بخشی از مقاله


چکیده :

مقدمه: ابتلاء به سندرم نقص ایمنی اکتسابی (؛ًم( 0 توسط ویروس 9مع که ویروس نقص سیسـتم ایمنـی انسان خوانده می شود اتفاق می افتد. ؛ًم0 فع9مع را نبایستی صرفا یک مشکل بهداشتی کشـورها دانسـت زیرا معضلات اجتماعی واقتصادي این مصیبت چنان ابعاد وسیعی درجهان دارد که مقایسه آن با هـیچ بیمـاري پاندمیک دیگري لااقل تا عصر حاضر قابل مقایسه نیست. اپیدمی جهانی ؛ًم0 فع9مع حتـی بسـیار سـریعتر ووسیعتر از پیش بینی هاي سازمان جهانی بهداشت و ؛ًم0ض6طی یک دهه قبل جهان را فرا گرفـت . ایـن یک مطالعه توصیفی است که اطلاعات وداده ها درخصوص شیوع- سن- جنس –راههاي انتقال ؛ًم0 فHIV/ از گزارش هاي سالیانه WHO و UNAIDS تخمین منطقه اي وجهانی مربوط به HIV/ AIDS بدست آمده اسـت که براي جمع آوري این داده ها از متد ولوژي و نرم افزارEPP استفاده کـرده انـد ایـن مـدل بـر اسـاس چهـار پارامتر ( تزریق کنندگان مواد مخدر –زنان خیابانی – مردان داراي سابقه تماس جنسی بـا مـردان( ( MSM و

مبتلایان به بیماریهاي آمیزشی ( STI) می باشد. اپیدمی جهـان HIV/ AIDS حتـی بسیارسـریع تـر و وسـیع ترازپیش بینی هاي سازمان جهانی بهداشت و UNAIDS طی یک دهه قبل جهان را فراگرفـت درسـال 2005

طبق گزارش WHO بالغ بر 40/3 میلیون نفر مبتلا به 9مع می باشند که 715 000نفـر ار آنهـا درخاورمیانـه

(امرو) می باشند. بنا به گزارش سال 2006 انتقال از طریق رابطه جنسی بیشترین علت ابتلا را در این سال بـه خود اختصاص داده است.39 میلیون نفر در سال گذشـته مـیلادي بـا اچ آي وي / ایـدز زنـدگی کردنـد و 4/3

میلیون نفر در این سال به تازگی به ایدز مبتلا شدند. 5/39.میلیون نفر در سال 2006تعداد کـل مبتلایـان بـه ایدز درجهان را تشکیل می دهند.از این تعداد 2/37میلیون نفر بزرگسال ،7/17میلیون نفر زن و 3/2میلیون نفر کودکان زیر 15سال را تشکیل می دهند.

آخرین آمار مبتلایان به HIV وایدز درکشورمان تا تاریخ اول مهرماه 16 – 86 هزارو90 نفـر اعـلام شـد از ایـن تعداد مبتلا 15 هزار و150 نفر را مردان (% 94/2) و 940 نفر از زنان 5/3) درصد) تشکیل می دهنـد. براسـاس مطالعات مقطعی صورت گرفته درمرکزمشاوره بیمارستان امام خمینـی(ره)بیشـترین راه انتقـال ایـدزدرمعتادان تزریقی (IDUS)عنوان شد.(52نفراز250فردموردمطالعه که اکثر ازیردیبلم وبیسوادبودند)
.برنامه ریزي براي کنترل وپیشگیري از وقوع موج سـوم HIV/ AIDS بـا همکـاري نهادهـاي مختلـف دولتـی و

NGO ها مرکز مختلف اطلاع رسانی به مردم خصوصا نوجوانان و جوانان درخصوص پایبندي به مسائل اخلاقی استفاده از کاندوم –سرنگ وسوزن استریل بسیار حائز اهمیت می باشد.

واژگان کلیدي: اپیدمیولوژي، HIV/AIDS ،ایران ،جهان


مقدمه


ابتلاء به سـندرم نقـص ایمنـی اکتسـابی (؛ًم( 0 توسـط ویـروس 9مع کـه ویـروس نقـص سیسـتم ایمنـی

انسـان خوانـده مـی شـود اتفـاق مـی افتـد. ؛ًم0فع9مع را نبایسـتی صـرفا یـک مشـکل بهداشـتی کشـورها دانست زیـرا معضـلات اجتمـاعی واقتصـادي ایـن مصـیبت چنـان ابعـاد وسـیعی درجهـان دارد کـه مقایسـه آن

بـا هــیچ بیمـاري پانــدمیک دیگـري لااقــل تـا عصــر حاضــر قابـل مقایســه نیسـت. اپیــدمی جهـانی فع9مع

؛ًم0 حتــی بســیار ســریعتر ووســیعتر از پــیش بینــی هــاي ســازمان جهــانی بهداشــت و ؛ًم0ض6طــی یک دهه قبل جهان را فرا گرفت

بدون شـک HIV/AIDS مهمتـرین بیمـاري عفـونی نوپدیـد در اواخـر قـرن بیسـتم را تشـکیل مـی دهـد بـه طوري که تـا حـدود سـه دهـه قبـل حتـی یـک مـورد از آن وجـود نداشـته ولـی در عـرض کمتـر از 25 سـال بیش از 70 میلیون نفر را مبـتلا کـرده و حـدود 30 میلیـون نفـر آنـان را بـه هلاکـت رسـانده اسـت و در عـین حال هنوز داروي نجاتبخش و واکسن پیشگیرنده اي براي آن یافت نگردیده است.

در سـال 1981 پـنج مـورد پنومـونی ناشـی از پنوموسیسـتیس کـارینی، در مـردان هموسکسـوئلی کـه سـابقه بیماري زمینـه اي یـا مصـرف داروهـاي سـرکوبگر ایمنـی را نداشـتند در لـوسآنجلـس گـزارش گردیـد. سـپس در عـرض یکمـاه در نیویوریـک و کالیفرنیـا حـدود 26 مـورد سـارکوم کـاپوزي در بـین مـردان هموسکسـوئل، گـزارش شـد در حالیکـه ایـن بیمـاري در کشـور آمریکـا قبـل از ارائـه گـزارش مزبـور، نـوعی نئوپلاسـم بسـیار نـادر بـه حسـاب مـی آمـد و ترجیحـا در افـراد مسـن، عـارض مـی شـد. از آنجـا کـه سـارکوم کـاپوزي در آن زمان در بین دریافت کننـدگان پیونـد عضـو و سـایر دریافـت کننـدگان داروهـاي سـرکوبگر ایمنـی، یافـت مـی شد و نظر به اینکـه بسـیاري از مبتلایـان بـه سـارکوم کـاپوزي، دچـار عفونـت هـاي فرصـت طلـب نیـز بودنـد ایــن تصــور بوجــود آمــد کــه بــروز ســارکوم کــاپوزي

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید