بخشی از مقاله

چکیده

امروزه بسیاری از شرکتهای نوآور با محدودیت های بودجه ای بسیاری در عرصه تجاری مواجهند و باید قابلیت های چابک را بیابند تا با حداقل منابع و سرمایه گذاری حداکثر سود لازم را جهت بقا و پوشش هزینه های تحقیق و ثبات خویش در بلند مدت کسب کنند مضاف بر آن محیط پیرامون و فناوری های نوین با سرعتی غیرقابل تصور در حال تعییر و پیشرفت هستند ، به طوری که جوامع به صورت عام و بازارها به صورت خاص با شتابی وصف ناپذیر به دنبال راهکارهایی برای تضمین بقایشان در این عرصه میباشند. بدین منظور سازمانها باید تغییر در فلسفه حیاتشان را بپذیرند و نیز بدانند که باقی ماندن در بازار به معنای رسیدن به وضعیت سوددهی مداوم نیست بلکه بایستی به دنبال راهبرد چابک سازی سازمانی و رقابت و ابزار آن باشند، چرا که امروزه کمتر بنگاهی به صورت سن

تی و دور از قواعد جدید، به کسب و کار میپردازد. بنابراین تسلط بر متدولوژی های جدید به طوری که فرایندهای سازمانی ونهایتاً افزایش رقابتپذیری در محیط کسب و کار را بهبود بخشد، ضروری به نظر میرسد که از آن جمله میتوان به راهبرد بازاریابی چریکی اشاره نمود. بازاریابی چریکی به عنوان یک چارچوب موثر در افزایش کارایی و بهره وری و اثر بخشی در سازمان میباشد و بر فرایندهای سطوح مختلف سازمانی متمرکز است. از منظر بازار، ابزاری برای افزایش رقابتپذیری و پایش و تحلیل بازار و مشتریان و به دست آوردن سهم بیشتری از بازار است. این مقاله به توضیح مختصری درباره بازاریابی چریکی، راهبرد و قابلیت های چابکی سازمانی و بررسی این عوامل می پردازد.

واژههای کلیدی: بازاریابی چریکی، چابکی، چابک سازی سازمانی، چابک


مقدمه

چابک سازی موفق سازمان ها حداقل نیازمند به تقاضای کافی، برتری بالقوه فناوری برای پاسخگویی به آن تقاضا و یک سا زمان و یا فرد کارآفرین با منابع و توانمندی های مدیریتی و بازاریابی مناسب برای تحویل محصول نهایی به بازار می باشد. آنچنان که تئودور لویت1 می گوید: ((رقابت امروزی در آن چیزی که شرکت ها در کارخانه هایشان تولید می کنند نیست بلکه در چیزهایی است که به برون داد کارخانه ها اضافه می شود؛ مانند بسته بندی، خدمات، تبلیغات، نظر مشتریان، تأمین مالی، تدارکات و حمل و نقل، انبارداری و دیگر چیزهایی که برای افراد ارزشمند است)) [1] واقعیت این است که هیچ الگوی قطعی و بلا منازعی در این زمینه وجود ندارد و همین امر لزوم استفاده از روش های نامتعارف

چون بازاریابی چریکی را قوت می بخشد. بازاریابی چریکی به تمام کسانی که در راه آغاز یک کسب و کار موفق و نوآورانه هستند کمک می کند و به ایشان می آموزد که در چرخه فروش این مشتریان هستند که اهمیت دارند و نه تعداد کالای فروخته شده و مشتری مهمترین سرمایه هر فروشنده است. [2] بنابرین لازم است پژوهش هایی صورت گیرد تا بتواند درجه اهمیت پدیده جهانی شدن، گسترش و یکپارچگی بازارهای جهانی،

پیشرفتهای سریع و بنیادین تکنولوژیک کمبود منابع و هزینه های بالای آنها، انقلاب در فناوری اطلاعات و همچنین افزایش در تعداد و کیفیت رقبای محلی و بین المللی در این دوره را بیش ازهر زمان نمایان سازد و اهمیت دیگر بازاریابی چریکی و تخصص، تیز بینی و دید وسیعتر برای مقابله با چالشهای فرآروی خود را در مسیر توسعه و پیشرفت ایفاد نماید.

دنیای کنونی با شتاب فزاینده ای در حال صنعتی شدن است. این امر ضرورت نو آوری، انعطافپذیری، پاسخگویی، سریع بودن و شایستگی را برای بقا و موفقیت سازمان بیشتر می کند. از این رو بازاریابی چریکی و چابک سازی سازمانی از مباحث مهمی هستند که در دهه اخیر مطرح شده است. در این پژوهش با مطالعه تئوریک و تجربی بازاریابی چریکی به بررسی رابطه و تاثیر آن بر چابک سازی سازمانی می پردازیم و تاثیر آن را در ایجاد ابعاد پاسخگویی، شایستگی، انعطاف پذیری و سرعت مورد توجه قرار گرفت.

سازمانهای امروز با مسائلی چون تغییرات سریع و غیر قابل پیش بینی، سفارشات خاص و سلیقه ای مشتریان، کیفیت کامل، انتظار دریافت سطح خیلی بالایی از خدمت و … روبروهستند. از این رو سازمان ها برای بقاء و حفظ موقعیت خود، شکل های متفاوتی به خود گیرند . یکی از جدیدترین شکل های سازمانی، فرم سازمان های چابک می باشد. سازمان های چابک فراتر از انطباق با تغییرات می اندیشند و متمایل به استفاده از فرصت های بالقوه در یک محیط متلاطم و کسب یک موقعیت ثابت بخاطر نوآوری ها و شایستگی های خود می باشند.

چابکی سازمانی هسته تفکیک کننده سازمانها در شرایط متغیر امروزی محسوب میشود. در نتایج تحقیقاتی که مجله اکونو میست منتشر کرد 90 % از مدیران ارشد سازمانی اعتقاد به چابکی سازمانی به عنوان عاملی برای موفقیت داشتهاند. حدود نیمی از مدیران ارشدی که مجله اکونومیست در این باره از آنها پرسیده بود پاسخ دادند که سرعت در فرایند تصمیمگیری تنها راه برای موفقیت نیست ولی بسیار مهم و اساسی است. چابکی همچنین ممکن است با رشد سودآوری سازمان نیز ارتباط نزدیکی داشته باشد . انیستیتو تحقیقات MIT ماساچوست بیان کرد که سازمانهای چابک موفق به رشد درآمدی % 37 بیشتر و خلق و ایجاد 30% سود بیشتر از سازمانهایی که چابک نیستند شده است. موانع درونی در مقابل تغییرات چابکی. بیش از% 80 افرادی که در طی مطالعات مجله اکونو.میست مورد مطالعه قرار گرفتند بیان کردند که یک یا دو عامل وجود داشت که آنها نتوانستند طی سه سال یا بیشتر به چابکی دست پیدا کنند. % 34 از آنها بیان کردند که در رسیدن به اهدافی که مورد نظرشان بود با مشکل مواجه شدند. موانع اصلی که آنها بیان کردند عبارتند از: کندی و تاخیر در سیستم تصمیم گیری، تعارض داشتن اهداف در بخشهای مختلف، اولویتهای متعارض و فرهنگ عدم ریسک.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید