دانلود مقاله اوصاف آب در قرآن

word قابل ویرایش
18 صفحه
18700 تومان

اوصاف آب در قرآن

گر رسد جز به خدا آب معين چاه نوكنده بجوشد از زمين(مولوي)

خداوند درلابه لاي آيات كريمه خويش و به دنبال كلمه ماء و آب، گاه صفاتي را مطرح مي نمايد كه شناخت و تأمل دراين صفات خالي از فايده نيست.

ذيلاً به مواردي از اين گونه كاربردها اشارت مي شود:
بركت آب:
« ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات و حب الحصيد» (ق- 9)
«و از آسمان آبي پر بركت نازل كرديم و بوسيله آن باغها و دانه هايي را كه درو مي كنند رويانديم.»

دراين آيه شريفه آب به صفت مبارك توصيف گرديده وخداوند نزولات آسماني را آب هاي مبارك ناميده است. كلمه مبارك يعني بركت يافته و واژه بركت را چنين معنا مي كنند: ثبوت الخير.

به خير ثابت و پايدار بركت گفته مي شود و هر شيء كه چنين خصوصيتي دارد، مبارك است. به محل ثابت شدن آب نيز بركه مي گويند. خداوند درقرآن گاه به شخصيت هايي كه وجودشان محور خيركثيروثابت الهي بر بندگان مي باشد، صفت مبارك را نسبت داده است، مانند عيسي بن مريم(عليه السلام)

« وجعلني مباركا اين ماكنت...» (مريم- 31)
« و مرا –هر جا كه باشم- وجودي پر بركت قرار داده‌؛...»

يا آنكه به شب عظيم و مهم قدر، شب مبارك گفته است:
«انا انزلناه في ليله مباركه...» (الدخان- 3)
« كه ما آن را در شبي پر بركت نازل كرديم؛...»

زيرا خيرو تفضل خداونددراين شب، لايزال بر بندگان وي ريزش داشته و سرازير است. توجه به اين معاني و سايركاربردهاي صفت مبارك درمورد آب به ارزش اين ماده اعجاب آورخلقت مي افزايدوگواه آن است كه آب خير ثابت و پايداري براي بشريت و كره زمين مي باشد.


طهارت آب:
« و هو الذي ارسل الريح بشرا بين يدي رحمته و انزلنا من السماء ماء طهورا» (الفرقان- 48)
«اوكسي است كه بادها را بشارتگراني پيش ازرحمتش فرستاد، و ازآسمان آبي پاك كننده نازل كرديم.»

دراين آيه خداوند عاليترين وصف( كه همانا طهارت و پاكيزگي مي باشد) را به آب نسبت مي دهد، همان وصفي كه دارندگان آن محبوب و مورد رحمت خداوند وجود هستند:
«...ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» (البقره- 222)
«...خداوند، توبه كنندگان رادوست دارد، وپاكان را (نيز) دوست دارد.»

آب نيز طاهرومطهر است ومي تواندنزديك كننده وعامل تقرب يافتن بندگان به مصدر لايزال الهي باشد.


جريان آب:

« قل أرأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين» (الملك- 30)
« بگو: به من خبردهيد اگرآبهاي(سرزمين) شما در زمين فرو رود، چه كسي مي تواند آب جاري و گوارا دردسترس شما قرار دهد؟!»

دراين آيه شريفه خداوند نكته اي جدي و مهم راطرح مي كند كه مسأله غور الماء وافت منابع آبي كره زمين وبه عبارتي كاهش سطح ايستابي منابع آب مي باشد.

متاسفانه منابع تامين آب در زمين محدود است وقابل تجديد و بازآفريني نيست . انسان ها نيزبه هيچ شكل توانايي توليدآب مورد نيازخودرا ندارند وتوان آن ها در استحصال آب نيز محدود مي باشد .

بدين جهت است كه صاحبنظران ، چالش اصلي دهه هاي آينده بشريت را نزاع و جنگ براي دستيابي و تأمين اين ماده حياتي مي دانند و تهديد كننده ترين موضوع همين مسأله كمبود ذخائر ومنابع آبي زمين است.

خداوند با بيان آيه شريفه مذكور،اين نكته مهم را اشارت نموده ومي افزايد كه فرو رفتن وكاهش آب ها به فرمان الهي ودر اختيار وي است همچنين بهسازي وضع موجود و تجديد و احياي مجدد منابع آن نيز به اراده خداوند متعال است . خداوند درضمن بيان اين حقيقت بسيار مهم ، آب را به صفت معين توصيف مي نمايد . كلمه معين داراي دو احتمال است . اول اين كه احتمال دارد اين كلمه از ماده ‌‌‍« عين » مشتق شود و در اين صورت معين به معناي قابل رؤيت است و « ماء معين » يعني آبي كه به چشم آيدو قابل استفاده باشد و احتمال دوم اين كه معين از ماده « معن» باشد كه در اين صورت « معن الماء» به معنای جريان آب است. در اين صورت « ماء معين » يعني آب جاري و قابل دسترس كه همين سهولت دستيابي به منابع آب زمين در پرتو لطف خداوند متعال به اشكال مختلف و فرايند هاي متفاوت تنظيم گرديده است .

دانستن اين نكته نيز خالي از بهره نيست كه با توجه به اين آيه مشخص مي گردد كه آب ها به امر و فرمان الهي و قوانين مشخص فيزيكي وطبيعي خلقت چنان قرارگرفته اندكه به لايه هاي دروني واعماق زمين فرو نمي روند و همچنين خاصيت مواد تشكيل دهنده و بافت خاك ها و بستر زمين به گونه اي است كه مانع فرورفتن و « غور ماء » به اعماق دست نايافتني زمين مي شود. مبحثي كه در گروه هاي هيدرولوژي خاك (Hydrologic soil groups ) صاحبنظران به آن اشاره داشته و درصد و ميزان زهكشي ( Drainage ) خاك ها را بررسي نموده اند.


فراواني آب:
« والو استقموا علي الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا» (الجن-16)
« و اينكه اگر آنها [=جن و انس] در راه (ايمان) استقامت ورزند، با آب فراوان سيرابشان مي كنيم.»

همان گونه كه در بخش قبلي به اين آيه اشاره شد، خداوند آب را پاداش و مزد استقامت و پايداري بر صراط حق كه بدون شك دشوارتر از آغاز نمودن آن مي باشد، قرار داده است؛ كه:

الا يا ايها الساقي ادر كاساً و ناولها كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكل ها

صفت غدق براي ماء كه در اين آيه طرح مي شود به معناي كثرت و فزوني مي باشد: « الماء الغدق، الماء الكثير»

صفت غدق و كثرت براي آب دو خصوصيت را در پي دارد، اول بيانگر حاجتمندي بسيار بشريت به اين پديده است لذا افزوني وامكان دستيابي به آن از مظاهر الطاف الهي مي باشد و در اين جا به عنوان پاداش افراد بردبار و اهل استقامت مطرح مي شود و از سوي ديگر اين صفت بيانگر وجود فراواني آب در تقسيمات و شكل هاي مختلف آن در كره زمين است؛ زيرا به حق وجود آب در اشكال مختلف و متنوع از عمده ترين مواهب الهي است.

« كره آب شامل اقيانوسها، درياها، يخ های قطبي و يخچالهاي كوهستاني، رودخانه ها، آبهاي زيرزميني، بخار هوا و رطوبت خاك و به طور كلي تمام آبهايي است كه به صور مختلف در روي زمين وجود دارند. اقيانوسها و درياها سطحي برابر 361 ميليون كيلومتر مربع داشته كه حدود71% سطح زمين را شامل مي شود و عمق متوسطي در حدود 3800 متر داشته و حجم آنها 1370 ميليون كيلومتر مكعب برآورد شده است. به طور متوسط شوري آب 5/3% مي باشد. يخ هاي قطبي داراي 140 ميليون كيلومتر مكعب و يخچالهاي 250 هزار كليومتر مكعب آب مي باشند كه در صورت ذوب آنها سطح اقيانوسها 64 متر بالا مي آيد.» (هيدرولوژي كاربردي- دكتر محمد مهدوي)

به هر حال فراواني آب نعمتي است در خور پاداش شكيبايان و پارسايان سخت كوش.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 18 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

اهمیت شناخت اوصاف و خصوصیات شاگرد

شاگرد خوب شناخت اوصاف و خصوصیات شاگرد خواب، هم در جهت ارتقای کیفی کلاس مفید است، هم در مورد تشویق و توجه بیشتر به استعداد آنها، از طریق توجه به امتیازها. این اوصاف عبارتند از: ۱ - دقت و کنجکاوی درباره  مطالب درسی ۲- اعتماد به نفسی ۳- وقت شناسی ۴- ادب و متانت ۵- صراحت و بی ترسی صحبت کردن ۶- نظم در کلاس ...

مقاله بررسی جنگ های پیامبر ( ص ) از دیدگاه قرآن با تأکید بر بدر و احد

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی جنگ های پیامبر (ص) از دیدگاه قرآن با تأکید بر بدر و احد چکیده پیامبر(ص)در مدینه توانست با شروع جنگها و مبارزات نظامی خود در قالب فرمان‌ جهاد،اهداف اصلی خویش را در بر اندازی شرک و جایگزین ساختن نظام جدید اسلامی‌ محقق سازد.این جنگ‌ها که جهت اعتلای آئین نو پای اسلام و بسط حوزه اقتدار مسلمین‌ در جزیره ال ...

مقاله آفرینش و تقدس آب در فرهنگ ایران باستان با رویکردی قرآنی

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
آفرينش و تقدس آب در فرهنگ ايران باستان با رويکردي قرآني چکيده نگرش خردمحورانه به آفرينش آب در قرآن و جهان آفرينش ، و عنايت به جنبه ي تقدس آن موجب مي شود تا شوکت و عظمت حضرت حق بيشتر و بهتر پديدار شود. از آب و همسان هاي آن در قرآن کريم با تعابير و صفات مختلفي يادشده که نشان گر اهميت و قداست اين عنصر حيات ب ...

مقاله شناسایی شایستگیهای مدیریتی در قرآن با الگوگیری از سیره حضرت موسی ( ع )

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** شناسایی شایستگیهای مدیریتی در قرآن با الگوگیری از سیره حضرت موسی (ع) چکیده هدف پژوهش حاضر کشف شایستگیهای مدیریتی با الگوگیری از سیره حضرت موسی (ع) است. برای این منظور از چهار کتاب تفسیر قرآن شامل: تفسیر المیزان، تفسیر نور، تفسیر تسنیم و ت ...

مقاله بررسی حجیت ظواهر قرآن ( در پرتو آموزه های نهج البلاغه )

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسي حجيت ظواهر قرآن (در پرتو آموزه هاي نهج البلاغه ) چکيده ميزان اتکا و اطمينان به ظواهر قرآن و نقش روايات در اين مهم ، از مباني زبان شناختي قرآن کريم است و همواره حجم درخوري از مباحث اصولي و هرمنوتيکي را به خود اختصاص داده و ميدهد. در اين مقاله در صدد هستيم موضوع مذکور را نه صرفاً با رويکرد اصولي يا هر ...

مقاله بررسی اخلاق معلّمی در قرآن و احادیث

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسي اخلاق معلّمي در قرآن و احاديث چکيده تعليم و تعلّم از ارزشمندترين رفتارهاي انساني است که همواره مورد توجّه انسان ها قرار داشته است و معلّمي نه به عنوان يک حرفه ، بلکه به عنوان يکي از باارزش ترين رفتارهاي بشري از ابتداي خلقت انسان مطرح بوده ، چرا که بزرگترين معلّم ، ذات اقدس الهي است ، که اسماء الهي ر ...

مقاله بررسی تفاوت انگیزش در مدیریت متداول با مدیریت اسلامی با تکیه بر آموزه های اسلامی بر مبنای آیات قرآن و نهج البلاغه

word قابل ویرایش
22 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسي تفاوت انگيزش در مديريت متداول با مديريت اسلامي با تکيه بر آموزه هاي اسلامي بر مبناي آيات قرآن و نهج البلاغه چکيده مديريت اسلامي، موضوعي است که از ديرباز مورد تعلق خاطر همه کساني بوده است که دل در گرو اسلام داشته اند، بر اين اساس بسياري کوشيده اند تا در جهت شناخت و معرفي اين پديده مهم ، گامي بردارند، ...

مقاله نگارش های علوم قرآنی در قرن سوم هجری

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نگارش هاي علوم قرآني در قرن سوم هجري چکيده علما و دانشمندان مسلمان از صدر اسلام تاکنون تلاش هاي وافري به خرج داده تا علوم مختلفي را که مي - توانند در فهم و درک قرآن نقش داشته باشند، پايه گذاري نمايند که در اين ميان علوم قرآني کارکرد بيشتري در فهم و تفسير اين کتاب آسماني دارند. از جمله قروني که انواع مختلف ...