بخشی از مقاله

۷۱۲٥ Paper Code.

الگو های بومی، تکرار و تغییر

چکیده

شکل – 1 نمونه ای از خانه های قدیم روستای پاقلعه
تکنولوژی و سرعت آمیخته با زندگی شهری همچون تندبادی آبادی های کوچک و مناطق دورافتاده را در می نوردد و دستخوش تغییرات شدیدی قرار می دهد. قصد ما مقابله با این حقیقت نیست زیرا این اتفاق می افتد و قدرتی جلودار این تغییرات نخواهد بود. بلکه منظور شناسایی الگوهای زندگی بومی و محلی و یافتن راهی برای حفظ و تداوم آن هاست. با توجه به این مهم که دیگر کالبد قدیمی پاسخ گوی مناسبی برای زندگی امروزی نیست و به این دلیل این نوع ساخت و ساز و شیوه های زندگی بومی رو

به نابودسیت، تنها تکرار فرم ها و شکل معماری بومی برای بقا و حفظ این نوع زندگی کافی نخواهد بود. به منظور حفظ آثار بومی و تداوم بخشیدن به زندگی های محلی به بررسی الگو های زندگی در این مناطق می پردازیم. برای این منظور به سراغ معماری مردمی مناطق روستایی می رویم، آنچه قرن ها پاسخ مناسبی برای شرایط زندگی انسان بوده است. در روستا ها الگو های زندگی به صورت ساده و آشکاری به نمایش در می

آیند و پیچیدگی روابط شهری در کالبد روستایی متبلور نمی شود. از این رو در این موجز خانه های روستایی در سه اقلیم متفاوت گرم و خشک، سرد و کوهستانی، سرد و مرطوب مورد بررسی قرار می گیرد . در این خانه ها فضاهای مشابهی یافت می شود که معرف زندگی روستایی آن منطقه اند. امید است با بررسی این فضاها و استخراج ویژگی های آن ها به الگوهای قابل تکرار در خانه ها و فضاهای جدید جهت امتداد فرهنگ و سنت زندگی روستایی برسیم.


کلمات کلیدی: بوم گرایی، الگو های زندگی بومی، ساخت و سازهای بومی


1. مقدمه

روستا، عزیز است. او نیز چون پیر روستایی بی غل و غش از داستان زندگی می گوید.

روستاها نمایشی بی حاشیه از تجربه ی زندگی در یک شرایط محیطی، اقلیمی، فرهنگی و ... خاص هستند. استفاده از این تجربیات برای ساخت و ساز های جدید همچون استفاده از تجربیات زندگی اجداد برای نسل جوان است. نمی توان این تجربیات را عی نا به کار بست اما بدون توجه به آن ها نیز شکست های بزرگ و آزمون های تکراری در پیش رو خواهد بود. بوم گرایی که شاخه ای از زمینه گرایی است اصالت را به تعامل بین معماری و بستر و خصوصا هماهنگی با جوامع محلی می دهد. در این نگاه توجه خاصی به اقلیم منطقه، روش های س اخت و ساز بومی، مصالح و فرهنگ زندگی ساکنین داده می شود. با نگاهه افراطی تصور شود همان روش ها و شیوه ی زندگی ادامه یابد که مسلما با موج فراگیر زندگی صنعتی و سرعتی شهرها این توقع دور از ذهن می نماید اما امید به تکرار الگوهای زندگی بومی و حفظ و تداوم آن بسیار روشن می نماید. امروزه در بسیاری از مدارس معماری دنیا دروسی مبنی بر ارتقا شیوه های سنتی ساخت و گسترش و تولید به روز مصالح بومی در حال برگزاری ست که هم از طرف دانشجویان و هم از طرف سازندگان مورد استقبال است. ما نیز از جنبه ای دیگر در پی ارتقا فضاهای زیستی در عین حفظ

الگوهای سابق و حفظ این میراث زنده برای ما حائز اهمیت هستیم.

۱

٤۱۰۲ October ۹-۸ Proceedings of the International Conference on Advanced Methods of Design and Construction in Context-oriented Architecture, Tabriz, Iran,

۷۱۲٥ Paper Code.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید