزینشى هر کدام پاسخ متقابل مى دهند، این نوع خودنمایى برتر و احساس ایده آل هر کدام از طرفین را در یک سطح بالاترى درشت مى کند.»

تأثیر واسطى جنسیت
مردان و زنان داراى وضعیت هاى فرهنگى متفاوتى مى باشند که ممکن است شیوه اى که وضعیت ارتباطات الکترونیکى را تعریف مى کنند تحت تأثیر قرار دهد. ویژگى هاى جنسیتى ابزار اولیه اى هستند که ما از طریق آن ها خود و دیگران را تفکیک و تعریف مى کنیم. ویژگى هاى جنسیتى اطلاعات اساسى در مورد اینکه چگونه کنش هاى متقابل با دیگران را کنترل کنیم و واقعیت اجتماعى را سامان دهیم در اختیار ما مى گذارند. (اوربین، ۱۹۹۸)
جنسیت به عنوان یک ساخت اجتماعى هیچ گاه به طور نظام مند در تحقیقات مربوط به اعتیاد اینترنتى بررسى نشده است. هدف ما ارزیابى زمینه اى است که در آن، جنسیت میان به اصطلاح اعتیاد اینترنتى و عوامل ارتباطات اینترنتى پیوند برقرار مى سازد.

با این همه، ویژگى هاى ساختارى اتاق هاى گفتوگو ممکن است به عنوان وسایل اغفال کننده قدرتمندى عمل کنند. از دیدگاه جامعه شناختى افرادى که از اتاق هاى گفتوگو زیاد استفاده مى کنند ممکن است به عوامل ارتباطى همچون برقرارى روابط دوستانه در اتاق هاى گپ زنى اهمیت فراوان قایل باشند، بر خلاف افرادى که کمتر از این اتاق ها استفاده مى کنند. آن ها ممکن است بیشتر مایل باشند اتاق هاى گپ زنى را مکان هایى تعریف کنند که بر احساسات و عواطف تأکید مى شود; یعنى روابط شخصى مهم است، افراد در آنجا شنوندگان خوبى اند و از این قبیل. به دلیل آنکه در فضاى اینترنتى کارهاى بسیارى مى توان در

قالب روابط میان فردى انجام داد، حدس مى زنیم افرادى که اوقات زیادى پاى اتاق هاى گپ زنى صرف مى کنند آدم هاى نسبتاً خوش مشربى باشند. ما این فرضیه را با بررسى تأثیر واسطى جهت گیرى اجتماعى بودن افراد بر روابط میان میزان گرایش اینترنتى (اصطلاحى که به جاى اعتیاد اینترنتى به کار خواهیم گرفت) و عوامل متنوع مربوط به ارتباطات اجتماعى پى مى گیریم.

آزادى که اینترنت براى خودنمایى فراهم مى کند گویاى آن است که افراد مذکور احتمالا داراى اعتماد به نفس و عزت نفس معمولى هستند. این ایده از طریق ملاحظه تأثیرى که محل کنترل بر همبستگى گرایش اینترنتى و متغیرهاى ارتباطى متنوع دارد بررسى مى شود.
پرسش هاى تحقیق
بنابر ایده هایى که در بحث هاى نظرى مطرح شد، این تحقیق تلاش خواهد کرد همبستگى میان اتاق هاى گپ زنى و استفاده از اینترنت و مقیاسى که گرایش اینترنتى را مى سنجد با خصوصیات ذیل در مورد افراد بررسى کند:
۱٫ تلقّى هاى مربوط به روابط شخصى که در اینترنت شکل مى گیرد; ۲٫ تلقّى ها از فرایندهاى ارتباطات اتاق هاى گپ زنى; ۳٫ محل کنترل (که جایگزین سنجش اعتماد به نفس و اطمینان است.)
اجتماعى بودن
میان افرادى که بر حسب دلیل استفاده شان از چت روم ها به دو دسته «استفاده کنندگان کم» و «استفاده کنندگان زیاد» تقسیم مى شوند، تفاوت هایى وجود دارد. مردان و زنان داراى جهت گیرى هاى فرهنگى متفاوتى هستند که ممکن است بر شیوه اى که محیط هاى ارتباطات الکترونیکى را تعریف مى کنند تأثیرگذار باشد. این تفاوت ها به نوبه خود بر ماهیت همبستگى میان مقیاس هاى اعتیاد اینترنتى و رابطه شخصى و عوامل ارتباطى که در بالا ذکر شد ـ اثر مى گذارد. این تحقیق زمینه اى را مطالعه خواهد کرد که جنسیت واسطه این روابط است و در هیچ کدام از مطالعات پیشین اعتیاد اینترنتى به آن توجهى نشده است.
روش شناسى
داده هاى این تحقیق از ۱۱۴ دانشجوى فارغ التحصیل و دوره کارشناسى یک دانشگاه نسبتاً بزرگ در میشیگان در بین ماه هاى آوریل تا ژوئن ۱۹۹۸ انتخاب گردید. دانشجویان دوره کارشناسى از یک کلاس فنى ثبت نام گردیدند که به مطالعات بنیادى در دانشگاه مى پردازند. بدین ترتیب، جمعیت نمونه نشان دهنده طیف گسترده اى از برنامه ها و جهت گیرى هاى شغلى دانشجویان دوره کارشناسى در دانشگاه است. جمعیت نمونه کامل از میان دانشجویانى انتخاب گردید که خودشان را به عنوان کاربران چت روم معرفى کرده اند. همه دانشجویان فارغ التحصیل در برنامه چند رشته اى ثبت نام کرده اند. هر دانشجو یک پرسش نامه ۱۰۴ گزینه اى پر کرد که تنوع عوامل استفاده از اتاق هاى گپ زنى را مى سنجید.
خلاصه ساختار جمعیتى مورد مطالعه بدین صورت است:
سطح تحصیلات جنس قومیت
G S J S F زن مرد آسیایى سرخ پوست سفیدپوست سیاه پوست
۳ ۱۵ ۲۲ ۳۵ ۳۹ ۴۷ ۶۷ ۲ ۱ ۷۳ ۳۷
میانگین سنى: ۹۴/۲۰ ۱۳ /۴= S
گرایش اینترنتى (IP)
موضوع اساسى این مقاله این است که اصطلاح اعتیاد اینترنتى، آنچنان که روان شناسان اظهار کرده اند، طرحى است که به لحاظ تجربى تأیید نشده است. در نتیجه، در مقاله حاضر براى توصیف چنین افرادى از اصطلاح گرایش اینترنتى بالا استفاده مى شود. چهار گزینه ذیل براى سنجش گرایش اینترنتى به کار مى رود:
۱٫ من بیشتر به جاى کارهایى که قبلا عادت داشتم، از اینترنت استفاده مى کنم.
۲٫ دیگران (از جمله دوستان و خویشاوندان) از اینکه وقت زیادى صرف اینترنت مى کنم شکایت مى کنند.
۳٫ خویشاوندانم از صرف وقت زیاد روى اینترنت ممانعت مى کنند.
۴٫ صرف وقت زیاد در اینترنت بر فعالیت علمى و کارى من تأثیر گذاشته است.
هر کدام از گزینه هاى بالا از مقیاس طیف لیکرت پنج نقطه اى بهره مى گیرد که دامنه طبقه بندى پاسخ ها، از غیر موافق تا موافق کشیده مى شود. این ۴ گزینه با همدیگر محاسبه مى شوند تا میزان گرایش اینترنتى را تشکیل دهند.
قابلیت اطمینان مقیاس لیکرت ۷۴ است. مقدار امتیازهاى کسب شده براى این نمونه عبارت است از میانگین ۴/۱۹ و میانه ۷/۱۸٫
در این بررسى، گرایش اینترنتى بالا به عنوان امتیاز بالاتر از ۱۱ در نظر گرفته شده است. (۱۸= nیا ۱۶% از جمعیت نمونه.) با توجه به مفهومى که در ادبیات مربوط به اعتیاد اینترنتى ارائه شد، این مقیاس اعتبار بالایى را نشان مى دهد. به منظور مقایسه میان کاربران «معتاد» و «غیر معتاد»، میزان گرایش اینترنتى در دو دسته کدگذارى شد. امتیازات بین ۴ تا ۱۱ شامل گرایش اینترنتى پایین است. این گروه ۹۶ مورد یا حدود ۸۴% جمعیت نمونه را در بر مى گیرد. امتیازات بین ۱۲ تا ۱۹ شامل گرایش اینترنتى بالاست. ۱۸ مورد یا حدود ۱۶% از جمعیت نمونه در این گروه قرار مى گیرند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 26 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد