بخشی از مقاله

بازاریابی غلات آلی

مقدمه
بازاريابي غلات توليد شده به صورت آلي با بازاريابي غلات به صورت رسمي و قراردادي تفاوت بسيار دارد. در حاليكه پرورش دهنده قراردادي مي تواند تمام يك برداشت محصول را در يك انبار بزرگ به امانت بگذارد. توليد مواد آلي معمولا به وسيله يك قرارداد با خريداري بخصوصي انجام مي شود.

بازار مواد آلي از توده زيادي از خريداران با نيازهاي ذخيره اي خودشان، از كميت هاي كوچك تا عمده تشكيل شده است. حتي خريداران كلان معمولا نمي توانند تمام ذخيره يك محصول خاص را يك جا دريافت كنند، اما ممكن است به مقدار مشخصي هر ماه نياز داشته باشند. بنابراين مهم است كه توليد كننده مواد آلي ظرفيت ذخيره سازي داشته باشد و كيفيت آن محصول طي چندين ماه حفظ شود.


(1) . ذخيره سازي ممكن است مهم نباشد اما يك عامل عمده براي بازاريابي موفق است.
بعلاوه مهارتهاي بازاريابي مورد نياز توليد كنندگان مواد آلي متفاوت اند.


(2) . توليد كنندگان قراردادي غله مي توانند سودشان را با زمان بندي فروش به منظور سود جستن از نوسان هاي بازار، افزايش دهند. توليد كنندگان مواد آلي، سعي در بدست آوردن سودهاي بيشتري به وسيله استفاده از تجربه، دانش و روابط دارند. توليد كنندگان با تجربه مي دانند، بازارها كجا هستند، چگونه مذاكره براي معامله داته باشند و جگونه خود را به عنوان عرضه كنندگان قابل اعتمادي در طي روابط دراز مدت با خريداران نگه دارند.


بازارهاي مواد آلي مي توانند شكننده و قابل تغيير باشند با دوره هايي از تقاضاهاي زياد و عرضه كم براي محصولات خاصي به علاوه داشتن دوره هايي با ذخيره بالا و تقاضاهاي بسيار كم. تقاضا براي غلات آلي به طور گسترده اي بر حسب نوع غله متفاوت و گوناگون است.

در حاليكه گوناگوني غلات قسمت همي از سيستم هاي كشت مزرعه اي غلات است، اما مي تواند بسيار مشكل باشد كه بازارهايي را پيدا كنند كه تقاضاهاي كمي را داشته باشند. بكارگيري باالنسبه يك نوبت چرخشي با ثبات به كشاروزان اجازه بازاريابي جلوتر و پيش از زمان مي دهد

تا اينكه آنها با اين سئوال مواجه شوند كه هر سال چه بكارند. توليد كنندگان علاقه مند به مواد آلي بايد با چندين خريدار تماس داشته باشند تا چيزي درباره بازار بدانند و بيشتر درباره محصولات تقاضا شده، استانداردهاي كيفيت و قيمت بدانند.


در سال 1993 تجزيه و تحليل بازاريابي براي محصولات آلي در Northern Plains آشكار ساخت كه محدوديت هاي عمده براي كند وآرام كردن بازاريابي، جريان كند عرضه غلات و پرداخت هاي دير براي محصولات (براي توليد كنندگان) و مشكلات كيفيت (براي خريداران و پردازشگران) بودند. به كشاورزان معمولا طي زمان ت30 تا 60 روزه در عوض پرداخت نقدي، پول مي دادند،

توليد كنندگان بررسي شده در تحقيق بالا دربازه سودي كه بين جمع آوري محصول و تحويل محصول در ماه بعدي افزايش يافته بود، نگران بودند. آنها همچنين كمبود اعتماد بنفس را در خريدار بخصوص در خريداري محصول بعد از تقاضا از كشاورز براي كشت آن را ابراز داشتند.


امروزه كشاورزان مي دانند كه چگونه غلات آلي با كيفيت عالي توليد كنند و تشكيلات زير بنايي بازاريابي به منظور عرضه غله به صورت سريعتر و تاخيرات پرداخت دستمزد كمتر گسترش يافته است.

هنوز ممكن است تاخيري بين تحويل و دريافت دستمزد باشد زيرا زماني براي مسند سازي زنجيره نگهداري و سرپرستي مورد نياز است اما توليد كنندگان چشم به دو هفته تاخير دوخته اند تا دو ماه تاخير، همچنين گزينه هاي موجود بيشتري براي كشاورزان فراهم است.

قيمت هاي اضافي (اضافه بها) اغلب بر مبناي تميز نگه داشتن و تحويل هستند. با اين وجود با رشد سريع در توليد چارپايان موج همانندي در تقاضاي مواد غذايي (حيوانات) شده و تعدادي از اين خريداران غلات تميز نشده را خواهند خريد

. قراردادها توليد كننده را به عنوان هر دو، يا يكي يا هيچكدام از آنها مشخص خواهد كرد. براي مثال، تعدادي از قيمتها براي (شركت) FOB، به صورت نهايي مشخص شدند و توليد كننده بايد هزينه ارسال و تميز كردن را بدهد.

ديگر خريداران ممكن است قيمتي را بر مبناي كيفيت بعد از تميز شدن بدهند اما خريدار هزينه ارسال و تميز كردن را بدهد. پرورش دهندگان با تجربه تاكيد مي كنند كه تميز كردن و ارسال هزينه هاي سنگيني اند و شخص بايد متن قرارداد را به منظور عدم برخورد با مشكل دقيق بخواند. همچنين مهم است كه بدانيم اگر محصول تحت استاندادهاي مشخص شده باشد. چه اتفاق خواهد افتاد.


استاندادهاي كيفيت
« مايك پرات» مدير خريد قبلي در شركت آمريكايي غلات (با نام سلامتي و تغذيه) بيان مي كند كه توانايي بدست آوردن استانداردهاي كيفي و ذخيره سازي محصولات، فاكتورهاي عمده اي براي كشاورزان آينده هستند.


(1) . با اين وجود نيازهاي خريدار متفاوت اند. براي توليد هاي براي مصرف غذايي، خريدار به نمونه و شاخص از محصول براي مطمئن شدن از كيفيت محصول ارسالي نياز دارد. توليد كنندگان بايد با انواع تكنيكهاي نمونه برداري آشنا باشند و بدانند كه چگونه آنها بر روي نمونه فرستاده شده براي خريدار تاثير مي گذارند. تعداد زيادي از سازمانهاي گواهي دهنده در اين مورد اطلاعاتي را در اين زمينه مي دهند.


همچنين خريداران بر حسب درجه تميزي و شرايط مورد نياز متفاوت اند. در حاليكه خريداران زيادي نمي خواهند كه محصول تميزي داشته باشند ديگر خريداران ترجيح مي دهند كه شرايط خاص خودشان را با استفاده از وسايل و تجهيزات خودشان انجام بدهند.

كمپاني «لين كلاركسون» در « سرگردوي شمالي» بيان مي كند كه « تعداد بسيار كم و معدودي از كشاورزان از به نظم درآوردن و عرضه ماشيني كه ما فكر مي كنيم براي عرضه مواد عالي براي پردازشگران غذا هاي انساني حمايت مي كنند.

الك و غربال كردن صدمه به غشاء غله مي زند اگر از قبل تميز كردن براي استانداردهاي كيفي مورد نياز باشد، بذرهاي هرزه، مواد سبزينه و ديگر اضافات بايد قبل از ذخيره سازي دور ريخته شوند. اينگونه خريداران به دنبال ظاهر بسيار عالي و قابل عرضه بدون خرده هاي اضافي هستند.


آقاي پرات مثالي از توليدكنندگان سويا مي آورد كه با قيمتي براي هر پوشل
(پيمانه به وزن) 20 دلاروسوسه شدند و ميله قط زن را روي كمباين به منظور سود دهي بيشتر پايين آوردند.

محصول ممكن است كه خيلي كثيف شود تا اينكه، محصول نهايي فقط تا 10 دلار قابل فروش بوده خرمن كوبي يا جمع آوري محصول يكي از مهمترين مراحل براي مطمئن شدن از يك كيفيت بالا مي باشد مهم است كه كمباين ها در نهايت دقت تميز شود تا از آلوده شدن با مواد غير قابل قبول، بخصوص ارگانيسم هاي اصلاح شده ژنيتيكي (GMO) جلوگيري شود.

اگر شما يك كمباين داشته باشيد بهتر است ، زيرا دقت بيشتري را براي پرداختن به جزئيات داريد. جمع آورندگان سنتي خرمن دقت لازم را براي ذرات ريز نمي گذارند بعلاوه آنها نوعا بازار غلات خرده ريز عاريت كرده اند و اغلب با محصولات خاص مثل سويا ( دانه هاي روغني) داراي ارزش غذايي و خر شده و گندم (سياه گاوي) آشنايي ندارند

اگر شما كارگران سنتي اجاره مي كنيد، بهتر است كه مبلغ زيادتري را به منظور بسيار دقيق تميز كردن خرمن هايشان بدهيد تا از آلودگي جلوگيري شود و ماشين آلات بهتر به كار برده و تنظيم شوند.


زمان خرمن كوبي براي كسب سطح رطوبت مناسب و جلوگيري از سبز شدن و جوانه زدن و خرد شدن غلات نقش مهمي دارد. آقاي « تام سن لي » بيان مي كند كه بيشتر رطوبت در توده غلات در هنگام بارگيري نگه داشته مي شود در اين زمان فضاي ميان غلات پر مي شوند و جابجايي هوا كاهش مي يابد.

سطوح مرطوب زمين باي به طور جداگانه جمع آوري محصول شوند تا از جمع آوري غلات رطوب كه ممكن است خراب يا فاسد شوند يا كپك بزنند جلوگيري شود. او اظهار مي دارد كه بهترين غلات آنهايي اند كه هوا داده شده اند يا در آخور خشك شده اند

. هوا دهي بايد در روزهاي خشك پاييز انجام شود نه در شب يا روزهاي مرطوب هوا دهي رطوبت غلات را كاهش مي دهد و از عرق كردن محصول كه منجربه كپك زدن مي شود جلوگيري مي كند نوستان هاي دما در خارح منجر به عرق دهي مي شوند و بايد تذكر داد كه از آن جلوگيري شود. اگر خشك كردن به صورت مكانيكي مورد نياز است بايد به صورت آهسته با دماي كم انجام شود. دماي 90 درجه فارنهايت با جريان زياد هوا بهتر است. آقاي « سن لي » مي گويد كه كيفيت غذايي در دماهاي بالا پايين مي آيد.


كمپاني (Fairriew Farms) راهنمايي در مورد خرمن كوبي ذخيره سازي در شبكه انترنت دارد اگر چه بيشتر روي سويا و دانه هاي روغني تاكيد دارد، مي توانند نشان دهد كه چگونه استانداردهاي ذخيره سازي و خرمن كوبي دقيق و سختي مي توانند وجود داشته باشند. در اينجا تعدادي از آنها را كه در ارتباط با سويا براي مصرف انساني هستند، آورده ايم :
• دانه ها را در سطح رطوبتي كه منجر به خراب شدن طي ذخيره سازي
• (براي سويا 13 درجه) انجام دهيد.
دوباره به ياد داشته باشيد كه نيازهاي خريدار گوناگونند، براي مثال، شركت كلاركسون ترجيح مي دهد كه كشاورزان در رطوبت 15 درجه محصول را جمع آوري كنند تا دانه ها ترك نخورند و سپس دانه ها را با هواي محدود خشك كنند .
• مزارع بايد از غلات خالي باشند (غربال و الك كردن نبايد محصول را از سويا جدا كند)
• تكه بزرگ ي كثيف و گل را از جمع آوري محصول دور كنيد. آن دانه هايي را كه در سطح پايين زمين هستند را فراموش كنيد و ميله قط زن را از كثيفي دور نگه داريد.


• علوفات سبزينه و ساقه ها باعث گرد وخاكي مي شوند كه به غشاء و پوسته دانه ها مي چسبند و به دانه لك هاي ارغواني رنگي مي دهند كه جدا شدني نيستند.
• كمباين ها و واگن هاي مزرعته بايد از ديگر انواع سوياها تميز باشند تا از آلودگي و فساد جلوگيري شود.


• ماشين آلات را طوري تنظيم كنيد تا صدمه به دانه به حداقل برسد.

• ظرفهاي جمع آوري را تميز نگه داريدؤ گرد وخاكها ي حاصل از دانه ها و دانه هاي كپك زده را دور كنيد و علوفات اطراف سطلها را اصلاح كنيد تا پناهگاهي براي حشرات نباشد.
• دانه ها را در سطلها به وسيله پنكه سرد نگه داريد. بعضي خريداران به هوا دهي نياز دارند.
• سطح مناسبي از رطوبت بايد در طي ذخيره سازي براي جلوگيري از كپك زدگي و فساد نگه داشته شود.


• حشرات بايد دور شوند ولي هنگام ذخيره سازي، حشره كشي به وسيله دفع آفات اجازه داده نمي شود. ATTRA) اطلاعاتي را در مورد كنترل مواد آلي حشرات داده است.)
تمام اين تلاشها ي اضافي به منظور مطمئن شدن از بالا بردن قيمت محصول و بالا بردن كيفيت براي خريدار مي باشد صفحه 6 اينترنتي مربوط به اين شكرت را به منظور راهنمايي كامل ببينيد.


آقاي « مايك برات» تاكيد زيادي بر حركت دادن دانه ها و غلات روي يك صفحه ميزان شده بر اساس وزن مخصوص دارد تا سنگهاي كوچك و شيشه و اضافات كوچك جدا شوند. او تاكيد مي كند كه تاجر ( يا پرورش دهنده، اگر بازاريابي به صورت مستقيم است) مسئول هر گونه ماده خارجي از قبيل تكه هاي سنگهاي آسيب ديده ماشين آسياب مي باشد اقلام كوچك بذر مثل تكه هاي كتان به آساني تميز مي شوند.


در مورد ذخيره سازي: On- Farm Storage
مبالغ اضافي توليد مواد آلي ثبات كافي ندارند. زيرا بازار مواد آلي ،شبيه ديگر
بازاره هاي خاص كوچك است و به آسان صاحب ذخيره زياد مي شود.
آقاي پرات بيان مي كند كه تنها روش سري وي براي كشاورزان مواد آلي اين است كه در امكانات و تسهيلات ذخيره سازي سرمايه گذاري كنند – هر سال يك ظرف جمع آوري كنيد اگر شما بتوانيد آنرا ذخيره كنيد . شما با حفظ بازار پول بدست


مي آوريد . وآنرا هنگام نقصانات و كمبودها به قيمت بالا مي فروشيد. ( مشروط براينكه آنرا ذخيره نكنيد زمانيكه وضع كيفيت وخيم شود‌) به خاطر داشته باشيد كه هر روز كه غله در انبار داشته باشيد هزينه برايتان خواهد داشت و سعي كنيد كه قرار دادي را با خريداري كه محصول را پذيرفته يا هزينه ذخيره را قبول دارد، بپذيرد. روش جايگزين اين است كه با خريداري كه جاي ذخيره ديگري دارد ،


قرار داد بپذيرد. بر طبق كمپاني organics و Home stead روبه رو شد در كانادا و در دنيا تقاضا براي تقريبا هر نوع محصول آلي وجود دارد ، اگر آن طوري ذخيره شود تا شركت بتواند آنرا پردازش كند . ديگر مزيت ذخيره اين است كه شما
مي توانند نمونه هاي محصول را به خريدار قبل از فروش بفرستيد

. اين امر نشان دادن گياهان پردازش شده با مقدار زيادي غله كه خارج از سطح استاندارد هستند و مي توانند سريعا توسط خريدار پذيرفته نشوند جلوگيري مي كند. هنگام فرستادن يك نمونه آنرا به عنوان نمونه اي از آنچه هست بفرستيد نه به عنوان يك نمونه كامل شما نمي خواهيد كه باعث نگراني خريداري شويد كه كيفيت نمونه از توده غلات بيشتر باشد. شما همچنين مي توانيد غلات ذخيره شده را از يك آزمايشگاه مستقل براي سطح پروتئين ، سطح كيك ( خراب شدگي ) سمومات باكتريايي و مواد خارجي تست كنيد.


مقاله خاص درباره آلودگي محصولات و غلات اصلاح شده ژنيتكي:
با پيدايش ارگانيم هاي اصلاح شده از لحاظ ژنيتكي ( GMO ) خطر ديگر به خطرهاي كشاورزان و كشتكاران اضافه شده است . استاندارهاي منظم و ساماندهي شده از استفاده از محصولات و غلات GMO جلوگيري مي كنند

. همراه با اين ممانعت احتمال آلودگي غلات با گرده ارگانيم هاي ژنيتكي از مزاره مجاور و يا آلودگي در حين برادشت يا ذخيره سازي را هم وجو دارد. در مورد گندم ، گرده بار آورده از يك مزرعه با گندم اصلاح شده ژنيتكي مي تواند گندم در حال رشد مزرعه مجاور را آلوده كند و تست اين دانه را در مورد اصلاح ژنيتكي مثبت كنده و در صورتي كه نتايج تست مثبت ، مشخص شود ، تمام محصول به عنوان مواد غير آلي يا غير ارگانيك بازگشت خواهد خورد.


براي اجتناب از آلودگي ، علاوه بر استفاده از مرزهاي ميان بند در مزرعه ، برداشت محصولات غير اصلاحي را در صورتي زمان رسيدگي اجازه دهد در ابتدا در نظر بگيريد. هنگام برداشت محصولات غير اصلاحي در مزارع مجاور با محصولات اصلاح ژنيتكي ، بررخود و عمل با چند رديف در كناره هاي مزرعه چنانكه كه گويي آنها محصولات اصلاحي بوده اند را در نظر داشته باشيد و اين كار را براي گاهش احتمال گندم يا محصول آلوده ، شده به گرده گياه اصلاحي انجام دهيد.


هنگام انتقال از مزرعه محصولات اصلاحي به مزرعه محصولات اصلاحي كمباين
( دستگاه دروگي را كاملا تميز كنيد . يك كمباين مي تواند بيش از دو ي 3 كپه از گندم هاي قبلي را در خود داشته باشد . هرگونه وسيله محل محصولات بايد كاملا پاكيزه سازي شود . گودال ها يا محفظه هاي مخصوص دريافت گندم يا غلات ، پره ها ، نوارهاي نقاله ، بالابرها، خشك كن ها و سطح ها يا صندوقها تمام منابع احتمالي اختلاط هستند

. داخل و اطراف اين بخشهاي سيستم را براي به حداقل رساندن اختلاط كاملا تميز كنيد . مقداري غله غير اصلاحي را با بالاترين ظرفيت از بين سيستم عبور دهيد تا سيستم از غله اصلاحي پاكسازي مي شود . بر حسب زدن و عنوان بندي كردن سطل ها و سيستم هاي انتقال را با برچسپ هاي مشخص شده با رنگ در نظر داشته باشيد و همچنين راهنمايي هايي براي اجتناب از اختلاط غله اصلاح ژنيتكي با غلات اصلاح نشده.


به خاطر داشته باشيد كه پتانسيل اختلاط در هر مرحله از فرآيند از كاشت تا برداشت و از انبار سازي تا حمل وجود دارد. نمونه هاي همه چيز را فگاه هداري كنيد ، شمال بذري كه كاشته شده ، نمونه هايي از آنچه برداشت شده است و نمونه هايي از آنچه حمل شده است تا هنگامي احتياج به اين اسناد نياز داريد كه بدانيد خريدار راضي است . اگر شما هر گونه شك و سوالي در مورد خلوص محصول خود يا بذر كاشته شده خود داريد، آن را در مورد آلودگي ارگانيم اصلاح ژنيتكي مورد آزمايش قرار دهيد. حتي اگر شما آن را به عنوان مواد غير اصلاح شده خريداري كرده ايد ، آن محصول مي تواند بازهم آلوده باشد.


روشهاي زيادي براي آزمايش محصولات شما وجود دارد . ارزان ترين و ساده ترين شيوه ها نوارهاي تست شركتهايي همچون Envirologix و Strategic Diagnostic مي باشد.در عين حاليكه نوارها ارزان قيمت ( حدود 3 تا 5 دلار) به ازاي هر نوار هستند ، اما آنها مي توانند فقط يك ژن منفرد را آزمايش كنند.

آيا در صورتي مفيد هستند كه شما بدانيد همسايه شما در حال پرورش چه چيز مي باشد و شما نگران آلودگي از آن منبع باشيد. آزمايش جامع تربه ازاي هر تست حدود 300 دلار هزينه دارد، اما مي تواند هر وع ژن مهندسي شده ( اصلاح) از لحاظ تجاري در دسترس را كشف كند.

دو شيوه اكثرا رايج مورد استفاده براي كشف ارگانيم هاي اصلاح ژنيتكي عبارتند از آزمون مرتبط با آنزيم immunosorberot يا اختصارا ELtsa و فعل و انفعال زنجيره پليمر از يا PCR است. با توجه به گفته هاي Dean Layton از شركت Envirologix براي گندم خام و سويا توصيه مي شود در حاليكه PCR براي مواد غذايي فرآوري شده تر مناسب و بهتر است

و به طور معمول تست نواري اغلب به عنوان يك مشاهده ابتدايي با آزمايش PCR براي تشيخص وجود ارگانيم اصلاح ژنيتكي مورد استفاده قرار مي گيرد ، از آنرو كه تست نواري ارزان قيمت و سزيع است در حاليكه PCR پر هزينه است.


در حاليكه حركتهايي براي استاندارد سازي روشهاي آزمايش و تست وجود دارد ، در حال حاضر بهترين توصيه به كشاورزان و پرورش دهندگان انتخاب روشهاي آزمايش و لابراتورها با دقت تمام و احتياط است . خريداران بايد به برنامه آزمايشي شما اعتقاد داشتهباشند و اغلب اجازه مي دهند شما بدانيد چه آزمايش هايي قابل پذيرش براي آنها هستند

. از آنرو كه تضمين صد در صد غير اصلاح ژنيتكي بودن غير ممكن است ( به دليل گسترش آلودگي ارگانيم اصلاح ژنتيكي و محدوديت هاي آزمايش) پذيرش و اجازه خريدار براي اره درصد تا 5 درصد آلودگي معمول مي باشد. با اين وجود الزام خريداران براي خلوص 99 درصد آزمايش هاي دقيق تر از خلوص 95 درصد الزامي خواهد كرد.


اين تستها توسط شركت هاي Genetic ID / Inc / Central Testing و Envirologixv ارائه شده است : چندين لابراتور آزمايشي در بخش منابع اين مقاله فهرست شده است.


استفاده از يك تاجر يا يك كارگزار ( واسطه)
قرارداد بستن با يك تاجر اغلب تنها روش فروش محصولات ارگانيك يا محصولات جايگزين است كه فاقد مجاري و كانالهاي مشخص شده بازاريابي و بازار هستند. مزاياي استفاده از يك تاجر شامل حذف و اجتناب از ادعا هاي بدهي و هزينه هاي بيمه و همچنين اجتناب از مجبور بون براي يافتن خريداران و يا گسترش خود بازار مي باشد.


در بسياري موارد تاجران به كشاورزان توصيه هايي در مورد چگونگي تولي و برادشت يك محصول با كيفيت عالي را مي دهند. معايب اين كار تقسيم ارزش و سود بدست آمده توسط تاجر ، احتمالا پرداخت ديرتر و عدم توفيق احتمالي در محترم شمردن قرار داد را شامل مي شود. علاوه بر اين كشاورزان با چنين قراردهايي قادر به استفاده بردن از تغييرات مطلوب قيمتها نيستند.

اگر چه كشاورزان در اين حالت از مسئله افت وكاهش قيمتها هم مصون هستند ، همانند مقداري ريسك باشد، ممكن است بهتر باشد بدون قرارداد بستن از چندين خريدار بفهمد آنها براي كدام محصولات قرار داد مي بندند، سپس بطور مستقل آن محصولات را كشت كند. و هنگام برداشت آنها را به يك يا ند خريدار بفروشد. براي اطمينان از كيفيت ، برخي خريداران در حال حركت تغيير نحوه خريد از بازار به سوي سيستم ها توليد قرار دادي هستند.


ارتباط با خريداران، آنگونه كه ديده ايم، براي توليد كننده حياتي و مهم است، براي تعيين اينكه چه بكارد، چگونه كاشته خود را باطرحهاي تناوبي سازگار كند و چگونه محصولات را پرورش دهد و برداشت كند.

هم توليد كننده و هم خريدار لازم است تمام نكات و زبان هاي قرارداد را قبل از امضاي آن با دقت ملاحظه كننده درك استانداردها و زمانهاي مشخص شده حياتي است. بعنوان مثال، كشاورزان نياز دارند بدانند استانداردهاي درجه بندي در مورد گندم و غلات معين شده براي مصارف انساني بالاتر از استانداردهاي مربوط به غلات علوفه اي و تغذيه دام
مي باشد.


توليد كننده بويژه بايد درباره جنبه هاي قانوني توليد قراردادي چيزهايي بياموزد و بداند گزينه ها و امكانات او در مورد منابع قانوني در صورتيكه خريدار توافق را نقض كند چه هستند. اطلاعات در مورد ارزيابي قراردادها شامل الگوها و موارد نمونه در آدرس سايت انترنتي http://web.aces.uiuc.edu / value/ cont,acts / htx قابل دستيابي است.


Does organic pay?
Brian De vore در مقاله اي در Hand ship عنوان مي كند بنظر مي رسد عقيده اكثريت اين باشد كه روي آوردن به مواد ارگانيك براي اقتصادي و مقرون بصرفه نگهداشتن آن كافي نيست. كاهش سود مواد ارگانيك قابل پيش بيني هستند در حاليكه بيشتر كشاورزان براي پول بيشتر به مواد الرگانيك روي مي آورندد.

قيمت غلات و گندم ارگانيك دو برابر قيمت رايج و متداول شده است و همجنين قيمت بذرهاي روغني بويژه سويا سه برابر قيمت رايج سود برخي محصولات در حاليكه كشاورزان بيشتري به مواد ارگانيك روي مي آورند در حال كاهش است،

اما كشاورزاني كه بتوانند سالهاي انتقال را سپري كنند همچنان موقعيت هايي براي افزايش درآمدشان دارند. همچنين در مورد محصولات معيني افزايش تقاضا وجود دارد كه در مورد آنها قيمتها و سودها عملا در حال افزايش هستند. با اين وجود براي بسياري از كشاوزان بجاي اينكه زمين خودشان را كشت كنند در زمين اجاره اي كشت مي كنند، رفتن به سمت مواد ارگانيك مي تواند تفكري بهتر از فروش به مالكين زمين و يا به بانكداران باشد.


قيمتهاي نمونه نشان داده شده در جدول 1 وسوسته كننده يا اغوا كننده است اما تمام داستان را بازگو نمي كند. كشاورزان داراي كشكلات بيشتري در قرارداد بستن براي كاشت برخي غلات خاص از قبيل گندم به نام blue corn هستند. Kynn clarkson مي گويد: محدوديت تعريف شده اي براي قابليت بازارهاي مناسب براي جذب تمام ذخاير قابل دسترس دارد. توليدات كشاورزي بازار باز به از بين بردن سريع سود قيمتها بسرعت گرايش و تمايل دارد.

توليد قراردادي تمايل به تنظيم ذخيره آن چيزي دارد كه بازار بتواند آن را جذب كند و براين اساس منافع و سودي را به مدت طولاتي تر از توليد بازار باز كسب كند بسياري كشاورزان همچنين در حال پي بردن به اين نكته هستند كه نياز دارند مقدار بيشتري از محموله هاي غلات ارگانيك را به كار بگيرند،

به جاي فقط بكار گرفتن محصولات شان با دستگاههاي محلي. شبيه تمام غلات با هويت تعريف شده، غلات ارگانيك موقعيتي را براي كشاورزان افزايش ارزش ارائه مي دهند، اما آنچه كه ارزش را اضافه مي كند آسان بدست نمي آيد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید